Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

"Milostivý a milosrdný je Pán, zhovievavý a dobrotivý nesmierne."

Ž 103, 8

Liturgický prehľad na 7. týždeň v Období „cez rok“

Liturgický prehľad

na 7. týždeň v Období „cez rok“

Pondelok

24. II.

II. deň zmiernej fašiangovej poklony
Farský kostol 6.00 hod Sv. omša

+ rod. Piškaninovej a Ivanovej, č.d. 62;

+rod. Kohutovej, č. 173

  8.00 hod  Sv. spoveď chorých   
  14.30 hod  Sv. spoveď   
  17.00 hod Sv. omša + Fašiang. pob. 

+ Ján Juro – 1.výr.;

+ rod. Solomejovej a Chlebákovej 

Utorok

25. II.

III. deň zmiernej fašiangovej poklony
Farský kostol  6.00 hod Sv. omša

+ Lukáš Šlimbach

+ Ján, Mária Harakaľovi, č. 517

  8.00-9.00  Sv. spoveď   
  14.30 hod  Sv. spoveď  
  17.00 hod Sv. omša + Fašiang. pob. 

+ Ján Furster;

+ Jozef, Mária Bončíkovi, č.d. 173 

Streda

26. II.

POPOLCOVÁ  STREDA – Začiatok Pôstneho obdobia  /  Deň prísneho pôstu
Farský kostol 5.30 hod Ranné chvály  
  6.00 hod   Sv. omša    

+ Jozef, Jozef, č.d. 544

+ Ján, Anna, Ján, č.d. 327 

  14.40 hod   Posvätné čítanie   
  15.45 hod   Vešpery    
  17.00 hod Sv. omša  

BP Márie Mesarošovej – 40.r.

BP manž. Piškaninových, č.206 

Štvrtok

27. II.

 
Farský kostol 8.00-9.00 Sv. spoveď  
  14.30 hod  Sv. spoveď   
  17.00 hod Sv. omša 

BP Simeona Kohuta – 18.r.

+ Jozef Divulit – 10.výr.

Piatok

28. II.

 
Farský kostol 17.15 hod Krížová cesta  
  18.00 hod Sv. omša

BP Tadeáša s rod.

BP Márie a Anny

Sobota

29. II.

 
Farský kostol 7.00 hod Sv. omša

+ Ladislav, Anna

+ kňazi Ján, Jozef

Lurdská jaskyňa 17.00 hod Pob. k Sedembolestnej  

Nedeľa

1. III.

PRVÁ  PÔSTNA  NEDEĽA / Prvá nedeľa mesiaca
Farský kostol 7.15 hod Ranné chvály  
  8.30 hod  Sv. omša  +Andrej, Ladislav 
  10.30 hod  Sv. omša 

BP Františka Tomáša – 65.r.

za obr. Michala 

  14.40 hod Vešpery + Krížová cesta  

FARSKÉ OZNAMY

 1. Fašiangová zmierna poklona – Dnes po farskej sv. omši začíname tri dni fašiangovej zmiernej poklony, sv. ruženec začne o 14 15 a fašiangová pobožnosť o 15 00 hod. s eucharistickým požehnaním. Adorácia pokračuje do utorka večera (viď rozpis). Je to 40 hodinová adorácia odprosení a náhrady Ježišovi Kristovi za hriechy, ktorými ho ľudia urážajú. Zaviedol ju sv. Filip Neri v Ríme v 16.stor., keď videl rozpustlosť a nemravnosť ľudu, ktorý sa pred Pôstom zabával a urážal Pána Boha. Aj v našich časoch, v našich rodinách je Boh veľmi urážaný a mnohí členovia z našich rodín ľahostajne obchádzajú svoje náboženské povinnosti a bez záujmu o vieru prežívajú svoj život. Fašiangový čas je tu na to, aby sme za toto všetko Pána Boha odprosovali, vynahradzovali a prosili za milosti obrátenia. Pamätajme na to pri sv. prijímaniach, vo chvíľach adorácie a s kajúcim srdcom vstúpme do posvätného obdobia Veľkého Pôstu. Po večernej sv. omši je vždy odprosujúca pobožnosť.
 1. Eucharistická adorácia:

Nedeľa

od 11.00 hod. – celonočná

Pondelok

7.00 hod. – 16.00 hod., od 18.00 hod. – celonočná

Utorok

7.00 hod. – 16.00 hod.

