Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

"Nech je velebené meno Pánovo, odteraz až naveky."

Ž 113, 1

Liturgický prehľad na Štvrtý adventný týždeň 2019

Liturgický prehľad

na Štvrtý adventný týždeň 2019

Pondelok

23. XII.

Záver Vianočnej novény k Sv. Rodine
Farský kostol 5.45 hod Novéna + Roráty

+ Ján, Mária, Ladislav Marinič;

+ Pavol, Hedviga, Miroslav, 309

Utorok

24. XII.

VIGÍLIA  BOŽIEHO  NARODENIA – Záver Adventného obdobia
Farský kostol 6.00 hod Roráty + Ranné chvály

+ Juraj, Vladimír Milčíkovi;

+ Vincent, Jarmila Hašuľovi, č.d. 517

    Odovzdanie betl. svetla   
  15.00 hod  Cintorín   
  18.00 hod  Anjel Pána – začiatok vianočných sviatkov v rodinách  
  23.15 hod  Posvätné čítanie  
  00.00 hod Omša v noci (polnočná) – Anjelská   

Streda

25. XII.

Slávnosť  NARODENIA  PÁNA
Farský kostol 6.30 hod Ranné chvály  
  7.00 hod  Omša na úsvite – Pastierska   
  9.30 hod  Omša vo dne (farská) – Slávnostná  za farnosť 
  14.15 hod  Jasličková pobožnosť   
    Vešpery  

Štvrtok

26. XII.

Sv. Štefana, prvého mučeníka; sviatok
Farský kostol 6.45 hod Ranné chvály  
  8.00 hod  Sv. omša 

+ Jarmila Poľačková – 30. deň;

+ Štefan Burda – 5.výr.

  10.00 hod  Sv. omša + požehnanie koledníkov 

poď. Anny Komarcovej – 65.r.;

BP Heleny Hančarikovej, č.d. 327

    Koledovanie detí v rodinách  

Piatok

27. XII.

Sv. Jána, apoštola a evanjelistu; sviatok
Farský kostol 6.00 hod Sv. omša

+ Martin, Anna Gazdovi, č.d. 206;

+ Ján, Štefan, Zuzana Džuganovi

  17.00 hod Sv. omša 

+ Ján, Mária Harakaľovi, č. 517;

+ Michal, Mária Knižovi, č. 35 

Sobota

28. XII.

Vigília slávnosti Sv. Rodiny
Farský kostol 17.00 hod Vigília – Sv. omša s vešperami

BP Miroslavy Vitkovičovej – 40.r.;

BP Anny Savkovej

    Euch. adorácia  
  18.30 hod Posvätné čítanie   

Nedeľa

29. XII.

NEDEĽA  SV.  RODINY – Ježiša, Márie a Jozefa
Farský kostol 6.45 hod Ranné chvály  
  8.00 hod  Sv. omša 

+ Juraj, Katarína Kovaľovi – 2.výr.;

+ Jozef, Veronika Lelkovi, č. 426

  10.00 hod  Farská sv. omša s obnovou manž. sľubov  za farnosť 
  14.40 hod  Vešpery   
    Hodina Milosrdenstva   

