Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

"Milostivý a milosrdný je Pán, zhovievavý a dobrotivý nesmierne."

Ž 103, 8

Liturgický prehľad vo Veľkonočnej oktáve 2020

Liturgický prehľad

vo Veľkonočnej oktáve 2020

Pondelok

13. IV.

VEĽKONOČNÝ  PONDELOK
Farský kostol 15.00 hod

Novéna

Ustavičná adorácia Oltárnej Sviatosti

+ kňaz Ján Tomko

+ Ján Burda – 35.výr.

Utorok

14. IV.

Veľkonočný utorok
Farský kostol 15.00 hod

Novéna

Ustavičná adorácia Oltárnej Sviatosti

BP Jána Pastyra – 80.r.

BP Pavlíny Krivjančinovej – 83.r.

Streda

15. IV.

Veľkonočná streda
Farský kostol 15.00 hod

Novéna

Ustavičná adorácia Oltárnej Sviatosti

BP Zuzany Kováčovej – 18.r.

BP Anny Fencákovej – 80.r.

Štvrtok

16. IV.

Veľkonočný štvrtok
Farský kostol 15.00 hod

Novéna

Ustavičná adorácia Oltárnej Sviatosti

BP Veroniky Repkovej – 70.r.

zdr. rod. Leňkovej

Piatok

17. IV.

Veľkonočný piatok
Farský kostol 15.00 hod

Novéna

Ustavičná adorácia Oltárnej Sviatosti

+ Jozef Hančarik – 5.výr.

+ Štefan, Anna Kováčovi, č. 504

Sobota

18. IV.

Veľkonočná sobota / Vigília sviatku Božieho milosrdenstva
Farský kostol 15.00 hod

Novéna

Ustavičná adorácia Oltárnej Sviatosti

+ Jozef Hašuľ, č.d. 236

+ rod. Poľačkovej a Rajňákovej

Nedeľa

19. IV.

DRUHÁ  VEĽKONOČNÁ  NEDEĽA  – Nedeľa Božieho milosrdenstva
Farský kostol    Ustavičná adorácia Oltárnej Sviatosti za farnosť

FARSKÉ OZNAMY

  • Apoštolské požehnanie – Dnes na poludnie Jeho Svätosť pápež František udelí svoje apoštolské požehnanie „Urbi et Orbi“ – „Mestu Rímu a svetu“.
  • Antifóna – Od veľkonočnej vigílie do Turíc sa namiesto „Anjel Pána“ modlievame mariánsku veľkonočnú antifónu „Raduj sa nebies Kráľovná“.
  • Veľkonočná nedeľa – Prežívame najväčší sviatok Katolíckej cirkvi. Nemohli sme sa zúčastniť veľkonočných bohoslužieb, ani slávnostnej veľkonočnej procesie, prijmime teda požehnanie Vzkrieseného do našich rodín. Popoludní v Hodine Milosrdenstva vystavíme Najsv. Sviatosť a opäť – najlepšie s celou rodinou – klaňajme sa zmŕtvychvstalému Pánovi v ktorúkoľvek hodinu dňa.
  • Poklona Oltárnej Sviatosti – Dobrovoľníkov pozývame k eucharistickej službe ustavičnej poklony. Zapíšte sa, ako je zvykom aj na nočné hodiny.
  • Veľkonočná oktáva + Novéna – Celý týždeň slávime veľkonočnú oktávu spojenú s Novénou k Božiemu Milosrdenstvu. Prežime tento týždeň, ktorý je tak bohatý na milosti Božieho milosrdenstva, so vzkrieseným Spasiteľom na adorácii, Novéne a konaním skutkov telesného a duchovného milosrdenstva. Modlime sa Novénu so svojimi príbuznými a vyprosujme milosrdenstvo pre celý svet.
  • Sviatok Božieho Milosrdenstva – Budúca nedeľa je sviatkom Božieho Milosrdenstva. Sv. Faustína dostala všetky posolstvá od Pána Ježiša najmä pred bohostánkom. Usilujme sa teda spájať sa s ním, v prítomnosti tejto svätice počas celého týždňa, prosiac o jeho zmilovanie.
  • Prvoprijímajúci – Prosíme rodičov, aby doma so svojimi deťmi pokračovali v katechézach podľa jednotlivých tém katechizmu. Aj keď nevieme stanoviť termín Prvého sv. prijímania, pokračujme aspoň v domácich katechézach, aby nás slávnosť nezastihla nepripravených.
  • Ofera – Na budúcu nedeľu je aprílová ofera na kostolné potreby. Pán Boh zaplať.

 

Drahí bratia a sestry,

            Prečo Boh dopustil takúto Veľkú noc? Tak sa pýtajú mnohí veriaci, ktorí túžili prežiť tieto najväčšie sviatky liturgického roka ako obvykle – na obradoch posvätného Trojdnia. Z pohľadu minulosti toto nikto z nás nečakal a z iného uhla pohľadu je to šok.

