Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

"Príď, Pane, do svojho svätého chrámu."

Ž 24

Liturgický prehľad na 27. týždeň v Období „cez rok“ 2019

Liturgický prehľad

na 27. týždeň v Období „cez rok“ 2019

Pondelok

7. X.

Bl. Panny Márie Ružencovej – Sviatok Ružencových bratstiev
Sv. Anna 7.00 hod Ranné chvály  
  14.40 hod  Posvätné čítanie   
Farský kostol  17.00 hod  Sv. omša + Okt. pob.  BP Bohuznámej rod. 
    Ružencová procesia  

Utorok

8. X.

 
Sv. Anna 6.00 hod Sv. omša + Jozef Hašuľ
Farský kostol 17.00 hod Sv. omša + Okt. pob.  + František Hrin

Streda

9. X.

 
Sv. Anna 17.00 hod Sv. omša + Okt. pob. + rod. Bončíkovej, č.d. 54

Štvrtok

10. X.

 
Sv. Anna 6.00 hod Sv. omša + Mária Cibuľová, č.d. 149
Farský kostol 17.00 hod Sv. omša + Okt. pob.  + rod. Dzurkovej, č.d. 54 

Piatok

11. X.

 
Farský kostol 17.00 hod Sv. omša + Okt. pob. BP manž. Fencákových, č. 620

Sobota

12. X.

Bl. Panny Márie v sobotu; spomienka
Farský kostol 7.00 hod Sv. omša + Okt. pob. + rod. Piškaninovej a Rajňákovej, č.d. 149
Lurdská jaskyňa 19.00 hod Sv. ruženec  

Nedeľa

13. X.

DVADSIATA  ÔSMA  NEDEĽA  V  OBDOBÍ  „CEZ  ROK“
Farský kostol 8.00 hod Sv. omša BP Ladislava Burika – 50.r.
  10.00 hod Farská sv. omša za farnosť 
  15.00 hod Hodina milosrdenstva   

FARSKÉ OZNAMY

 1. Popoludňajšia pobožnosť – Popoludní o 15 00  bude v Kostole sv. Anny Korunka Božieho Milosrdenstva.
 2. Eucharistická adorácia Denná v Kostole sv. Anny: Po, Ut, Štv, Pia od 7 00 do 16 00 (vešpery + euch. požehnanie). Prosíme o zachovanie adoračných hodín ako na I. piatok. Ostatné dni súkromne, kostol je otvorený celý deň. Nočná vo Farskom kostole: z piatku na sobotu od 19 30 do 6 00 hod. (Ranné chvály + euch. požehnanie). Na nočnú adoráciu prosíme, aby sa dobrovoľníci zapísali kvôli istote prítomnosti adorátorov. Za vašu obetavosť Pán Boh zaplať.
 3. Farská katechéza – Prosíme rodičov, aby dbali o týždenné stretnutie detí podľa svojich ročníkov na sv. omši a na katechéze.

 

Utorok

MŠ, 1. – 2. roč. ZŠ

3. roč. ZŠ

4. – 5. roč. ZŠ

16.00 hod

16.00 hod

17.00 hod

Katechet. miestnosť III. + sv. omša

Katechet. miestnosť I. + sv. omša

Sv. omša + Katechet. miestnosť I.

Piatok

6. – 9. roč. ZŠ

1. – 2. roč. SŠ

17.00 hod

17.00 hod

Katechet. miestnosť I, II + sv. omša

Katechet. miestnosť III. + sv. omša 

 1. Sviatosť pokánia môžete prijať pol hodiny pred sv. omšou, okrem nedele a sviatkov.
 2. Lurdská jaskyňa – Kto má záujem, spoločne sa modlíme sv. ruženec vždy večer o 19 00 Sviece k jaskyni si môžete zakúpiť pri vchode do Kostola sv. Anny.
 3. P. M. Ružencovej – V pondelok je deň Bl. P. M. Ružencovej, ktorý je sviatkom Ružencových bratstiev. Všetci členovia – živého, svätého i večného ruženca nech ho podľa možnosti slávia ako deň, v ktorom sa pomodlíme všetky časti sv. ruženca a zúčastníme sa Ružencovej procesii k úcte Kráľovnej posv. ruženca. Radostnú časť ruženca sa pomodlíme po Ranných chválach, pred sv. omšou bolestnú časť a pri procesii slávnostnú. Večer na procesiu si prineste sviece aj s krytom proti vetru. Všetkých vás srdečne pozývame – povzbuďte aj deti, mladých spolu s rodičmi, aby sme vytvorili prosebný sprievod na oslavu našej nebeskej Matky. Pri sv. omši posvätíme devocionálie – náboženské predmety, ako ružence, kríže, modlitebné knižky, medaily, ktoré si so sebou prineste.
 1. Októbrové pobožnosti – pripojme sa s členmi s každej rodiny na ružencových pobožnostiach. Pozvime Pannu Máriu do každej rodiny.

