Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

"Tvoje milosrdenstvo, Pane, nech je nad nami"

Ž 33

Liturgický prehľad na 30. týždeň v Období „cez rok“ 2019

Liturgický prehľad

na 30. týždeň v Období „cez rok“ 2019

Pondelok

28. X.

Sv. Šimona a Júdu, apoštolov; sviatok  /  Výročie farských misií
Farský kostol 6.00 hod Sv. omša + Ján Kováč – pohrebná
  8.00 hod  Sv. spoveď chorých   
  15.30 hod  Sv. spoveď   
  17.00 hod Sv. omša + Okt. pob. BP Viktórie Bončíkovej – 18.r.

Utorok

29. X.

 
Farský kostol 7.00 hod Sv. spoveď  
  8.00 hod Sv. omša  + kňaz Ján Gnip; + Anna Kocibanová, č.d. 331
  15.30 hod  Sv. spoveď   
  17.00 hod Sv. omša + Okt. pob.  BP Ľubomíry Dzurkovej– 45.r. 

Streda

30. X.

 
Farský kostol 7.00 hod Sv. spoveď  
  8.00 hod  Sv. omša  BP rod. Lukáša a Romana Krivjanských;+ rod. Burdovej a Knížovej, č.d. 445 
  15.30 hod  Sv. spoveď  
  17.00 hod Sv. omša + Okt. pob. + Ján, Mária Gazdovi, č.d. 10 

Štvrtok

31. X.

Vigília slávnosti Všetkých svätých  /  Záver októbrových pobožností 
Farský kostol 17.00 hod Vigília – Sv. omša s vešperami BP rod. Chvostaľovej, č.d. 10
    Ružencová procesia   
    Noc so svätými – Celonočná adorácia   
  23.00 hod Sv. hodina Getsemani   

Piatok

1. XI.

Slávnosť  VŠETKÝCH  SVÄTÝCH – prikázaný sviatok

Začiatok Oktávy za duše v očistci / Prvý piatok mesiaca

Farský kostol 6.45 hod Ranné chvály  
  8.00 hod Sv. omša + čl. Bratstva B. Srdca
  10.00 hod  Farská sv. omša  za farnosť 
  14.30 hod  Vešpery  
    Procesia na cintorín  

Sobota

2. XI.

SPOMIENKA  NA  VŠETKÝCH  VERNÝCH  ZOSNULÝCH 

Prvá sobota mesiaca – fatimská

Farský kostol 5.30 hod Ranné chvály  
  6.00 hod Sv. omša + čl. Ružencového bratstva 
  8.00 hod  Sv. omša + Milan Savka – 2.výr.
  9.15 hod  Fatima   
  10.00 hod  Sv. omša + Pob. za zosnulých za všetkých zosnulých 
  15.00 hod  Cintorín  
  17.00 hod Vešpery   

Nedeľa

3. XI.

TRIDSIATA  PRVÁ  NEDEĽA  V  OBDOBÍ  „CEZ  ROK“ / Prvá nedeľa mesiaca
Farský kostol 8.00 hod Sv. omša + Jozef Januš
  10.00 hod  Farská sv. omša za farnosť
    Euch. adorácia   
  14.00 hod Pob. na I. nedeľu   
  15.00 hod Cintorín   

FARSKÉ OZNAMY

 1. Popoludňajšia pobožnosť – Popoludní o 14 15 bude Októbrová pobožnosť sv. ruženca a v Hodine Milosrdenstva euch. požehnanie.
 2. Eucharistická adorácia – V zimnom období bude vystavenie Najsv. Sviatosti k poklone vo farskom kostole. Celodenná: Po, Ut, Str, Štv od 7 00 do 16 00 (vešpery + euch. požehnanie). Prosíme o zachovanie adoračných hodín ako na I. piatok. Ostatné dni súkromne, Kostol sv. Anny je otvorený celý deň. Celonočná: zo štvrtku na piatok do 6 00 hod. (Ranné chvály + euch. požehnanie). Na nočnú adoráciu prosíme, aby sa dobrovoľníci zapísali kvôli istote prítomnosti adorátorov. Za vašu obetavosť Pán Boh zaplať.
 3. Farská katechéza –

 

Utorok

MŠ, 1. – 2. roč. ZŠ

3. roč. ZŠ

4. – 5. roč. ZŠ

16.00 hod

16.00 hod

17.00 hod

Katechet. miestnosť III. + sv. omša

Katechet. miestnosť I. + sv. omša

Sv. omša + Katechet. miestnosť I.

