Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

"Pán je môj pastier, nič mi nechýba."

Ž 23, 1

Liturgický prehľad na Tretí veľkonočný týždeň 2020

Liturgický prehľad

na Tretí veľkonočný týždeň 2020

Pondelok

27. IV.

 
Farský kostol   Ustavičná adorácia Oltárnej Sviatosti

zdr. Oľgy Gutterovej

BP Jaroslava Krivjanského – 60.r.

Utorok

28. IV.

Sv. Ľudovíta M. Grigniona z Montfortu, kňaza; spomienka
Farský kostol   Ustavičná adorácia Oltárnej Sviatosti

+ rod. Kováčovej, č.d. 385

+ Jozef Januš

Streda

29. IV.

Sv. Kataríny Sienskej, panny a učiteľky Cirkvi, patrónky Európy; sviatok
Farský kostol   Ustavičná adorácia Oltárnej Sviatosti

BP Timey Šuchtovej – 20.r.

BP rod. Janušovej, č.d. 539

Štvrtok

30. IV.

Sv. Pia V., pápeža; spomienka
Farský kostol

 

Ustavičná adorácia Oltárnej Sviatosti

+ Michal, Pavlína Antoľákovi

+ Milan Savka

 

23.00 hod

 Sv. hodina Getsemani  

Piatok

1. V.

Sv. Jozefa, robotníka; spomienka / Prvý piatok mesiaca

Začiatok Májových pobožností

Farský kostol   Ustavičná adorácia Oltárnej Sviatosti

+ čl. Bratstva B. Srdca

+ Jozef Harvan

Sobota

2. V.

Sv. Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi; spomienka

Prvá sobota mesiaca – fatimská

Farský kostol   Ustavičná adorácia Oltárnej Sviatosti

+ čl. Ružencového bratstva

+ Helena Janušová

Nedeľa

3. V.

ŠTVRTÁ  VEĽKONOČNÁ  NEDEĽA – Nedeľa Dobrého Pastiera

Prvá nedeľa mesiaca

Farský kostol    Ustavičná adorácia Oltárnej Sviatosti za farnosť

FARSKÉ OZNAMY

 • Poklona Oltárnej Sviatosti – Všetci pociťujeme neustále pretrvávajúce nebezpečenstvo epidémie a veľké sucho na poliach. No vidíme aj nezáujem mnohých o pokánie. Nezabúdajme teda na tieto úmysly počas adorácií. Vytrvalosťou zvolávajme Božie požehnanie.
 • Týždeň modlitieb za nové kňazské a rehoľné povolania – začína od zajtra a trvá do Nedele Dobrého Pastiera. V týchto dňoch sa viac angažujme na tento úmysel sv. Cirkvi: prosiť Ježiša Krista – Pána žatvy, aby „poslal robotníkov na svoju žatvu“. Modliť sa za nové povolania do kňazských seminárov, reholí a misií a obetovať na tento úmysel nejaké sebazaprenie je vecou záchrany nesmrteľných duší, aby nechýbali tí, ktorí sa budú starať o naše duše a budú ukazovať ľuďom cestu k spaseniu.
 • V tomto týždni – v noci pred Prvým piatkom, kto môže, vykonajme si nočné bdenie s Pánom Ježišom v Getsemanskej záhrade čítaním z Evanjelia a modlitbou posv. ruženca. Prvý piatok a Fatimskú sobotu sa aspoň duchovným sv. prijímaním pripojme k sv. Cirkvi a modlitbám za obrátenie hriešnikov, pokoj vo svete a odvrátenie prírodných katastrof.
 • Bratstvo B. Srdca a Ružencové Bratstvo – Členovia Bratstva splnia svoje záväzky – aj keď nie je sv. omša – duchovným sv. prijímaním a adoráciou. Milodar na mesačnú oferu môžu odovzdať horliteľke. Členovia Ružencového bratstva si vykonajú výmenu tajomstiev a oferu súkromne u svojich horliteľov.
 • Májové pobožnosti – Tento rok ich začneme len vo svojich domácnostiach a máme nádej, že Božia Matka nám vyprosí milosť v jej zasvätenom mesiaci vrátiť sa do kostola. Nech je toto, popri našich osobných úmysloch, hlavným, s ktorým sa chceme modliť májové litánie. Povzbudzujem všetkých členov rodín, aby sa každý deň v dohodnutom čase stretli na domácej Májovej pobožnosti.
  Pripravme si mariánsky oltárik – stôl prikryme obrusom, do jeho stredu postavme sochu alebo obraz Panny Márie, ozdobme sviecami a kvetmi. Denne tam s rodinou pokľaknime. Začnime vždy čítaním úvahy – rozjímania o Panne Márii (z knihy alebo z internetu). Pokračujme modlitbou sv. ruženca a v závere spevom Loretánskych litánií s Májovou modlitbou. Zakončíme zvyčajnými modlitbami ako pri pobožnosti v kostole a piesňou k Panne Márii. Jednotlivé úlohy a modlitby si rozdeľte a táto domáca pobožnosť nech prináša našim rodinám ochranu, pokoj a požehnanie.
  Prvoprijímajúci a birmovanci – zapojte sa do tejto domácej pobožnosti s úmyslom za dobrú prípravu k sviatostiam a denne sa zasväcujte Panne Márii.
  Modlitba k Litániám Májovej pobožnosti – Preblahoslavená Panna Mária, Božia Rodička! Hoci sme hriešni, predsa pred očami všemohúceho Boha a celého neba padáme k tvojim nohám a volíme si ťa dnes za svoju ochrankyňu a matku, za svoju orodovníčku u tvojho Syna, Ježiša. Zasväcujeme ti seba, svoje telo i dušu so všetkým, čo máme a čím sme. Darujeme ti svoje srdcia a prajeme si, aby sme na teba nezabúdali, ale stále milovali teba i tvojho Syna, Ježiša Krista.
  Božia Rodička, obetujeme ti všetky modlitby a pobožnosti tohto mesiaca a prosíme ťa, vypros nám u Boha tú milosť, ktorú najviac potrebujeme. Ukáž, že si našou Matkou a že neopúšťaš tých, ktorí sa k tebe s dôverou utiekajú. Veď nás po ceste prikázaní tvojho Syna a vypros nám od neho hlavne tú milosť, aby sme mu zostali verní a aby sme chváliac teba na zemi, raz s tebou a so všetkými anjelmi a svätými chválili Ježiša v nebi na veky vekov. Amen.
 • Pomoc starším – Mladí z našej farnosti sa ponúkli pomôcť dôchodcom a ľuďom, ktorí to potrebujú. Aby ste v tomto čase neboli vystavení riziku, chcú vám pomôcť hlavne s nakupovaním. S nimi si už dohodnete podrobnosti. Tel. č.: 0944 104 911.

 

Upratovanie kostola: pondelok, 18 00 hod.: Patrícia Piškaninová, č.d. 254; Jana Piškaninová, č.d. 206; Tatiana Piškaninová, č.d. 85; Petra Piteľová, č.d. 4; Helena Polačková, č.d. 434.

sobota, 7 00 hod.: Anna Polačková, č.d. 533; Zuzana Polačková, č.d. 245; Jana Poľačková, č.d. 312; Anna Poľačková, č.d. 417; Zuzana Poľačková, č.d. 630.

Pán Boh zaplať všetkým, ktorí pomáhajú pri dôstojnom slávení bohoslužieb a starajú sa o čistotu a krásu Božieho domu.