Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

"Nech je velebené meno Pánovo, odteraz až naveky."

Ž 113, 1

Liturgický prehľad na Svätý týždeň

Liturgický prehľad

na Svätý týždeň

Pondelok

6. IV.

 
Farský kostol   Ustavičná adorácia Oltárnej Sviatosti

poď. Marty Burdovej – 60.r.

BP Jakuba Mišenka – 21.r.

Utorok

7. IV.

 
Farský kostol   Ustavičná adorácia Oltárnej Sviatosti

+ Jozefína Burdová, č.d. 455

+ Ján Dzurko, č.d. 408

Streda

8. IV.

 
Farský kostol   Ustavičná adorácia Oltárnej Sviatosti

BP Mateja, Petra, Michaely, č. 626

zdr. Heleny Drábovej

Štvrtok

9. IV.

ŠTVRTOK PÁNOVEJ VEČERE – Zelený štvrtok
Farský kostol 18.00 hod Sv. omša bez účasti veriacich  

Piatok

10. IV.

PIATOK UMUČENIA PÁNA – Veľký piatok
Farský kostol 15.00 hod Obrady bez účasti veriacich  

Sobota

11. IV.

BIELA SOBOTA – VEĽKONOČNÁ VIGÍLIA
Farský kostol 19.30 hod Obrady bez účasti veriacich  

Nedeľa

12. IV.

VEĽKONOČNÁ NEDEĽA PÁNOVHO ZMŔTVYCHVSTANIA
Farský kostol    Ustavičná adorácia Oltárnej Sviatosti za farnosť

 

Slovo o. arcibiskupa kňazom a veriacim Košickej arcidiecézy

Milí oltárni spolubratia, drahí veriaci,

nikto z nás si nepomyslel, že takto budeme prežívať pôstne obdobie, nútení zostať doma. Nikomu z nás by ani na okamih nenapadlo, že kostoly budú aj na Veľkú noc zatvorené a bez účasti našich veriacich budeme slúžiť sv. omše. Nevieme, čo nás ešte čaká, ani ako dlho potrvá zápas o skrotenie tohto zákerného a očami neviditeľného záškodníka, ktorý ruinuje zdravie a životy ľudí, zvlášť tých najslabších a najzraniteľnejších, ktorým sme zaviazaní svojou úctou, láskou, starostlivosťou a musíme si ich osobitne chrániť – veď sú to naši rodičia, starí rodičia, príbuzní a priatelia.

Mnohí hovoria, a s tým plne súhlasím, že je to čas, ktorý preveruje naše charaktery a naše vzťahy. Poviem otvorene, je to tvrdá skúška, test, aký tu doteraz nebol. Po tieto dni vďaka spravodajstvu médií môžeme vidieť ako na celom svete pribúda infikovaných a ťažko chorých na prístrojoch, ako sú vyčerpaní lekári, zdravotníci, ošetrujúci a mnoho ďalších v rôznych službách. Vnímame bolesť a slzy ľudí, ktorí prišli o svojich drahých. S dojatím pozorujeme toľko obetavosti, dobrovoľníctva, nezištnej pomoci, spolupatričnosti, zomknutia a povzbudenia, že to spolu zvládneme. Tieto skutočné obrazy zo sveta vyzývajú každého z nás prehĺbiť vzťahy priateľstva, obetavej spolupráce a štedrej pomoci a blízkosti. Je to skutočne čas pre svedectvo našej kňazskej viery a lásky.

Všetkým na silno utkvel obraz ako pápež František osamelo, s námahou, v pokore a s dôverou kráčal prázdnym priestorom pred bazilikou sv. Petra ku krížu s Ukrižovaným a k ikone Panny Márie. Na záver adorácie vzal do svojich rúk Eucharistického Krista, aby požehnal druhým. Našou úlohou v tomto čase je robiť to isté. Postaviť sa s prosebným srdcom pred Ukrižovaného, zverovať pod ochranu Panny Márie naše farnosti. Prosiť, vyprosovať, modlitbou sprevádzať jeden druhého. Zvolávajme na seba Božie požehnanie. Myslime tiež na to, že okrem našich modlitieb je potrebná aj viditeľná konkrétna pomoc. Teraz je naliehavý čas pre skutky milosrdenstva, pre tichú službu.