Pondelok

Modlitby matiek

Utorok

deti

Streda

muži

Štvrtok

miništranti

Piatok

mládež

Sobota

Ruž. bratstvo 

 1. Prvoprijímajúci, birmovanci – Pomocou v príprave na sviatosti je účasť spolu s rodičmi na októbrových pobožnostiach. Posilňujme aj takto svoju vieru, aby Pán Boh na príhovor Panny Márie posilnil naše rodinné vzťahy.
 2. Ofera – Na budúcu nedeľu je zbierka na rekonštrukciu kostola. Pán Boh zaplať.
 3. Ohlášky – Sviatosť manželstva chcú prijať: Juraj Gazda, rím. kat., syn rodičov Dušana a Viery r. Kohútovej, býv. v Dlhom n/Cir. a Katarína Gačová, rím. kat., dcéra rodičov Františka a Ľudmily rod. Gačovej, nar. v Prešove a býv. v Ďurďoši. Sobáš:12.X.2019 v Ďurďoši. Ohlasujú sa po III. krát. Kto by vedel o nejakej prekážke, pre ktorú by menovaní nemohli prijať sviatosť manželstva, nech to oznámi na farskom úrade. Pamätajte na nich vo svojich modlitbách.
 1. Matrika našej farnosti – September 2019:
  Do sv. Cirkvi sme krstom prijali: Tamara Zuzana Krivjančinová, *8.VII.2019, krst 1.IX.2019. Nech je jej život Bohu na slávu a jemu na spásu!
  Sviatosť manželstva prijali: Ján Marinič a Simona Psárová, 7.IX.2019; Michal Kohut a Františka Gičová, 14.IX.2019.
 1. Milodary – z krstu T. Z. Krivjančinovej 30,-€; zo svadby novomanž. Kohutových 150,-€; pútnici z Licheńa na kvety 217,-€. Pán Boh zaplať.
 2. Rozpis služieb vo farnosti:

Predmodlievanie sv. ruženca: ruža č.7., horliteľka p. Veronika Krivjanská.

Sobota, 19 00 hod.: Anastázia Krivjanská, Kristína Čovanová, Šimon Mažerik, Valentína Kohutová, Kristína Gazdová.

Nedeľa, 14 15 hod.: Matej Treščák, Filip Kohut, Peter Kohut, Tadeáš Dzurko, Terézia Tomášová.

Liturgické služby

 

I. čítanie

žalm

II. čítanie

prosby

Pondelok

Jozef Polačko

Patrícia Piškaninová

xxx

Emília Polačková

Utorok

Františka Kohutová

Magdaléna Chvostaľová

xxx

xxx

Miloslava Hančariková

Prvoprijímajúci

Streda

Mária Janušová

xxx

xxx

Jozef Piškanin

Štvrtok

Anna Piškaninová

Valéria Čopiková

xxx

xxx

Anna Savková

Bernardína Piškaninová

Piatok

Zuzana Chvostaľová

xxx

xxx

Mária Kohutová

Sobota

Jozef Hančarik

xxx

xxx

Erika Gičová

Nedeľa

Beáta Kohutová

Jana Dzurková

Jozef Polačko

Michal Kováč

Štefan Piškanin

Jozef Kováč

Henrieta Gnipová

Mária Chvostaľová

Upratovanie kostola: pondelok, 18 15 hod.: Anna Poľačková, č.d. 417; Jana Poľačková, č.d. 312; Zuzana Poľačková, č.d. 630; Mária Psárová, č.d. 375; Slavomíra Radová, č.d. 155.

Upratovanie kostola: sobota, 8 15 hod.: Eva Rebičová, č.d. 253; Eva Rajňaková, č.d. 193; Eva Repková, č.d. 471; Zuzana Repková, č.d. 471; Miroslava Rybárová, č.d. 369.

Pán Boh zaplať všetkým, ktorí pomáhajú pri dôstojnom slávení bohoslužieb a starajú sa o čistotu a krásu Božieho domu.