Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

"Bože, buď nám milostivý a žehnaj nás."

Ž 67

Liturgický prehľad na 31. týždeň v Období „cez rok“ 2019

Liturgický prehľad

na 31. týždeň v Období „cez rok“ 2019

Pondelok

4. XI.

Sv. Karola Borromejského, biskupa, spomienka
Farský kostol 6.00 hod Sv. omša + Jana Petríková, č.d. 578
  15.00 hod Cintorín  
  17.00 hod Sv. omša + Jozef Skvašik – 7.výr.

Utorok

5. XI.

 
Farský kostol 6.00 hod Sv. omša + Jozef Tomáš, č.d. 247
  15.00 hod Cintorín   
  17.00 hod Sv. omša  + Peter Bednár 

Streda

6. XI.

 
Farský kostol 6.00 hod Sv. omša

+rod. Burdovej, Lukáčovej, 285

+ rod. Petríkovej, č.d. 258

  15.00 hod  Cintorín   
  17.00 hod Sv. omša  + Michal Valkovič 

Štvrtok

7. XI.

Prvý štvrtok mesiaca
Farský kostol 6.00 hod Sv. omša + Ján, Alžbeta Košticháčovi
  15.00 hod  Cintorín   
  17.00 hod Sv. omša  + kňazi 

Piatok

8. XI.

Záver Oktávy modlitieb za duše v očistci
Farský kostol 6.00 hod Sv. omša + rod. Michrinovej
  15.00 hod  Cintorín   
  17.00 hod Sv. omša + Jozef, Pavol, Ján, Jozef 

Sobota

9. XI.

Výročie posviacky Lateránskej baziliky
Farský kostol 7.00 hod Sv. omša + rod. Michrinovej a Petrovej
  17.00 hod Sv. ruženec   

Nedeľa

10. XI.

TRIDSIATA  DRUHÁ  NEDEĽA  V  OBDOBÍ  „CEZ  ROK“
Farský kostol 8.00 hod Sv. omša + Pavlína a Anna, č.d. 518
  10.00 hod Farská sv. omša  za farnosť 
  15.00 hod Hodina milosrdenstva   

FARSKÉ OZNAMY

 1. Popoludňajšia pobožnosť – Dnes je Prvá nedeľa mesiaca. Po farskej sv. omši bude vystavenie Sviatosti Oltárnej k poklone, o 12 45 bude pobožnosť sv. ruženca a o 13 30 hod. euch. požehnanie na Prvú nedeľu, aby sme v Hodine milosrdenstva boli na cintoríne.
 2. Eucharistická adorácia vo farskom kostole – Celodenná: Ut, Štv, Pia od 7 00 do 16 00 (vešpery + euch. požehnanie). Prosíme o zachovanie adoračných hodín ako na I. piatok. Ostatné dni súkromne, Kostol sv. Anny je otvorený celý deň. Celonočná: z piatku na sobotu do 6 00 hod. (Ranné chvály + euch. požehnanie). Na nočnú adoráciu prosíme, aby sa dobrovoľníci zapísali kvôli istote prítomnosti adorátorov. Za vašu obetavosť Pán Boh zaplať.
 3. Sviatosť pokánia – môžete prijať pol hodiny pred sv. omšou, okrem nedele a sviatkov.
 4. Farská katechéza – v deň, kedy majú jednotlivé ročníky katechézu, stretneme sa na sv. omši a po nej navštívime cintorín. Prosíme rodičov žiakov I. stupňa ZŠ, aby doprevádzali deti kvôli bezpečnosti vo večerných hodinách. Birmovanci majú katechézu v riadnom čase.
 5. Oktáva za duše v očistci – do piatku možno každý deň získať úplné odpustky pre duše v očistci. Je potrebné každý deň pristúpiť k sv. prijímaniu, navštíviť cintorín a hneď pri vstupe si vzbudiť ľútosť nad hriechmi a náklonnosťami k zlému i úmysel získať odpustky pre… Za tú dušu obetujme potom sv. ruženec, Korunku a pod. Nezabudnime modlitbu na úmysel Sv. otca.
 6. Prvý štvrtok mesiaca – ako každý mesiac i teraz prosíme Pána Boha o vzbudenie nových kňazských a rehoľných povolaní. Keďže tento mesiac je Prvý štvrtok v Oktáve za duše v očistci, spomeňme si aj na zosnulých kňazov: vsdp. Ján Tomko, vdp. Ján Piškanin, vdp. Andrej Piškanin, vdp. Michal Mikula, vdp. Ján Gnip, vdp. Marko Makai, vdp. Milan Balica. Za nich bude obetovaná sv. omša vo štvrtok večer.
 7. Ofera – Na ďalšiu nedeľu je Dobročinná zbierka sv. Alžbety. O. arcibiskup výnos zbierky určuje na pomoc ľuďom v ťažkých životných situáciách. Za milodary Pán Boh zaplať.
 8. Ohlášky – Sviatosť manželstva chcú prijať: Martin Lukáč, rím. kat., syn rodičov Milana a Agnesy r. Dudovej, nar. v Humennom a býv. v Jabloni a Katarína Tomčičová, rím. kat., dcéra rodičov Jána a Anny rod. Staroščákovej, nar. v Snine a býv. v Dlhom n/Cir. Sobáš:16.XI.2019 v HE – Sv. košických mučeníkov. Ohlasujú sa po II. krát. Kto by vedel o nejakej prekážke, pre ktorú by menovaní nemohli prijať sviatosť manželstva, nech to oznámi na farskom úrade. Pamätajte na nich vo svojich modlitbách.
 9. Pomoc pre misie Ak chcete ešte pomôcť kňazom v misiách, môžete nechať odslúžiť svätú omšu na svoj úmysel v misijných krajinách. Milodar na jednu svätú omšu je 5,-€; milodar na novénu, teda 9 svätých omší, je 45,-€ a milodar na gregoriánske omše, teda 30 svätých omší, je 150,-€. Zapísať vaše úmysly v sakristii môžete do budúcej nedele.
 10. Matrika našej farnosti – október 2019:

  Do sv. Cirkvi sme krstom prijali: Rebeka Tancošová, *8.X.2019, krst 27.X.2019. Nech jej život je Bohu na slávu a jej na spásu.

  Do večnosti sme vyprevadili: Veronika Petriková, *28.III.1927, +16.X.2019; Ján Kováč, *12.IV.1956, *24.X.2019; Jozef Gnip, *18.I.1940, +26.X.2019. Nech odpočívajú v pokoji!

 11. Milodary – október 2019: na kostol obetovali z krstu R. Tancošovej 30,- €; z pohrebu V. Petrikovej 100,-€; z pohrebu J. Kováča 200,-€; z pohrebu J. Gnipa 50,-€; na opravu krovu Kostola sv. Anny Š. Nemčík obetoval materiál v hodnote 500,-€; na obraz B. milosrdenstva sa vyzbieralo 371,-€, Bratstvo B. Srdca prispelo 100,-€. Za všetky milodary Pán Boh zaplať.
 12. Rozpis služieb vo farnosti:

Predmodlievanie sv. ruženca: ruža č.2., horliteľka p. Eva Skarbová.

Sobota, 17 00 hod.: Peter Kohut, Tadeáš Dzurko, Terézia Tomášová, Natália Piškaninová, Viktória Harakaľová.

Nedeľa, 14 15 hod.: Ema Treščáková, Eliška Tulenková, Miriam Kohutová, Jana Tomášová, Júlia Krivjanská.

Liturgické služby

 

I. čítanie

žalm

II. čítanie

prosby

Pondelok

Mária Chvostaľová

Jozef Piškanin

xxx

xxx

Jana Dzurková

Eva Skarbová

Utorok

Erika Gičová

Beát Kohutová

xxx

xxx

Miloslava Hančariková

Prvoprijímajúci

Streda

Jozef Polačko

Valéria Čopiková

xxx

xxx

Emília Polačková

Magdaléna Chvostaľová

Štvrtok

Mária Janušová

Bernardína Piškaninová

xxx

xxx

Michal Kohut

Marta Burdová

Piatok

Anna Piškaninová

Eliška Fencáková

xxx

xxx

Anna Savková

Mária Kohutová

Sobota

Zuzana Chvostaľová

xxx

xxx

Jozef Hančarik

Nedeľa

Jana Dzurková

Františka Kohutová

Michal Kováč

Patrícia Piškaninová

Jozef Kováč

Bernard Piškanin

Henrieta Gnipová

Tomáš Tkáč

Upratovanie kostola: pondelok, 17 30 hod.: Mária Treščáková, č.d. 373; Anna Tulenková, č.d. 192; Jana Tutková, č.d. 538; Miroslava Vitkovičová, č.d. 492; Miriam Vitkovičová, č.d. 492.

Upratovanie kostola: sobota, 7 30 hod.: Viktória Vojtková, č.d. 542; Mária Vološinová, č.d. 173; Mária Vološinová, č.d. 173; Daniela Vozárová, č.d. 61; Magdaléna Zuščáková, č.d. 292.

Pán Boh zaplať všetkým, ktorí pomáhajú pri dôstojnom slávení bohoslužieb a starajú sa o čistotu a krásu Božieho domu.