Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

"Mária hovorila: „Velebí moja duša Pána a môj duch jasá v Bohu, mojom Spasiteľovi.“"

Lk 1, 46-47

Liturgický prehľad na Štvrtý pôstny týždeň

Liturgický prehľad

na Štvrtý pôstny týždeň

Pondelok

23. III.

 
Farský kostol   Ustavičná adorácia Oltárnej Sviatosti

+ Alžbeta Božidarová

+ Peter Burda, č.d. 147

Utorok

24. III.

 
Farský kostol   Ustavičná adorácia Oltárnej Sviatosti

+ Ján Kováč

+ Ján, Mária Fursterovi

Streda

25. III.

Slávnosť  ZVESTOVANIA  PÁNA
Farský kostol   Ustavičná adorácia Oltárnej Sviatosti

+ Alojz Hoľko – 2.výr.

+ rod. Petrovej, č.d. 165

Štvrtok

26. III.

 
Farský kostol   Ustavičná adorácia Oltárnej Sviatosti

BP Renáty Piškaninovej – 50.r.

BP Viktórie Harakaľovej –15.r.

Piatok

27. III.

 
Farský kostol   Ustavičná adorácia Oltárnej Sviatosti

+ Michal Mihalčo – 30.deň

+ Jarmila Hašuľová

Sobota

28. III.

 
Farský kostol    Ustavičná adorácia Oltárnej Sviatosti

+ kňaz Ján Gnip – 1.výr.

+ Alžbeta Čusová

Lurdská jaskyňa      

Nedeľa

29. III.

PIATA  PÔSTNA  NEDEĽA
Farský kostol    Ustavičná adorácia Oltárnej Sviatosti za farnosť

FARSKÉ OZNAMY

Bohoslužby – Situácia ohrozenia zdravia i života pretrváva. V rámci Konferencie biskupov Slovenska naši otcovia biskupi rozhodli o predĺžení neverejného slávenia bohoslužieb do 31. marca 2020. Je to zatiaľ predbežný termín, nikto nevie, ako sa to bude vyvíjať neskôr.

Veľkonočné sviatky – Podobná situácia bude zrejme trvať aj počas veľkonočných sviatkov. Na základe dekrétu z Kongregácie pre Boží kult a sviatostí, už teraz biskupi potvrdzujú, že obrady Posv. veľkonočného trojdnia, budú bez účasti verejnosti.

Vysluhovanie sviatostí pred veľkonočnými sviatkami – Hromadné spovedanie pred sviatkami, ako ho poznáme z predchádzajúcich rokov, tentokrát nebude možné. Neplánujte si spoločné spovedanie. Aj keď mnohí odkladali sv. spoveď až na neskorší čas, kvôli pristupovaniu k sv. prijímaniu počas sviatkov, v terajšej situácii to nie je potrebné, lebo na veľkonočných obradoch aj tak nebudú osobne prítomní. Preto postup v tomto prípade je nasledovný:

  1. Zápis k sv. spovedi: Veľkonočné spovedanie začne od pondelka 23. III., preto si ju nenechávajte na neskôr. Každý, kto chce pristúpiť k sviatosti pokánia, nech si vyberie čas, ktorý mu vyhovuje a zapíše sa do zoznamu, ktorý je v kostole za lavicami. Je to kvôli zamedzeniu hromadného zhromažďovania sa. Zároveň nech si vyzdvihne prípravu k sviatosti pokánia – spytovanie svedomia (tiež za lavicami).
  2. Doma: Aby sa pri sv. spovedi nemuselo dlho zdržiavať pre nedostatočnú prípravu, dobre si prečítajte spytovanie svedomia – prípravu z kostola, venujte jej dostatok pozornosti, aby ste v spovednici strávili čo najkratší čas, ale pritom sa aj dobre a s duchovným úžitkom vyspovedali. Tým sa vyhneme zbytočnému vytváraniu radov a kontaktu s ľuďmi. Prípravu si preto robíme doma, v kostole na to niet čas, ani podmienky!
  3. V kostole: Potrebné je mať rúško. Dbajte na to, aby na sv. spoveď prichádzajú len tí, čo sa zapásali. Ak budete stáť v rade, dodržte od seba vzdialenosť 2-3 m. Sviatosť pokánia bude prebiehať pri otvorených oknách z hygienických dôvodov, preto sa dobre oblečte. Viem, sú to bojové podmienky, ale podľa hygienikov sa ináč nedá, aby sme si neohrozovali zdravie.