Vyprosujem vám duchovnú silu, rozvážnosť, odvahu, vnútorný pokoj, silnú vieru a radosť prameniacu z istoty, že vzkriesený Ježiš je neustále s nami.

                                                                                                                                  arcibiskup

 

Usmernenie v čase pandémie – z inštrukcií ABÚ Košice, platné od 1.4.2020 až do odvolania v Košickej arcidiecéze:

Všeobecné pokyny

 • Farské kostoly sú otvorené iba pre súkromnú modlitbu bez spoločných bohoslužieb.
 • Počas tohto obdobia sú veriaci dišpenzovaní od povinnej účasti na nedeľnej sv. omši. Odporúča sa, aby sa pripojili prostredníctvom médií k vysielanej sv. omši a nezabúdali na prax duchovného svätého prijímania.
 • Farnosti ostali v tomto čase bez príjmov. Cez web stránku a bulletin, kde má byť zverejnené číslo účtu farnosti (IBAN), poproste veriacich k podpore.
 • Farár má pravidelne prostredníctvom web stránky a farského bulletinu informovať a povzbudzovať svojich veriacich v duchovnom živote.
 • Zverejniť na výveske pred kostolom, web stránke farnosti a v bulletine – čas, kedy je pravidelne otvorený farský kostol pre súkromnú modlitbu; začiatok obradov Tridua, aby sa veriaci mohli pripojiť vo svojich príbytkoch buď sledovaním bohoslužby alebo slávením Liturgie domácej cirkvi; prenos bohoslužieb: TV LUX pondelok – piatok 7.00, 12.00 a 18.30; sobota 7.00 a 18.30; nedeľa 10.00 a 18.30; Rádio Lumen 8.30 a 18.00; Rádio Regina pondelok – piatok 17.30 hod.

 

Sviatostná služba

 • Krst, sobáš a pohrebné obrady môžu byť vykonávané s tým, že účasť veriacich je obmedzená iba na bezprostrednú rodinu.
 • Vysluhovanie sviatosti pokánia a sv. prijímania je obmedzené pri dodržaní odporúčanej vzdialenosti a rešpektovania noriem ochrany pred nákazou.
 • Veriaci majú byť informovaní o dôležitosti dokonalej ľútosti: „Keď ľútosť pochádza z lásky k Bohu milovanému nadovšetko, volá sa „dokonalá“ (je to ľútosť z lásky). Takáto ľútosť odpúšťa všedné hriechy; dosiahne aj odpustenie smrteľných hriechov, ak zahŕňa pevné predsavzatie pristúpiť k sviatostnej spovedi, len čo to bude možné“ (Katechizmus, 1452).
 • Návšteva chorého v domácnosti – momentálne iba v prípade zaopatrovania zomierajúcich.

 

Zmeny v programe

 • Prvé sv. prijímania a birmovania, ktoré mali byť v apríli a máji, sú posunuté na iný termín. Pokiaľ ide o plánované dátumy udeľovania sviatosti birmovania, po uvoľnení mimoriadnych opatrení budú sa hľadať náhradné termíny.
 • Pokračovanie vo farskej katechéze na Prvé sv. prijímanie a sviatosť birmovania bude po otvorení škôl s tým, že sa zúži rozsah zostávajúcich katechetických stretnutí.

 

Svätý týždeň – veľkonočné sviatky

 • Obrady Veľkého týždňa a Veľká noc sa tento rok slávia bez fyzickej účasti veriacich.
 • Kvôli možnému zvýšenému počtu veriacich v kostole počas veľkonočného trojdnia adorácia v Božom hrobe nebude.
 • Požehnanie veľkonočných jedál v tomto roku (aj vzhľadom na hygienické opatrenia) sa nekoná tradičným spôsobom za účasti kňaza. Vykoná ho otec alebo matka pri rodinnej modlitbe pred spoločným stolovaním. Modlitba požehnania je umiestnená v kostole.
 • Obrady veľkého týždňa v katedrále bez účasti ľudu môžu veriaci sledovať na www.telke.sk. Zelený štvrtok 18.00; Veľký piatok 15.00 a Biela sobota 19.30.