Streda

6. – 9. roč. ZŠ

1. – 2. roč. SŠ

17.00 hod

17.00 hod

Katechet. miestnosť I, II + sv. omša

Katechet. miestnosť III. + sv. omša

 1. Výročie farských misií – V pondelok máme výročný deň farských misií. Pri uctení Misijného kríža za obvyklých podmienok možno získať úplné odpustky. Po večernej sv. omši tak urobíme spoločne. Chorí si môžu uctiť misijné kríže doma, ktoré ste si počas misií zakúpili.
 2. Sviatosť pokánia + odpustky za zosnulých – K sv. spovedi pristupujme kvôli získaniu odpustkov pre duše v očistci. Množstvo duší, aj z našich príbuzných, sú ešte v očistci a potrebujú našu pomoc a na koľkých si nikto nespomína. Pomôžme im, aby oni potom boli naši orodovníci v nebi. Prosíme vás, aby ste si sv. spoveď nenechávali na koniec týždňa, aby bol priestor pre tých, čo pricestujú domov na tieto sviatočné dni. V utorok a stredu ráno budeme spovedať spolu s d. o. Mariánom Fencákom.
 3. Októbrové pobožnosti zakončíme vo štvrtok Ružencovou procesiou. Prineste si so sebou sviece (najlepšie vložené do umelého krytu kvôli vetru). Deti a mladých pozývame zapojiť sa do spoločnej modlitby sv. ruženca počas mariánskeho sprievodu. Všetky svoje októbrové úmysly zhrňme do tejto záverečnej procesie.
 4. Halloween – odmietame všetky akcie aj tzv. halloweenské výzdoby – vyrezávané dyne so sviecami v dome či pred domom znamená, že v tomto dome neuctievame Pána Boha, ale diabla. Sú to skúsenosti exorcistov. Neignorujme ich. My, katolíci, sa spojme v posledný októbrový večer na spoločnej modlitbe tiež so sviecami, ale nie halloweenskými, ale k úcte našich svätých.
 5. Slávnosť Všetkých svätých – začína vigíliou vo štvrtok večer a pokračuje nasledujúci deň. Je to sviatok oslávenej Cirkvi v nebi, ktorá oroduje za nás – putujúcu Cirkev na zemi a Cirkev trpiacu v očistci. Veľmi potrebujeme ich pomoc, preto si nájdime čas na nočnú adoráciu a v ich prítomnosti, najmä vzývajúc našich krstných a birmovných patrónov, modlime sa za odvrátenie každého zla, čo na nás číha na zemi.
  Je to prikázaný sviatok. Viaže nás vo svedomí pod ťažkým hriechom účasťou na sv. omši a zdržiavaním sa telesných prác a nákupov. Keďže tento rok pripadá slávnosť na piatok, neviaže nás povinnosť vykonať kajúci skutok, ale namiesto piatku možno obetovať dobrovoľný pôst na pomoc dušiam v očistci v sobotu.
 1. Deň Dušičiek – tak zvykneme nazývať Spomienku na všetkých verných zosnulých. Je to deň, kedy Cirkev oslávená – svätci v nebi a my – Cirkev putujúca sa spájame v spoločnej modlitbe o Božie milosrdenstvo pre duše v očistci. Cirkev určila osem milostivých dní na získanie úplných odpustkov pre zosnulých tzv. Oktávu za duše v očistci od 1. XI. – 8. XI.
  Už v piatok v popoludňajších hodinách sa pripájame k modlitbám putujúcej Cirkvi a po vešperách začíname procesiu, ktorou otvárame túto Oktávu za zosnulých. Počas nej možno získavať odpustky pre zosnulých a to takto:
  • každý deň navštíviť cintorín a pomodliť sa akúkoľvek modlitbu za zosnulých
  • pristúpiť k sv. prijímaniu
  • pomodliť sa na úmysel Sv. otca (Otče náš, Zdravas, Sláva Otcu)
  • ešte pred návštevou cintorína vzbudiť si ľútosť nad hriechmi a náklonnosťami k zlému a úmysel, že chceme tieto odpustky získať pre duše v očistci

  2. XI. možno získať tieto odpustky 2 krát – raz na cintoríne a raz v kostole za Modlitbu Pána (Otče náš) a Vyznanie viery (Verím v Boha).

  Na cintoríne sa správajme ticho a dôstojne, upozornime na to aj deti, že je to posvätné miesto. Vyhýbajme sa všetkému, čo narúša úctu k zosnulým.

  Využime možnosť pristúpiť 2x k sv. prijímaniu a na Deň Dušičiek ho obetujme ako pomoc pre zosnulých. Sviece, ktoré chcete zapaľovať za zosnulých si môžete dať posvätiť v sakristii od pondelka po sv. omši počas celej oktávy (aj kedykoľvek počas roka). Pomoc pre duše v očistci je skutkom milosrdenstva. Počas tejto Oktávy im pomáhajme modlitbou, sv. prijímaním, pôstom a dobrými skutkami. Spoločná modlitba Korunky B. milosrdenstva za duše v očistci, ktorú sa budú predmodlievať horlitelia ruží, bude na všetkých cintorínoch počas Oktávy o 15 00 hod.

