Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

"Pán je môj pastier, nič mi nechýba."

Ž 23, 1

Liturgický prehľad na Prvý adventný týždeň 2020

Liturgický prehľad

na Prvý adventný týždeň 2020

Pondelok

30. XI.

Sv. Ondreja, apoštola; sviatok patróna Košickej arcidiecézy
Farský kostol 17.00 hod Sv. omša

+ František, Margita Burdovi 

a František Bendík, č.d. 242

Utorok

1. XII.

 
Farský kostol 5.45 hod Roráty

+ Barbora Burdová – 20.výr.

+ František, Ján, Helena, 501

  17.00 hod Vešpery   

Streda

2. XII.

 
Farský kostol 5.45 hod Roráty + rod. Kohútovej a Petríkovej, č.d. 118
  17.00 hod Vešpery   

Štvrtok

3. XII.

Prvý štvrtok mesiaca
Farský kostol 5.45 hod

Roráty

BP Samuela Andrejova – 20.r.

zdr. rod. Čovanovej a Burdovej

  17.00 hod  Vešpery + pob. za kňazov   
  23.00 hod Sv. hodina Getsemani   

Piatok

4. XII.

Prvý piatok mesiaca
Farský kostol 5.45 hod Roráty

BP Heleny Kocikovej

BP čl. Bratstva B. Srdca

  17.00 hod Sv. omša + pob. na I. piatok   

Sobota

5. XII.

Prvá sobota mesiaca – fatimská 
Farský kostol 6.00 hod Roráty + Fatima

BP čl. Ružencového bratstva

+ Oľga Gutterová

  17.00 hod  Vešpery, Sv. ruženec   
    Posvätné čítanie  

Nedeľa

6. XII.

DRUHÁ ADVENTNÁ NEDEĽA  / Prvá nedeľa mesiaca  
Farský kostol 7.30 hod Ranné chvály  
  8.00 hod  Sv. omša  BP rod. Dzurkovej, č.d. 544 a + Jozef Burda 
  10.00 hod  Farská sv. omša  za farnosť 
  14.40 hod Vešpery + Pob. na I. nedeľu   

FARSKÉ OZNAMY

 1. Popoludňajšia pobožnosť  O 14 40 hod. budú vešpery a v Hodine Milosrdenstva Euch. požehnanie.
 2. Poklona Oltárnej Sviatosti – Nočná poklona bude ešte dnes. Od pondelka počas celého Adventu iba denná kvôli Rorátom. Adorácia začne po Rorátoch a ukončíme ju večer modlitbou sv. ruženca a vešperami s požehnaním s Oltárnou Sviatosťou. Na Prvý štvrtok adorácia do polnoci.
 3. Sviatosť pokánia –žete prijať pol hodiny pred sv. omšou, okrem nedele a sviatkov. 
 4. Farská katechéza – prvoprijímajúci v utorok (Roráty) a birmovanci v piatok večer.
 5. Lurdská jaskyňa – V novembri zapaľujeme sviece s úmyslom za duše v očistci.
 6. Advent – Myšlienkou z Adventných rekolekcií o Panne Márii – Matke ticha, začali sme a chceme prežiť celý Advent. Ticho nech sprevádza tieto posv. dni – ticho bez televízie, internetu, zbytočných rozhovorov. Nie ticho hnevu, ale ticho rozjímania nad Božím slovom, ako Panna Mária v Nazarete. Namiesto toho, čo nám pokoj berie, robme to, čo nám pokoj dáva – byť s Pánom Ježišom na modlitbe, pri čítaní jeho slova, byť s rodinou, ale bez televízie a viac spolu pri modlitbe a spoločných rozhovoroch. Nájdime spôsob, ako dobre prežiť Advent, t.z. ako sa viac priblížiť k Pánu Bohu a zblížiť s rodinou.
  Rorátom predchádzajú Hodinky k P. Márii, po sv. omši je celodenná adorácia a večer sv. ruženec s vešperami.
  Je potrebné, aby sme deti a mládež viedli k obetavosti a sebazapieraniu, ktoré Advent posväcujú – Roráty, doma sv. ruženec a nábožčítanie, usporiadanie vzťahov pred Vianocami. Adventný čas duchovného uzobrania, nie zábavy a rozptýlenia.
 7. Koledovanie – na budúcu nedeľu popoludní bude stretnutie detí a mladých kvôli Jasličkovej pobožnosti a koledovaniu.
 8. V tomto týždni – na Prvý štvrtok sa modlime za posilnenie v kňazskej službe pre našich duchovných otcov, za nové kňazské, rehoľné a misijné povolania. Prvý piatok vynahradzujme a odprosujme Božské Srdce za hriechy, ktorými ho ľudia urážajú a nevšímajú si ho. Fatimskú sobotu obetujeme Panne Márii so zadosťučinením za urážky voči jej nepoškvrnenému Srdcu. Túto pobožnosť v tomto mesiaci pripravujú členovia detskej a mládežníckej ruže – č. 11 a 12. Zaujmite miesta v prvých laviciach.
 9. Milodary za službu kostolníka a kantora – Počas týždňa ich môžete prinášať do sakristie (10,- €/rodina). Príspevkom sa odvďačme za ich službu, ktorú konajú pre farnosť.  Milodary sú rozdelené za službu kostolníka, kantora, pranie a žehlenie kostolnej bielizne.
 10. Rozpis služieb vo farnosti: 

Pobožnosť sv. ruženca v kostole: ruža č. 9., p. Jana Piškaninová, v sobotu večer ruža č. 11., v nedeľu popoludní ruža č. 12.

Liturgické služby

 

I. čítanie

žalm

II. čítanie

prosby

Pondelok 

Mária Janušová

xxx

xxx

Mária Chvostaľová

Utorok 

Eva Gutterová

xxx

xxx

Prvoprijímajúci

Streda 

Mária Kohutová

xxx

xxx

Anna Savková

Štvrtok 

Emília Polačková

xxx

xxx

Jozef Polačko

Piatok

Miloslava Hančariková

Františka Kohutová

xxx

xxx

Anna Piškaninová

Bernardína Piškaninová

Sobota

Eva Skarbová

xxx

xxx

Miriama Chvostaľová

Nedeľa

Beáta Kohutová

Erika Gičová

Patrícia Piškaninová

Michal Kováč

Štefan Piškanin

Jozef Hančarik

Michal Kohut

Zuzana Chvostaľová

Upratovanie kostola: pondelok, 17 30 hod.: 

Mária Mišenková, č.d. 453; Anna Miškaninová, č.d. 236; Lucia Morťaniková, č.d. 480; Katarína Morťaniková, č.d. 56; Jarmila Nemčíková, č.d. 557.

Upratovanie kostola: sobota, 7 30 hod.:

Zuzana Nemčíková, č.d. 634; Eva Ondiková, č.d. 100; Jarmila Pastýrová, č.d. 580; Mária Pavlovčinová, č.d. 388; Lucia Petričová, č.d. 249.

Pán Boh zaplať všetkým, ktorí pomáhajú pri dôstojnom slávení bohoslužieb a starajú sa o čistotu a krásu Božieho domu.