Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

"Mária hovorila: „Velebí moja duša Pána a môj duch jasá v Bohu, mojom Spasiteľovi.“"

Lk 1, 46-47

Liturgický prehľad na 9. týždeň v Období „cez rok“ 2020

Liturgický prehľad

na 9. týždeň v Období „cez rok“ 2020

Pondelok

1. VI.

TURÍČNY PONDELOK – Prebl. Panny Márie, Matky Cirkvi

Začiatok Júnových pobožností 

Farský kostol 5.45 hod Ranné chvály

 

  6.00 hod  Sv. omša 

+ Michal Leňka – 13.výr.

+ Anna Burdová – 4.výr.

  8.00-9.00  Sv. spoveď   
  17.00 hod  Sv. spoveď  
  17.30 hod  Hodinky k Panne Márii   
  18.00 hod Sv. omša + Júnová pob. 

BP Michala Gazdu – 85.r.

BP rod. Šuchtovej

Utorok

2. VI.

 
Farský kostol 17.00 hod Sv. spoveď  
  18.00 hod Sv. omša + Júnová pob.

+ Anna Antoľáková – 10.výr.

+ Štefan, Anna Vaškovi, č. 549 

Streda

3. VI.

Sv. Karola Lwangu a spol., mučeníkov; spomienka 
Farský kostol 17.00 hod Sv. spoveď  
  18.00 hod Sv. omša + Júnová pob.

+ Ján Hančarik – 6.výr.

+ Ján, Alžbeta Burdovi, č. 383

Štvrtok

4. VI.

NÁŠHO PÁNA JEŽIŠA KRISTA, NAJVYŠŠIEHO A VEČNÉHO KŇAZA;

sviatok  /  Prvý štvrtok mesiaca

Farský kostol 8.00-9.00 Sv. spoveď  
  17.00 hod Sv. spoveď  
  18.00 hod  Sv. omša + Júnová pob.

BP manž. Kováčových – 50.r. sob.

BP rod. Šimonovej

  23.00 hod  Sv. hodina Getsemani  

Piatok

5. VI.

Prvý piatok mesiaca  
Farský kostol 6.00 hod Sv. omša  
  17.00 hod  Sv. spoveď   
  18.00 hod Sv. omša + Júnová pob.

BP čl. Bratstva B. Srdca

BP rod. Polačkovej, č.d. 403

Sobota

6. VI.

Prvá sobota mesiaca – fatimská
Farský kostol   6.30 hod Hodinky k Panne Márii  
  7.00 hod  Fatima + Júnová pob. 

BP čl. Ružencového bratstva

+ Daniel Kandor – 7.výr.

  11.00 hod Prvá sv. spoveď detí   

Nedeľa

7. VI.

SLÁVNOSŤ  NAJSVÄTEJŠEJ  TROJICE  / Prvá nedeľa mesiaca
Farský kostol 7.15 hod Ranné chvály  
  8.00 hod  Sv. omša 

+ Michal, Anna Kohútovi, 521

+ Jarmila Polačková, č.d. 403

  10.00 hod 

Farská sv. omša

Prvé sv. prijímanie

za farnosť
  14.40 hod Vešpery + Júnová pob.   