FARSKÉ OZNAMY

 1. Popoludňajšia pobožnosť – Popoludní o 14 30 bude predvianočná novéna k Sv. Rodine. Po pobožnosti bude stretnutie a nácvik Jasličkovej pobožnosti a koledovania. Prosíme učiť sa texty naspamäť.
 2. Celodenná eucharistická adorácia vo farskom kostole – Celodenná: piatok od 7 00 – 16 00 hod. (vešpery + euch. požehnanie). Prosíme o zachovanie adoračných hodín ako na I. piatok. Ostatné dni súkromne, Kostol sv. Anny je otvorený celý deň. Celonočná: z piatku na sobotu. Na nočnú adoráciu prosíme, aby sa dobrovoľníci zapísali kvôli istote prítomnosti adorátorov. Za vašu obetavosť Pán Boh zaplať.
 3. Sviatosť pokánia – Dnes a zajtra dopoludnia je ešte spoločná sv. spoveď v Snine. Ak niekto prišiel na sviatky neskoro, príp. až v utorok, nech sa prihlási v sakristii k sv. spovedi.
 4. Vigília Božieho narodenia – Štedrý deň – V utorok pri Rorátoch ukončíme adventné obdobie. V závere sv. omše si v rorátkach – v lampášoch odnesiete domov betlehemské svetlo. Odovzdávanie svetla je spojené aj s požehnaním pre rodinu. Kto potrebuje, bude aj požehnanie sviec na cintorín. Posledný adventný deň sa odporúča zachovať pôst, kto môže o chlebe a vode alebo aspoň zdržanlivosť od mäsitých pokrmov. Úmyslom je obetovať ho za rodinu a farnosť. Adventný veniec treba spáliť. 
  Štedrý deň je dňom posv. vigílie očakávania narodenia Božieho Syna. V Hodine milosrdenstva zájdime na  cintorín pomodliť sa za tých, čo slávia sviatky vo večnosti a zapáľme na ich hroboch posv. sviecu s betlehemským svetlom, lebo tento deň treba pamätať na všetkých členov rodiny – aj na zosnulých, veď oni neprestali byť našimi príbuznými. Korunku sa predmodlievajú ružencoví horlitelia na všetkých cintorínoch. 
  Za hlaholu zvonov v duchu spojení s celou farnosťou i sv. Cirkvou začneme sláviť vianočné sviatky spoločne o 18 00 hod. Snažme sa tento sv. večer prežiť v blízkosti svojich najdrahších v spoločnej modlitbe, čítaní state Sv. Písma o Pánovom narodení a spevom vianočných kolied. Pamätajme aj na osamotených, ktorých by sme mohli pozvať k štedrovečernému stolu a zaujímajme sa, či niekto nepotrebuje našu pomoc. Láska a milosrdenstvo sú naším kresťanským záväzkom. Dbajme o tradičné kresťanské prežívanie sv. večere i celej vigílie. 
  Všetkých farníkov pozývame na polnočnú sv. omšu. Zvlášť prosíme rodičov, aby upravili režim dňa svojim deťom tak, aby mohli prísť na Polnočnú. Neľutujme túto obetu, ktorá je príznačná iba raz v roku a ako rodina je pohromade pri štedrovečernom stole, tak nech je spolu aj pri oltári na Polnočnej.
 5. Narodenie Pána – Na sviatok Božieho narodenia sv. Cirkev podľa tradície slávi tri sv. omše v čase – Omša v noci (polnočná) – Anjelská; Omša na úsvite – pastierska; Omša vo dne (farská) – slávnostná.
 6. Pápežské požehnanie – Na Božie narodenie presne na poludnie Jeho Svätosť Pp. František udelí svoje apoštolské požehnanie „Urbi et Orbi“ – Mestu Rímu a celému svetu. Je spojené s úplnými odpustkami. Možno ho sledovať v priamom prenose v televízii a v rádiu.
 7. Jasličková pobožnosť – Naše deti a mládež si pripravili vianočný program, na ktorý vás srdečne pozývame v stredu popoludní.
 8. Vianočná oktáva – Od 25. XII. do 1. I. prežívame vianočnú oktávu Narodenia Pána. Počas nej sa zúčastňujme sv. omší a slávme tieto sviatočné dni pri betlehemských jasliach. Povzbudzujme deti a mladých ku každodennej sv. omši a sv. prijímaniu. Po sv. omšiach zachovajme pekný zvyk pomodliť sa pri jasličkách.
 9. Koledovanie v rodinách – Na sviatok sv. Štefana pri sv. omši o 10 00 bude požehnanie koledníkov, ktorí navštívia naše rodiny. Ofera spojená s koledovaním v tento deň bude obetovaná na misie (Dobrá novina) a na kostol podľa vášho uváženia. Pán Boh zaplať za vaše milodary. Koledovanie začne hneď po sv. omši.
 10. Nedeľa Sv. Rodiny – Pri farskej sv. omši si manželia obnovia svoje manželské sľuby, po ktorých prijmú požehnanie. Manželia nech si sadnú spolu.
 11. Ofera – Zbierka pri jasličkách je určená na udržiavanie Baziliky Božieho narodenia v Betleheme, ktorá stojí priamo na mieste, kde sa narodil Boží Syn.
 12. Mimoriadna ofera – arcibiskup určil v nasledujúcu nedeľu v celej arcidiecéze zbierku na pomoc obetiam výbuchu v Prešove. Je prejavom našej solidarity s tými, ktorí stratili domov. Nech vám Pán Boh odmení vašu štedrosť.
 13. Prvoprijímajúci – Prosíme rodičov, aby využili čas prázdnin na zopakovanie učiva I. časti katechizmu – Katolícka vierouka. Po prázdninách bude preskúšanie.
 14. Farské púte – Peter Lasota – misionár z Michaloviec pozýva 7.I.2020 na púť do svojej rodnej obce Kielanówka (pri Rzeszowe).V kostole nám predstaví nádherný veľkolepý Betlehem s pohyblivými postavami, ktorý farníci každoročne stavajú celý advent. Záujemci nech sa prihlásia v sakristii. Deti a mládež, ktorí sa zapojili do koledovania majú túto púť grátis ako poďakovanie za ich ochotu. Aj oni nech sa však prihlásia v sakristii. 
  V dňoch 28.II. – 6.III.2020 organizujeme farskú púť k P. Piovi a do Baziliky P. M. Ružencovej do Pompejí. Je to v čase jarných prázdnin. Všetky informácie dostávate v prílohe FL. Záujemci nech sa prihlásia v sakristii. Púť môžete aj darovať spoločne členovia rodiny ako dar.
 15. Rozpis služieb vo farnosti

