Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

"Tvoje milosrdenstvo, Pane, nech je nad nami"

Ž 33

Liturgický prehľad na 3. týždeň v Období „cez rok“

Liturgický prehľad

na 3. týždeň v Období „cez rok“

Pondelok

27. I.

 
Farský kostol 6.00 hod Sv. omša 

+ rodičov Skvašikových a Repkových, 198;

+ Jozef, Anna, 216

  15.30 hod Sv. spoveď  
  17.00 hod Sv. omša

zdr. rod. Gazdovej a Gajdošovej

BP rod. Šuchtovej 

Utorok

28. I.

Sv. Tomáša Akvinského, kňaza a učiteľa Cirkvi; spomienka
Farský kostol 7.00 hod Sv. omša 

+ Jozef Gnip, č.d. 133

+ Michal, Margita Lelkovi

Streda

29. I.

 
Farský kostol 6.00 hod Sv. omša

+ Andrej, Anna Kohutovi, 136

+ rod. Šepeľovej a Makovcovej

  15.30 hod  Sv. spoveď  
  17.00 hod Sv. omša

+ Jozef, Helena Poľačkovi, č.83

+ Ján, Margita Burdovi, č. 174

Štvrtok

30. I.

 
Farský kostol 9.00-10.00 Sv. spoveď  
  15.30 hod Sv. spoveď  
  17.00 hod Sv. omša

BP rod. Krivjančinovej, č. 216

BP rod. Chvostaľovej, č.d. 45

Piatok

31. I.

Sv. Jána Bosca, kňaza; spomienka
Farský kostol 15.30 hod Sv. spoveď  
  17.00 hod Sv. omša

+ Ján, Radoslav, č.d. 292

+ Jozef, Alžbeta Kohutovi, 403

Sobota

1. II.

Vigília slávnosti Obetovania Pána  /  Prvá sobota mesiaca – fatimská
Farský kostol 16.30 hod Vešpery  
Sv. Anna 17.00 hod Svätenie hromničných sviec + procesia  
Farský kostol   Sv. omša

BP čl. Ružencového bratstva

BP manž. Teličkových – 45.r. sob.

    Fatima  

Nedeľa

2. II.

Slávnosť  OBETOVANIA  PÁNA – Hromnice  /  Prvá nedeľa mesiaca
Farský kostol 7.30 hod Hodinky k Panne Márii  
  8.00 hod Sv. omša 

+ Jozef Gnip, č.d. 407

+ Andrej Čus – 1.výr.

  10.00 hod  Farská sv. omša  za farnosť 
  14.40 hod Vešpery  
    Hodina Milosrdenstva  

FARSKÉ OZNAMY

 1. Popoludňajšia pobožnosť – Dnes popoludní spoločná modlitba ruženca začne o 14 15 hod. a po nej Hodina milosrdenstva s euch. požehnaním.
 2. Celodenná eucharistická adorácia vo farskom kostole – Celodenná: Po, Str, Štv, Pia od 7 00 – 16 00 hod. (vešpery + euch. požehnanie). Prosíme o zachovanie adoračných hodín ako na I. piatok. Ostatné dni súkromne, Kostol sv. Anny je otvorený celý deň. Celonočná: z piatku na sobotu (6 00 hod. Ranné chvály + euch. požehnanie). Na nočnú adoráciu prosíme, aby sa dobrovoľníci zapísali kvôli istote prítomnosti adorátorov. Za vašu obetavosť Pán Boh zaplať.
 3. Sviatosť pokánia – v tomto týždni využime možnosť pristúpiť k sviatosti pokánia, aby sme na Fatimskú sobotu mohli získať plnomocné odpustky a pri svätoblažejskom požehnaní hrdla dosiahli viac milostí pre telo i dušu.
 4. Farská katechéza –

 

Utorok

MŠ, 1. – 2. roč. ZŠ

3. roč. ZŠ

4. – 5. roč. ZŠ

16.00 hod

16.00 hod

17.00 hod

Katechet. miestnosť III. + vešpery

Katechet. miestnosť I. + vešpery

Vešpery + Katechet. miestnosť I.

Piatok

6. – 9. roč. ZŠ

1. – 2. roč. SŠ

17.00 hod

17.00 hod

Vešpery + Katechet. miestnosť III.

Vešpery + Katechet. miestnosť I.

 

