Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

"Požehnaný človek, čo dúfa v Pána, Pán bude jeho oporou."

Jer 17, 5-10

Liturgický prehľad na 26. týždeň v Období „cez rok“ 2019

Liturgický prehľad 

na 26. týždeň  v Období „cez rok“ 2019

Pondelok

30. IX.

Sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi; spomienka
  8.00 hod Sv. spoveď chorých  
Sv. Anna 14.30 hod Sv. spoveď  
Farský kostol 17.00 hod Sv. omša zdr. Lucie Morťanikovej

Utorok

1. X.

Sv. Terézie z Lisieux, panny a učiteľky Cirkvi; spomienka

Začiatok Októbrových pobožností

Sv. Anna 6.00 hod Sv. omša BP rod. Anny Rybárovej
  8.00-9.00 Sv. spoveď  
  14.30 hod Sv. spoveď  
Farský kostol 17.00 hod Sv. omša + Okt. pob. BP manž. Fencákových

Streda

2. X.

Sv. anjelov strážcov; spomienka
Sv. Anna 14.30 hod Sv. spoveď  
  17.00 hod Sv. omša + Okt. pob. BP Eriky Dzurkovej – 45.r.

Štvrtok

3. X.

Prvý štvrtok mesiaca
Sv. Anna 6.00 hod Sv. omša + Michal, Verona Pankovčinovi, č.d. 301
  8.30-9.30  Sv. spoveď   
  14.30 hod  Sv. spoveď  
Farský kostol 17.00 hod  Sv. omša + Okt. pob. BP rod. Šavrtkovej 
  23.00 hod Sv. hodina Getsemani  

Piatok

4. X.

Prvý piatok mesiaca
Farský kostol 6.00 hod Sv. omša + Michal, Helena Kuncovi
  17.00 hod Sv. omša + Okt. pob. BP čl. Bratstva B. Srdca

Sobota

5. X.

Prvá sobota mesiaca – fatimská
Farský kostol 6.30 hod Hodinky k Panne Márii  
  7.00 hod Fatima BP čl. Ružencového bratstva
Lurdská jaskyňa 19.00 hod Sv. ruženec  

Nedeľa

6. X.

DVADSIATA  SIEDMA  NEDEĽA  V  OBDOBÍ  „CEZ  ROK“
Farský kostol 6.00 hod Sv. omša BP manž. Skarbových – 40.r. sob.
  9.00 hod Sv. omša BP Reginy Knižovej –70.r.
Sv. Anna 15.00 hod Hodina milosrdenstva  

 

FARSKÉ OZNAMY

 1. Popoludňajšia pobožnosť – Popoludní o 14 15 začne pobožnosť sv. ruženca a v Hodine Milosrdenstva Korunka s eucharistickým požehnaním.
 2. Eucharistická adorácia Denná v Kostole sv. Anny: Po, Ut, Štv, Pia od 7 00 do 16 00 (vešpery + euch. požehnanie). Prosíme o zachovanie adoračných hodín ako na I. piatok. Ostatné dni súkromne, kostol je otvorený celý deň. Nočná vo Farskom kostole: vo štvrtok od 18 00 do 00 00 hod. a z piatku na sobotu od 19 30 do 6 00 hod. (Ranné chvály + euch. požehnanie). Na nočnú adoráciu prosíme, aby sa dobrovoľníci zapísali kvôli istote prítomnosti adorátorov. Za vašu obetavosť Pán Boh zaplať.
 3. Farská katechéza – Prosíme rodičov, aby dbali o týždenné stretnutie detí podľa svojich ročníkov na sv. omši a na katechéze.

 

Utorok

MŠ, 1. – 2. roč. ZŠ

3. roč. ZŠ

4. – 5. roč. ZŠ

16.00 hod

16.00 hod

17.00 hod

Katechet. miestnosť III. + sv. omša

Katechet. miestnosť I. + sv. omša

Sv. omša + Katechet. miestnosť I.

