Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

"Milostivý a milosrdný je Pán, zhovievavý a dobrotivý nesmierne."

Ž 103, 8

Bohoslužby

Liturgický prehľad

na Prvý adventný týždeň 2020

Pondelok

30. XI.

Sv. Ondreja, apoštola; sviatok patróna Košickej arcidiecézy
Farský kostol 17.00 hod Sv. omša

+ František, Margita Burdovi 

a František Bendík, č.d. 242

Utorok

1. XII.

 
Farský kostol 5.45 hod Roráty

+ Barbora Burdová – 20.výr.

+ František, Ján, Helena, 501

  17.00 hod Vešpery   

Streda

2. XII.

 
Farský kostol 5.45 hod Roráty + rod. Kohútovej a Petríkovej, č.d. 118
  17.00 hod Vešpery   

Štvrtok

3. XII.

Prvý štvrtok mesiaca
Farský kostol 5.45 hod

Roráty

BP Samuela Andrejova – 20.r.

zdr. rod. Čovanovej a Burdovej

  17.00 hod  Vešpery + pob. za kňazov   
  23.00 hod Sv. hodina Getsemani   

Piatok

4. XII.

Prvý piatok mesiaca
Farský kostol 5.45 hod Roráty

BP Heleny Kocikovej

BP čl. Bratstva B. Srdca

  17.00 hod Sv. omša + pob. na I. piatok   

Sobota

5. XII.

Prvá sobota mesiaca – fatimská 
Farský kostol 6.00 hod Roráty + Fatima

BP čl. Ružencového bratstva

+ Oľga Gutterová

  17.00 hod  Vešpery, Sv. ruženec   
    Posvätné čítanie  

Nedeľa

6. XII.

DRUHÁ ADVENTNÁ NEDEĽA  / Prvá nedeľa mesiaca  
Farský kostol 7.30 hod Ranné chvály  
  8.00 hod  Sv. omša  BP rod. Dzurkovej, č.d. 544 a + Jozef Burda 
  10.00 hod  Farská sv. omša  za farnosť 
  14.40 hod Vešpery + Pob. na I. nedeľu   

FARSKÉ OZNAMY

 1. Popoludňajšia pobožnosť  O 14 40 hod. budú vešpery a v Hodine Milosrdenstva Euch. požehnanie.
 2. Poklona Oltárnej Sviatosti – Nočná poklona bude ešte dnes. Od pondelka počas celého Adventu iba denná kvôli Rorátom. Adorácia začne po Rorátoch a ukončíme ju večer modlitbou sv. ruženca a vešperami s požehnaním s Oltárnou Sviatosťou. Na Prvý štvrtok adorácia do polnoci.
 3. Sviatosť pokánia –žete prijať pol hodiny pred sv. omšou, okrem nedele a sviatkov. 
 4. Farská katechéza – prvoprijímajúci v utorok (Roráty) a birmovanci v piatok večer.
 5. Lurdská jaskyňa – V novembri zapaľujeme sviece s úmyslom za duše v očistci.
 6. Advent – Myšlienkou z Adventných rekolekcií o Panne Márii – Matke ticha, začali sme a chceme prežiť celý Advent. Ticho nech sprevádza tieto posv. dni – ticho bez televízie, internetu, zbytočných rozhovorov. Nie ticho hnevu, ale ticho rozjímania nad Božím slovom, ako Panna Mária v Nazarete. Namiesto toho, čo nám pokoj berie, robme to, čo nám pokoj dáva – byť s Pánom Ježišom na modlitbe, pri čítaní jeho slova, byť s rodinou, ale bez televízie a viac spolu pri modlitbe a spoločných rozhovoroch. Nájdime spôsob, ako dobre prežiť Advent, t.z. ako sa viac priblížiť k Pánu Bohu a zblížiť s rodinou.
  Rorátom predchádzajú Hodinky k P. Márii, po sv. omši je celodenná adorácia a večer sv. ruženec s vešperami.
  Je potrebné, aby sme deti a mládež viedli k obetavosti a sebazapieraniu, ktoré Advent posväcujú – Roráty, doma sv. ruženec a nábožčítanie, usporiadanie vzťahov pred Vianocami. Adventný čas duchovného uzobrania, nie zábavy a rozptýlenia.
 7. Koledovanie – na budúcu nedeľu popoludní bude stretnutie detí a mladých kvôli Jasličkovej pobožnosti a koledovaniu.
 8. V tomto týždni – na Prvý štvrtok sa modlime za posilnenie v kňazskej službe pre našich duchovných otcov, za nové kňazské, rehoľné a misijné povolania. Prvý piatok vynahradzujme a odprosujme Božské Srdce za hriechy, ktorými ho ľudia urážajú a nevšímajú si ho. Fatimskú sobotu obetujeme Panne Márii so zadosťučinením za urážky voči jej nepoškvrnenému Srdcu. Túto pobožnosť v tomto mesiaci pripravujú členovia detskej a mládežníckej ruže – č. 11 a 12. Zaujmite miesta v prvých laviciach.
 9. Milodary za službu kostolníka a kantora – Počas týždňa ich môžete prinášať do sakristie (10,- €/rodina). Príspevkom sa odvďačme za ich službu, ktorú konajú pre farnosť.  Milodary sú rozdelené za službu kostolníka, kantora, pranie a žehlenie kostolnej bielizne.
 10. Rozpis služieb vo farnosti: 

Pobožnosť sv. ruženca v kostole: ruža č. 9., p. Jana Piškaninová, v sobotu večer ruža č. 11., v nedeľu popoludní ruža č. 12.

