Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

"Nech je velebené meno Pánovo, odteraz až naveky."

Ž 113, 1

Prvé sväté prijímanie

Žiaci tretieho ročníka, ktorí sa pripravujú na 1. sv. prijímanie, absolvujú hodiny náboženskej výchovy v škole od 1. – 3. roč. Aby deti mohli pristúpiť k 1. sv. prijímaniu je potrebná pravidelná dochádzka na nedeľné, sviatočné, resp. detské sv. omše spolu s rodičmi, účasť na školskej, resp. farskej  katechéze.