Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

"Nech je velebené meno Pánovo, odteraz až naveky."

Ž 113, 1

Liturgický prehľad na 17. týždeň v Období „cez rok“ 2020

Liturgický prehľad

na 17. týždeň v Období „cez rok“ 2020

Pondelok

27. VII.

Sv. Gorazda a spoločníkov; spomienka
Farský kostol 18.00 hod Sv. omša BP Tomáša a Filipa Kminiakových

Utorok

28. VII.

 
Farský kostol 7.30 hod Sv. omša BP Anny Rebičovej – 25.r.

Streda

29. VII.

Sv. Marty; spomienka
Sv. Anna 18.00 hod Sv. omša + Ľubomír Ivan

Štvrtok

30. VII.

 
Farský kostol 7.30 hod Sv. omša + Andrej Butala – 6.výr.

Piatok

31. VII.

Sv. Ignáca z Loyoly, kňaza; spomienka
Farský kostol 18.00 hod Sv. omša + Pavol, Mária, č.d. 489

Sobota

1. VIII.

Prvá sobota mesiaca – fatimská
Farský kostol 6.30 hod Hodinky k Panne Márii  
  7.00 hod  Fatima

BP Ružencového bratstva

BP manž. Bončíkových – 50.r. sob.

Nedeľa

2. VIII.

OSEMNÁSTA  NEDEĽA  V  OBDOBÍ  „CEZ  ROK“  /  Deň Porciunkuly

Prvá nedeľa mesiaca

Farský kostol 7.00 hod Sv. omša BP rod. Holpovej, č.d. 129
  9.00 hod  Farská sv. omša  za farnosť 
  15.00 hod Pob. na I. nedeľu   

FARSKÉ OZNAMY

 1. Popoludňajšia pobožnosť – Večer o 18 00 budú vešpery a pobožnosť sv. ruženca pri Lurdskej jaskyni, ktorými ukončíme farské slávnosti.
 2. Lurdská jaskyňa – pobožnosť sv. ruženca od pondelka každý deň o 20 30
 3. Poklona Oltárnej Sviatosti – Denná adorácia v Kostole sv. Anny: piatok (7 00 – 17 00 vešpery), nočná vo farskom kostole piatok od (21 00 – 6 15 hod. vešpery). Dobrovoľníkov na nočnú adoráciu prosíme, aby sa zapisovali do tabuľky (vo farskom kostole). Pán Boh zaplať za vašu obetu. Ostatné dni súkromne, Kostol sv. Anny je otvorený celý deň.
 4. Sviatosť pokánia – môžete prijať pol hodiny pred sv. omšou, okrem nedele a sviatkov.
 5. V tomto týždni – Mesiac august začneme fatimskou pobožnosťou k Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. Prichádzajme k našej Matke s dôverou a odovzdajme jej všetko, čo nás sužuje a trápi. V závere bude zasvätenie Nepoškvrnenému Srdcu.
   V nedeľu popoludní bude pobožnosť na Prvú nedeľu mesiaca s výmenou ružencových tajomstiev.
 6. Deň Porciunkuly – augusta možno vo všetkých bazilikách, katedrálnych, farských a františkánskych kostoloch získať za obvyklých podmienok plnomocné odpustky za nábožnú návštevu kostola spojenú s Modlitbou Pána a Vyznaním viery. Nevyhnutnosťou je stav milosti posväcujúcej.
 7. Sanktuárium Obišovce – Duchovný otec farnosti, milí bratia a sestry, dňa 27. 01. 2020 začala v Diecéznej svätyni vo farnosti Ružencovej Panny Márie prebiehať rekonštrukcia pútnického kostola, výstavba novej sakristie, terénne úpravy, realizácia sociálnych zariadení a rekonštrukcia vonkajšieho oltára. Keďže nám výrazne do priebehu rekonštrukcie zasiahla epidemiologická situácia, zostali sme odkázaní na konkrétnu dobrú vôľu firmy, ktorá tieto práce realizuje. Finančné prostriedky, ktoré sme mali k dispozícii sa veľmi rýchlo minuli. Farnosť sa nachádza na denominačne zmiešanom území a nedisponuje veľkým počtom veriacich. Takéto nadmerné finančné zaťaženie je pre nás neúnosné. Dôležitosť a nevyhnutnosť rekonštrukčných prác tohto pútnického miesta je potrebná.

  Po prosbe o finančnú podporu zo strany Arcibiskupského úradu, ktorú sme dostali v podobe daru sú finančné prostriedky stále nepostačujúce. Preto sa  Farnosť rozhodla požiadať o takúto formu pomoci vás milí bratia a sestry. Preto verím, že vaše srdcia budú otvorené pre konkrétnu materiálnu podporu tohto pútnického miesta Ružencovej Panny Márie v Obišovciach. Ďakujem za vašu finančnú obetu a modlitby. Raz v mesiaci slávime eucharistiu na úmysel darcov a podporovateľov pútnického miesta v Obišovciach a ich rodín.     

  S úctou a pozdravom                                                                      Mgr. Michal Harakaľ, farár

  Zbierka sa uskutoční v nedeľu 2. VIII. 2020

 8. Rozpis služieb vo farnosti:

Pobožnosť sv. ruženca v kostole a pri Lurdskej jaskyni: ruža č. 4., p. Jozefína Burdová.

Liturgické služby

 

I. čítanie

žalm

II. čítanie

prosby

Pondelok

Henrieta Gnipová

xxx

xxx

Jozef Piškanin

Utorok

Erika Gičová

xxx

xxx

Anna Savková

Streda

Eliška Fencáková

xxx

xxx

Mária Kohutová

Štvrtok

Bernardína Piškaninová

xxx

xxx

Marta Burdová

Piatok

Mária Chvostaľová

xxx

xxx

Beáta Kohutová

Sobota

Ruža č. 7.

xxx

xxx

Ruža č. 7.

Nedeľa

Valéria Čopiková

Jana Dzurková

Júlia Krivjanská

Magdaléna Chvostaľová

Štefan Piškanin

Bernard Piškanin

Anna Piškaninová

Miloslava Hančariková

Upratovanie kostola: pondelok, 18 30 hod.:

Františka Dzurková, č.d. 365; Anna Dzurková, č.d. 81; Erika Dzurková, č.d. 156; Gabriela Dzurková, č.d. 457; Anna Dzurková, č.d. 72.

Upratovanie kostola: sobota, 8 00 hod.:

Anna Dzurková, č.d. 582; Lenka Dzurková, č.d. 408; Zuzana Dzurková, č.d. 408; Sára Dzurková, č.d. 81; Anna Džuganová, č.d. 621.

Pán Boh zaplať všetkým, ktorí pomáhajú pri dôstojnom slávení bohoslužieb a starajú sa o čistotu a krásu Božieho domu.