Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

"Moje ovce počúvajú môj hlas, ja ich poznám a ony idú za mnou."

Jn 10, 27

Liturgický prehľad na 22. týždeň v Období „cez rok“ 2019

Liturgický prehľad

na 22. týždeň v Období „cez rok“ 2019

Pondelok

2. IX.

 
  7.00 hod Sv. spoveď chorých  
Sv. Anna 14.30 hod   Sv. spoveď žiakov  
Farský kostol 17.00 hod   Sv. omša Veni Sancte + Jozef Harvan – 1.výr. 

Utorok

3. IX.

Sv. Gregora Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi; spomienka
Sv. Anna 6.00 hod Sv. omša + rod. Kohutovej, č.d. 173
  8.00-9.00  Sv. spoveď   
  14.30 hod  Sv. spoveď   
Farský kostol 17.00 hod Sv. omša  + Ján Čus – 6.výr. 

Streda

4. IX.

 
Sv. Anna 14.30 hod Sv. spoveď  
  17.00 hod Sv. omša + Mária Mesarošová

Štvrtok

5. IX.

Prvý štvrtok mesiaca
Sv. Anna 6.00 hod Sv. omša + František, Michal, Mária, č.d. 491
  14.30 hod  Sv. spoveď   
  17.00 hod  Sv. omša + pob. za kňazov  + rodičov Nemčíkových a Boberových 
Farský kostol 23.00 hod  Sv. hodina Getsemani   

Piatok

6. IX.

Výročie posviacky katedrálneho chrámu sv. Alžbety v Košiciach

Prvý piatok mesiaca

Farský kostol 6.00 hod Sv. omša + Anna Feňová – 30. deň pohr.
  18.00 hod Sv. omša + pob. na I. piatok  + čl. Bratstva B. Srdca 

Sobota

7. IX.

Sv. Troch košických mučeníkov; spomienka /Prvá sobota mesiaca – fatimská
Farský kostol 6.30 hod Hodinky k Panne Márii  
  7.00 hod Fatima  + čl. Ružencového bratstva 
  15.30 hod  Sobášna sv. omša  za novomanželov 
Lurdská jaskyňa 19.30 hod  Sv. ruženec   

Nedeľa

8. IX.

DVADSIATA  TRETIA  NEDEĽA  V  OBDOBÍ  „CEZ  ROK“
Farský kostol 8.00 hod Sv. omša + Ján Nemčík, č.d. 496
  10.00 hod  Farská sv. omša  za farnosť 
  15.00 hod Hodina Milosrdenstva  

FARSKÉ OZNAMY

 1. Popoludňajšia pobožnosť – Po farskej sv. omši dnes nasleduje poklona Oltárnej Sviatosti. Spoločná modlitba členov Ružencového bratstva začne o 14 15 a po nej Hodina Milosrdenstva. V závere výmena ružencových tajomstiev.
 2. Eucharistická adorácia v Kostole sv. Anny celodenná: Po, Ut, Štv, Pia od 7 00 do 16 00 (vešpery + euch. požehnanie). Prosíme o zachovanie adoračných hodín ako na I. piatok. Ostatné dni súkromne, Kostol sv. Anny je otvorený celý deň. Nočná: na Prvý štvrtok po večernej sv. omši do polnoci a z piatka na sobotu do 6 00 hod. (Ranné chvály + euch. požehnanie).

20.00 – 21.00 hod

ul. Sv. Anny, Nám. J. Tomka, Za motorestom, Cirošská

21.00 – 22.00 hod

ul. Mackova rieň

22.00 – 23.00 hod

ul. Potočná, Krátka, Pri cintoríne

23.00 – 00.00 hod

ul. Družstevná, Zátoky

00.00 – 1.00 hod.

ul. Školská, Kvetná, Dlhá

1.00 – 2.00 hod.

ul. Železničná, Študentská,

2.00 – 3.00 hod.

ul. Potočná, Hôrka, Na majeri

3.00 – 4.00 hod.

ul. Sadová, Tristová, Pod stráňou, Hlavná 122 – 223

4.00 – 5.00 hod.

