Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

"Chváľte, služobníci Pánovi, chváľte meno Pánovo."

Ž 113

Liturgický prehľad na Druhý adventný týždeň 2020

Liturgický prehľad

na Druhý adventný týždeň 2020

Pondelok

7. XII.

 
Farský kostol 6.45 hod Roráty BP Michala Kohuta – 26.r.

Utorok

8. XII.

Slávnosť  NEPOŠKVRNENÉHO  POČATIA  Bl.  PANNY  MÁRIE prikázaný sviatok
Farský kostol 7.30 hod Hodinky k Panne Márii  
  8.00 hod  Sv. omša  + Mária Sivčová, č.d. 115 
  17.00 hod Sv. omša + Andrej Čus, č.d. 328 

Streda

9. XII.

Kántry
Farský kostol 6.45 hod Roráty

+ Andrej Havrilčák

+ Michal, Mária, František, č.d. 26

Štvrtok

10. XII.

Prebl. Panny Márie Loretánskej; spomienka
Farský kostol 6.45 hod Roráty + rod. Mesarošovej a Fencákovej, č.d. 250
  8.00 hod Sp. chorých – smer SV   

Piatok

11. XII.

Kántry
Farský kostol 6.45 hod Roráty BP Tomáša Tkáča – 25.r. 
  8.00 hod Sp. chorých – smer HE   

Sobota

12. XII.

Prebl. Panny Márie Guadalupskej; spomienka / Kántry
Farský kostol 6.00 hod Roráty

BP Štefana Chvostaľa – 75.r.

BP rod. Polačkovej a Tulenkovej, 192

  17.00 hod Sv. ruženec   

Nedeľa

13. XII.

TRETIA ADVENTNÁ NEDEĽA – Nedeľa Gaudete
Farský kostol 7.30 hod

Hodinky k Panne Márii

  8.00 hod Sv. omša 

BP sr. Alojzie Burdovej

 50.r. zasväteného života

  10.00 hod  Farská sv. omša  za farnosť 
  15.00 hod Hodina Milosrdenstva   

FARSKÉ OZNAMY

 1. Popoludňajšia pobožnosť  O 14 15 hod. bude pobožnosť sv. ruženca a Hodina milosrdenstva. V závere výmena ružencových tajomstiev.
 2. Pre chorých – K vianočnej sv. spovedi nahláste mená a adresy v sakristii do stredy.
 3. Farská katechéza – iba sv. omša: prvoprijímajúci v stredu a birmovanci v piatok.
 4. Lurdská jaskyňa – V tomto týždni sviatku Panny Márie zapaľujme sviece k úcte jej nepoškvrneného počatia.
 5. Slávnosť Nepoškvrneného počatia bl. Panny Márie – je prikázaným sviatkom, teda slávime ho ako nedeľu, nenakupujeme a zdržiavame sa telesných prác.
 6. Advent – Prežívajme horlivo vo farnosti na Rorátoch a doma pri večerných pobožnostiach. Modlitbou a dobrými skutkami sa pripravujme na vianočné sviatky. Keďže starší žiaci ešte nechodia do školy a študenti necestujú do iných miest, využime čas na Roráty o 6 45 hod., aby mladšie ročníky mohli hneď po sv. omši ísť na vyučovanie, lebo kvôli pandémii sa na fare stretávať nemôžu. 
 7. Kántry – V stredu, piatok a sobotu sú zimné kántrové dni. Počas nich sa modlíme a postíme za dobrú prípravu našich rodín na Vianoce.
 8. Koledovanie – Z dôvodu hygienických opatrení v tomto roku Jasličková pobožnosť a koledovanie po domoch nebude.
 9. Pompejská novéna – Kto má záujem sa ju modliť pred mariánskym sviatkom, začína 10.XII. a končí pred Hromnicami.
 10. Ofera – Na budúcu nedeľu je zbierka na Rádio Lumen. Myslime na tých, čo sa pre chorobu nemôžu zúčastňovať bohoslužieb a podporme toto rádio svojimi milodarmi. Milodary zbierame do pokladničky za lavicami. Pán Boh zaplať.
 11. Duchovné cvičenia – O. Peter Lasota, palotín z Michaloviec pozýva na duchovné cvičenia do Exercičného domu v Smižanoch: pre manželov 2 termíny: 8.I – 10.I.2021 alebo 12.II. –14.II.2021; pre všetkých 5.III. – 7.III.2021. Cena pobytu 55,-€/osoba. Prihlásiť sa treba na t.č. 0918 950 124.
 12. Matrika našej farnosti – október, november 2020: 

