Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

"Nezatvrdzujte dnes svoje srdcia, ale počúvajte Pánov hlas."

Mt 6

Liturgický prehľad na 15. týždeň v Období „cez rok“ 2019

Liturgický prehľad

na 15. týždeň v Období „cez rok“ 2019

Pondelok

15. VII.

Sv. Bonaventúru, biskupa a mučeníka; spomienka
Sv. Anna 6.00 hod Sv. omša + rodičov Kohútových a Šimonových
Farský kostol 18.00 hod Sv. omša   BP rod. Polačkovej, č.d. 403

Utorok

16. VII.

PREBL.  PANNY  MÁRIE  KARMELSKEJ  –  Sviatok Bratstiev Karmelského škapuliara
Sv. Anna 7.00 hod Ranné chvály  
Farský kostol  17.30 hod  Hodinky k Panne Márii   
  18.00 hod  Sv. omša  + Mária Butalová – 2.výr. 
Lurd. jaskyňa 21.00 hod Sv. ruženec  

Streda

17. VII.

Sv. Andreja Svorada a Benedikta, pustovníkov; spomienka
Sv. Anna 18.00 hod Sv. omša BP Slavomíra Kohuta – 50.r.

Štvrtok

18. VII.

 
Sv. Anna 6.00 hod Sv. omša + Michal, Magdaléna Kohútovi
Farský kostol 18.00 hod  Sv. omša + Andrej Burda – 5.výr. 

Piatok

19. VII.

Začiatok novény k sv. Joachimovi a Anne, patrónom farnosti
Sv. Anna 6.00 hod Ranné chvály  
Farský kostol  18.00 hod  Sv. omša  + Michal Hančarik – 20.výr. 
Sv. Anna 21.00 hod Novéna   

Sobota

20. VII.

 
Sv. Anna 6.00 hod Ranné chvály  
Farský kostol  16.00 hod  Sv. omša z nedele  + Štefan Burda, č.d. 359 
Sv. Anna   Novéna   

Nedeľa

21. VII.

ŠESTNÁSTA  NEDEĽA  V  OBBOBÍ  „CEZ ROK“
Sv. Anna 6.00 hod Ranné chvály  
Farský kostol  7.00 hod  Farská sv. omša  za farnosť 
Sv. Anna 18.00 hod  Novéna   

