Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

"Chváľte, služobníci Pánovi, chváľte meno Pánovo."

Ž 113

Liturgický prehľad na 25. týždeň v Období „cez rok“ 2019

Liturgický prehľad

na 25. týždeň v Období „cez rok“ 2019

Pondelok

23. IX.

Sv. Pia z Pietrelciny; spomienka
Farský kostol 17.00 hod Sv. omša BP Anny Piškaninovej – 54.r.
 Utorok

24. IX.

 
Farský kostol 6.00 hod Sv. omša + Michal, Andrej, Mária, č. 337
17.00 hod Sv. omša + kňaz Ján Gnip
Streda

25. IX.

 
Farský kostol 7.00 hod Sv. omša + Ján, Helena, Andrej, č.d. 428
Štvrtok

26. IX.

Sv. Kozmu a Damiána, mučeníkov; spomienka
Farský kostol 6.00 hod Sv. omša + Jozef, Alžbeta, č.d. 428
17.00 hod Sv. omša BP Vladislava Zarembu – 50.r.
Piatok

27. IX.

Sv. Vincenta de Paul, kňaza; spomienka
Farský kostol 17.00 hod Sv. omša BP Milana Bončíka – 70.r.
Sobota

28. IX.

Sv. Václava, mučeníka; spomienka
Farský kostol 7.00 hod Sv. omša BP novomanž. Kohútových
Lurdská jaskyňa 19.00 hod Sv. ruženec
Nedeľa

29. IX.

DVADSIATA  ŠIESTA  NEDEĽA  V  OBDOBÍ  „CEZ  ROK“
Farský kostol 8.00 hod Sv. omša + kňaz Michal Mikula
10.00 hod Farská sv. omša za farnosť
15.00 hod Hodina milosrdenstva

FARSKÉ OZNAMY

  1. Popoludňajšia pobožnosť – Popoludní o 14 15 začne pobožnosť sv. ruženca a v Hodine Milosrdenstva Korunka s eucharistickým požehnaním.
  2. Eucharistická adorácia v Kostole sv. Anny celodenná: Po, Ut, Štv, Pia od 7 00 do 16 00 (vešpery + euch. požehnanie). Prosíme o zachovanie adoračných hodín ako na I. piatok. Ostatné dni súkromne, Kostol sv. Anny je otvorený celý deň. Nočná vo farskom kostole: z piatku na sobotu do 6 00 hod. (Ranné chvály + euch. požehnanie).
20.00 – 21.00 hod Ul. Sv. Anny; Zátoky; Nám. J. Tomka
21.00 – 22.00 hod Ul. Za motorestom; Cirošská; Študentská
22.00 – 23.00 hod Ul. Hlavná č.d. 254 – 364; Pri Hlavnej; Jarková
23.00 – 00.00 hod Ul. Sadová; Tristová; Pod stráňou; Hôrka
00.00 – 1.00 hod. Ul. Hlavná č.d. 122 – 223; Potočná
1.00 – 2.00 hod. Ul. Na majeri; Školská; Dlhá
2.00 – 3.00 hod. Ul. Železničná; Krátka; Pri cintoríne
3.00 – 4.00 hod. Ul. Mackova rieň
4.00 – 5.00 hod. Ul. Kvetná; Družstevná
  1. Farská katechéza – Prosíme rodičov, aby dbali o týždenné stretnutie detí podľa svojich ročníkov na sv. omši a na katechéze.
 

Utorok

MŠ, 1. – 2. roč. ZŠ

3. roč. ZŠ

4. – 5. roč. ZŠ

16.00 hod

16.00 hod

17.00 hod

Katechet. miestnosť III. + sv. omša

Katechet. miestnosť I. + sv. omša

Sv. omša + Katechet. miestnosť I.

