Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

"Teraz je Syn človeka oslávený a v ňom je oslávený Boh."

Jn 13

Liturgický prehľad na Tretí veľkonočný týždeň 2020

Liturgický prehľad

na Tretí veľkonočný týždeň 2020

Pondelok

27. IV.

 
Farský kostol   Ustavičná adorácia Oltárnej Sviatosti

zdr. Oľgy Gutterovej

BP Jaroslava Krivjanského – 60.r.

Utorok

28. IV.

Sv. Ľudovíta M. Grigniona z Montfortu, kňaza; spomienka
Farský kostol   Ustavičná adorácia Oltárnej Sviatosti

+ rod. Kováčovej, č.d. 385

+ Jozef Januš

Streda

29. IV.

Sv. Kataríny Sienskej, panny a učiteľky Cirkvi, patrónky Európy; sviatok
Farský kostol   Ustavičná adorácia Oltárnej Sviatosti

BP Timey Šuchtovej – 20.r.

BP rod. Janušovej, č.d. 539

Štvrtok

30. IV.

Sv. Pia V., pápeža; spomienka
Farský kostol

 

Ustavičná adorácia Oltárnej Sviatosti

+ Michal, Pavlína Antoľákovi

+ Milan Savka

 

23.00 hod

 Sv. hodina Getsemani  

Piatok

1. V.

Sv. Jozefa, robotníka; spomienka / Prvý piatok mesiaca

Začiatok Májových pobožností

Farský kostol   Ustavičná adorácia Oltárnej Sviatosti

+ čl. Bratstva B. Srdca

+ Jozef Harvan

Sobota

2. V.

Sv. Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi; spomienka

Prvá sobota mesiaca – fatimská

Farský kostol   Ustavičná adorácia Oltárnej Sviatosti

+ čl. Ružencového bratstva

+ Helena Janušová

Nedeľa

3. V.

ŠTVRTÁ  VEĽKONOČNÁ  NEDEĽA – Nedeľa Dobrého Pastiera

Prvá nedeľa mesiaca

Farský kostol    Ustavičná adorácia Oltárnej Sviatosti za farnosť

FARSKÉ OZNAMY

 • Poklona Oltárnej Sviatosti – Všetci pociťujeme neustále pretrvávajúce nebezpečenstvo epidémie a veľké sucho na poliach. No vidíme aj nezáujem mnohých o pokánie. Nezabúdajme teda na tieto úmysly počas adorácií. Vytrvalosťou zvolávajme Božie požehnanie.
 • Týždeň modlitieb za nové kňazské a rehoľné povolania – začína od zajtra a trvá do Nedele Dobrého Pastiera. V týchto dňoch sa viac angažujme na tento úmysel sv. Cirkvi: prosiť Ježiša Krista – Pána žatvy, aby „poslal robotníkov na svoju žatvu“. Modliť sa za nové povolania do kňazských seminárov, reholí a misií a obetovať na tento úmysel nejaké sebazaprenie je vecou záchrany nesmrteľných duší, aby nechýbali tí, ktorí sa budú starať o naše duše a budú ukazovať ľuďom cestu k spaseniu.
 • V tomto týždni – v noci pred Prvým piatkom, kto môže, vykonajme si nočné bdenie s Pánom Ježišom v Getsemanskej záhrade čítaním z Evanjelia a modlitbou posv. ruženca. Prvý piatok a Fatimskú sobotu sa aspoň duchovným sv. prijímaním pripojme k sv. Cirkvi a modlitbám za obrátenie hriešnikov, pokoj vo svete a odvrátenie prírodných katastrof.
 • Bratstvo B. Srdca a Ružencové Bratstvo – Členovia Bratstva splnia svoje záväzky – aj keď nie je sv. omša – duchovným sv. prijímaním a adoráciou. Milodar na mesačnú oferu môžu odovzdať horliteľke. Členovia Ružencového bratstva si vykonajú výmenu tajomstiev a oferu súkromne u svojich horliteľov.
 • Májové pobožnosti – Tento rok ich začneme len vo svojich domácnostiach a máme nádej, že Božia Matka nám vyprosí milosť v jej zasvätenom mesiaci vrátiť sa do kostola. Nech je toto, popri našich osobných úmysloch, hlavným, s ktorým sa chceme modliť májové litánie. Povzbudzujem všetkých členov rodín, aby sa každý deň v dohodnutom čase stretli na domácej Májovej pobožnosti.
  Pripravme si mariánsky oltárik – stôl prikryme obrusom, do jeho stredu postavme sochu alebo obraz Panny Márie, ozdobme sviecami a kvetmi. Denne tam s rodinou pokľaknime. Začnime vždy čítaním úvahy – rozjímania o Panne Márii (z knihy alebo z internetu). Pokračujme modlitbou sv. ruženca a v závere spevom Loretánskych litánií s Májovou modlitbou. Zakončíme zvyčajnými modlitbami ako pri pobožnosti v kostole a piesňou k Panne Márii. Jednotlivé úlohy a modlitby si rozdeľte a táto domáca pobožnosť nech prináša našim rodinám ochranu, pokoj a požehnanie.
  Prvoprijímajúci a birmovanci – zapojte sa do tejto domácej pobožnosti s úmyslom za dobrú prípravu k sviatostiam a denne sa zasväcujte Panne Márii.
  Modlitba k Litániám Májovej pobožnosti – Preblahoslavená Panna Mária, Božia Rodička! Hoci sme hriešni, predsa pred očami všemohúceho Boha a celého neba padáme k tvojim nohám a volíme si ťa dnes za svoju ochrankyňu a matku, za svoju orodovníčku u tvojho Syna, Ježiša. Zasväcujeme ti seba, svoje telo i dušu so všetkým, čo máme a čím sme. Darujeme ti svoje srdcia a prajeme si, aby sme na teba nezabúdali, ale stále milovali teba i tvojho Syna, Ježiša Krista.
  Božia Rodička, obetujeme ti všetky modlitby a pobožnosti tohto mesiaca a prosíme ťa, vypros nám u Boha tú milosť, ktorú najviac potrebujeme. Ukáž, že si našou Matkou a že neopúšťaš tých, ktorí sa k tebe s dôverou utiekajú. Veď nás po ceste prikázaní tvojho Syna a vypros nám od neho hlavne tú milosť, aby sme mu zostali verní a aby sme chváliac teba na zemi, raz s tebou a so všetkými anjelmi a svätými chválili Ježiša v nebi na veky vekov. Amen.
 • Pomoc starším – Mladí z našej farnosti sa ponúkli pomôcť dôchodcom a ľuďom, ktorí to potrebujú. Aby ste v tomto čase neboli vystavení riziku, chcú vám pomôcť hlavne s nakupovaním. S nimi si už dohodnete podrobnosti. Tel. č.: 0944 104 911.

 

Upratovanie kostola: pondelok, 18 00 hod.: Patrícia Piškaninová, č.d. 254; Jana Piškaninová, č.d. 206; Tatiana Piškaninová, č.d. 85; Petra Piteľová, č.d. 4; Helena Polačková, č.d. 434.

sobota, 7 00 hod.: Anna Polačková, č.d. 533; Zuzana Polačková, č.d. 245; Jana Poľačková, č.d. 312; Anna Poľačková, č.d. 417; Zuzana Poľačková, č.d. 630.

Pán Boh zaplať všetkým, ktorí pomáhajú pri dôstojnom slávení bohoslužieb a starajú sa o čistotu a krásu Božieho domu.