Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

"Pán je môj pastier, nič mi nechýba."

Ž 23, 1

Liturgický prehľad na 10. týždeň v Období „cez rok“ 2020

Liturgický prehľad

na 10. týždeň v Období „cez rok“ 2020

Pondelok

8. VI.

 
Farský kostol 18.00 hod Sv. omša + Júnová pob.

BP Dávida Piškanina – 30.r.

BP Barbory a Laury

Utorok

9. VI.

 
Farský kostol 7.00 hod Sv. omša + Júnová pob.

+ Michal, Alžbeta Šimonovi

+ Ján, Jozef, Alžbeta, č.d. 403

Streda

10. VI.

Vigília slávnosti Božieho Tela / Začiatok Novény k Najsv. Srdcu Ježišovmu
Farský kostol 18.00 hod   Vigília – Sv. omša s vešperami

+ Mikuláš Morťanik – 9.výr.

+ Michal, Magdaléna Kohutovi

    Novéna   
  21.00 hod Posvätné čítanie   

Štvrtok

11. VI.

Slávnosť  NAJSVÄTEJŠIEHO  KRISTOVHO  TELA  A  KRVI
Farský kostol 5.30 hod Ranné chvály  
  6.00 hod Sv. omša

BP Juraja Fencáka – 21.r.

BP rod. Krivjančinovej, č.d 216 

  16.45 hod Vešpery  
  18.00 hod Farská sv. omša za farnosť
    Eucharistická procesia  

Piatok

12. VI.

 
Farský kostol 18.00 hod Sv. omša + Novéna

BP rod. Kohutovej, č.d. 501

+ Jozef, Anna Krivjančinovi, 216

Sobota

13. VI.

Sv. Antona Paduánskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi; spomienka
Farský kostol  7.00 hod Sv. omša + Novéna

BP Anny Havrilčákovej – 1.r.

+ Pavol Burda – 5.výr.

Nedeľa

14. VI.

JEDENÁSTA  NEDEĽA  V  OBDOBÍ  „CEZ  ROK“
 Farský kostol 10.30 hod  Farská sv. omša  za farnosť 
  15.00 hod Novéna   

 

FARSKÉ OZNAMY

 1. Popoludňajšia pobožnosť – Popoludní o 15 00 v Hodine Milosrdenstva bude Júnová pobožnosť s Eucharistickým požehnaním. Po večernom ruženci pri jaskyni pokračuje adorácia.
 2. Lurdská jaskyňa – pobožnosť sv. ruženca každý deň o 21 00
 3. Eucharistická adorácia – Denná v Kostole sv. Anny (7 00 – 17 00 vešpery), nočná vo Farskom kostole (21 30 – 7 00 hod.). Dobrovoľníkov na nočnú adoráciu prosíme, aby sa zapisovali do tabuľky (vo farskom kostole). Pán Boh zaplať za vašu obetu.
 4. Sviatosť pokánia – môžete prijať pol hodiny pred sv. omšou, okrem nedele a sviatkov.
 5. Biely týždeň – Prvoprijímajúci deti prežívajú svoj tzv. „Biely týždeň“. Oblečení v sviatočných šatách prichádzajú k sv. prijímaniu. Sprevádzajme ich modlitbou o posilnenie viery a roznietenie lásky k Pánu Ježišovi, aby s ich vekom rástol aj ich vzťah k nemu.
 6. Novéna – Od stredy sa modlíme deviatnik k Najsv. Srdcu Ježišovmu. Pre každého z nás je to možnosť užšieho spojenia s Ježišovým Srdcom, zvlášť pre členov Bratstva Božského Srdca Ježišovho. Odporúčajme mu srdcia našich blízkych a v tých dňoch prosme o ich pretvorenie podľa Ježišovho Srdca.
 7. Sviatok Božieho Tela – v tomto roku oslávime v obmedzenom režime. Eucharistická procesia bude iba na nádvorí farského kostola. O to viac dbajme o účasť na poklone Oltárnej Sviatosti. Oltáriky pripravia: I. Bratstvo B: Srdca, II. Ružencové bratstvo, III. Modlitby matiek, IV. Modlitby otcov. Pri záverečnom požehnaní procesie za obvyklých podmienok (stav milosti posväcujúcej) možno získať úplné odpustky a obetovať ich za seba alebo za duše v očistci.
 8. Birmovanci – V pondelok po sv. omši bude zápis nových birmovancov – terajší žiaci 8.-9. roč. Katechéza birmovancov, ktorí končia prípravu bude v piatok po sv. omši.
 9. Matrika našej farnosti – marec – máj 2020: Do sv. Cirkvi sme krstom prijali: Stella Rajňáková, *18.XI.2019, krst 7.III.2020. Sviatosť manželstva prijali: Marek Galajda a Slávka Burdová, 18.IV.2020.
 10. Milodary: Na kvety – Bohuznáma 140,-€; Bohuznáma 100,-€, Bohuznáma 180,-€ Bohuznáma 30,-€, Bohuznáma 30,-€. Na kostol – Dušan Lelko 50,-€, Jozef Kováč 20,-€, Bohuznáma rodina 50,-€, Štefan Nemčík 1500,-€. Za vaše milodary Pán Boh zaplať.
 11. Rozpis služieb vo farnosti:

Pobožnosť sv. ruženca v kostole a pri Lurdskej jaskyni: ruža č. 6., p. Mária Burdová.

Liturgické služby

 

I. čítanie

žalm

II. čítanie

prosby

Pondelok

Valéria Čopiková

xxx

xxx

Henrieta Gnipová

Utorok

Michal Kohut

xxx

xxx

Františka Kohutová

Streda

Mária Janušová

Jozef Polačko

B. Piškaninová

Michal Chvostaľ

Štvrtok

Jana Dzurková

Mária Kohutová

Patrícia Piškaninová

Michal Kováč

Štefan Piškanin

Jozef Kováč

Marta Burdová

Anna Savková

Piatok

Jozef Polačko

xxx

xxx

Zuzana Chvostaľová

Sobota

Emília Polačková

xxx

xxx

Jozef Hančarik

Nedeľa

Erika Gičová

Miriama Chvostaľová

Júlia Krivjanská

Magdaléna Chvostaľová

Jozef Piškanin

Bernard Piškanin

Beáta Kohutová

Mária Chvostaľová

Upratovanie kostola: pondelok, 18 45 hod.:

Miroslava Vitkovičová, č.d. 492; Miriam Vitkovičová, č.d. 492; Mária Vološinová, č.d. 173; Daniela Vozárová, č.d. 61; Magdaléna Zuščáková, č.d. 292.

Upratovanie kostola:

Mária Antoľáková, č.d. 390; Magdaléna Bednárová, č.d. 139; Kristína Behunová, č.d. 176; Jana Beňová, č.d. 96; Daniela Bindzárová, č.d. 76.

Pán Boh zaplať všetkým, ktorí pomáhajú pri dôstojnom slávení bohoslužieb a starajú sa o čistotu a krásu Božieho domu.