Piatok 6. – 9. roč. ZŠ

1. – 2. roč. SŠ

17.00 hod

17.00 hod

Katechet. miestnosť I, II + sv. omša

Katechet. miestnosť III. + sv. omša

  1. Sviatosť pokánia môžete prijať pol hodiny pred sv. omšou, okrem nedele a sviatkov.
  2. Lurdská jaskyňa – Kto má záujem, spoločne sa modlíme vždy večer o 19 00 Z úcty k Matke Božej možno zapáliť sviecu za vypočutie našich prosieb.
  3. Birmovanci – Rodičov, ktorých deti sa pripravujú na sviatosť birmovania prosíme, aby sa im viac venovali. Potrebujú viac vašich modlitieb, viac dobrého príkladu, horlivejšiu účasť na sv. omšiach a sv. spovedi. Taktiež si skontrolujte ich účasť na katechézach. Je to pre nich veľmi dôležitý rok v ich živote.
  4. Ohlášky – Sviatosť manželstva chcú prijať: Juraj Gazda, rím. kat., syn rodičov Dušana a Viery r. Kohútovej, býv. v Dlhom n/Cir. a Katarína Gačová, rím. kat., dcéra rodičov Františka a Ľudmily rod. Gačovej, nar. v Prešove a býv. v Ďurďoši. Sobáš:X.2019 v Ďurďoši. Ohlasujú sa po I. krát. Kto by vedel o nejakej prekážke, pre ktorú by menovaní nemohli prijať sviatosť manželstva, nech to oznámi na farskom úrade. Pamätajte na nich vo svojich modlitbách.
  1. Spovednica – V spovednici, ktorá je miestom vysluhovania sviatosti pokánia, teda miestom Božieho odpustenia, bude umiestnený obraz Božieho milosrdenstva. Vzadu za lavicami bude pokladnička, do ktorej robíme zbierku na jeho zakúpenie. Každý z nás potrebuje Božie zľutovanie. Za vaše milodary nech vám Pán Boh prejaví svoje milosrdenstvo. Pán Boh zaplať.
  2. Zlaté jubileum – Otec arcibiskup sa chce stretnúť so všetkými manželmi v arcidiecéze, ktorí slávia jubileá 50., 60., 65.r. sobáša a udeliť im osobitné požehnanie. Sv. omša bude v Košiciach 13.X. o 15 00 v Košickej katedrále. Záujemci nech sa prihlásia v sakristii do budúcej nedele.
  3. Rozpis služieb vo farnosti:
Predmodlievanie sv. ruženca: ruža č.5., horliteľka p. Martina Čovanová.
Sobota, 19 00 hod.: Eliška Tulenková, Miriam Kohutová, Jana Tomášová, Šimon Tkáč, Tomáš Tkáč.
Nedeľa, 14 15 hod.: Júlia Krivjanská, Jana Piškaninová, Patrícia Piškaninová, Zuzana Chvostaľová, Gabriel Piškanin.
Liturgické služby
  I. čítanie žalm II. čítanie prosby
Pondelok Valéria Čopíková xxx xxx Eliška Fencáková
Utorok Anna Piškaninová

Mária Kohutová

xxx xxx Františka Kohutová

Prvoprijímajúci

Streda Jozef Kováč xxx xxx Eva Skarbová
Štvrtok Miloslava Hančariková

Anna Savková

xxx xxx Jana Dzurková

Marta Burdová

Piatok Beáta Kohutová xxx xxx Jozef Polačko
Sobota Jozef Hančarik xxx xxx Michal Chvostaľ
Nedeľa Mária Janušová

Zuzana Chvostaľová

Patrícia Piškaninová

Michal Kováč

Jozef Piškanin

Bernardína Piškaninová

Erika Gičová

Emília Polačková

Upratovanie kostola: pondelok, 17 30 hod.: Juliána Petrová, č.d. 604; Alžbeta Petrová, č.d. 604; Mária Piškaninová, č.d. 488; Mária Piškaninová, č.d. 330; Andrea Piškaninová, č.d. 503.
Upratovanie kostola: sobota, 7 30 hod.: Jana Piškaninová, č.d. 206; Renáta Piškaninová, č.d. 254; Eva Piškaninová, č.d. 618; Henrieta Piškaninová, č.d. 614; Lucia Piškaninová, č.d. 29.

Pán Boh zaplať všetkým, ktorí pomáhajú pri dôstojnom slávení bohoslužieb a starajú sa o čistotu a krásu Božieho domu.