Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

"Teraz je Syn človeka oslávený a v ňom je oslávený Boh."

Jn 13

Liturgický prehľad na 6. týždeň v Období „cez rok“ 2021

Liturgický prehľad

na 6. týždeň v Období „cez rok“ 2021

Pondelok

15. II.

II. deň zmiernej fašiangovej poklony
      poď. Jána Hančarika – 98.r.

Utorok

16. II.

III. deň zmiernej fašiangovej poklony
      + Oľga Gutterová

Streda

17. II.

POPOLCOVÁ  STREDA – Začiatok Pôstneho obdobia Deň prísneho pôstu
      + Anna Hančariková – 10.výr.

Štvrtok

18. II.

 
      + Pavlína Burdová, č.d. 460

Piatok

19. II.

 
      + Andrej Kocik – 15.výr.

Sobota

20. II.

 
      + Ján Piškanin – 2.výr.

Nedeľa

21. II.

PRVÁ  PÔSTNA  NEDEĽA
      + Jozef Poľačko – 20.výr.

FARSKÉ OZNAMY

  1. Fašiangy – Dnes je fašiangová nedeľa a do utorka prežívame 3 fašiangové dni zmiernej poklony. Môžeme si ju vykonať aj duchovným spôsobom – zostať v tichu v duchu spojený pred bohostánkom a v týchto dňoch namiesto nej ponúknime Pánu Bohu nejaký kajúci skutok za odčinenie hriechov páchaných voči Pánu Bohu.
  2. Obdobie Veľkého Pôstu – začína na Popolcovú stredu. Je dňom prísneho pôstu, čo znamená iba 3x na deň jesť, z toho raz ako zvyčajne a 2x sa občerstviť. Je potrebné vylúčiť mäsitý pokrm. Príkaz pôstu viaže každého kresťana katolíka vo svedomí pod ťažkým hriechom od 18. do 60.r. života. V tento deň nemožno nahradiť pôst iným skutkom pokánia! 

    Od 14. r. života viaže povinnosť zdržanlivosti od mäsitého pokrmu. Ale aj mladších treba privykať podľa možnosti zachovať pôst.

    Každý piatok v roku – nielen počas Pôstneho obdobia – je v Cirkvi dňom pokánia. Teda sme povinní vykonať jeden z nasledujúcich kajúcich skutkov: a) zdržanlivosť od mäsitého pokrmu, b) účasť na sv. omši, c) bolestný ruženec, d) krížová cesta.

  3. Pobožnosť Krížovej cesty – V čase, keď sa ju nemôžme modliť spoločne v kostole, modlime sa ju doma v rodine. Obetujme nebeskému Otcovi utrpenie jeho Syna, aby zastavil utrpenie svojho ľudu a dal nám milosť pokánia. Môže to byť aj pôstne predsavzatie – každodenne sa modliť pobožnosť Krížovej cesty na nejaký zbožný úmysel.
  4. Pôstny čas – Je časom ticha, modlitby, spytovania svedomia a premýšľania nad svojím životom. Prežívajme ho v ústraní od hluku techniky. Je to čas Božej milosti, keď nám Pán Boh chce ukázať stav nášho vnútra – naše hriechy a ukázať cestu k obráteniu. Toto je výzva, ktorá zaznieva na Popolcovú stredu: Kajajte sa a verte v Evanjelium!
  5. Ofera – Zbierka na katolícku charitu – Na Prvú pôstnu nedeľu je zbierka na Katolícku charitu. Podporiť ju môžete elektronickým prevodom. Informácie nájdete na web stránke charity.
  6. Zbierka na kostol – v tomto čase vás prosíme o milodary na kostolné potreby formou prevodu na farský účet. Číslo účtu je na farskej web stránke. Pán Boh zaplať!