Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

"Nech je velebené meno Pánovo, odteraz až naveky."

Ž 113, 1

Liturgický prehľad na 11. týždeň v Období „cez rok“ 2020

Liturgický prehľad

na 11. týždeň v Období „cez rok“ 2020

Pondelok

15. VI.

 
Farský kostol 7.30 hod Sv. omša BP rod. Polačkovej, č.d. 403

Utorok

16. VI.

 
Farský kostol 7.30 hod Sv. omša + rod. Kohutovej a Solomejovej, č.d. 501

Streda

17. VI.

 
Farský kostol 7.30 hod Sv. omša + Mikuláš Hajdu

Štvrtok

18. VI.

 
Farský kostol 7.30 hod Sv. omša BP manž. Janovčíkových – 20.r. sob.

Piatok

19. VI.

Slávnosť  NAJSVÄTEJŠIEHO  SRDCA  JEŽIŠOVHO
Farský kostol 7.30 hod   zdr. Milana Piškanina – 40.r.

Sobota

20. VI.

NEPOŠKVRNENÉHO  SRDCA  Bl.  PANNY  MÁRIE
Farský kostol 6.00 hod Sv. omša + Kamil Burda – 25.výr.

Nedeľa

21. VI.

DVANÁSTA  NEDEĽA  V  OBDOBÍ  „CEZ  ROK“
Farský kostol  10.00 hod Primičná sv. omša BP novokňaza Františka 
  15.00 hod Júnová pob.   

FARSKÉ OZNAMY

 1. Popoludňajšia pobožnosť – Popoludní o 15 00 v Hodine Milosrdenstva bude Júnová pobožnosť.
 2. Lurdská jaskyňa – pobožnosť sv. ruženca každý deň o 21 00
 3. Eucharistická adorácia – V tomto týždni dni súkromne, Kostol sv. Anny je otvorený celý deň.
 4. Sviatosť pokánia – môžete prijať pol hodiny pred sv. omšou, okrem nedele a sviatkov.
 5. Novéna – Prebieha Novéna k Najsv. Srdcu Ježišovmu. Zakončíme ju vo štvrtok, na vigíliu tohto sviatku. Počas nej odovzdávajme Božskému Srdcu naše potreby a vzývajme jeho milosrdenstvo.
 6. Birmovanci – V tomto týždni katechéza nie je.
 7. Slávnosť Najsv. Srdca Ježišovho – je v piatok v tomto týždni. Pre členov Bratstva Božského Srdca je ich výročným sviatkom, preto sa naň pripravujú aj novénou. V tento deň zasväcujeme svoje rodiny Božskému Srdcu a prosíme o ochranu pred úpadkom našich detí a mladých, o pevnejšiu vieru a vzťahy v rodinách a ochranu pred ich rozkladom.
 8. Kňazská vysviacka a Primičná slávnosť – V sobotu náš diakon dp. František Sokyra prijme kňazské svätenie v Katedrálnom chráme v Košiciach o 10 00 hod. Podporme svojho rodáka modlitbami i osobnou účasťou na sobotňajšej slávnosti. Pre tých, čo sa jej nebudú môcť zúčastniť osobne, bude možnosť sledovať priamy prenos cez RTVS. Autobus z farnosti (z každej zastávky) odchádza v sobotu ráno o 7 30 hod. Zapíšte sa v sakristii.
  V nedeľu sa uskutoční Primičná slávnosť – Prvá sv. omša novovysväteného kňaza. Bude ju sláviť tu, v našej farnosti, medzi svojimi rodákmi, kde vyrastal a kde dozrievalo jeho kňazské povolanie. Zhromaždime sa ku farskému kostolu o 8 40 hod., odkiaľ pôjdeme v procesii do domu primicianta, kde bude odobierka z rodičovského domu, pri ktorej rodičia požehnávajú svojho syna – novokňaza na jeho kňazskú cestu. Po požehnaní omšového rúcha a jeho oblečení, sa procesia vráti do kostola, kde o 10 00 hod. začne primičná slávnosť. V  mene primicianta vás všetkých pozývame na túto primičnú sv. omšu, pri ktorej nám udelí svoje novokňazské požehnanie, o ktorom sa hovorí, že sa preň oplatí aj „topánky zodrať“. Je také vzácne. Každý, kto pri tejto sv. omši pristúpi aj k sv. prijímaniu, zároveň s týmto požehnaním získava úplné odpustky.
  V modlitbách a obetách doprevádzajme nášho novokňaza k oltáru a zároveň prosme, aby Pán Ježiš vzbudil nové povolania na svoju žatvu.
 1. Rozpis služieb vo farnosti:

Pobožnosť sv. ruženca v kostole a pri Lurdskej jaskyni: ruža č. 7., p. Veronika Krivjanská.

Liturgické služby

 

I. čítanie

žalm

II. čítanie

prosby

Pondelok

Marta Burdová

xxx

xxx

Jana Dzurková

Utorok

Bernardína Piškaninová

xxx

xxx

Emília Polačková

Streda

Zuzana Chvostaľová

xxx

xxx

Erika Gičová

Štvrtok

Miloslava Hančariková

Jozef Polačko

xxx

Mária Kohutová

Piatok

Eva Skarbová

Patrícia Piškaninová

Mária Chvostaľová

Anna Piškaninová

Sobota

Jozef Polačko

xxx

xxx

Miriama Chvostaľová

Nedeľa

Primície

 

 

 

Upratovanie kostola: pondelok, 18 45 hod.:

Daniela Bindzárová, č.d. 76; Anna Blichová, č.d. 514; Eva Bončiková, č.d. 338; Viktória Bončiková, č.d. 304; Tamara Bončiková, č.d. 304.

Upratovanie kostola: piatok,19 00 hod.:

Mária Bončiková, č.d. 531; Iveta Bončiková, č.d. 558; Jana Bončiková, č.d. 603; Jana Bončiková, č.d. 371; Adriana Bončiková, č.d. 304.

Pán Boh zaplať všetkým, ktorí pomáhajú pri dôstojnom slávení bohoslužieb a starajú sa o čistotu a krásu Božieho domu.