Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

"Mária hovorila: „Velebí moja duša Pána a môj duch jasá v Bohu, mojom Spasiteľovi.“"

Lk 1, 46-47

Liturgický prehľad na Prvý adventný týždeň 2019

Liturgický prehľad

na Prvý adventný týždeň 2019

Pondelok

2. XII.

 
Farský kostol 5.45 hod Roráty + Jozef Junák, č.d. 343
  17.00 hod Vešpery  

Utorok

3. XII.

 
Farský kostol 5.45 hod Roráty zdr. rod. Junákovej a Michalkovej
  17.00 hod Vešpery   

Streda

4. XII.

 
Farský kostol 5.45 hod Roráty + Mária Ondušová – 5.výr.

Štvrtok

5. XII.

Prvý štvrtok mesiaca
Farský kostol 5.45 hod Roráty  BP Jany Roškovej – 50.r.
  17.00 hod  Vešpery + pob. za kňazov   
  23.00 hod Sv. hodina Getsemani   

Piatok

6. XII.

Prvý piatok mesiaca
Farský kostol 5.45 hod Roráty + Mikuláš Hajdu
  17.00 hod Sv. omša + pobožnosť na I. piatok  BP čl. Bratstva B. Srdca 

Sobota

7. XII.

Prvá sobota mesiaca – fatimská
Farský kostol 6.00 hod Roráty + Fatima

BP čl. Ružencového bratstva

BP Michala Kohuta – 25.r.

  17.00 hod Vešpery  
    Euch. adorácia   
  18.30 hod Posvätné čítanie   

Nedeľa

8. XII.

DRUHÁ  ADVENTNÁ  NEDEĽA
Farský kostol 6.45 hod Ranné chvály  
  8.00 hod Sv. omša  BP Mariany Džuganovej – 70.r. 
  10.00 hod  Farská sv. omša  za farnosť 
  14.40 hod  Vešpery   
    Hodina Milosrdenstva  

FARSKÉ OZNAMY

 1. Popoludňajšia pobožnosť – Dnes je Prvá nedeľa mesiaca. Po farskej sv. omši bude vystavenie Najsv. Sviatosti. Spoločná modlitba ruženca začne o 14 15 hod. a po nej Vešpery zakončené Hodinou milosrdenstva s euch. požehnaním. Pobožnosťou zakončíme naše Farské adventné rekolekcie, pri ktorej nám páter udelí záverečné požehnanie spojené s úplnými odpustkami.
 2. Eucharistická adorácia vo farskom kostole – Celodenná: Po, Ut, Štv, Pia od 7 00 do 17 00 (vešpery + euch. požehnanie). Prosíme o zachovanie adoračných hodín ako na I. piatok. Ostatné dni súkromne, Kostol sv. Anny je otvorený celý deň. Celonočná: vo štvrtok – Sv. hodina Getsemani a z piatku na sobotu. Na nočnú adoráciu prosíme, aby sa dobrovoľníci zapísali kvôli istote prítomnosti adorátorov. Za vašu obetavosť Pán Boh zaplať.
 3. Sviatosť pokánia – môžete prijať pol hodiny pred sv. omšou, okrem nedele a sviatkov.
 4. Farská katechéza –

 

Utorok

MŠ, 1. – 2. roč. ZŠ

3. roč. ZŠ

4. – 5. roč. ZŠ

16.00 hod

16.00 hod

17.00 hod

Katechet. miestnosť III. + vešpery

Katechet. miestnosť I. + vešpery

Vešpery + Katechet. miestnosť I.

Piatok

6. – 9. roč. ZŠ

1. – 2. roč. SŠ

17.00 hod

17.00 hod

Sv. omša + Katechet. miestnosť III.

Sv. omša + Katechet. miestnosť I.