ul. Hlavná 254 – 364, Pri Hlavnej, Jarková

 1. Sviatosť pokánia – pred I. piatkom môžete prijať podľa liturgického programu od pondelka do štvrtku. Nenechávajte si sv. spoveď na posledné dni.
 2. Veni Sancte – Z príležitosti začiatku nového šk. roka budeme v pondelok večer vzývať o pomoc Ducha Sv. Spoločne – rodičia, žiaci a študenti sa chceme modliť o Božie požehnanie pre nastávajúci šk. rok. Aby Pán Boh naše úsilie požehnal, pristúpme najprv k sviatosti pokánia, úprimne vyznajme a oľutujme hriechy, ktorých sme sa počas prázdnin dopustili a s očisteným srdcom predstúpme pred Pána, aby nás viedol svojou pomocou do nového šk. roka. Je dôležité, aby od prvých dní nového šk. roka rodičia dbali na plnenie školských povinností svojich detí a privykali ich aj ku každodennej sv. omši so sv. prijímaním, od ktorých čakáme Božiu pomoc. Nech podľa hesla „Ora et labora“ – Modli sa a pracuj, naše deti vyrastajú v zmysle pre svoje stavovské povinnosti, ktorým požehnanie dá len Pán Boh. Pamätajme, že bez Božieho požehnania sú márne ľudské namáhania.
 3. Prvoprijímajúci – Stretnutie rodičov prvoprijímajúcich bude v pondelok na večernej sv. omši a po nej v katechetickej miestnosti na fare.
 4. Birmovanci – Katechetické stretnutie bude v piatok na sv. omši a po nej v katechetickej miestnosti na fare.
 5. V tomto týždni – nezabudnime sa na Prvý štvrtok v prosbách obracať na Pána Boha o jeho pomoc, aby vzbudil nové kňazské, rehoľné a misijné povolania vo svojej Cirkvi a to aj z našej farnosti.
  Počas prvopiatkovej adorácie a sv. prijímania s ľútosťou odprosujme za všetku vlažnosť a nedbalosť ľudí voči Božej láske Najsv. Srdca Ježišovho.
  Fatimskú sobotu pripravuje ruža č. 9. Všetkých členov pozývame k spoločnému stretnutiu pred sochou Fatimskej P. M. Nech je fatimská sobota stretnutím všetkých rodín na fatimskej pobožnosti v kostole, kde sa zasväcujeme Nepoškvrnenému Srdcu bl. Panny Márie.
 1. Novéna k Sedembolestnej – Pred slávnosťou Patrónky Slovenska sa budeme od piatku stretávať pred sv. omšou na deväťdňovej Novéne k úcte siedmych bolestí Panny Márie. Modlitba za našu vlasť, jej vládnych predstaviteľov, všetky rodiny na Slovenku a problémy, v ktorých sa nachádzajú, za Cirkev i za obrátenie poblúdených a neveriacich nech nás pohýnajú každý deň sa zúčastniť na tejto pobožnosti a vyprosovať požehnanie pre našu Slovenskú vlasť.
 2. Púť do Vranova n/T. – Na budúcu nedeľu 8. IX. vás pozývame na odpustovú slávnosť do Baziliky Narodenia bl. Panny Márie vo Vranove n/T. Na začiatku šk. roka môžeme aj s týmto úmyslom priviesť žiakov a študentov k Matke Božej k Milostivému obrazu na hlavnom oltári Baziliky, na ktorom pred viac ako 300 rokmi Božia Matky ronila slzy. Slávnostná sv. omša, ktorú celebruje J. Em. Jozef kardinál Tomko, bude na nádvorí Baziliky, zoberte si so sebou pútnické stoličky. Za kostolom bude možnosť pristúpiť k sv. spovedi a s púťou sú spojené úplné odpustky. Cestovné 4,- €. Zápis v sakristii do štvrtku! Odchod autobusu zo všetkých zastávok o 7 00
 3. Ofera – Na budúcu nedeľu je zbierka na rekonštrukciu kostola. Pán Boh zaplať.
 4. Ohlášky – Sviatosť manželstva chcú prijať:
  Ján Marinič, rím. kat., syn rodičov Jána a Evy rod. Gnipovej, nar. v Snine a býv. v Belej n/ Cirochou a Simona Psárová, rím. kat., dcéra rodičov Milana a Márie rod. Ondicovej, nar. v Snine a býv. v Dlhom n/Cir. Sobáš:7.IX.2019 o 15 30 hod. Ohlasujú sa po III. krát. 

  Michal Kohut, rím. kat., syn rodičov Daniela a Márie r. Makovcovej, nar. v Humennom a býv. v Dlhom n/Cir. a Františka Gičová, rím. kat., dcéra rodičov Miroslava a Eriky rod. Gutterovej, nar. v Snine a býv. v Dlhom n/Cir. Sobáš: 14.IX.2019 o 14 00 hod. Ohlasujú sa po II. krát.