Streda

od 7.00 hod. – 15.00 hod.

Štvrtok 

7.00 hod. – 16.00 hod.

Prosíme o zachovanie adoračných hodín ako na I. piatok. Ostatné dni súkromne, Kostol sv. Anny je otvorený celý deň. Na nočnú adoráciu prosíme, aby sa dobrovoľníci zapísali kvôli istote prítomnosti adorátorov. Za vašu obetavosť Pán Boh zaplať.

 1. Sviatosť pokánia – môžete prijať v tomto týždni podľa rozpisu v programe. Je prejavom našej kajúcnosti, s ktorým chceme začať Pôst a jeho najlepším začiatkom. Samotným prežívaním tohto sv. obdobia je oslobodenie sa od hriechov vo sviatosti pokánia. Sv. spoveď sa vyžaduje aj k získavaniu odpustkov, ktoré nám ponúka Pôstne obdobie. Môžeme ich obetovať za seba alebo za duše v očistci. Na budúci týždeň kvôli púti do Talianska sa spovedať nebude. Využite preto tento týždeň a nenechávajte si sv. spoveď na posledné dni.
 2. Farská katechéza –

 

Utorok

MŠ, 1. – 2. roč. ZŠ

3. roč. ZŠ

4. – 5. roč. ZŠ

16.00 hod

16.00 hod

17.00 hod

Katechet. miestnosť III. + sv. omša

Katechet. miestnosť I. + sv. omša

Sv. omša + Katechet. miestnosť I.

Piatok

6. – 9. roč. ZŠ

1. – 2. roč. SŠ

17.00 hod

17.00 hod

Sv. omša + Katechet. miestnosť III.

Sv. omša + Katechet. miestnosť I.

 1. Obdobie Veľkého Pôstu – Popolcová streda je začiatkom obdobia Veľkého pôstu a začiatkom prípravy na slávenie veľkonočných sviatkov.

  Pôstna disciplína Katolíckej cirkvi:    

  Popolcová streda je dňom prísneho pôstu, čo znamená iba 3x na deň jesť, z toho raz dosýta a vylúčiť mäsitý pokrm. Príkaz pôstu viaže každého kresťana katolíka vo svedomí pod ťažkým hriechom od 18. do 60.r. života. V tento deň nemožno nahradiť pôst iným skutkom pokánia!

  – Od 14. r. života viaže iba povinnosť zdržanlivosti od mäsitého pokrmu. Ale aj mladších treba privykať podľa možnosti zachovať pôst.

  Každý piatok v roku – nielen počas Pôstneho obdobia – je v Cirkvi dňom pokánia. Teda sme povinní vykonať jeden z nasledujúcich kajúcich skutkov:

  1. zdržanlivosť od mäsitého pokrmu
  2. účasť na sv. omši
  3. bolestný ruženec
  4. krížová cesta

  Čokoľvek z týchto skutkov si možno vybrať, ale nejakým z nich máme zachovávať piatky počas celého roka, ak naň nepripadne slávnosť. Aj nezachovanie tohoto cirkevného prikázania nás viaže pod hriechom.

