Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

"Mária hovorila: „Velebí moja duša Pána a môj duch jasá v Bohu, mojom Spasiteľovi.“"

Lk 1, 46-47

Liturgický prehľad na 27. týždeň v Období „cez rok“ 2020

Liturgický prehľad

na 27. týždeň v Období „cez rok“ 2020

Pondelok

5. X.

Sv. Faustíny Kowalskej, panny; spomienka
Farský kostol 17.00 hod Sv. omša

BP Augustína Tomáša – 20.r.

zdr. rod. Junákovej a Michalovej

Utorok

6. X.

 
Farský kostol 17.00 hod Sv. omša

+ Anna Polačková – 30.deň

+ Jozef Tomáš – 29.výr.

Streda

7. X.

Bl. Panny Márie Ružencovej – sviatok Ružencových bratstiev
Farský kostol 17.00 hod Sv. omša zdr. rod. Burdovej, 498

Štvrtok

8. X.

 
Farský kostol 17.00 hod Sv. omša

+ Andrej, Rozália Fencákovi

+ Vladimír Lojan, č.d. 505

Piatok

9. X.

 
Farský kostol 17.00 hod Sv. omša BP Petry Burikovej – 25.r.

Sobota

10. X.

Bl. Panny Márie v sobotu
Farský kostol 7.00 hod Sv. omša + Michal Kohút – 30.deň pohr.

Nedeľa

11. X.

DVADSIATA ÔSMA  NEDEĽA V OBDOBÍ „CEZ ROK“
Farský kostol 8.00 hod Sv. omša + rod. Lojanovej, č.d. 505
  10.00 hod  Farská sv. omša za farnosť 
  14.30 hod Okt. pobožnosť   

FARSKÉ OZNAMY

 1. Popoludňajšia pobožnosť – Dnes je Prvá nedeľa mesiaca, od 10 30 hod. bude poklona Oltárnej Sviatosti. Zakončíme ju októbrovou pobožnosťou o 14 30 hod. Výmenu ružencových tajomstiev si urobte súkromne u horliteľov.
 2. Lurdská jaskyňa – pobožnosť sv. ruženca každý deň po sv. omši, v sobotu o 18 00 hod., v nedeľu o 14 30 hod.
 3. Poklona Oltárnej Sviatosti – Denná adorácia v Kostole sv. Anny, nočná vo Farskom kostole.

  Deň

  Denná adorácia

  Nočná adorácia

  Pondelok

  00 – 16 00

  vešpery

  xxx

   

  Utorok

  00 – 16 00

  vešpery

  18 00 – 7 00

  Ranné chvály

  Streda

  00 – 16 00

  vešpery

  xxx

   

  Štvrtok

  00 – 16 00

  vešpery

  xxx

   

  Piatok

  00 – 16 00

  vešpery

  18 00 – 6 00

  Ranné chvály

  Nedeľa

  15 00

  pob.

  xxx

   

  Ostatné dni možno súkromne adorovať v Kostole sv. Anny po celý deň. Dobrovoľníkov na nočnú adoráciu prosíme, aby sa zapísali, kvôli istote prítomnosti adorátorov. Pán Boh zaplať za vašu obetu.

  Úmysel adorácie: za odvrátenie epidémie.

 4. Sviatosť pokánia – pol hodiny pred sv. omšou, okrem nedele a sviatkov.
 5. Sv. prijímanie – Keďže nie je možné, aby sa podľa záujmu všetci zúčastnili na sv. omši, je možnosť v tomto čase pristúpiť k sv. prijímaniu vo všedné dni o 7 00 hod., 15 00 hod. a po sv. omši.
 6. Októbrové pobožnosti – pred sv. omšou zabezpečujú zodpovední za jednotlivé spoločenstvá 5 osôb:

  Pondelok

  Modlitby matiek

  Utorok

  deti

  Streda

  muži

  Štvrtok

  miništranti

  Piatok

  mládež

  Sobota, Nedeľa

  Ruž. bratstvo

 7. Katechézy – Birmovanci: katechéza v pondelok o 18 00 hod., prvoprijímajúci: v piatok o 17 00 hod.
 8. Deň bl. Panny Márie Ružencovej – V stredu je sviatok ružencových bratstiev. Venujme tento deň Panne Márii podľa možnosti všetky tajomstvá sv. ruženca a poklonu jej Synovi v Oltárnej Sviatosti.
 9. Ohlášky – Sviatosť manželstva chcú prijať: Adam Rajňak, rím. kat., syn rodičov Štefana a Kamily rod. Burikovej, nar. v Snine a býv. Dlhom n/Cir. a Katarína Motyková, rím. kat., dcéra rodičov Viktora a Aleny rod. Boronkajovej, nar. a býv. v Humennom. Sobáš: HE – Všetkých svätých, 10. X. 2020. 
  Kto by vedel o nejakej prekážky, pre ktorú by menovaní nemohli prijať sviatosť manželstva, nech to oznámi na farskom úrade. Pamätajte na nich vo svojich modlitbách.
 10. Opatrenia – Vzhľadom na platné obmedzenie počtu účastníkov verejných zhromaždení na 50 osôb, slovenskí biskupi od 1. X. 2020 až do odvolania udeľujú všeobecný dišpenz od fyzickej účasti na nedeľných bohoslužbách. Vyzývame k zvýšenej vzájomnej ohľaduplnosti, aj obetavosti, vzhľadom na dočasnú nemožnosť sláviť sv. omšu pre všetkých a so všetkými. Treba urobiť, čo je v našich silách, aby sa predišlo sporom a konfliktom. S trpezlivosťou vo vzájomnom rešpekte môžeme druhú vlnu zvládnuť. Vedení hodnotami evanjelia, buďme príkladom jednoty, trpezlivosti a pokoja. Prosme Pána, aby ochraňoval Slovensko a Panna Mária Sedembolestná, naša patrónka, nech oroduje za nás všetkých!
 11. Milodary na kostol – Jozef Kováč 50,-€; z krstu Adama Chvostaľa 50,-€; z pohrebu Michala Kohúta 100,-€; novomanželia Burikovi 100,-€; z pohrebu Anny Polačkovej 50,-€. Pán Boh zaplať.
 12. Matrika našej farnosti: júl – september:

  Do sv. Cirkvi sme krstom prijali: Adam Chvostaľ, 12.IX.2020, Kláta Kohutová, 20.IX.2020. Nech je ich život Bohu na slávu a im na spásu.

  Sviatosť manželstva prijali: Michal Vantara a Lenka Skvašiková, 29.VIII.2020; Lukáš Burik a Denisa Petriková, 5.IX.2020; Ján Pastýr a Viktória Šalachová, 14.IX.2020. Nech Pán žehná ich spoločživot.

  Do večnosti sme vyprevadili: Jozef Polačko, 18.VII.2020; Anna Fratriková, 22.VIII.2020; Anna Polačková, 6.IX.2020; Michal Kohút, 10.IX.2020. Nech odpočívajú v pokoji.

 13. Rozpis služieb vo farnosti:

Pobožnosť sv. ruženca v kostole: podľa rozpisu okt. pobožnosti.

Lurdská jaskyňa: ruža č. 5., v sobotu ruža č. 11., v nedeľu ruža č. 12.

Liturgické služby

 

I. čítanie

žalm

II. čítanie

prosby

Pondelok

Magdaléna Chvostaľová

xxx

Jozef Polačko

Utorok

Valéria Čopiková

xxx

Mária Janušová

Streda

Bernard Piškanin

xxx

Marta Burdová

Štvrtok

Michal Chvostaľ

xxx

Bernardína Piškaninová

Piatok

Zuzana Chvostaľová

xxx

Mária Chvostaľová

Sobota

Beáta Kohutová

xxx

Miriama Chvostaľová

Nedeľa

Jozef Hančarik

Erika Gičová

Mária Kohutová

Anna Piškaninová

Upratovanie kostola: pondelok, 17 30 hod.:

Andrea Krajníková, č.d. 481; Jana Krivjančinová, č.d. 203; Valéria Krivjančinová, č.d. 342; Nataša Krivjančinová, č.d. 197; Mária Krivjančinová, č.d. 20.

Upratovanie kostola: sobota, 7 30 hod.:

Štefánia Krivjančinová, č.d. 389; Eva Krivjančinová, č.d. 519; Miriama Krivjančinová, č.d. 20; Božena Krivjančinová, č.d. 519; Veronika Krivjanská, č.d. 561.

Pán Boh zaplať všetkým, ktorí pomáhajú pri dôstojnom slávení bohoslužieb a starajú sa o čistotu a krásu Božieho domu.