Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

"Moje ovce počúvajú môj hlas, ja ich poznám a ony idú za mnou."

Jn 10, 27

Sviatosť manželstva

Informácie pre snúbencov

pri uzatváraní sviatosti manželstva

1.       Snúbenci prídu aspoň 3 mesiace pred sobášom najprv na faru dohodnúť s kňazom predmanželskú prípravu a termín sobáša.

2.       S rodným listom a občianskym preukazom vypíšu štátnu zápisnicu na matrike Obecného úradu v Belej n/Cirochou a pri prvom stretnutí predmanželskej prípravy predložia tieto doklady:

           –   štátnu zápisnicu z matriky OÚ;

           –   krstné listy, ak neboli pokrstení v tunajšej farnosti;

           –   údaje o svedkoch sobáša: meno a priezvisko, adresa, rodné číslo.

3.       Snúbenci nahlásia čas sobáša p. kantorovi a p. A. Piškaninovej (dohodnú výzdobu kostola a jej cenu).

4.       Sobášne náuky sa konajú:

           –   I. časť – škola snúbencov – katechézy na Rím. kat. farskom úrade Snina – Povýšenia sv. Kríža (mesto) a predložia potvrdenie o jej absolvovaní na tunajšom farskom úrade;

           –   II. časť – katechézy s miestnym kňazom.

5.       K sobášu je potrebné zadovážiť:

           –   kríž, na ktorý budú snúbenci prisahať (dostatočne veľký, cca 30 cm) a ktorý budú mať na pamiatku svojho sobáša;

           –   zabezpečiť 2 lektorov na čítanie a prosby pri sobáši.

6.       Rodičia, svedkovia, krstní a starí rodičia, súrodenci a ostatní príbuzní snúbencov nech sa v priebehu týždňa pred sobášom vyspovedajú a v deň sobáša obetujú sv. prijímanie za novomanželov. Snúbenci by ich mali o to poprosiť už pri pozývaní na svadbu.

7.       Snúbenci upozornia kameramana a fotografa, aby pred sobášom prišli osobne do sakristie za kňazom.

8.       Ohlášky sa vyhlásia pri nedeľných farských oznamoch 3 týždne pred sobášom. Podľa cirkevného práva miešané manželstvá sa neohlasujú.

9.       Živé kvety – kytice môžu príbuzní po sobáši priniesť na výzdobu kostola.

10.    Ak novomanželia chcú, môžu zo sobáša z vďačnosti obetovať milodar na kostol a dať za seba odslúžiť sv. omšu (ak nebola pri sobáši).

11.      Dôležité upozornenie: Počas celej prípravy k sviatosti manželstva nie sú najdôležitejšie vonkajšie okázalosti, ktorým mnohí snúbenci venujú najviac pozornosti – šaty, hudba, svadobná hostina,… Najpodstatnejšou na príprave je prehlbovanie vzájomného vzťahu, ktorý má byť spečatený pred Božou tvárou, t.z. vzájomná každodenná modlitba snúbencov za seba navzájom, pravidelná sv. omša v nedele a sviatky a mesačná sv. spoveď. Ak každú nedeľu pristúpia snúbenci k sv. prijímaniu a obetujú ho za Božie požehnanie ich budúceho manželstva, je to najlepší znak dôveryhodnosti o zamýšľanom manželstve a súcosti pre nie hocaké, ale katolícke manželstvo!