 2. Pobožnosť Krížovej cesty – Počas Pôstneho obdobia sa ju budeme modlievať v piatky a nedele. Je obdarená možnosťou získať úplné odpustky. Môžeme ich obetovať za seba alebo za duše v očistci. Odpustky možno získať iba v stave milosti posväcujúcej. Kto sa potrebuje vyspovedať, má možnosť počas týždňa.
 3. Pôstny čas – je čas ticha a zamýšľania sa nad sebou, časom konania kajúcich skutkov. Poraďme sa so spovedníkom, ako najosožnejšie pre svoju dušu môžeme prežiť tento svätý čas. Nezabudnime, že v období Veľkého Pôstu sa nezúčastňujeme zábav a vyhýbame sa každej forme hluku, aby sme tichom, modlitbou a Božou prítomnosťou pripravili svoju dušu na pokánie. Zvlášť vy, rodičia, pripomínajte svojim deťom, ako sa prežíva Pôstne obdobie.
  Takým spoločným pôstnym predsavzatím pre nás všetkých môže byť každodenná účasť na sv. prijímaní s úmyslom za obrátenie a posvätenie našej farnosti. Pre vieru našej farnosti nemôžeme nič lepšie, ako toto, urobiť. A povzbudzujme k nemu aj našich mladých. Ak počasie nebude prekážať, od stredy, vždy večer o 19 30 hod., sa budeme pri Lurdskej jaskyni na tento úmysel modliť Ruženec k Sedembolestnej. Predmodlieva sa vždy ruža, ktorá má v danom týždni službu.
 1. Parlamentné voľby – Najbližšiu sobotu našu krajinu čakajú voľby do parlamentu. Ovplyvnia ďalší osud nášho Slovenska, ktorý, ako vidíme v boji o základné priority našej spoločnosti, ako je rodina, život od počatia a pod., nebude ľahký. Ale aj my, veriaci kresťania katolíci, máme svojím hlasom prispieť k ozdraveniu politickej klímy našej spoločnosti. Je to naša morálna povinnosť. Preto rozhodujme podľa svojho svedomia. Aj fašiangovú adoráciu obetujme za požehnaný výsledok volieb pre naše Slovensko.
 2. Ofera – Na budúcu nedeľu je jarná ofera na katolícku charitu. Touto zbierkou na prahu Pôstneho obdobia vykonajme skutok milosrdenstva voči biednym ako znak pokánia za naše hriechy. Dať almužnu, spolu so zanechaním hriešneho života, je jedna z foriem odčinenia hriechov. Pán Boh zaplať za vaše milodary.
 3. Rozpis služieb vo farnosti

Predmodlievanie sv. ruženca: ruža č.9., horliteľka p. Jana Piškaninová.

Sobota, 17 00 hod.:  Jana Piškaninová, Patrícia Piškaninová, Zuzana Chvostaľová, Gabriel Piškanin, Rafael Piškanin.

Nedeľa, 14 15 hod.: Timotej Gič, Kristína Piškaninová, Michal Kohut, Karolína Tkáčová, Anastázia Krivjanská.

Liturgické služby

 

I. čítanie

žalm

II. čítanie

prosby

Pondelok

Jozef Polačko

Eva Skarbová

xxx

xxx

Marta Burdová

Magdaléna Chvostaľová

Utorok

Mária Chvostaľová

Tomáš Tkáč

xxx

xxx

Jana Dzurková

Prvoprijímajúci

Streda

Mária Janušová

Henrieta Gnipová

Patrícia Piškaninová

Jozef Polačko

Bernard Piškanin

Jozef Piškanin

Erika Gičová

Emília Polačková

Štvrtok

Mária Kohutová

xxx

xxx

Bernardína Piškaninová

Piatok

Miloslava Hančariková

xxx

xxx

Jozef Polačko

Sobota

Michal Kohut

xxx

xxx

Anna Savková

Nedeľa

Eliška Fencáková

Zuzana Chvostaľová

Júlia Krivjanská

Michal Kováč

Michal Chvostaľ

Jozef Kováč

Valéria Čopiková

Františka Kohutová

Upratovanie kostola: utorok, 18 00 hod.: Valéria Kohutová, č.d. 530; Gabriela Kováčová, č.d. 145; Eva Kováčová, č.d. 380; Mária Kováčová, č.d. 175; Mária Kováčová, č.d. 310.

Upratovanie kostola: sobota, 7 30 hod.: Valéria Kováčová, č.d. 593; Andrea Kováčová, č.d. 237; Mária Kováčová, č.d. 175; Andrea Krajníková, č.d. 481; Jana Krivjančinová, č.d. 203.

Pán Boh zaplať všetkým, ktorí pomáhajú pri dôstojnom slávení bohoslužieb a starajú sa o čistotu a krásu Božieho domu.