 1. Advent – Začali sme nový cirkevný rok a liturgické obdobie. Tento posv. čas nás pozýva k prehĺbeniu svojej viery, duchovného života a našich rodinných vzťahov. Počas roka sa medzi nami všeličo udialo. Je tu čas vzájomnej modlitby, stíšenia, stretávania sa na Rorátoch a rodinnej modlitby pri adventných vencoch. Všetkých vás pozývame k odvahe i k sebazapieraniu – ráno si privstať kvôli Rorátom a večer si odoprieť televíziu, internet kvôli rodine, ktorá sa stretne pri spoločnej modlitbe. Ukážme, ako nám záleží na vzťahu k Pánu Bohu a na vzťahu k rodine.
  Rorátom predchádzajú Hodinky k P. Márii, po sv. omši je celodenná adorácia a večer sv. ruženec s vešperami.
  Deti pozývame každé ráno s lampášmi – Rorátkami k bočnému oltáru, aby roznášali svetlo medzi veriacich a po Rorátoch ich pozývame do katechetickej miestnosti na fare. Po raňajkách sa spoločne presunú do školy.
 1. Koledovanie – deti a mládež, ktorí majú záujem pomôcť pri vianočnom koledovaní alebo Jasličkovej pobožnosti sa stretnú dnes po popoludňajšej pobožnosti v katechetickej miestnosti. Je to jedna z našich adventných obiet v príprave na Vianoce.
 2. V tomto týždni – na Prvý štvrtok sa modlime za posilnenie v kňazskej službe pre našich duchovných otcov, za nové kňazské, rehoľné a misijné povolania. Prvý piatok vynahradzujme a odprosujme Božské Srdce za hriechy, ktorými ho ľudia urážajú a nevšímajú si ho. Fatimskú sobotu obetujeme Panne Márii so zadosťučinením za urážky voči jej nepoškvrnenému Srdcu. Na túto pobožnosť pozývame zvlášť členov detskej a mládežníckej ruže – č. 11 a 12, aby zaujali miesta v prvých laviciach.
 3. Rok Božieho slova – Slovenskí biskupi vyhlásili nový cirkevný rok za Rok Božieho slova. Povzbudzujú nás, aby sme objavili jeho krásu a veľkú pomoc v duchovnom živote – kto ho číta, rozjíma, ten nezblúdi, lebo pozná Božiu vôľu a môže porovnať s ním svoj život, či kráča do Božieho kráľovstva alebo do zatratenia. Venujme viac pozornosti v tomto roku dennému čítanie Sv. Písma. Ako pomôcku vám ponúkame knižku Evanjelium na každý deň, v ktorej nájdete každodenné evanjelium zo sv. omše a rozjímanie k nemu. Samozrejme, môžete si vybrať ktorúkoľvek knihu Sv. Písma a čítať ju na pokračovanie. Dôležité je uvažovať nad Božím slovom a podľa príkladu Panny Márie – „počúvať a uskutočňovať ho.“
 4. Ofera – Na budúcu nedeľu je decembrová ofera na rekonštrukciu kostola. Pán Boh zaplať za vašu štedrosť.
 5. Milodary za službu kostolníka a kantora – Počas týždňa ich môžete prinášať do sakristie (10,- €/rodina). Príspevkom sa odvďačme za ich službu, ktorú konajú pre farnosť. Milodary sú rozdelené za službu kostolníka, kantora, pranie a žehlenie kostolnej bielizne.
 6. Rozpis služieb vo farnosti:

Predmodlievanie sv. ruženca: ruža č.6., horliteľka p. Mária Burdová.

Sobota, 17 20 hod.: Zuzana Chvostaľová, Gabriel Piškanin, Rafael Piškanin, Timotej Gič, Kristína Piškaninová.

Nedeľa, 14 15 hod.: Michal Kohut, Karolína Tkáčová, Anastázia Krivjanská, Kristína Čovanová, Šimon Mažerik.

Liturgické služby

 

I. čítanie

žalm

II. čítanie

prosby

Pondelok

Jana Dzurková

xxx

xxx

Beáta Kohutová

Utorok

Františka Kohutová

xxx

xxx

Miloslava Hančariková

Streda

Anna Savková

xxx

xxx

Bernardína Piškaninová

Štvrtok

Eva Skarbová

xxx

xxx

Mária Chvostaľová

Piatok

Anna Piškaninová

Jozef Kováč

xxx

xxx

Michal Kohut

Zuzana Chvostaľová

Sobota

Emília Polačková

xxx

xxx

Tomáš Tkáč

Nedeľa

Mária Kohutová

Erika Gičová

Júlia Krivjanská

Magdaléna Chvostaľová

Michal Chvostaľ

Bernard Piškanin

Štefan Piškanin

Mária Janušová

Upratovanie kostola: pondelok, 17 15 hod.: Ľubica Burdová, č.d. 174; Slávka Burdová, č.d. 3; Jana Burdová, č.d. 296; Zuzana Burdová, č.d. 427; Alexandra Burdová, č.d. 242.

Upratovanie kostola: sobota, 7 30 hod.: Slávka Burdová ml., č.d. 3; Adriána Burdová, č.d. 174; Mária Buričinová, č.d. 534; Jana Buriková, č.d. 458; Erika Buriková, č.d. 598.

Pán Boh zaplať všetkým, ktorí pomáhajú pri dôstojnom slávení bohoslužieb a starajú sa o čistotu a krásu Božieho domu.