Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

"Chváľte, služobníci Pánovi, chváľte meno Pánovo."

Ž 113

Pozvánka na Sv. Misie

Bohom milovaní bratia a sestry!

Ostávajú už len dva týždne, keď sa vo vašej farnosti začnú konať farské misie. Prídeme k vám, aby sme vám počas nich hovorili o veľkej láske, ktorou každého z vás miluje Ježiš Kristus. On sám nám predsa povedal: „Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život.“ (Jn 3,16)

Keď teda Boh miluje svet, znamená to, že Boh má srdce! Boh miluje! Boh je láska a milosrdenstvo! Preto túži, aby sa o tom dozvedeli všetci, aby tomu uverili a touto pravdou žili. Pripomeňme si veľkú túžbu nášho Pána: „Túžim, aby boli všetci ľudia spasení“ (por. 1 Tim 2,4)

Boh zo svojej strany urobí všetko, čo je potrebné, aby sa tieto slová uskutočnili v našom živote. Je však potrebné, aby sme sa aj my otvorili na Božie Slovo a na Boží plán spásy.

Preto vás, bratia a sestry, srdečne pozývame, aby ste tieto zostávajúce dni pred misiami strávili v modlitbe vo farskom spoločenstve, ale aj v rodinách. Nech to bude čas ešte intenzitnejšieho volania k Bohu, prostredníctvom našej Nebeskej Matky a všetkých svätých, o potrebné milosti k hlbšiemu prežitiu času, ktorý je nám darovaný. Povzbudzujeme vás k tomu, aby ste sa modlili za všetkých farníkov, to znamená, za vašich blízkych i vzdialených, za horlivých kresťanov, ale aj za tých vlažnejších, za tých, ktorí sa ešte len rozhodujú. Nech aj oni pocítia, že Pánu Bohu na nich veľmi záleží, že to On ich pozýva na spoločné prežitie misií. Nech pochopia, ako Pán Boh veľmi chce, aby aj oni boli obdarovaní milosťami, ktoré budú padať rovno z neba na všetkých, ktorí sa zúčastnia misijných stretnutí.

Uisťujeme vás, bratia a sestry, že aj my sa za vás modlíme a prajeme vám pokoj a hojnosť Božieho požehnania do dní bezprostrednej prípravy na sväté misie.

Tešíme sa na spoločné stretnutia pred tvárou milosrdného Krista

pátri misionári Piotr a Leonard


Pán Ježiš čaká aj na teba a chce ťa uzdraviť. On po tom túži, ale čo ty na to???

Neváhaj a príď !!!