Liturgické služby

 

I. čítanie

žalm

II. čítanie

prosby

Pondelok 

Mária Janušová

xxx

xxx

Mária Chvostaľová

Utorok 

Eva Gutterová

xxx

xxx

Prvoprijímajúci

Streda 

Mária Kohutová

xxx

xxx

Anna Savková

Štvrtok 

Emília Polačková

xxx

xxx

Jozef Polačko

Piatok

Miloslava Hančariková

Františka Kohutová

xxx

xxx

Anna Piškaninová

Bernardína Piškaninová

Sobota

Eva Skarbová

xxx

xxx

Miriama Chvostaľová

Nedeľa

Beáta Kohutová

Erika Gičová

Patrícia Piškaninová

Michal Kováč

Štefan Piškanin

Jozef Hančarik

Michal Kohut

Zuzana Chvostaľová

Upratovanie kostola: pondelok, 17 30 hod.: 

Mária Mišenková, č.d. 453; Anna Miškaninová, č.d. 236; Lucia Morťaniková, č.d. 480; Katarína Morťaniková, č.d. 56; Jarmila Nemčíková, č.d. 557.

Upratovanie kostola: sobota, 7 30 hod.:

Zuzana Nemčíková, č.d. 634; Eva Ondiková, č.d. 100; Jarmila Pastýrová, č.d. 580; Mária Pavlovčinová, č.d. 388; Lucia Petričová, č.d. 249.

Pán Boh zaplať všetkým, ktorí pomáhajú pri dôstojnom slávení bohoslužieb a starajú sa o čistotu a krásu Božieho domu.

Liturgický prehľad

na 34. týždeň v Období „cez rok“ 2020

Pondelok

23. XI.

 
Farský kostol 17.00 hod Sv. omša

zdr. Tobiasa, Jána, Johanky

+ Jozef Polačko, č.d. 251

Utorok

24. XI.

 
Farský kostol 17.00 hod Sv. omša

+ Ján Kováč

+ rodičov Božidarových a Radových

Streda

25. XI.

 
Farský kostol 6.00 hod Sv. omša

+ Jarmila Polačková – 1.výr.

+ Helena Kuchtová

Štvrtok

26. XI.

Začiatok Adventných rekolekcií farnosti
Farský kostol 17.00 hod Sv. omša s tematickou kázňou

BP manž. Teličkových

+ Michal Kohút, č.d. 12

  20.00 hod Sv. ruženec s euch. požehnaním   

Piatok

27. XI.

I. deň rekolekcií – Deň pôstu za farnosť
Farský kostol 9.00-12.00

Sv. spoveď

  
  15.00 hod  Sv. spoveď   
  17.00 hod  Sv. omša s tematickou kázňou  

BP Kataríny Piškaninovej – 30.r.

+ Jozef Junák – 5.výr. 

  20.00 hod Kajúca pobožnosť s kázňou   

Sobota

28. XI.

ADVENTNÁ  VIGÍLIA    začiatok nového cirkevného roka 

Požehnanie adventných vencov

Farský kostol 9.00 hod Sv. omša s tematickou kázňou  
  do 12.00  Sv. spoveď   
  15.00 hod  Sv. spoveď    
  16.30 hod  Hodinky k Panne Márii   
  17.00 hod  Sv. omša s tematickou kázňou 

BP rod. Lelkovej, č.d. 246

+ Marián Čisovský 

  20.00 hod  Sv. spoveď    
  20.30 hod Posvätné čítanie  

Nedeľa

29. XI.

PRVÁ  ADVENTNÁ NEDEĽA  III. deň rekolekcií – záver  
Farský kostol 7.30 hod Ranné chvály  
  8.00 hod  Sv. omša  BP rod. Božidarovej, č.d. 513
  10.00 hod  Farská sv. omša  za farnosť 
  14.40 hod Vešpery + Záver rekolekcií – požehnanie s odpustkami   

