Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

"Chváľte, služobníci Pánovi, chváľte meno Pánovo."

Ž 113

Liturgický prehľad na 33. týždeň v Období „cez rok“ 2020

Liturgický prehľad

na 33. týždeň v Období „cez rok“ 2020

Pondelok

16. XI.

 
Farský kostol 17.00 hod Sv. omša

BP Viktórie Burdovej, č.d. 383

+ Michal Valkovič – 3.výr.

Utorok

17. XI.

Sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky; spomienka
Farský kostol 6.00 hod Sv. omša

+ Helena Krajníková – 1.výr.

+ Michal, Mária Savkovi, č.d. 550

Streda

18. XI.

Výročie posviacky bazilík sv. Petra a Pavla, apoštolov
Farský kostol 17.00 hod Sv. omša

BP Martiny a Diany

BP Michala, Františky a Kláry Kohutových, č.d. 500

Štvrtok

19. XI.

 
Farský kostol 17.00 hod Sv. omša + euch. pob.

+ Andrej Kováč – 10.výr.

+ rod. Valkovičovej, č.d. 175

Piatok

20. XI.

Bl. Anny Kolesárovej, panny a mučenice, spomienka
Farský kostol 17.00 hod Sv. omša

BP Jozefíny Tomášovej a rod. Tkáčovej

+ Oľga Gutterová – 30.deň pohrebu

Sobota

21. XI.

VIGÍLIA  SLÁVNOSTI  KRISTA  KRÁĽA  / Začiatok Novény k sv. Ondrejovi
Farský kostol 16.15 hod Krížová cesta  
  17.00 hod Sv. omša – vigília 

BP rod. Gnipovej, č.d. 588

+ Michal, Anna, Ján Čusovi

  18.30 hod Posvätné čítanie   

Nedeľa

22. XI.

NEDEĽA  KRISTA  KRÁĽA – záver cirkevného roka 
Farský kostol 7.30 hod Ranné chvály  
  8.00 hod  Sv. omša  + Ján Kohút – 2.výr.
  10.00 hod  Farská sv. omša  za farnosť 
  14.40 hod  Vešpery   
    Zasväcujúca pobožnosť  

FARSKÉ OZNAMY

 1. November – Plnomocné odpustky pre duše v očistci možno získať celý november.
 2. Sv. omše – Od pondelka 16.XI. je možné opäť verejne sláviť bohoslužby s 50% využitím miest na sedenie. T.z., že zaujmeme miesto iba v laviciach šachovite. Zachovávame všetky hygienické pokyny pri vstupe do kostola. Rešpektujme pokyny členov farskej rady.
 3. Sviatosť pokánia – po osobnej dohode s kňazom.
 4. Poklona Oltárnej Sviatosti – prebieha nepretržite 24. hod. Dobrovoľníkov prosíme o zápis na nočnú adoráciu. Okrem vlastných úmyslov pripojme aj za odvrátenie epidémie a za naše obrátenie.
 5. Piatkový pôst – Do 18. decembra 2020 sa každý piatok postíme ako na Veľký piatok s úmyslom za odvrátenie pandémie. Zároveň prosíme za obrátenie sveta k Pánu Bohu.
 6. Lurdská jaskyňa S úmyslom za zosnulých možno zapáliť sviecu pri Panne Márii a odporúčať jej v modlitbe dušu zosnulého.
 7. Katechézy – Prvoprijímajúci majú iba sv. omšu bez katechézy vo štvrtok, birmovanci v piatok.
 8. Slávnosť Krista Kráľa – Budúcou nedeľou sa završuje Obdobie „cez rok“. Je to posledná nedeľa – slávnosť Krista Kráľa. Popoludní bude zasväcujúca pobožnosť s euch. požehnaním, pri ktorej možno získať plnomocné odpustky. Prosíme vás, aby sa tí, čo prichádzajú v nedeľu na rannú sv. omšu (je vás tam veľa), rozdelili z rodiny aj na farskú sv. omšu. Tam je viac miesta.
 9. Adventné rekolekcie – V dňoch od 26.XI. – 29.XI. budeme tradične prežívať adventné rekolekcie, duchovnú obnovu ako prípravu na adventné obdobie. Prosíme vás o modlitby za pátra, ktorý bude kázať Božie slovo, za jej požehnaný priebeh a bohaté duchovné ovocie pre každého z nás.
 10. Ofera – Keďže nemáme možnosť prispievať na kostol riadnymi zbierkami, prosíme vás o zaslanie milodaru na bankový účet farnosti (internetová stránka). Pán Boh zaplať. 
 11. Ohlášky – Sviatosť manželstva chcú prijať: Dávid Pastýr, rím. kat., syn rodičov Daniela a Jarmily rod. Bednárovej, nar. v Snine a býv. v Dlhom n/Cir. a Jana Buríková, rím. kat., dcéra rodičov Ladislava a Jana rod. Jelovej, nar. v Snine a býv. v Belej n/Cir. Sobáš: Belá n/Cir., 28.XI.2020. Ohlasujú sa po II. krát. Kto by vedel o nejakej prekážky, pre ktorú by menovaní nemohli prijať sviatosť manželstva, nech to oznámi na farskom úrade. Zároveň ich zahrňte do svojich modlitieb.
 12. Rozpis služieb vo farnosti: 

Pobožnosť sv. ruženca v kostole: ruža č. 7., p. Veronika Krivjanská, v sobotu večer ruža č. 11., v nedeľu popoludní ruža č. 12.

Liturgické služby

 

I. čítanie

žalm

II. čítanie

prosby

Pondelok 

Beáta Kohutová

xxx

xxx

Erika Gičová

Utorok 

Jana Dzurková

xxx

xxx

Zuzana Chvostaľová

Streda 

Michal Kohut

xxx

xxx

Františka Kohutová

Štvrtok 

Ema Petrová

xxx

xxx

Prvoprijímajúci

Piatok

Mária Janušová

xxx

xxx

Miloslava Hančariková

Sobota

Terézia Tomášová

Jozef Polačko

Michal Chvostaľ

Sára Dzurková

Nedeľa

Marta Burdová

Valéria Čopíková

Michal Kováč

Patrícia Piškaninová

Jozef Hančarik

Jozef Polačko

Eliška Fencáková

Júlia Krivjanská

Upratovanie kostola: pondelok, 17 30 hod.: 

Anna Lukáčová, č.d. 279; Katarína Lukáčová, č.d. 382; Anna Ľochová, č.d. 564; Dominika Ľuľová, č.d. 389; Viera Makarová, č.d. 512.

Upratovanie kostola: sobota, 7 30 hod.:

Anna Makovcová, č.d. 320; Agáta Mažeriková, č.d. 208; Mária Mesarošová, č.d. 7; Eva Mesarošová, č.d. 626; Mária Mesarošová, č.d. 612.

Pán Boh zaplať všetkým, ktorí pomáhajú pri dôstojnom slávení bohoslužieb a starajú sa o čistotu a krásu Božieho domu.