Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

"Moje ovce počúvajú môj hlas, ja ich poznám a ony idú za mnou."

Jn 10, 27

Pohreb

Informácie pre pozostalých

pri pohrebe príbuzného

 1.       Od obhliadajúceho lekára príbuzní vyzdvihnú „List o prehliadke mŕtveho“, ktorý je potrebné potvrdiť na Matričnom úrade v mieste smrti a doručiť osobne kňazovi, ktorý určí čas pohrebu. Kňaza treba pri tom pravdivo oboznámiť s tým, aký život zosnulý viedol – rodinný stav, záujem o život vo farnosti, či pravidelne pristupoval k sviatostiam, či bol zaopatrený, t.z. či ho kňaz pred smrťou vyspovedal a udelil pomazanie chorých. a pod.

2.       Pozostalí nahlásia čas pohrebu p. A. Piškaninovej a p. kantorovi.

3.       Modlitby pri zosnulom sa konajú po večernej sv. omši v Kostole sv. Anny. Ak v ten deň sv. omša nie je, tak vždy po zmene času: letné obdobie 18 00 hod., zimné obdobie 17 00 hod.

4.       Pohrebná sv. omša sa slávi hneď pri pohrebe. Pohreb bez sv. omše je len v nedeľu a na slávnosti alebo v prípadoch, pre ktoré to liturgické predpisy nedovoľujú. V takom prípade sa sv. omša za zosnulého dohodne s kňazom v inom čase.

5.       Na sv. omšu je potrebné zabezpečiť:    2 lektorov – na čítanie a na prosby

6.       Pri pohrebnej sv. omši, či už je pri pohrebe alebo v inom čase, majú pozostalí pristúpiť k sv. prijímaniu za dušu zosnulého.

7.       Živé kvety – kytice môžu príbuzní ponechať na výzdobu kostola.

8.       Po pohrebe prosíme príbuzných, aby sa postarali o odvoz kňaza a kantora z cintorína.

9.       Ak pozostalí chcú, môžu z pohrebu obetovať milodar na kostol