 2. V tomto týždni – na Prvý piatok, ktorý pripadá na prvý deň Oktávy za duše v očistci sa v sv. prijímaní a v adorácii spojme s Božským Srdcom, odprosujúc za ľahostajnosť zomrelých, pokiaľ žili na zemi a vynahrádzajme za nedbalostí duší v očistci. Po sv. omši o 8 00 je ofera Bratstva B. Srdca. Fatimská sobota je Deň Dušičiek. Nech je dňom vynáhrady nielen za hriešnikov urážajúcich Pána Boha a rúhajúcich sa Panne Márii, ale aj za duše zomrelých, ktorým Božia Matka môže aj vďaka našim modlitbám priniesť do očistca veľa úľavy a útechy. Prvá nedeľa mesiacapo farskej sv. omši euch. adorácia a popoludňajšia pobožnosť s výmenou ružencových tajomstiev bude o 1 hod. skôr, aby sme sa spoločne pomodlili Korunku na cintoríne.
 3. Organizácia pro life Fórum života s podporou Konferencie biskupov Slovenska ponúka pri vchode do kostola na predaj sviečku za nenarodené deti. Aj keď jej cena je podstatne nižšia, zakúpením sviečky a svojím príspevkom podporujeme kampaň proti potratom, pomoc matkám v hmotnej núdzi a deťom bez domova. Sviečku môžete zapáliť v okne domu alebo na cintoríne.
 4. Ohlášky – Sviatosť manželstva chcú prijať: Martin Lukáč, rím. kat., syn rodičov Milana a Agnesy r. Dudovej, nar. v Humennom a býv. v Jabloni a Katarína Tomčičová, rím. kat., dcéra rodičov Jána a Anny rod. Staroščákovej, nar. v Snine a býv. v Dlhom n/Cir. Sobáš:16.XI.2019 v HE – Sv. košických mučeníkov. Ohlasujú sa po I. krát. Kto by vedel o nejakej prekážke, pre ktorú by menovaní nemohli prijať sviatosť manželstva, nech to oznámi na farskom úrade. Pamätajte na nich vo svojich modlitbách.
 5. Púť do Sv. zeme Farnosť Kamenica nad Cirochou organizuje púť do Svätej zeme. V dňoch 28.II. – 6.III.2020. Je ešte 10 voľných miest. Záujemcovia sa môžu informovať a prihlásiť na t. č. 0918 697 347.
 6. Pomoc pre misie Ak chcete zmysluplne pomôcť kňazom v misiách, môžete nechať odslúžiť svätú omšu na svoj úmysel v misijných krajinách. Intencia je milodar pre kňaza, ktorý slávi svätú omšu na úmysel darcu. Väčšina kňazov v misijných krajinách nemá plat, žije z príspevkov veriacich, ktorí sú sami chudobní. Aj preto im môžeme veľmi pomôcť milodarom na odslúženie svätej omše. Je to požehnanie pre mnohých kňazov v Afrike a my si zároveň môžeme uvedomiť univerzálnosť Cirkvi, keď títo kňazi predkladajú na oltár naše úmysly. Milodar na jednu svätú omšu je 5,-€; milodar na novénu, teda 9 svätých omší, je 45,-€ a milodar na gregoriánske omše, teda 30 svätých omší, je 150,-€. Zapísať vaše úmysly v sakristii môžete do budúcej nedele.
 7. Rozpis služieb vo farnosti:

Predmodlievanie sv. ruženca: ruža č.1., horliteľka p. Bernardína Piškaninová.

Nedeľa, 13 15 hod.: Šimon Mažerik, Valentína Kohutová, Kristína Gazdová, Matej Treščák, Filip Kohút.

Liturgické služby

 

I. čítanie

žalm

II. čítanie

prosby

Pondelok

Emília Polačková

Anna Piškaninová

xxx

xxx

Bernardína Piškaninová

Františka Kohutová

Utorok

Mária Janušová

Henrieta Gnipová

xxx

xxx

Eva Skarbová

Prvoprijímajúci

Streda

Eliška Fencáková

Mária Kohutová

xxx

xxx

Marta Burdová

Erika Gičová

Štvrtok

Miloslava Hančariková

Michal Kováč

Jozef Polačko

Jana Dzurková

Piatok

Eva Skarbová

Bernardína Piškaninová

Magdaléna Chvostaľová

Júlia Krivjanská

Jozef Piškanin

Bernard Piškanin

Zuzana Chvostaľová

Patrícia Piškaninová

Sobota

Mária Chvostaľová

Anna Savková

Emília Polačková

Jozef Polačko

Michal Kováč

Júlia Krivjanská

Štefan Piškanin

Jozef Kováč

Tomáš Tkáč

Beáta Kohutová

Mária Janušová

Jozef Polačko

Nedeľa

Marta Burdová

Erika Gičová

Magdaléna Chvostaľová

Jozef Polačko

Michal Chvostaľ

Jozef Hančarik

Valéria Čopiková

Eliška Fencáková

Upratovanie kostola: pondelok, 18 15 hod.: Lýdia Škutková, č.d. 497; Alžbeta Škutková, č.d. 497; Magdaléna Štofiková, č.d. 196; Jana Šuchtová, č.d. 306; Timea Šuchtová, č.d. 306.

Upratovanie kostola: sobota, 17 30 hod.: Valéria Tkáčová, č.d. 247; Adriana Tkáčová, č.d. 475; Jana Tomášová, č.d. 615; Jana Tomášová, č.d. 299; Janette Treščáková, č.d. 577.

Pán Boh zaplať všetkým, ktorí pomáhajú pri dôstojnom slávení bohoslužieb a starajú sa o čistotu a krásu Božieho domu.