Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

"Požehnaný človek, čo dúfa v Pána, Pán bude jeho oporou."

Jer 17, 5-10

Liturgický prehľad na 1. týždeň v Období „cez rok“ 2021

Liturgický prehľad

na 1. týždeň v Období „cez rok“ 2021

Pondelok

11. I.

 
      + Jozef Košticháč

Utorok

12. I.

 
      + Oľga Gutterová

Streda

13. I.

 
      + Ján Kohút, č.d. 118

Štvrtok

14. I.

 
      + Helena Harakaľová – 10.výr.

Piatok

15. I.

 
      + Ján Kohut, č.d. 385

Sobota

16. I.

Bl. Panny Márie v sobotu; spomienka
      + Veronika Bončiková – 1.výr.

Nedeľa

17. I.

DRUHÁ  NEDEĽA  V  OBDOBÍ  „CEZ  ROK“
      + Jozef Treščák

FARSKÉ OZNAMY

  1. Nedeľa krstu Krista Pána – Dnes sa poďakujme za sv. krst, výchovu rodičov a krstných rodičov, pomodlime sa za nich a obnovme si svoje krstné sľuby, ktorými chceme patriť Pánu Bohu a nie Zlému. Text je v JKS.
  2. Kostol – je otvorený iba k súkromnej modlitbe, bez hromadného schádzania sa.
  3. Obdobie „cez rok“ – Od dnešnej nedele začína v liturgii Obdobie „cez rok“. V našej slovenskej tradícii však prežívame vianoččas vtelenia Božieho Syna až do Hromníc. Ponechajme si vianočnú výzdobu a betlehemy doma a aj naďalej sa pri nich modlime, aby Božie Dieťa ochraňovalo a žehnalo naše rodiny najmä v tomto čase skúšky našej viery. Nech ju Sv. Rodina posilní a obdarí takou silou, akú mala ona v Betleheme, pri úteku do Egypta i návrate do Nazareta.
  4. Licheń – Všetci pútnici do Licheńa si doniesli z každej púte pamiatku – posvätenú kópiu Milostivého obrazu, ktorú sme dostali od pátrov z rehole Mariánov, spravujúcich Licheńskú baziliku. Pri návšteve Groblinského lesa sme z výkladu histórie tamojších zjavení počuli, že Božia Matka pozvala všetkých k modlitbe pred týmto obrazom a sľúbila uzdravenie zo šíriaceho sa smrteľného moru, ktorý prišiel ako trest za hriechy ľudí, urážajúcich Pána Boha a neposlúchajúcich Božie prikázania. 

Ozdobme si doma tento obraz a modlime sa pred ním aj počas (aj po) tejto 40 dňovej pobožnosti za oslobodenie a očistenie našich rodín: 

Najsvätejšia Panna Mária, bolestná Matka z Licheńského obrazu. Ty si videla utrpenie svojich detí, ktoré hynuli vinou spáchaných hriechov a svojej nekajúcnosti tvrdého srdca. Vo svojej materinskej dobrote si sľúbila, že každý, kto Ťa bude s dôverou vzývať o pomoc pred týmto sv. obrazom, obsiahne milosti uzdravenia duše i tela. I my, Tvoje nehodné a hriešne deti, vyznávame, že sme zhrešili a nekajali sa. Zabúdali sme na Pána Boha a prestupovali jeho sv. príkazy. Nekajali sme sa a nevynahradzovali za svoje neprávosti. No predsa dôverujeme Božiemu milosrdenstvu, ku ktorému majú skrze Teba prístup aj najväčší hriešnici, ktorí sa s ľútosťou a ochotou zmeniť sa, vracajú do Božej otcovskej náruče. S dôverou voláme: Pros Boha o zmilovanie, pros ho o odpustenie našich hriechov a oslobodenie od ich následkov – od chorôb, moru a pandémie. Nech Kristova Krv nás prikrýva, jeho sv. rany uzdravujú a jeho umučenie, ktorého znaky sa objavili aj na plášti Tvojho odevu na sv. obraze, nech zničí všetku moc satana nad nami. 

Tak ako počas svojich zjavení si ukázala svoju materinskú pomoc a lásku, ukáž nám teraz svoju dobrotivú tvár a daj nám pocítiť blízkosť Tvojho materinského Srdca. Pritúľ si nás na svoju hruď a nedaj si nás. A my za to budeme denne konať pokánie za hriechy, ktorými ľudstvo uráža Tvojho Syna a odčiňovať ich – modlitbami, prijatými utrpeniami, obetami, almužnou a snahou čo najvernejšie žiť podľa jeho evanjelia.

Matka naša, nech cítime tlkot Tvojho materinského Srdca, ktoré je znamením, že nás počuješ a miluješ a za vypočuté modlitby môžeme čím skôr z vďačnosti voči Božej dobrote a láske prejavenej nám hriešnikom skrze Teba, putovať do Licheńa, aby sme sa Ti osobne poďakovali a na tom sv. mieste znova odovzdali a zasvätili. Amen.

Pod Tvoju ochranu …, Spomeň si …, Panna Mária Licheńská, bolestná Kráľovná a útočište hriešnikov, oroduj za nás.

(potom s úctou pobozkajme milostivý obraz)