Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

"Mária hovorila: „Velebí moja duša Pána a môj duch jasá v Bohu, mojom Spasiteľovi.“"

Lk 1, 46-47

Sviatosť manželstva

Informácie pre snúbencov

pri uzatváraní sviatosti manželstva

1.       Snúbenci prídu aspoň 3 mesiace pred sobášom najprv na faru dohodnúť s kňazom predmanželskú prípravu a termín sobáša.

2.       S rodným listom a občianskym preukazom vypíšu štátnu zápisnicu na matrike Obecného úradu v Belej n/Cirochou a pri prvom stretnutí predmanželskej prípravy predložia tieto doklady:

           –   štátnu zápisnicu z matriky OÚ;

           –   krstné listy, ak neboli pokrstení v našej farnosti;

           –   údaje o svedkoch sobáša: meno a priezvisko, adresa, rodné číslo.

3.       Snúbenci nahlásia čas sobáša p. kantorovi a p. A. Piškaninovej (dohodnú výzdobu kostola a jej cenu).

4.       Sobášne náuky sa konajú:

           –   I. časť – škola snúbencov – katechézy na Rím. kat. farskom úrade Snina – Povýšenia sv. Kríža (mesto) a predložia potvrdenie o jej absolvovaní na tunajšom farskom úrade;

           –   II. časť – katechézy s miestnym kňazom.

5.       K sobášu je potrebné zabezpečiť:

           –   kríž, na ktorý budú snúbenci prisahať

           –   2 lektorov na čítanie a prosby pri sobáši.

6.       Snúbenci upozornia kameramana resp. fotografa, aby pred sobášom prišli osobne do sakristie za kňazom.

7.       Živé kvety – kytice môžu príbuzní po sobáši priniesť na výzdobu kostola.

8.    Ak novomanželia chcú, môžu zo sobáša z vďačnosti obetovať milodar na kostol a dať za seba odslúžiť sv. omšu (ak nebola pri sobáši).

9.      Dôležité upozornenie: Počas celej prípravy k sviatosti manželstva nie sú najdôležitejšie vonkajšie okázalosti, ktorým mnohí snúbenci venujú najviac pozornosti – šaty, hudba, svadobná hostina,… Najpodstatnejšou na príprave je prehlbovanie vzájomného vzťahu, ktorý má byť spečatený pred Božou tvárou,  vzájomná každodenná modlitba snúbencov za seba navzájom, pravidelná sv. omša v nedele a sviatky, sv. spoveď. Ak každú nedeľu pristúpia snúbenci k sv. prijímaniu a obetujú ho za Božie požehnanie ich budúceho manželstva, je to najlepší znak dôveryhodnosti o zamýšľanom manželstve