Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

"Pána chcem velebiť v každom čase"

Ž 243

Liturgický prehľad na 17. týždeň v Období „cez rok“ 2019

Liturgický prehľad

na 17. týždeň v Období „cez rok“ 2019

Pondelok

29. VII.

Sv. Marty; spomienka
Farský kostol 7.00 hod Sv. omša + Andrej Butala – 5.výr.

Utorok

30. VII.

Bl. Zdenky Schelingovej, panny a mučenice; spomienka
Farský kostol 7.00 hod Sv. omša + Jozefína Burdová – 1.výr.

Streda

31. VII.

Sv. Ignáca z Loyoly, kňaza; spomienka
Farský kostol 7.00 hod Sv. omša BP Pavla Kočmaroša – 50.r.

Štvrtok

1. VIII.

Sv. Alfonza Márie de Liguori, biskupa a učiteľa Cirkvi; spomienka

Prvý štvrtok mesiaca

Farský kostol 7.00 hod   BP manž. Holpových – 50.r. sob.

Piatok

2. VIII.

Deň Porciunkuly  /  Prvý piatok mesiaca
Farský kostol 18.00 hod Sv. omša + Pob. na I. piatok BP čl. Bratstva B. Srdca
    Celonočná adorácia  

Sobota

3. VIII.

Prvá sobota mesiaca – fatimská
Farský kostol 6.30 hod Hodinky k Panne Márii BP čl. Ružencového bratstva
  7.00 hod  Fatima   
Lurdská jaskyňa 20.30 hod  Sv. ruženec   

Nedeľa

4. VIII.

OSEMNÁSTA  NEDEĽA  V OBDOBÍ  „CEZ  ROK“  /  Prvá nedeľa mesiaca
Farský kostol 7.00 hod Sv. omša + Pavlína Telváková – 1.výr.
  9.00 hod Farská sv. omša za farnosť 
    Euch. adorácia   
  15.00 hod Hodina Milosrdenstva   

FARSKÉ OZNAMY

  1. Popoludňajšia pobožnosť – Korunka B. Milosrdenstva bude dnes v Kostole sv. Anny.
  2. Eucharistická adorácia v Kostole sv. Anny – v tomto týždni súkromne, Kostol sv. Anny je otvorený celý deň.
  3. Sviatosť pokánia – pol hodiny pred sv. omšou, okrem nedele sviatkov.
  4. Poďakovanie – všetkým, ktorí sa podieľali na príprave odpustovej slávnosti pri výzdobe kostola, príprave spevu, upratovanie, úprava kostolných záhrad a ostatné práce pri kostole. Nech vám Pán Boh vašu námahu požehná.
  5. V tomto týždni – v Prvý štvrtok sa zamerajme na úmysel modlitieb a obiet za nové kňazské, rehoľné za misijné povolania. Na Prvý piatok po sv. prijímaní a počas adorácie odprosujme za urážky a zneuctenia voči Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu a Fatimskú sobotu prežime v odčiňovaní potúp voči Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie, za čo obetujme sv. prijímanie a sv. ruženec.
  6. Deň Porciunkuly – V piatok (2.VIII.) je Deň Porciunkuly. Porciunkula je kostol v Assisi, kde sv. František dostal vo vízii prísľub zvláštnych milostí od Ježiša Krista. Tento kostol bol Sv. stolicou obdarovaný úplnými odpustkami. Odpustky v tento deň sú rozšírené na všetky katedrálne, farské a františkánske kostoly v celej Cirkvi. Podmienky na ich získanie: nábožná návšteva kostola spojená s Modlitbou Pána a Vyznaním viery. V tento deň treba pristúpiť k sv. prijímaniu a pomodliť sa na úmysel Sv. Otca. Odpustky možno získať pre seba alebo pre duše v očistci.
  7. Ohlášky – Sviatosť manželstva chcú prijať: Tomáš Záhorský, rím. kat., syn rodičov Jozefa a Zuzany rod. Popellárovej nar. a býv. v Nových Zámkoch a Mária Dzurková, rím. kat., dcéra rodičov Jána a Márie rod. Piškaninovej, nar. v Snine a býv. v Dlhom n/Cir. Sobáš:3.VIII.2019 vo VT – Bazilika. Ohlasujú sa po III. krát. Kto by vedel o nejakej prekážke, pre ktorú by menovaní nemohli prijať sviatosť manželstva, nech to oznámi na farskom úrade. Pamätajte na nich vo svojich modlitbách.
  1. Rozpis služieb vo farnosti:

Predmodlievanie sv. ruženca: ruža č.6., horliteľka p. Mária Burdová.

Sobota, 20 30 hod.: Miriam Kohútová, Jana Tomášová, Júlia Krivjanská, Šimon Tkáč, Tomáš Tkáč.

Nedeľa, 14 15 hod.: Jana Piškaninová, Patrícia Piškaninová, Zuzana Chvostaľová, Gabriel Piškanin, Rafael Piškanin.

Liturgické služby

 

I. čítanie

žalm

II. čítanie

prosby

Pondelok

Emília Polačková

xxx

xxx

Anna Savková

Utorok

Mária Chvostaľová

xxx

xxx

Timotej Gič

Streda

Miloslava Hančariková

xxx

xxx

Eva Skarbová

Štvrtok

Mária Janušová

xxx

xxx

Eliška Fencáková

Piatok

Jozef Polačko

xxx

xxx

Bernardína Piškaninová

Sobota

Ruža č. 8

xxx

xxx

Ruža č. 8

Nedeľa

Valéria Čopíková

Františka Gičová

Magdaléna Chvostaľová

Júlia Krivjanská

Štefan Piškanin

Tomáš Tkáč

Marta Burdová

Jana Dzurková

Upratovanie kostola: pondelok, 18 00 hod.:

Mária Kohutová, č.d. 595; Alžbeta Kohutová, č.d. 583; Mária Kohútová, č.d. 599; Mária Kohútová, č.d. 589; Mária Kohútová, č.d. 583.

Upratovanie kostola: sobota, 8 15 hod.:  Katarína Kohútová, č.d. 501; Lenka Kohútová, č.d. 136; Karolína Kohútová, č.d. 599; Gabriela Kováčová, č.d. 145; Eva Kováčová, č.d. 380.

Pán Boh zaplať všetkým, ktorí pomáhajú pri dôstojnom slávení bohoslužieb a starajú sa o čistotu a krásu Božieho domu.