FARSKÉ OZNAMY

 1. Popoludňajšia pobožnosť – Popoludní o 14 40 začnú vešpery a v Hodine Milosrdenstva bude záver Májových pobožností s Eucharistickým požehnaním. Po večernom ruženci pri jaskyni pokračuje adorácia.
 2. Lurdská jaskyňa – pobožnosť sv. ruženca od zajtra – 1.VI., bude počas letných mesiacov o 21 00
 3. Eucharistická adorácia – Denná v Kostole sv. Anny (7 00 – 17 00 vešpery), nočná vo Farskom kostole (21 30 – 7 00 hod.). Dobrovoľníkov na nočnú adoráciu prosíme, aby sa zapisovali do tabuľky (vo farskom kostole). Pán Boh zaplať za vašu obetu.
 4. Sviatosť pokánia – môžete prijať v tomto týždni pred Prvým piatkom od pondelka do štvrtku vo vyznačenom čase.
 5. Turíce – Zajtra je druhý deň Turíčnych sviatkov Zoslania Ducha Sv. Je to deň Prebl. Panny Márie – Matky Cirkvi. Zasväťme ho účasťou na adorácii Oltárnej Sviatosti a na sv. omši.
 6. Júnové pobožnosti – Celý mesiac Jún je zasvätený úcte Najsv. Ježišovho Srdca. Počas litánií odprosujeme Božské Srdce za naše hriechy a prosíme za horlivosť a rozhojnenie lásky k nemu. Je veľa ľahostajných sŕdc. Konajme si túto pobožnosť za obrátenie vlažných duší.
 7. Sviatok Ježiša Krista, najvyššieho kňaza – slávime ho vo štvrtok po Turícach. V tento deň Sv. Otec prosí o intenzívnejšie modlitby za kňazov. Zároveň je to Prvý štvrtok mesiaca.
 8. V tomto týždni – je Prvý piatok mesiaca, ktorý obetujme za odprosenie urážok voči Najsv. Ježišovmu Srdcu. Fatimská sobota je príležitosť pripojiť sa k všetkým ctiteľom Nepoškvrneného Srdca Panny Márie a k dielu záchrany sveta pred zničením. Na Prvú nedeľu popoludní bude výmena ružencových tajomstiev.
 9. Slávnosť I. sv. prijímania – jej príprave bude predchádzať:
 • Zajtra po sv. omši bude stretnutie rodičov v katechetickej miestnosti.
 • Prvoprijímajúce deti sa budú celý tento týždeň stretávať na fare v katechetickej miestnosti od pondelka každý deň o 17 00 Po sv. omši budú mať nácvik nedeľnej slávnosti. Rodina a príbuzní nech sprevádzajú prípravu našich detí každodennou účasťou na sv. omši.
 • V sobotu bude prijatie detí do Bratstva karmelského škapuliara. Príbuzní našich detí, ako aj tí, čo majú záujem, nech sa zapíšu v sakristii a zúčastnia na obrade prijatia.
 • Rodičia, starí rodičia, krstní rodičia a súrodenci našich detí nech pristúpia k sv. spovedi už počas týždňa, aby v nedeľu mohli za nich obetovať sv. omšu a sv. prijímanie. Nenechávajte si to až na posledné dni! V sobotu budú mať sv. spoveď iba prvoprijímajúci. Počas sobotňajšieho popoludnia všetci prvoprijímajúci spolu s rodičmi a rodinami adorujú po pol hodine v Kostole sv. Anny. Pozývame členov ich rodín, ale aj ostatných farníkov, aby touto adoráciou vyprosovali Božiu pomoc v živote a lásku k eucharistickému Kristovi pre tieto deti.

15.00 hod. – 15.30 hod.

rod. Čovanová Michaela, Dzurková Timea

15.30 hod. – 16.00 hod.

rod. Dzurková Vanesa, Džuganová Olívia a Patrícia

16.00 hod. – 16.30 hod.

rod. Dudiová Jana, Fencak Viliam

16.30 hod. – 17.00 hod.

rod. Haburajová Adela, Hančarik Adam

17.00 hod. – 17.30 hod.

rod. Hrehov Tobias Ján, Janovčík Brajen

17.30 hod. – 18.00 hod.

rod. Kminiak Tomáš, Kociková Lívia

18.00 hod. – 18.30 hod.

rod. Kohut Fabián, Miko Peter

18.30 hod. – 19.00 hod.

rod. Mišenková Miriama, Poľačko Dominik, Tomášová Mária

 • Nedeľná Slávnosť I. sv. prijímania je farskou slávnosťou, nielen rodín našich detí. Zúčastnime sa na nej. Každý, kto v tento deň spolu s deťmi pristúpi k sv. prijímaniu, získava úplné odpustky.
 1. Birmovanci – Katechéza birmovancov bude v piatok po sv. omši.
 2. Ohlášky pred kňazskou vysviackou – Diakon František Sokyra, patriaci do tejto farnosti, chce prijať kňazské svätenie. Kto by vedel o nejakej cirkevnoprávnej prekážke, nech to v priebehu týždňa zahlási na farskom úrade. Zároveň ho odporúčame do vašich modlitieb.
 3. Rozpis služieb vo farnosti:

Pobožnosť sv. ruženca v kostole a pri Lurdskej jaskyni: ruža č. 5., p. Martina Čovanová

Liturgické služby

 

I. čítanie

žalm

II. čítanie

prosby

Pondelok

Anna Piškaninová

Františka Kohutová

Jozef Polačko

Magdaléna Chvostaľová

xxx

Mária Janušová

Bernard Piškanin

Utorok

Eva Skarbová

xxx

xxx

Jozef Kováč

Streda

Zuzana Chvostaľová

xxx

xxx

Valéria Čopiková

Štvrtok

Jana Dzurková

xxx

xxx

Miriama Chvostaľová

Piatok

Beáta Kohutová

Mária Chvostaľová

xxx

xxx

Emília Polačková

Erika Gičová

Sobota

Ruža č.5

xxx

xxx

Ruža č.5

Nedeľa

Eliška Fencáková

rodičia

Patrícia Piškaninová

Júlia Krivjanská

Štefan Piškanin

rodičia

Jozef Polačko

prvoprijímajúci

Upratovanie kostola: utorok, 18 45 hod.:

Janette Treščáková, č.d. 577; Mária Treščáková, č.d. 373; Júlia Treščáková, č.d. 602; Anna Tulenková, č.d. 192; Jana Tutková, č.d. 538.

Upratovanie kostola:

Rodičia prvoprijímajúcich

Pán Boh zaplať všetkým, ktorí pomáhajú pri dôstojnom slávení bohoslužieb a starajú sa o čistotu a krásu Božieho domu.