Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

"Nech je velebené meno Pánovo, odteraz až naveky."

Ž 113, 1

Liturgický prehľad na 31. týždeň v Období „cez rok“ 2020

Liturgický prehľad

na 31. týždeň v Období „cez rok“ 2020

Pondelok

2. XI.

SPOMIENKA  NA  VŠETKÝCH  VERNÝCH  ZOSNULÝCH 
Farský kostol   Sv. omša + Milan Savka
    Sv. omša  za všetkých zosnulých 
    Sv. omša na úmysel v. Otca

Utorok

3. XI.

 
Farský kostol   Sv. omša + Jozef Skvašik – 8.výr.

Streda

4. XI.

Sv. Karola Borromejského, biskupa, spomienka
Farský kostol   Sv. omša BP Anny Daranskej – 60.r.

Štvrtok

5. XI.

Prvý štvrtok mesiaca
Farský kostol   Sv. omša + Anna Polačková, č.d. 533

Piatok

6. XI.

Prvý piatok mesiaca
Farský kostol   Sv. omša + čl. Bratstva B. Srdca

Sobota

7. XI.

Prvá sobota mesiaca – fatimská
Farský kostol   Sv. omša + čl. Ružencového bratstva

Nedeľa

8. XI.

TRIDSIATA  DRUHÁ  NEDEĽA  V  OBDOBÍ  „CEZ  ROK“

Záver Oktávy za duše v očistci

Farský kostol   Sv. omša + Michal Kohút, č.d. 12

FARSKÉ OZNAMY

 1. Prvá nedeľa mesiaca – Ružencové tajomstvá zatiaľ nemeníme. Každý sa modlí doterajšie tajomstvo aj v ďalšom mesiaci.
 2. Dušičky – Apoštolská penitenciária s osobitným poverením pápeža Františka ustanovila, že toho roku úplné odpustky pre tých, ktorí navštívia cintorín a pomodlia sa za zosnulých, ktoré bežne platia len pre dni od 1. do 8. novembra, môžu byť presunuté na ďalšie dni, až do konca novembra. Tieto dni, dohromady osem, si veriaci môžu ľubovoľne vybrať a nemusia súvisle nasledovať za sebou. Súvisí to so zaistením bezpečnosti veriacich.
  Dekrét hovorí aj o úplných odpustkoch z 2. novembra, pri príležitosti Spomienky na všetkých verných zosnulých, ktoré môžu získať tí, čo nábožne navštívia chrám alebo kaplnku a pomodlia sa Otče náš a Verím v Boha. Tieto môžu byť presunuté z 2. novembra nielen na predošlú alebo nasledujúcu nedeľu alebo na sviatok Všetkých svätých, ale aj na iný deň v mesiaci november, podľa slobodného rozhodnutia jednotlivých veriacich.
  Okrem toho starí, chorí a všetci, ktorí z vážnych dôvodov nemôžu vychádzať z domu, a to aj z dôvodu obmedzení v čase pandémie, môžu získať odpustky.  Stačí ak sa v duchu spoja so spoločenstvom Cirkvi, zrieknu sa akéhokoľvek hriechu s úmyslom splniť akonáhle to bude možné tri ďalšie zvyčajné podmienky (sviatostná spoveď, sväté prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca) a pred obrazom Pána Ježiša alebo Panny Márie sa pomodlia zbožne modlitby za zosnulých. Môžu to byť napríklad ranné chvály alebo vešpery z Liturgie hodín za zosnulých, svätý ruženec, korunka Božieho milosrdenstva alebo iné modlitby za zosnulých, ktoré sa veriaci radi modlia, alebo sa zahĺbia do meditačného čítania jedného z evanjeliových úryvkov ponúkaných v liturgii za zosnulých, alebo vykonajú skutok milosrdenstva, obetujúc Bohu bolesti a útrapy vlastného života.
 3. V tomto týždni – Prebieha Oktáva za duše v očistci. Modlitby, pôst, krížovú cestu, dobré skutky, trpezlivé znášanie príkorí a almužnu obetujme za zosnulých rodičov, súrodencov, príbuzných, za našich zosnulých farníkov, ale pamätajme aj na tých, za ktorých sa nikto nemodlí. Zapáľme doma posvätenú sviecu a modlime sa pri nej.
  Na Prvý štvrtok mesiaca sa modlime za kňazov a nové povolania do kňazského i rehoľného stavu. No spomeňme si aj na zosnulých kňazov, ktorí pochádzali a pracovali v našej farnosti: vsdp. Ján Tomko, vdp. Ján Piškanin, vdp. Andrej Piškanin, vsdp. Michal Mikula, vdp. Ján Gnip, vdp. Marko Makai, vdp. Milan Balica. Nech odpočívajú v pokoji a nech im Pán vynahradí ich námahu v kňazskej službe.
  Prvý piatok sa v modlitbách spojme za duše, ktoré počas života nevynahradzovali Pánu Bohu za urážky a hriechy svoje a svojich rodín. Obetujme za nich pôst a modlitbu krížovej cesty.
  Fatimskú sobotu obetujme Pánu Bohu za ľahostajných v očistci, ktorým Božia Matka počas života ponúkala množstvo záchrany pre večnosť a oni ju nevyužili.
 4. Piatkový pôst – Od 30. októbra až do 18. decembra 2020, teda na osem po sebe nasledujúcich piatkov, biskupi vyhlasujú pre celú Katolícku cirkev na Slovensku prísny pôst za odvrátenie pandémie. Veriaci medzi 18. a 60. rokom života, ktorí sú celkom zdraví a netrpia žiadnymi ochoreniami, nech sa počas týchto ôsmich piatkov postia takým spôsobom, ako sa zvykneme postiť na Veľký piatok. To znamená, nech sa zdržia mäsitých pokrmov a nech sa najedia dosýta len raz za deň – s tým, že môžu ešte dvakrát požiť menší pokrm.
  Keďže tradícia Cirkvi hovorí aj o ďalších prostriedkoch pokánia, do pozornosti všetkým ukladáme modlitbu a almužnu. Tieto dva spôsoby môžu využiť aj tí, pre ktorých zdravie by bolo neprimerané zachovávať prísny pôst. V týchto časoch, keď naši bratia a sestry žijúci na okraji spoločnosti majú ešte menšie možnosti zaobstarať si to, čo potrebujú pre život, nech teda veriaci neváhajú konať viacej skutkov kresťanskej lásky, najmä poskytovať almužnu núdznym. Berme to ako kresťanskú povinnosť, aby najchudobnejší nezostali bez pomoci! Slovenskí biskupi tiež povolávajú modliť sa každý deň modlitbu za Slovensko, a šíriť ju intenzívne medzi všetkými veriacimi.
 5. Ofera – Keďže nemáme možnosť prispievať na kostol riadnymi zbierkami, prosíme vás o zaslanie milodaru na bankový účet farnosti (IBAN: SK2902000000000054545532). Pán Boh zaplať.