            Jedným zo spôsobov ako sa brániť, je útek pred nebezpečenstvom. Je to prirodzená reakcia uchýliť sa do bezpečia a prečkať čas, v ktorom nás niečo ohrozuje. Apoštoli, vidiac ukrižovanie Ježiša Krista, rozutekali sa a svoje „bezpečie“ našli za zatvorenými dverami. Napriek tomu však tento útek a izolácia nepriniesli apoštolom pokoj. Prežívali tam strach pred Židmi a sklamanie z toho, že sa nenaplnili ich očakávania, čo potvrdzuje vyjadrenie emauzských učeníkov: „Už je tomu tretí deň, čo sa to stalo… a my sme dúfali…“ Podobné je to aj dnes.

            Aj my sme v bezpečí domova, zatvorení zo strachu pred vírusovou nákazou a sklamaní, že nemôžeme sláviť posvätné Trojdnie v našom kostole. Strach, sklamanie, obava o to, čo bude ďalej. Veriaci človek však nemôže dopustiť, aby sa táto situácia stala príčinou bedákania, zúfania a straty jeho viery. Práve naopak, napriek tomu a práve preto, že je ťažká, musíme ju využiť ako podnet pre zamyslenie sa nad svojím doterajším životom. Tento čas je časom skúmania svojho vnútra a pravdivého pomenovania našich chýb a hriechov, ktoré vo svojom živote zľahčujeme. Neukazujme prstom na iných, ale skúmajme seba, k akej zmene nás Boh doteraz láskavo nabádal, no pre našu tvrdosť musel dopustiť tvrdšiu a ťažšiu situáciu – skúšku vo viere.

            Apoštoli neboli prítomní pod Kristovým krížom, neboli svedkami pohrebu, ani chvíle vzkriesenia Ježišovho mŕtveho tela. No predsa im vzkriesený Kristus priniesol veľkonočnú radosť aj cez zatvorené dvere. Aj my hoci v tomto roku nie sme prítomní na Obradoch utrpenia, smrti a vzkriesenia, prijmime veľkonočnú radosť a pokoj, s ktorým prišiel Pán do Večeradla. Nájde srdcia pripravené ochotou polepšiť svoj život a viac žiť pre neho a s ním?

            Beda však, ak nám tento stav vyhovuje a už sme našli svoj „pokoj“ a svoju „radosť“ z toho, že Veľkú noc máme „light“ – bez kostola a tým aj bez Pána Boha, máme voľno a stačí nám jarná prechádzka, oddych, práca v záhrade a občasné nakupovanie. A ak aj chceme, aby tento stav čím skôr skončil, chceme ho prečo? Aby sme sa vrátili späť do kostola, k sviatostiam, k sv. omši, k Pánu Bohu? Alebo nám chýba náš zabehnutý životný štýl, kde môžeme nariekať, akí sme unavení a zaťažení a tým nemáme čas na svoju dušu? Bojíme sa viac o finančné príjmy alebo o svoje spasenie? Práve táto hriešna radosť z akéhosi „náboženského voľna“ a strach iba o pozemskú budúcnosť u mnohých zablokuje cestu k obráteniu, ktorú Pán ukazuje ako jedinú, aby sme ho stretli živého a vzkrieseného, ak sme – ako apoštoli – zradili, zapreli a ušli za svoje „zatvorené dvere“ len čakania a nič nerobenia. Urobme všetko preto, aby táto Veľká noc, ktorá už je iná, bola iná hlavne vo vzťahu k Ježišovi Kristovi. Aby sme si ju pamätali ako Božie dopustenie, cez ktoré prišlo Jeho požehnanie. Nech v našich srdciach a životoch vďaka obráteniu naplno zaznie: „Pokoj vám!“ Potom sa nemusíme báť o budúcnosť. Veď Pán je s nami, ako prisľúbil. Len či aj my s ním a zostaneme s ním aj naďalej. Veríme mu?    

V modlitbe a dennom požehnávaní na vás pamätá

 

                                                                                                                                  váš duchovný otec.

 

Upratovanie kostola: utorok, 18 00 hod.: Lýdia Petrová, č.d. 165; Anna Petrová, č.d. 277; Erika Petrová, č.d. 604; Andrea Petrová, č.d. 616; Juliana Petrová, č.d. 604.

sobota, 7 00 hod.: Alžbeta Petrová, č.d. 604; Mária Piškaninová, č.d. 488; Mária Piškaninová, č.d. 330; Jana Piškaninová, č.d. 206; Renáta Piškaninová, č.d. 254.

 

Pán Boh zaplať všetkým, ktorí pomáhajú pri dôstojnom slávení bohoslužieb a starajú sa o čistotu a krásu Božieho domu.