  Július Horňák, rím. kat., syn rodičov Júliusa a Márie rod. Leňkovej, nar. v Snine a býv. v Dlhom n/Cir. a Monika Smetanková, rím. kat., dcéra rodičov Petra a Ivany rod. Bochinovej, nar. v Humennom a býv. v Hrabovci n/Lab. Sobáš: 21.IX.2019 v Hrabovci n/Lab. Ohlasujú sa po I. krát.

  Kto by vedel o nejakej prekážke, pre ktorú by menovaní nemohli prijať sviatosť manželstva, nech to oznámi na farskom úrade. Pamätajte na nich vo svojich modlitbách.

 1. Matrika našej farnosti (august 2019)
  Do sv. Cirkvi sme krstom prijali: Michaela Burdová, *7.VIII.2019, krst 18.VIII.2019; Samuel Burda, *26.VIII.2019, krst 26.VIII.2019.
  Do večnosti sme vyprevadili – Anna Feňová, *28.VII.1921, +3.VIII.2019; Helena Poľačková, *21.I.1928, +20.VIII.2019; Samuel Burda, 26.VIII.2019, +27.VIII.2019. Odpočinutie večné daj im, ó, Pane…
 1. Milodary (august 2019) na kostol: z krstu Michaely Burdovej 40,-€, z pohrebu Anny Feňovej 50,-€; z pohrebu Heleny Poľačkovej 50,-€, z pohrebu Samuela Burdu 30,-€. Bohuznáma na kvety 250,-€. Pán Boh zaplať.
 2. Celodiecézne kňazské rekolekcie – V sobotu 7. IX 2019 o 10 00 bude v Katedrále sv. Alžbety v Košiciach slávnostná sv. omša pri príležitosti 400. výročia smrti sv. Košických mučeníkov. Pred sv. omšou sa o 9 00 hod. začne pobožnosť Fatimskej soboty s pomocným biskupom Msgr. Marekom Forgáčom. O. arcibiskup srdečne pozýva.
 3. Pochod za život – V nedeľu 22. IX. 2019 sa na Námestí slobody v Bratislave uskutoční Národný pochod za život. Konferencia biskupov Slovenska povzbudzuje všetkých k účasti tejto manifestácie za kresťanské hodnoty. Záujemci nech sa prihlásia v sakristii.
 4. Rozpis služieb vo farnosti:

Predmodlievanie sv. ruženca: ruža č.2., horliteľka p. Eva Skarbová.

Sobota, 19 30 hod.: Tadeáš Dzurko, Terézia Tomášová, Natália Piškaninová, Viktória Harakaľová, Ema Treščáková.

Nedeľa, 14 15 hod.: Eliška Tulenková, Miriam Kohutová, Jana Tomášová, Šimon Tkáč, Tomáš Tkáč.

Liturgické služby

 

I. čítanie

žalm

II. čítanie

prosby

Pondelok

Henrieta Gnipová

xxx

xxx

Mária Kohutová

Utorok

Emília Polačková

Eva Skarbová

xxx

xxx

Michal Kohut

Bernardína Piškaninová

Streda

Bernard Piškanin

xxx

xxx

Františka Gičová

Štvrtok

Jozef Polačko

Erika Gičová

xxx

xxx

Zuzana Chvostaľová

Beáta Kohutová

Piatok

Miloslava Hančariková

Štefan Piškanin

xxx

xxx

Mária Janušová

Anna Savková

Sobota

Ruža č. 9

xxx

xxx

Ruža č. 9

Nedeľa

Mária Chvostaľová

Jana Dzurková

Magdaléna Chvostaľová

Júlia Krivjanská

Jozef Kováč

Marta Burdová

Valéria Čopiková

Eliška Fencáková

Upratovanie kostola: pondelok, 17 30 hod.: Anna Makovcová, č.d. 320; Agáta Mažeriková, č.d. 208; Mária Mesarošová, č.d. 7; Monika Mesarošová, č.d. 546; Eva Mesarošová, č.d. 626.

Upratovanie kostola: sobota, 8 00 hod.: Mária Mesarošová, č.d. 612; Ingrida Mesarošová, č.d. 472; Jozefína Michalková, č.d. 330; Erika Michrinová, č.d. 518; Anna Miková, č.d. 486.

Pán Boh zaplať všetkým, ktorí pomáhajú pri dôstojnom slávení bohoslužieb a starajú sa o čistotu a krásu Božieho domu.