Piatok

6. – 9. roč. ZŠ

1. – 2. roč. SŠ

17.00 hod

17.00 hod

Katechet. miestnosť I, II + sv. omša

Katechet. miestnosť III. + sv. omša

 1. Sviatosť pokánia môžete prijať podľa liturgického programu do štvrtku. Nenechávajte si sv. spoveď na posledné dni.
 2. Lurdská jaskyňa – Kto má záujem, spoločne sa modlíme sv. ruženec vždy večer o 19 00 Sviece k jaskyni si môžete zakúpiť pri vchode do Kostola sv. Anny.
 3. Októbrové pobožnosti – Od utorka sa budeme stretávať na tradičných októbrových pobožnostiach sv. ruženca. Táto pobožnosť po sv. omši prináša najviac požehnania pre jednotlivcov, rodiny, živých i mŕtvych. Každý deň so svojimi úmyslami predstúpme s Božou Matkou pred Ježiša Krista – prameň všetkého požehnania. Rodičia – veďte svoje deti ku každodennej účasti na októbrových pobožnostiach. Nech je tam zastúpená každá rodina. Kto počas týchto dní pristupuje aj k sv. prijímaniu, získava plnomocné odpustky, ktoré môže obetovať za seba alebo nejakú dušu v očistci.
 4. V tomto týždni – Na Prvý štvrtok prosíme Pána Boha o nové kňazské a rehoľné povolania a za posvätenie kňazov. Na Prvý piatok s odprosením za svoje hriechy a hriechy našich rodín adorujeme a pristupujeme k zmiernemu sv. prijímaniu. Večerná sv. omša je pre členov Bratstva B. Srdca s oferou. Na Fatimskú sobotu sa pripájame k prosbe Panny Márie vyprosovať obrátenie hriešnikov, pokoj pre svet a každý seba i svoju rodinu môže zasvätiť Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. Nakoľko v nedeľu je Obišovská púť, výmena ružencových tajomstiev bude v sobotu po sv. omši.
 5. Birmovanci – Pripomíname birmovancom, že k príprave na sviatosť birmovania patrí nielen účasť na katechéze, ale aj na sv. omši a sv. spovedi. Aktívny duchovný život je najlepšia príprava k sviatosti birmovania.
 6. Ohlášky – Sviatosť manželstva chcú prijať: Juraj Gazda, rím. kat., syn rodičov Dušana a Viery r. Kohútovej, býv. v Dlhom n/Cir. a Katarína Gačová, rím. kat., dcéra rodičov Františka a Ľudmily rod. Gačovej, nar. v Prešove a býv. v Ďurďoši. Sobáš:12.X.2019 v Ďurďoši. Ohlasujú sa po II. krát. Kto by vedel o nejakej prekážke, pre ktorú by menovaní nemohli prijať sviatosť manželstva, nech to oznámi na farskom úrade. Pamätajte na nich vo svojich modlitbách.
 1. Spovednica – Dnes posviacame obraz Božieho milosrdenstva umiestnený v spovednici, ktorý nám pripomína, že sviatosť pokánia je sviatosťou Božieho milosrdenstva a zľutovania nad nami. Nech je to Kaplnka Božieho milosrdenstva, pri ktorej sa môžete vždy po sv. omši zastaviť na krátku modlitbu a prosiť o Božie milosrdenstvo. Na obraz môžete prispieť do pokladničky za lavicami. Pán Boh zaplať.
 2. Obišovce – Na budúcu sobotu a nedeľu sa koná arcidiecézna púť do Sanktuária bl. Panny Márie Ružencovej v Obišovciach, ktorá je po hlavnej Gaboltovskej púti druhá najväčšia v našej arcidiecéze. So svojimi poďakovaniami, odproseniami i prosbami predstúpme pred Milostivý obraz Matky Božej, ktorý sa nachádza v Sanktuáriu. Pripojme sa k pútnikom, ktorí sa pred ním modlia. Liturgický program púte je na farskej nástenke. Záujemci nech sa zapíšu čím skôr v sakristii a hneď vyplatia cestovné 8,- €. Odchod je v nedeľu o 5 30 zo všetkých zastávok v obci. Nezabudnite na pútnické stoličky.
 3. Rozpis služieb vo farnosti:

Predmodlievanie sv. ruženca: ruža č.6., horliteľka p. Mária Burdová.

Sobota, 19 00 hod.: Rafael Piškanin, Timotej Gič, Kristína Piškaninová, Michal Kohut, Karolína Tkáčová.

Liturgické služby

 

I. čítanie

žalm

II. čítanie

prosby

Pondelok

Henrieta Gnipová

xxx

xxx

Bernard Piškanin

Utorok

Mária Chvostaľová

Bernardína Piškaninová

xxx

xxx

Eva Skarbová

prvoprijímajúci

Streda

Erika Gičová

xxx

xxx

Beáta Kohutová

Štvrtok

Emília Polačková

Jozef Kováč

xxx

xxx

Mária Janušová

Františka Kohutová

Piatok

Anna Savková

Štefan Piškanin

xxx

xxx

Jozef Polačko

Michal Kohut

Sobota

Ruža č.10

xxx

xxx

Ruža č.10

Nedeľa

Marta Burdová

Eliška Fencáková

Magdaléna Chvostaľová

Júlia Krivjanská

Michal Chvostaľ

Tomáš Tkáč

Valéria Čopíková

Jozef Hančarik

Upratovanie kostola: pondelok, 17 30 hod.: Andrea Piškaninová, č.d. 85; Mária Piškaninová, č.d. 534; Patrícia Piškaninová, č.d. 254; Jana Piškaninová, č.d. 206; Kristína Piškaninová, č.d. 29.

Upratovanie kostola: sobota, 8 15 hod.: Petra Piteľová, č.d. 4; Helena Polačková, č.d. 434; Anna Polačková, č.d. 533; Jarmila Polačková, č.d. 403; Zuzana Polačková, č.d. 245.

Pán Boh zaplať všetkým, ktorí pomáhajú pri dôstojnom slávení bohoslužieb a starajú sa o čistotu a krásu Božieho domu.