FARSKÉ OZNAMY

 1. Popoludňajšia pobožnosť – Popoludní o 14 15 začne spoločná modlitba sv. ruženca so škapuliarskou novénou a v Hodine Milosrdenstva eucharistické požehnanie.
 2. Eucharistická adorácia v Kostole sv. Anny – Po, Ut, Štv, Pia, So od 7 00 do 17 00 (vešpery + euch. požehnanie). Prosíme o zachovanie adoračných hodín ako na I. piatok. Ostatné dni súkromne, Kostol sv. Anny je otvorený celý deň.
 3. Sviatosť pokánia – pol hodiny pred sv. omšou, okrem nedele sviatkov.
 4. Sviatok Bl. Panny Márie Karmelskej – je to deň sviatku členov Bratstva karmelského škapuliara. Pri sv. omši obnovíme svoje zasvätenie Matke Božej.
 5. Arcidiecézna púť – O týždeň v nedeľu sa koná hlavná arcidiecéznu púť ku cti bl. Panny Márie Karmelskej do Gaboltova. Členovia Bratstva karmelského škapuliara v rámci svojho členstva nech ju podľa možnosti nevynechajú. Záujemci sa môžu prihlásiť v sakristii. Cestovné 8,- €. Nastupovať môžete na všetkých zastávkach v obci. Odchod je v nedeľu o 5 00 Nezabudnime na pútnické stoličky. Liturgický program je na farskej nástenke. Sú prázdniny, povzbuďte aj deti a mladých, aby si vykonali túto púť s prosbami o požehnanú budúcnosť.
 6. Duchovná príprava pred odpustom – V piatok začíname duchovnú obnovu pred našou farskou odpustovou slávnosťou sv. Joachima a Anny. Je to čas nášho rozjímania nad Božím slovom, čas zmierenia sa s Pánom Bohom vo sv. spovedi a bdenia na eucharistickej adorácii s našimi rodinami, vyprosujúc im požehnanie pre každodenné potreby. Tradične adorácia bude trvať nepretržite 9 dní deň a noc, preruší sa iba po večernej sv. omši kvôli upratovaniu a výzdobe kostola. Cez deň adorujeme podľa rozpisu ruží, nočná adorácia podľa záujmu (zapíšte sa pri vchode do Kostola sv. Anny).
  Program duchovnej prípravy od piatku: Ranné chvály o 6 00 hod, Pobožnosť sv. ruženca (po Ranných chválach, pred Korunkou o 14 40 hod. a pred sv. omšou), Sv. omša s tematickým zamyslením, sv. spoveď, ustavičná poklona Eucharistii s požehnaním pri Novéne vždy o 21 00 hod. Nedeľa – Kvôli púti do Gaboltova sa adorácia preruší o 6 00 hod. a pokračujeme Novénou o 18 00 hod.
  Pozývame všetkých, ktorí sa počas týchto dní chcú viac priblížiť k Pánu Bohu a posvätiť sa.
 1. Púť do Sv. zeme – Zisťujeme predbežný záujem o púť do Sv. zeme, ktorá sa bude konať v polovici marca 2020. Tí, čo uvažujú o tejto možnosti, zapíšte sa – nezáväzne v sakristii. Doprava (letecky + autobus), ubytovanie a strava cca 730,-€. Dĺžka púte – 7 dní.
 2. Ofera – Na budúcu nedeľu je júlová ofera na kostolné potreby. Pán Boh zaplať.
 3. Ohlášky – Sviatosť manželstva chcú prijať: Tomáš Záhorský, rím. kat., syn rodičov Jozefa a Zuzany rod. Popellárovej nar. a býv. v Nových Zámkoch a Mária Dzurková, rím. kat., dcéra rodičov Jána a Márie rod. Piškaninovej, nar. v Snine a býv. v Dlhom n/Cir. Sobáš:3.VIII.2019 vo VT – Bazilika. Ohlasujú sa po I. krát. Kto by vedel o nejakej prekážke, pre ktorú by menovaní nemohli prijať sviatosť manželstva, nech to oznámi na farskom úrade. Pamätajte na nich vo svojich modlitbách.
 1. Rozpis služieb vo farnosti:

Predmodlievanie sv. ruženca: ruža č. 4., horliteľka p. Jozefína Burdová.

Sobota, 15 15 hod.: Karolína Tkáčová, Anastázia Krivjanská, Kristína Čovanová, Šimon Mažerik, Valentína Kohutová.

Nedeľa, 17 15 hod.: Kristína Gazdová, Matej Treščák, Filip Kohut, Peter Kohut, Tadeáš Dzurko.

Liturgické služby

 

I. čítanie

žalm

II. čítanie

prosby

Pondelok

Miloslava Hančariková

Zuzana Chvostaľová

xxx

xxx

Bernardína Piškaninová

Františka Gičová

Utorok

Valéria Čopiková

Patrícia Piškaninová

xxx

Jozef Kováč

Streda

Magdaléna Chvostaľová

xxx

xxx

Mária Kohutová

Štvrtok

Jana Dzurková

Henrieta Gnipová

xxx

xxx

Marta Burdová

Eva Skarbová

Piatok

Mária Janušová

xxx

xxx

Tomáš Tkáč

Sobota

Michal Chvostaľ

Júlia Krivjanská

Michal Kohut

Erika Gičová

Nedeľa

Anna Savková

Jozef Polačko

Jozef Hančarik

Mária Chvostaľová

Upratovanie kostola: pondelok, 18 30 hod.:

Alžbeta Hrinová, č.d. 522; Juliana Hrinová, č.d. 522; Eva Hudáková, č.d. 218; Dominika Hudáková, č.d. 218; Renáta Jakubová, č.d. 63.

Upratovanie kostola: sobota, 7 30 hod.:  Anna Janovčíková, č.d. 204; Monika Jenčová, č.d. 22; Barbora Jenčová, č.d. 22; Anna Junáková, č.d. 42; Magdaléna Jurová, č.d. 143.

Pán Boh zaplať všetkým, ktorí pomáhajú pri dôstojnom slávení bohoslužieb a starajú sa o čistotu a krásu Božieho domu.