 

 

Modlitba za Slovensko

Všemohúci Bože, Otče, tvoj Syn nás uistil, že ak ťa budeme o niečo spoločne prosiť v jeho mene, splníš našu žiadosť. Obraciame sa na teba v našej núdzi a utrpení, spôsobenými pandémiou a prosíme ťa o záchranu tela i duše chorých, o múdrosť, silu a lásku pre všetkých, čo sa o nich starajú, o nádej a dôveru pre tých, čo sa cítia ohrození, o rozvážne, starostlivé a spravodlivé riešenia pre tých, čo majú politickú zodpovednosť v rozličnom stupni. Pomáhaj nám, aby sme si uvedomovali, že sme chorí a ohrození nielen na tele, lež aj duchovne a morálne.

V srdciach mnohých vyhasla láska k tebe i k blížnemu, stali sme sa sebeckými, bezohľadnými, dali sme sa zotročiť mamonou a nemravnosťou. Vlej do našich otupených a zaslepených sŕdc jas pravdy a lásky tvojho Ducha; daj nám poznať v čom sa nám treba zmeniť a posilňuj nás, aby sme sa k tomu aj úprimne a vytrvalo odhodlali.

Predkladáme ti tieto naše prosby aj na príhovor Sedembolestnej Matky tvojho Syna, ktorú si nám dal za patrónku. S jej pomocou sa chceme stávať jedni pre druhých bratmi a sestrami a tvojimi synmi a dcérami.

Dôverujeme aj v príhovor našich vierozvestcov, svätých Cyrila a Metoda, ako aj ich pokračovateľa z nášho ľudu, svätého Gorazda. Nech nám vyprosujú uvedomenie si veľkého daru viery a krstu a ochotu snažiť sa žiť kresťansky v našej dobe.

O to všetko ťa prosíme skrze tvojho Syna, ktorý sa za nás obetoval, vstal z mŕtvych a s tebou žije a kraľuje na veky vekov. Amen.