FARSKÉ OZNAMY

 1. Popoludňajšia pobožnosť  O 14 40 hod. budú vešpery a v Hodine Milosrdenstva Zasväcujúca pobožnosť Kristovi Kráľovi s plnomocnými odpustkami.
 2. Poklona Oltárnej Sviatosti – prebieha nepretržite 24. hod. Dobrovoľníkov prosíme o zápis na nočnú adoráciu. Nech vám Pán Boh odplatí vašu horlivosť a obetavosť. Úmysel adorácie: za odvrátenie epidémie a za požehnané ovocie farských rekolekcií.
 3. Farská katechéza – Príprava k sviatostiam je v tomto čase iba účasťou na sv. omši bez katechézy a to: prvoprijímajúci v utorok a birmovanci v piatok.
 4. Lurdská jaskyňa – V novembri zapaľujeme sviece s úmyslom za duše v očistci.
 5. Adventné rekolekcie – Od štvrtku do nedele budeme v našej farnosti prežívať požehnaný čas duchovnej obnovy, ktorá bude našou prípravou na nastávajúce Adventné obdobie. Rozjímanie nad Božím slovom počas tematických kázní, piatkový pôst, sviatosť pokánia, kajúce pobožnosti oslobodenia od zlého a následne záverečné Te Deum s plnomocnými odpustkami – to sú prostriedky na posvätenie našich duší.
  K sviatosti pokánia prosíme o dôslednú prípravu, ktorú si pripravte v pokoji doma podľa pripraveného spovedného zrkadla – je možnosť zobrať si ho zo stolíka v kostole. Keďže sa chýli ku koncu roka, odporúčame si vykonať generálnu sv. spoveď.
  Do nastávajúceho Adventu sa poraďme so spovedníkom, aké predsavzatie bude pre nás najlepšie.
  Úmysly sv. omší – kto chce dať odslúžiť sv. omšu aj mimo farnosť, môžete tak podporiť rehoľných kňazov v zahraničí. Úmysly bude zapisovať páter počas rekolekcií.
  Všetkých vás srdečne pozývame a povzbudzujeme celý týždeň modliť sa o pomoc Ducha Sv. a Božie požehnanie na tento milostivý čas.
 6. Advent – Nový cirkevný rok začneme adventnou vigíliou pri večernej sv. omši požehnaním adventných vencov. Pripravme si ich spoločne v rodine a dajme aj ich zhotoveniu náboženského ducha.
 7. Ofera – Na Prvú adventnú nedeľu je zbierka na katolícku charitu. V predvianočnom čase prispievame ľuďom, ktorí sú zdravotne, sociálne alebo finančne odkázaní na pomoc Cirkvi, lebo sa im nikto nevenuje. Podporme ich a modlime sa za nich. Keďže nie všetci budú môcť prísť v nedeľu na sv. omšu, pokladnička na oferu bude celý týždeň v kostole. Pán Boh zaplať. 
 8. Ohlášky – Sviatosť manželstva chcú prijať: Dávid Pastýr, rím. kat., syn rodičov Daniela a Jarmily rod. Bednárovej, nar. v Snine a býv. v Dlhom n/Cir. a Jana Buríková, rím. kat., dcéra rodičov Ladislava a Jana rod. Jelovej, nar. v Snine a býv. v Belej n/Cir. Sobáš: Belá n/Cir., 28.XI.2020. Ohlasujú sa po III. krát. Kto by vedel o nejakej prekážky, pre ktorú by menovaní nemohli prijať sviatosť manželstva, nech to oznámi na farskom úrade. Zároveň ich zahrňte do svojich modlitieb.
 9. Rozpis služieb vo farnosti: 

Pobožnosť sv. ruženca v kostole: ruža č. 7., p. Marta Burdová, v sobotu večer ruža č. 11., v nedeľu popoludní ruža č. 12.

Liturgické služby

 

I. čítanie

žalm

II. čítanie

prosby

Pondelok 

Henrieta Gnipová

xxx

xxx

Eva Skarbová

Utorok 

Mária Mesarošová

xxx

xxx

Emília Polačková

Streda 

Anna Piškaninová

xxx

xxx

Mária Janušová

Štvrtok 

Mária Chvostaľová

xxx

xxx

Magdaléna Chvostaľová

Piatok

Mária Kohutová

xxx

xxx

Jozef Hančarik

Sobota

Marta Burdová

Anna Savková

xxx

xxx

Valéria Čopiková

Jozef Piškanin

Nedeľa

Miriama Chvostaľová

Bernardína Piškaninová

Magdaléna Chvostaľová

Jozef Polačko

Štefan Piškanin

Bernard Piškanin

Michal Chvostaľ

Jana Dzurková

Upratovanie kostola: pondelok, 17 30 hod.: 

Ingrida Mesarošová, č.d. 472; Michaela Mesarošová, č.d. 626; Ingrid Mesarošová, č.d. 472; Michaela Mesarošová, č.d. 321; Jozefína Michalková, č.d. 330.

Upratovanie kostola: sobota, 7 00 hod.:

Erika Michrinová, č.d. 518; Anna Miková, č.d. 486; Mária Mikulová, č.d. 560; Mária Mikulová, č.d. 560; Mária Milčíková, č.d. 135.

Pán Boh zaplať všetkým, ktorí pomáhajú pri dôstojnom slávení bohoslužieb a starajú sa o čistotu a krásu Božieho domu.