Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

"Milostivý a milosrdný je Pán, zhovievavý a veľmi láskavý."

Ž 145, 8

Prvé sväté prijímanie

Žiaci tretieho ročníka, ktorí sa pripravujú na I. sv. prijímanie, absolvujú hodiny náboženskej výchovy v škole od 1. – 3. roč. Na začiatku 3. roč. prídu rodičia, po výzve v nedeľných oznamoch, na faru zapísať svoje dieťa ku katechetickej príprave prvoprijímajúcich. Každý týždeň – v utorok – je katechéza prvoprijímajúcich v priestoroch farského úradu a večerná sv. omša s katechetickou kázňou zameranou k príprave sviatostí. Čas katechézy a sv. omše je aktualizovaný vždy pri nedeľných oznamoch. Nedeľnú a sviatočnú účasť na sv. omši, účasť na pobožnostiach a aktivitách pre deti, potvrdia podpisom kňaza v sakristii po sv. omši. Aby deti mohli pristúpiť k I. sv. prijímaniu je potrebná pravidelná dochádzka na detské, nedeľné a sviatočné sv. omše spolu s rodičmi, účasť na farskej i školskej katechéze. Počas prázdnin sa príprava nekoná. Rodičia detí, ktoré neboli pokrstené v tunajšej farnosti, nech vyzdvihnú krstný list na farskom úrade z miesta krstu a doručia ho do konca septembra na faru.