Hoc aj v krátkom čakaní pred spovednicou využite čas na modlitbu pred sv. spoveďou, ale zároveň aj pred sv. prijímaním. Po sv. spovedi, každý môže prijať Najsv. Sviatosť. Po sv. spovedi si každý súkromne vykoná ďakovné modlitby za sv. spoveď a sv. prijímanie v lavici pred Najsv. Sviatosťou.

Ustavičná poklona – Vo farskom kostole prebieha ustavičná adorácia Oltárnej Sviatosti (deň-noc) s úmyslom za odvrátenie nebezpečnej epidémie a za obrátenie i požehnanie našej farnosti. Všetkých záujemcov o nočnú poklonu prosím, aby sa zapísali v kostole a zároveň ďakujem za vašu horlivosť a záujem zvolávať takto Božie požehnanie na svet. Pozývam všetkých – manželov, rodičov i deti. Všetci sa potrebujeme vrátiť k Pánu Bohu a aj tento čas nás má naučiť, že koľko iných aktivít sme doteraz vykonávali a na ticho adorácie, ktoré premieňa človeka a situáciu vo svete, sme pozabudli. Naučme predovšetkým deti a mladých, ktorí veľa času trávia v hluku a aktivite sveta, že pokoj a požehnanie prichádza iba od osobného kontaktu so sviatostným Ježišom Kristom.

Počas návštevy v kostole sa obracajme aj na sv. Ritu a Sv. libanonských pustovníkov, ktorých relikvie sú v našom kostole.

Taktiež sa pridajme k  modlitbe posv. ruženca o 20 00 hod. každý deň. Po tejto modlitbe vždy udeľujem požehnanie s Oltárnou Sviatosťou, ale bez spoločnej pobožnosti. Vy si doma pokľaknite a vzbuďte si úmysel toto požehnanie prijať.

Ochranné rúška – Chcem vyjadriť poďakovanie p. Beáte Kohutovej za skutok lásky k blížnemu, že dobrovoľne ponúkla výrobu ochranných rúšok, ktoré ste si mohli vyzdvihnúť v kostole. Pán Boh zaplať. Ak ešte niekto má záujem o ochranné rúško, kontaktujte ju na t.č. 0908 801 132.

Zmena času – Zo soboty na nedeľu sa mení čas – zo zimného na letný. T.z. o 1 hod. dopredu.

Ofera – V tomto týždni máme marcovú zbierku na kostolné potreby (za lavicami v kostole). Pán Boh zaplať.

 

Všetkých vás bratia a sestry povzbudzujem, aby sme dobre využili tento svätopôstny čas. Nie v prázdnom čakaní, nie v hľadaní rozptýlenia či zábavy. To nám nepomôže. Všetkých nás chce Pán Boh k niečomu priviesť, poučiť, na niečo poukázať. Tým, že ste pohromade doma celé rodiny, spoločne sa modlievajte, sledujte sv. omšu a čítajte Sv. Písmo. Rodičia, rozprávajte doma s deťmi na náboženské témy a vysvetľujte im katolícke pravdy viery z katechizmu. Budú to požehnané chvíle aj v tomto čase skúšky našej viery, ktoré takto zocelia naše vzťahy k Pánu Bohu i k sebe navzájom a nedovolia im zaniknúť. Dobro, ktoré takto možno získať pre osobný duchovný osoh, ako aj pre osoh našej farnosti i sveta, nech prinesie ešte väčšiu túžbu po Ježišovi Kristovi vo sv. omši, keď príde čas, že sa budeme môcť znova na nej stretnúť. Zatiaľ adorujme a prosme, aby Pán Ježiš čas tejto skúšky skrátil.

 

S modlitbe s vami spojený

Váš duchovný otec

Upratovanie kostola: pondelok, 18 00 hod.: Anna Ľochová, č.d. 564; Dominika Ľuľová, č.d. 389; Viera Makarová, č.d. 512; Anna Makovcová, č.d. 320; Agáta Mažeriková, č.d. 208.

sobota, 7 00 hod.: Monika Mesarošová, č.d. 546; Eva Mesarošová, č.d. 626; Mária Mesarošová, č.d. 612; Ingrida Mesarošová, č.d. 472; Ingrid Mesarošová, č.d. 472.

Pán Boh zaplať všetkým, ktorí pomáhajú pri dôstojnom slávení bohoslužieb a starajú sa o čistotu a krásu Božieho domu.