Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

"Tvoje milosrdenstvo, Pane, nech je nad nami"

Ž 33

Katolíci, zasväcujte sa našej nebeskej Matke počas Mája. Je to jej mesiac.

Ako P. Mária, najmilostivejšia Kráľovná neba, neprestáva vyprosovať ľudskému pokoleniu nové a nové dobrodenia, tak zas jej nesčíselní ctitelia neprestávajú konať pobožnosti a slávnosti na jej uctenie. Medzi mnohými mariánskymi pobožnosťami a slávnosťami, ktorými je cirkevný rok prepletený ako ružami, najdojímavejšou je májová pobožnosť, podľa ktorej sa celý máj volá mariánskym mesiacom. Celý mesiac je venovaný úcte k P. Márii, najmä rozjímaniu o jej krásnych čnostiach, o jej moci a dobrote, o jej sv. živote na zemi a oslávení v nebi, a celým mesiacom zaznieva vzývanie a oslavovanie jej mocného orodovania u Boha v krásnych Loretánskych litániách.

Podľa istého zbožného učenia je mesiac máj akoby veľkým dňom príhovoru u nebeskej Kráľovnej, v ktorý P. Mária, ako opatrovateľka pokladu nebeských milostí, je zvlášť pripravená z týchto sebe zverených pokladov udeľovať tým, ktorí sa k nej utiekajú. Vyprosuje a roznáša potechu zarmúteným, silu malomyseľným, svetlo poblúdeným, pomoc chudobným a chorým, odpustenie i spasenie hriešnikom a vytrvalosť spravodlivým.

Prečo práve v mesiaci máji? V tomto tak príjemnom mesiaci, keď sa do nového zeleného rúcha obliekajú lúky, doliny a háje, keď ľúbezná vôňa kvetov naplňuje povetrie, keď vtáci svojím spevom sa zase ozývajú na slávu Stvoriteľovi, keď sa všetko hýbe k novému životu a keď každé srdce cíti radosť nad krásou prírody, každý človek mal by najviac zvelebovať dobrotu, moc a Božiu múdrosť. Príroda neodopiera toto zvelebovanie Bohu, len mnohí ľudia v tomto príjemnom mesiaci zabúdajú na toho, ktorý im pripravil toľké radosti, a vynakladajú tento príjemný čas na požívanie nedovolených zábav a na páchanie hriechov v prírode. Na konci 18. storočia spôsobila nevera toľké pustošenie, že sa zdalo, akoby z ľudských sŕdc vyhynula všetka pamiatka na Boha. Mnohé zbožné duše v Ríme, zarmútené nad touto ľahkomyseľnosťou, nevďačnosťou a zábudlivosťou na Boha, dohodli sa pod vedením misionára Lalomia na tom, že celý mesiac zasvätia k úcte Kráľovnej nebies. Kvetmi ozdobovali oltáre P. Márie. Kľačiačky prosili Matku milosrdenstva, aby svojím orodovaním získala milosť pre zaslepené deti a tak zahladila ich bezbožnosť, ľahkomyseľnosť a nevďačnosť. V krátkom čase všetci mariánski ctitelia, dozvediac sa o tomto spôsobe mariánskej úcty, ponáhľali sa v máji do kostolov a pred obrazy P. Márie, aby jej prespevovali piesne chvály.

Pápež Pius VII., dopočujúc sa o tejto pobožnosti, 21. mája 1815 udelil 300 dňové odpustky a plnomocné odpustky v deň sv. prijímania tým, ktorí cez mesiac máj každodenne konajú mariánsku pobožnosť.
Ostrihomská synoda r. 1860 dôrazne odporúčala všetkým duchovným správcom, aby vo svojich farnostiach zaviedli májovú pobožnosť. Dnes azda niet katolíckeho kostola, v ktorom by sa nekonala májová pobožnosť.

Prvé a posledné májové litánie sa konajú pred vystavenou Sviatosťou Oltárnou; niekedy aj všetky. Spievajú sa Loretánske litánie s modlitbou k Sedembolestnej, za nimi hneď mariánska antifóna s patričnou modlitbou, ďalej modlitby: Pod tvoju ochranu, Spomeň si … a ostatné príležitostné modlitby, zvlášť za úrodu a dážď.

Ako zasvätiť mesiac máj? Ako máš zasvätiť mesiac máj? Na začiatku a na konci mesiaca pristúp ku sv. sviatostiam a dokonale očisť svoje srdce. Na 1. mája ozdob v kostole mariánsky oltár, alebo aspoň doma obraz P. Márie, pred ktorým učiň dobré predsavzatie, t. j. obetuj sa P. Márii, že celý mesiac sväto prežiješ. Všetky svoje záležitosti denne odporúčaj Panne Márii. Každé ráno obetuj všetky svoje myšlienky, slová a skutky svätej Matke a skrze ňu jej Božskému Synovi s tým, že sa chceš chrániť každého hriechu. Cez deň si viac ráz vzdychni strelné modlitby k P. Márii. Denne si vykonaj doma sám(a) mariánsku pobožnosť. Ak môžeš, zúčastni sa denne sv. omše. Na dôkaz, že svoje zasvätenie myslíš vážne, z lásky k P. Ježišovi a P. Márii vykoreň, odhoď zo svojho srdca niektorú chybu, zlý zvyk alebo náklonnosť. Či si to vykonal, zisti dobrým spytovaním svedomia.