Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

"Príď, Pane, do svojho svätého chrámu."

Ž 24

Liturgický prehľad na 13. týždeň v Období „cez rok“ 2020

Liturgický prehľad

na 13. týždeň v Období „cez rok“ 2020

Pondelok

29. VI.

Slávnosť  SV.  PETRA  A  PAVLA,  APOŠTOLOV – prikázaný sviatok
Farský kostol 5.30 hod Ranné chvály  
  6.00 hod  Sv. omša + kňaz Ján Gnip 
  7.00 hod  Sv. spoveď chorých   
  8.00-10.00  Sv. spoveď   
  16.00 hod  Sv. spoveď   
  16.45 hod  Vešpery   
  18.00 hod Sv. omša

poď. Márie Burdovej – 60.r.

BP Timoteja Giča – 18.r.

Utorok

30. VI.

Prvých sv. mučeníkov Cirkvi v Ríme; spomienka / Záver šk. roka – Te Deum

Záver Júnových pobožností

Farský kostol 17.00 hod Sv. spoveď  
  18.00 hod Sv. omša „Te Deum“ 

+ Ján Kováč

+ Ján, Zuzana Tomášovi

Streda

1. VII.

 
Farský kostol 17.00 hod Sv. spoveď  
  18.00 hod Sv. omša

+ Jozef Gnip, č.d. 133

+ Jozef Košticháč

Štvrtok

2. VII.

Sviatok  NAVŠTÍVENIA  Bl.  PANNY  MÁRIE /  Prvý štvrtok mesiaca
Farský kostol 5.30 hod Hodinky k Panne Márii  
  6.00 hod Sv. omša + Helena Burdová – 5.výr.
  14.40 hod  Posvätné čítanie   
  16.45 hod  Vešpery   
  18.00 hod  Sv. omša  

BP Matúša a Viery Makarových

BP Jany Piškaninovej – 18.r. 

  23.00 hod Sv. hodina Getsemani   

Piatok

3. VII.

Sv. Tomáša, apoštola; sviatok / Prvý piatok mesiaca
Farský kostol 6.00 hod Sv. omša BP kňaza Michala
  18.00 hod Sv. omša + pob. na I. piatok  + čl. Bratstva B. Srdca 

Sobota

4. VII.

Prvá sobota mesiaca – fatimská
Farský kostol 6.30 hod Hodinky k Panne Márii  
  7.00 hod Sv. omša  + čl. Ružencového bratstva 

Nedeľa

5. VII.

Slávnosť  SV.  CYRILA  A  METODA, slovanských vierozvestcov

Prvá nedeľa mesiaca

Farský kostol 6.30 hod Ranné chvály  
  7.00 hod  Sv. omša 

BP Márie Fursterovej – 60.r.

BP Cyrila Bončíka – 70.r. 

  9.00 hod  Farská sv. omša

BP Gabriely Kováčovej – 70.r.