 1. Výročie biskupskej vysviacky – Vo štvrtok si o. arcibiskup Msgr. Bernard Bober pripomína výročný deň svojej vysviacky na biskupa (1993). Sprevádzajme tento deň svojimi modlitbami za požehnanie jeho služby v našej Košickej arcidiecéze.
 2. Prvoprijímajúci – Stretnutie rodičov žiakov 3. roč. bude v pondelok po večernej sv. omši v katechetickej miestnosti.
 3. Sviatok Obetovania Pána – nazývaný tradične „Očisťovanie Panny Márie“ a „Hromnice“ slávime v nedeľu. Je to 40 – ty deň od sviatku Božieho narodenia, kedy Božia Matka niesla Pána Ježiša do Jeruzalemského chrámu, aby ho tam obetovala. Na vigíliu – v sobotu večer posviacame hromničné sviece, lebo Boží Syn bol prorokom Simeonom nazvaný „Svetlom na osvietenie pohanov“. Hromničná svieca je svätenina (teda prináša B. požehnanie) a má patričné miesto pri osobných i spoločných modlitbách v rodine, spoločnom nedeľnom obede, pri búrlivom počasí a vkladáme ju aj do rúk umierajúceho. Má horieť v našej domácnosti každý deň. Hromničky posvätíme v úvode sv. omše o 17 00 a v procesii, ktorá naznačuje Pannu Máriu a sv. Jozefa nesúcich Božie Dieťa do Jeruzalemského chrámu. Preto sa sviece majú prinášať do kostola v procesii. Pred sv. omšou sa všetci zídeme v Kostole sv. Anny a po obrade posvätenia prejdeme v procesii do farského kostola. Farský kostol nech je pred sv. omšou prázdny (prosíme aj mužov z chóru), lebo sv. omša začína v Kostole sv. Anny práve obradom posvätenia hromničiek. Procesia nech nie je o tom, kto bude skôr v kostole – vytvorme dôstojný sprievod: kríž, miništranti, deti a mladí so sviecami, kňaz a napokon všetci veriaci spoločným spevom vstúpime do kostola, kde pokračuje sv. omša. Po sv. omši bude fatimská pobožnosť, pripravuje ruža č. 2.
  Pokyny ohľadom hromničných sviec: Na posvätenie prinášame iba nové sviece a nie také, ktoré už raz boli posvätené. Ak máte ešte staré hromničky, možno ich použiť pri osobných modlitbách počas roka doma alebo ich zapáliť na hroboch zosnulých príbuzných, čo sa veľmi odporúča. Zadovážme si dostatok nových sviec (aj pre deti a mladých do procesie), aby sme sa pri nich mohli modliť počas celého roka a takisto pamätajme, že treba dať posvätiť sviecu aj na hrob príbuzných. Nezabudnime ani na kryt proti vetru a pokvapkaniu od vosku. Zvlášť prosíme prvoprijímajúcich, ale aj ostatné deti a mladých, aby sa zapojili do sprievodu s hromničkami.
 1. V tomto týždni – V predvečer sviatku Obetovania Pána vás pozývame na fatimskú pobožnosť. Obnovíme si zasvätenie nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie, ktorá nás z Fatimy volá k sebe, aby sme pod jej ochranu zverili svoje životy, rodiny, farnosti. Prichádzajme aj s deťmi a odovzdávajme ich každú prvú sobotu do jej materinského Srdca. V nedeľu popoludní bude výmena ružencových tajomstiev.
 2. Ohlášky – Sviatosť manželstva chcú prijať: Dávid Piškanin, rím. kat., syn rodičov Štefana a Renáty rod. Repkovej, býv. v Dlhom n/Cir. a Zuzana Krupová, rím. kat., dcéra rodičov Petra a Evy rod. Lipčákovej, býv. v Snine. Sobáš:1.II.2020 v SV – Sv. Kríža o 14 00 hod. Ohlasujú sa po III. krát. Kto by vedel o nejakej prekážke, pre ktorú by menovaní nemohli prijať sviatosť manželstva, nech to oznámi na farskom úrade. Pamätajte na nich vo svojich modlitbách.
 1. Ofera – Na budúcu nedeľu je zbierka na rekonštrukciu kostola. Za vaše milodary Pán Boh zaplať.
 2. Púť – Záujemci o púť do Talianska nech sa prihlásia do budúcej nedele v sakristii.
 3. Rozpis služieb vo farnosti

Predmodlievanie sv. ruženca: ruža č.5., horliteľka p. Martina Čovanová.

Sobota, 17 00 hod.: Filip Kohut, Peter Kohut, Tadeáš Dzurko, Terézia Tomášová, Natália Piškaninová.

Nedeľa, 14 15 hod.: Viktória Harakaľová, Ema Treščáková, Eliška Tulenková, Miriam Kohutová, Jana Tomášová.

Liturgické služby

 

I. čítanie

žalm

II. čítanie

prosby

Pondelok

Mária Chvostaľová

Jana Dzurková

xxx

xxx

Beáta Kohutová

Bernardína Piškaninová

Utorok

Emília Polačková

xxx

xxx

Marta Burdová

Streda

Miloslava Hančariková

Valéria Čopiková

xxx

xxx

Anna Piškaninová

Františka Kohutová

Štvrtok

Jozef Polačko

xxx

xxx

Erika Gičová

Piatok

Anna Savková

xxx

xxx

Michal Kohut

Sobota

Ruža č. 2

Patrícia Piškaninová

xxx

Ruža č. 2

Nedeľa

Henrieta Gnipová

Mária Kohutová

Júlia Krivjanská

Jozef Polačko

Jozef Kováč

Zuzana Chvostaľová

Eliška Fencáková

Mária Janušová

Upratovanie kostola: pondelok, 17 30 hod.: Soňa Harakaľová, č.d. 609; Lucia Harviliková, č.d. 632; Alena Hašuľová, č.d. 384; Alena Hašuľová, č.d. 106; Zdenka Havrilčáková, č.d. 47.

Upratovanie kostola: sobota, 7 30 hod.: Mária Holpová, č.d. 357; Anna Holpová, č.d. 57; Mária Holpová, č.d. 485; Beáta Hoľková, č.d. 31; Mária Horňáková, č.d. 555.

Pán Boh zaplať všetkým, ktorí pomáhajú pri dôstojnom slávení bohoslužieb a starajú sa o čistotu a krásu Božieho domu.