Predmodlievanie sv. ruženca: ruža č.9., horliteľka p. Jana Piškaninová.

Sobota, 16 15 hod.: Eliška Tulenková, Miriam Kohutová, Jana Tomášová, Mária Sklenčárová, Júlia Krivjanská.

Nedeľa, 14 15 hod.: Šimon Tkáč, Tomáš Tkáč, Jana Piškaninová, Patrícia Piškaninová, Zuzana Chvostaľová.

Liturgické služby

 

I. čítanie

žalm

II. čítanie

prosby

Pondelok

Eliška Fencáková

xxx

xxx

Jana Dzurková

Utorok

Jozef Hančarik

Františka Kohutová

xxx

Júlia Krivjanská

xxx

Bernard Piškanin

Anna Piškaninová

Miloslava Hančariková

Streda

Zuzana Chvostaľová

Marta Burdová

Magdaléna Chvostaľová

Patrícia Piškaninová

Štefan Piškanin

Jozef Kováč

Mária Chvostaľová

Michal Kováč

Štvrtok

Tomáš Tkáč

Erika Gičová

Jozef Polačko

Michal Kováč

xxx

Mária Kohutová

Bernard Piškanin

Piatok

Miriama Chvostaľová

Bernardína Piškaninová

xxx

xxx

Jozef Polačko

Beáta Kohutová

Sobota

Miloslava Hančariková

xxx

Michal Kohut

Beáta Kohutová

Nedeľa

Anna Savková

Valéria Čopiková

Patrícia Piškaninová

Júlia Krivjanská

Michal Chvostaľ

Mária Janušová

Henrieta Gnipová

Eva Skarbová

Upratovanie kostola: pondelok, 18 00 hod.: Michaela Dvulit, č.d. 175; Mária Dzurková, č.d. 582; Daniela Dzurková, č.d. 414; Darina Dzurková, č.d. 106; Daniela Dzurková, č.d. 442.

Upratovanie kostola: sobota, 7 30 hod.: Jana Dzurková, č.d. 544; Františka Dzurková, č.d. 365; Anna Dzurková, č.d. 81; Monika Dzurková, č.d. 365; Erika Dzurková, č.d. 156.

Pán Boh zaplať všetkým, ktorí pomáhajú pri dôstojnom slávení bohoslužieb a starajú sa o čistotu a krásu Božieho domu.