  Do sv. Cirkvi sme krstom prijali: Veronika Kováčová, krst 25.X.2020; Samuel Pavčík, krst 7.XI.2020; Michal Štefan Chvostaľ, krst 28.XI.2020. Nech je ich život Bohu na slávu a im na spásu.

  Do večnosti sme vyprevadili: Oľga Gutterová, 19.X.2020; Mária Sivčová, 3.XI.2020; Andrej Čus 28.XI.2020. Nech odpočívajú v pokoji.

 13. Milodary – október, november: novomanž. Pastyrovi 50,-€; Ján Pribula 20,08,-€; z pohrebu Oľgy Gutterovej 50,-€; z krstu Veroniky Kováčovej 50,-€; z pohrebu Márie Sivčovej 100,-€; na vykurovanie fary Mária Janušová 700,-€; Bohuznáma 10,-€; z krstu Samuela Pavčíka 30,-€; Bohuznámy 50,-€; Beáta Kohutová 10,-€; Eva Rebičová 15,-; z pohrebu Andreja Čusa 50,-; z krstu Michala Štefana Chvostaľa 50,-; z pohrebu Andreja Havrilčáka 100,-€; Hašuľová, Hrinová, Gabáková 15,-€; Slavomír Kohut 10,-€; Mária Mikulová 20,-€; Zuzana Kohutová 30,-€; Marcela Harakaľová 10,-€; Mária Treščáková 50,-€; Mária Mikulová 10,-€; Agáta Piškaninová 30,-€. Pán Boh zaplať.
 14. Milodary za službu kostolníka a kantora – Počas týždňa ich môžete prinášať do sakristie (10,- €/rodina). Príspevkom sa odvďačme za ich službu, ktorú konajú pre farnosť.  Milodary sú rozdelené za službu kostolníka, kantora, pranie a žehlenie kostolnej bielizne.
 15. Rozpis služieb vo farnosti: 

Pobožnosť sv. ruženca v kostole: ruža č. 1., p. Bernardína Piškaninová, v sobotu večer ruža č. 11., v nedeľu popoludní ruža č. 12.

Liturgické služby

 

I. čítanie

žalm

II. čítanie

prosby

Pondelok 

Erika Gičová

xxx

xxx

Marta Burdová

Utorok 

Emília Polačková

Valéria Čopiková

Júlia Krivjanská

Magdaléna Chvostaľová

Jozef Polačko

Bernard Piškanin

Eva Skarbová

Henrieta Gnipová

Streda 

Michaela Čovanová

xxx

xxx

Eliška Fencáková

Štvrtok 

Jana Dzurková

xxx

xxx

Terézia Tomášová

Piatok

Ema Petrová

xxx

xxx

Jana Tomášová

Sobota

Mária Mesarošová

xxx

xxx

Sára Dzurková

Nedeľa

Magdaléna Chvostaľová

Mária Chvostaľová

Patrícia Piškaninová

Jozef Polačko

Jozef Piškanin

Michal Chvostaľ

Františka Kohutová

Eva Gutterová

Upratovanie kostola: pondelok, 17 30 hod.: 

Mária Petričová, č.d. 295; Mária Petríková, č.d. 479; Anna Petríková, č.d. 559; Andrea Petríková, č.d. 75; Lucia Petríková, č.d. 621.

Upratovanie kostola: sobota, 6 45 hod.:

Denisa Petríková, č.d. 578; Mária Petrová, č.d. 505; Lýdia Petrová, č.d. 165; Anna Petrová, č.d. 277; Erika Petrová, č.d. 604.

Pán Boh zaplať všetkým, ktorí pomáhajú pri dôstojnom slávení bohoslužieb a starajú sa o čistotu a krásu Božieho domu.