 

Zbierka pre Svätú zem

Zbierka pre Svätú zem, ktorá sa zvykne v našich kostoloch konať pri Božom hrobe sa z rozhodnutia Kongregácie pre východné cirkvi presúva na nedeľu 13. septembra 2020.

 

FARSKÉ OZNAMY

 • Všeobecne – Vo všetkom sa riadime inštrukciami o. arcibiskupa uvedené vyššie.
 • Poklona Oltárnej Sviatosti – Vo Sv. týždni prebieha iba do štvrtku, kedy sa ukončí ráno o 8 00 Ako uvádzajú vyššie uvedené inštrukcie, poklona pri Božom hrobe v tomto roku nebude. Sviatosť Oltárna bude vystavená opäť k ustavičnej poklone na Veľkonočnú nedeľu.
 • Svätý týždeň – Dnešnou nedeľou sme vstúpili do Svätého týždňa, kedy sa slávia najväčšie sviatky cirkevného roka. Celý liturgický program môžete sledovať v Tv Lux.
 • Slávenie posvätného veľkonočného trojdnia: Zelený štvrtok – Kostol je otvorený k súkromnej modlitbe od 8 00 – 17 00 a od 21 00 – 00 00 hod. Vo večerných hodinách sa začína Posvätné veľkonočné trojdnie sv. omšou na pamiatku Poslednej večere. Je to deň pamiatky ustanovenia sviatosti kňazstva a Sviatosti Oltárnej. Počas chválospevu Glória zaznejú všetky zvony a odmlčia sa až do toho istého spevu na veľkonočnú vigíliu. Od 23 00  hod. prežívame Sv. hodinu Getsemani na pamiatku Kristovej smrteľnej úzkosti v Getsemanskej záhrade na Olivovej hore. Počas nej čítajme a rozjímajme zo Sv. Písma state o týchto udalostiach a v duchu adorujme pred bohostánkom.
 • Veľký piatok – je dňom umučenia Ježiša Krista, Božieho Syna. Je to deň prísneho pôstu, ktorý sa odporúča predĺžiť až do veľkonočnej vigílie. Platia tie isté predpisy pôstnej disciplíny ako na Popolcovú stredu: Príkaz pôstu – t. z. 3x na deň jesť a iba raz dosýta + vylúčiť mäsitý pokrm – viaže každého kresťana katolíka od 18.r. – 60.r. života. Od 14.r. viaže povinnosť zdržanlivosti mäsitých pokrmov. Podľa možnosti aj mladší nech sa zapoja do pôstu.
  Kostol je otvorený k súkromnej modlitbe od 8 00 – 14 00 hod. a od 19 00 – 00 00 hod.
  Novéna k Božiemu Milosrdenstvu – Zvykli sme ju začínať spoločne na Veľký piatok pri Božom hrobe. Tento deň určil sám P. Ježiš v zjavení sv. Faustíne. V tomto roku ju tiež nevynechajme a súkromne ju obetujme Pánu Bohu za odprosenie hriechov našich rodín a ľudstva, aby vo svojom milosrdenstve zhliadol na našu zem.
 • Biela sobota je dňom, kedy sa neslávi sv. omša, ale veriaci zotrvávajú na poklone pri Božom hrobe. V tomto roku navštívme hroby našich príbuzných na cintoríne a prežime chvíľu modlitby za nich. Veľkonočné pokrmy jeme až po veľkonočných Obradoch vzkriesenia, aby sme nenarušili posvätný ráz veľkonočného trojdnia. Pred spoločným stolovaním začnime spoločnou modlitbou požehnania jedál.
  Kostol je otvorený k súkromnej modlitbe od 8 00 – 17 00 hod.
 • Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania – Najväčší sviatok a najslávnejší deň liturgického roka. Hoci len cez Tv Lux, ale spojme sa so sv. Cirkvou na sv. omši a doma pri spoločnom slávnostnom obede. Kostol je otvorený k poklone Oltárnej Sviatosti od 15 00 Sviatosť Oltárna bude vystavená opäť k ustavičnej poklone na Veľkonočnú nedeľu od 15 00 hod. Opäť sa zapájame do ustavičnej poklony, pokračujeme v ustavičnej adorácii a prosíme Pána Boha, aby oslobodil svet od nebezpečnej nákazy a všetkých požehnal. Taktiež prosme za tichý a požehnaný dážď. Dobrovoľníkom, ktorí adorujú aj počas nočných hodín, úprimné Pán Boh zaplať.
 • Antifóna – Od veľkonočnej vigílie do Turíc sa namiesto „Anjel Pána“ modlievame mariánsku veľkonočnú antifónu „Raduj sa nebies Kráľovná“.
 • Ofera – Aj keď sa v kostole nekonajú bohoslužby, stabilné platby – elektrina, plyn, výzdoba kostola, … vyžadujú financie. Ak môžete, podporte farnosť prevodom na farský účet (číslu účtu je na web stránke) alebo osobne milodarom v kostole. Pán Boh zaplať.