+ Jolana Koribaničová – 15.výr

  14.40 hod Vešpery   

FARSKÉ OZNAMY

 1. Popoludňajšia pobožnosť – Popoludní o 15 00 v Hodine Milosrdenstva bude Júnová pobožnosť.
 2. Lurdská jaskyňa – pobožnosť sv. ruženca každý deň o 21 00
 3. Poklona Oltárnej Sviatosti – Denná adorácia v Kostole sv. Anny: Po – Pia (7 00 – 17 00 vešpery), nočná vo Farskom kostole v piatok (21 30 – 6 15 hod. Ranné chvály). Dobrovoľníkov na nočnú adoráciu prosíme, aby sa zapisovali do tabuľky (vo farskom kostole). Pán Boh zaplať za vašu obetu. Ostatné dni súkromne, Kostol sv. Anny je otvorený celý deň.
 4. Sviatosť pokánia – pred I. piatkom môžete prijať podľa času vyznačeného v programe. V pondelok náš novokňaz pôjde vysluhovať sviatosti chorým a udelí im novokňazské požehnanie. Taktiež v pondelok využite možnosť k sv. spovedi, budeme spovedať dvaja kňazi. Začnime letné obdobie s očistených srdcom a pokojom na duši.
 5. Účasť na sv. omši – Pripomíname, že KBS znova obnovila povinnú účasť na sv. omši v nedele a prikázané sviatky.
 6. Slávnosť sv. apoštolov Petra a Pavla – Dnes v predvečer – na vigíliu slávnosti bude vyvesená na veži kostola Pápežská zástava ako symbol našej spolupatričnosti s Rímskou cirkvou.
  V pondelok slávime tento sviatok ako prikázaný – t.z. pod ťažkým hriechom vo svedomí sa zdržiavame telesných prác a nákupov a zúčastňujeme sa sv. omše. Kto má nejaký náboženský predmet posvätený od Sv. otca alebo biskupa, môže v tento deň získať úplné odpustky, ak splní všetky podmienky k ich získaniu a daný predmet si uctí (napr. pobozkaním). Taktiež kto v tento deň navštívi baziliku a nábožne sa pomodlí Modlitbu Pána (Otče náš) a Vyznanie viery (Verím v Boha), môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.
 7. Požehnanie motorových vozidiel – Bude v pondelok po farskej sv. omši na parkovisku pri Kostole sv. Anny. Prosíme Pána Boha o pomoc a ochranu na cestách zvlášť počas letných mesiacov.
 8. Júnová pobožnosť – ukončíme ju v utorok.
 9. Záver šk. roka – je v utorok. Aj keď školský rok bol poznačený koronakrízou, predsa žiaci a študenti nech sa zídu na sv. omši s poďakovaním i prosbou o požehnanie na prázdniny. Nech využijú podľa možnosti pondelok na sv. spoveď.
 10. Sviatok Navštívenia bl. Panny Márie – V tomto roku nie je možné putovať na Mariánsku horu v Levoči. Preto oslávme tento sviatok modlitbou sv. ruženca a zbožnou návštevou kostola.
 11. V tomto týždni – zahrňme svojimi modlitbami na Prvý štvrtok našich kňazov a bohoslovcov a vyprosujme nové povolania. Na Prvý piatok sa zjednoťme v odprosovaní Ježišovho Srdca a sv. prijímanie mu venujme ako zadosťučinenie za naše hriechy. Večerná sv. omša je obetovaná za členov Bratstva B. Srdca. Aj Fatimská sobota nech je dňom, ktorý využijeme na spojenie so všetkými mariánskymi ctiteľmi a vykonáme si fatimskú pobožnosť so zasvätením Nepoškvrnenému Srdcu P. Márie. Pobožnosť pripravuje ruža č.6. prosíme jej členov, aby počas sv. omše sa zhromaždili k soche Matky Božej.
 12. Slávnosť sv. Cyrila a Metoda – pripadá na budúcu nedeľu. Zároveň je Prvá nedeľa mesiaca. Popoludní bude výmena ružencových tajomstiev.
 13. Birmovanci – Stretnutie birmovancov, ktorí prijali v piatok sviatosť birmovania bude v pondelok po sv. omši. Birmovanci (8.-9.roč. ZŠ) majú stretnutie v utorok o 18 00 v kostole a potom v katechetickej miestnosti.
 14. Prázdniny – Prežime ich v Božej blízkosti. Nezabúdajme na modlitbu, sviatosti, adoráciu a podľa možnosti každodennú účasť na sv. omši. Je na vás rodičoch, aký program zvolíte, aby deti prežili čas voľna v Božom požehnaní alebo v hriechu. Chráňme sa všetkého, čím by sme si poškvrnili duše hriechom.
 15. Farský tábor – prihlášky si môžete vyzdvihnúť v kostole.
 16. Ofera – Na budúcu nedeľu je ešte júnová zbierka na kostolné potreby. Za vaše milodary Pán Boh zaplať.
 17. Rozpis služieb vo farnosti:

Pobožnosť sv. ruženca v kostole a pri Lurdskej jaskyni: ruža č. 9., p. Jana Piškaninová.

Liturgické služby

 

I. čítanie

žalm

II. čítanie

prosby

Pondelok

Miloslava Hančariková

Emília Polačková

Michal Kováč

Magdaléna Chvostaľová

Michal Kohut

Jozef Polačko

Eva Skarbová

Henrieta Gnipová

Utorok

Valéria Čopiková

xxx

xxx

Erika Gičová

Streda

Beáta Kohutová

xxx

xxx

Františka Kohutová

Štvrtok

Anna Piškaninová

Marta Burdová

Júlia Krivjanská

Jozef Polačko

xxx

Jana Dzurková

Miriama Chvostaľová

Piatok

B. Piškaninová

Mária Chvostaľová

xxx

xxx

Anna Savková

Bernard Piškanin

Sobota

Ruža č.6.

xxx

xxx

Ruža č.6.

Nedeľa

Eliška Fencáková

Zuzana Chvostaľová

Patrícia Piškaninová

Michal Kováč

Štefan Piškanin

Jozef Hančarik

Mária Kohutová

Mária Janušová

Upratovanie kostola: utorok, 18 45 hod.:

Mária Burdová, č.d. 549; Valéria Burdová, č.d. 536; Anna Burdová, č.d. 427; Ľubica Burdová, č.d. 491; Mária Burdová, č.d. 242.

Upratovanie kostola: sobota, 8 15 hod.:

Ľubica Burdová, č.d. 174; Slávka Burdová, č.d. 3; Jana Burdová, č.d. 296; Zuzana Burdová, č.d. 427; Adriana Burdová, č.d. 174.

Pán Boh zaplať všetkým, ktorí pomáhajú pri dôstojnom slávení bohoslužieb a starajú sa o čistotu a krásu Božieho domu.