 

Drahí bratia a sestry,

tie najposvätnejšie chvíle Svätého týždňa nemôžeme osláviť spolu v našom farskom kostole, ako sme boli zvyknutí a prežívať ich vo veľkoleposti a kráse bohoslužieb posvätného veľkonočného trojdnia. Verím, že aj vám, tak ako mne bude veľmi chýbať tá posvätná atmosféra sprítomňovania evanjeliových udalostí nášho vykúpenia v spoločných slávnostných obradoch, ticho a čaro Božieho hrobu a zástupy pristupujúce k sv. prijímaniu i kľačiace pred eucharistickým Pánom, no najmä váš slávnostný veľkonočný spev sobotňajšej vigílie Raduj sa, Cirkev Kristova, tak ako to viete zaspievať len vy – Dlžania, čo si myslím, pri všetkej skromnosti – nám môže veľa farností závidieť. Buďme vďační Pánu Bohu, že vieme v našom farskom spoločenstve prežívať sviatky tak hlboko spojení so sv. Cirkvou, v precítení a zápale našich myslí i sŕdc.

Nech to, čo nám teraz chýba po vonkajšej stránke liturgie, ale vnútorne predsa zjednotení s naším Pánom, našu vernosť jemu i sv. Cirkvi ešte viac upevní, zomkne nás okolo umučeného a vzkrieseného Pána spolu s ostatnými bratmi a sestrami našej farnosti a ak – ako dúfame čo najskôr – sa budeme môcť vrátiť do nášho farského kostola, vrúcna modlitba a spev nech nanovo rozprúdi našu vieru a zanietenosť za službu Pánu Bohu i svetu.

V tieto dni sa teda stíšme, zahĺbme do biblických udalostí Sv. Písma, ktoré prechádzali Ježišovmu umučeniu i tiež samotných Pašií a v osobnej i rodinnej modlitbe (a skúsme tento týždeň bez televízie a internetu, okrem správ) venovať sa iba Pánu Bohu a svojej duši. Nech sú nastávajúce dni Sv. týždňa i v tejto neľahkej situácii pre nás Božím požehnaním.

            V modlitbe a dennom požehnávaní na vás pamätá

 

                                                                                                                                  váš duchovný otec.

 

Upratovanie kostola: pondelok, 18 00 hod.: Jarmila Nemčíková, č.d. 557; Zuzana Nemčíková, č.d. 557; Eva Ondiková, č.d. 100; Jarmila Pastýrová, č.d. 580; Mária Pavlovčinová, č.d. 388.

sobota, 17 00 hod.: Mária Petríková, č.d. 479; Anna Petríková, č.d. 559; Andrea Petríková, č.d. 75; Lucia Petríková, č.d. 621; Mária Petrová, č.d. 505.

Pán Boh zaplať všetkým, ktorí pomáhajú pri dôstojnom slávení bohoslužieb a starajú sa o čistotu a krásu Božieho domu.