Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

"Milostivý a milosrdný je Pán, zhovievavý a veľmi láskavý."

Ž 145, 8

Liturgický prehľad na 11. týždeň v Období „cez rok“ 2019

Liturgický prehľad

na 11. týždeň v Období „cez rok“ 2019

Pondelok

17. VI.

 
Farský kostol 18.00 hod Sv. omša + Júnová pob. + Mikuláš Hajdu – 1.výr.

Utorok

18. VI.

 
Sv. Anna 6.00 hod Sv. omša + Vasiľ Gazdík
Farský kostol 18.00 hod Sv. omša + Júnová pob.  + Ján, Mária Treščákovi

Streda

19. VI.

Vigília slávnosti Božieho Tela / Začiatok Novény k Najsv. Srdcu Ježišovmu
Farský kostol 18.00 hod  Vigília – Sv. omša s vešperami za prvoprijímajúcich
    Novéna   
    Celonočná  adorácia   
  19.30 hod Posvätné čítanie   

Štvrtok

20. VI.

Slávnosť  NAJSVÄTEJŠIEHO  KRISTOVHO  TELA  A  KRVI  –  prikázaný sviatok
Farský kostol 5.30 hod Ranné chvály  
  6.00 hod  Sv. omša  BP Lucie Lelkovej – 40.r. 
  16.45 hod  Vešpery   
  18.00 hod  Farská sv. omša za farnosť 
    Eucharistická procesia  

Piatok

21. VI.

Sv. Alojza Gonzágu; rehoľníka; spomienka
Farský kostol 18.00 hod Sv. omša + Novéna + František Božidar

Sobota

22. VI.

Bl. Panny Márie v sobotu; spomienka
Farský kostol 7.00 hod Sv. omša + Novéna BP Jakuba Piškanina – 20.r.
Lurd. jaskyňa 21.00 hod  Sv. ruženec   

Nedeľa

23. VI.

DVANÁSTA  NEDEĽA  V  OBBOBÍ  „CEZ ROK“ 
Farský kostol  7.00 hod Sv. omša BP Jána a Kataríny, č.d. 238
  9.00 hod  Farská sv. omša  za farnosť 
  15.00 hod Hodina Milosrdenstva   

FARSKÉ OZNAMY

  1. Popoludňajšia pobožnosť – Popoludní o 14 40 budú vešpery a v Hodine Milosrdenstva Júnová pobožnosť s eucharistickým požehnaním.
  2. Eucharistická adorácia v Kostole sv. Anny – Ut, Štv, Pia od 7 00 do 17 00 (vešpery + euch. požehnanie). Prosíme o zachovanie adoračných hodín ako na I. piatok. Ostatné dni súkromne, Kostol sv. Anny je otvorený celý deň.
  3. Sviatosť pokánia – pol hodiny pred sv. omšou okrem nedele a sviatkov.
  4. Lurdská jaskyňa – spoločná pobožnosť sv. ruženca v sobotu o 21 00 Súkromne ju môžeme navštíviť kedykoľvek.
  5. Farská katechéza:

Pondelok

Katechéza – 5. – 8. roč. ZŠ

18.00 hod

Farský kostol

 

Utorok

Katechéza – 1,2.roč. ZŠ

Katechéza – 3. roč. ZŠ

Katechéza – 4.roč ZŠ

17.00 hod

17.00 hod

18.00 hod

Katechet. miestnosť III.

Katechet. miestnosť I.

Farský kostol

Piatok

Katechéza – 9.roč.,1.roč. SŠ

18.00 hod

Farský kostol

  1. Novéna k Najsv. Srdcu Ježišovmu – Začína v stredu na vigíliu sviatku Božieho Tela. Modlíme sa ju v závere sv. omše pri vyloženej Oltárnej Sviatosti. Na túto Novénu pozývame zvlášť členov Bratstva Božského Srdca Ježišovho a počas nej adorovať pred Eucharistiou. Venujme Pánu Ježišovi týchto 9 dní vynáhrady za naše hriechy. Počas Novény môžeme vyprosiť obrátenie ľudských sŕdc.
  2. Sviatok Božieho Tela – V stredu večer začíname vigíliu tohto sviatku. Naša farnosť bola pred protestantskou reformáciou zasvätená Božiemu Telu. Sú to naše korene katolíckej tradície a preto využívajme a chráňme si adorácie a eucharistickú úctu. Pozývame na celonočnú adoráciu zo stredy na štvrtok:

21.00 – 22.00 hod

ul. Družstevná, Zátoky

22.00 – 23.00 hod

ul. Školská, Kvetná, Dlhá, Pri cintoríne

23.00 – 00.00 hod

ul. Železničná, Študentská, Potočná

00.00 – 1.00 hod.

ul. Potočná, Hôrka, Na majeri

1.00 – 2.00 hod.

ul. Sadová, Tristová, Pod stráňou, Hlavná 122 – 223

2.00 – 3.00 hod.

ul. Hlavná 254 – 364, Pri Hlavnej, Jarková

3.00 – 4.00 hod.

ul. Sv. Anny, Nám. J. Tomka, Za motorestom, Cirošská

4.00 – 5.00 hod.

ul. Mackova rieň, Krátka

Sviatok Najsv. Kristovho Tela a Krvi je prikázaným sviatkom. Zaväzuje nás pod ťažkým hriechom účasťou na sv. omši a zdržiavaním sa telesných prác a nákupov.

Po večernej sv. omši vo štvrtok oslávime tento sviatok eucharistickou procesiou pri 4 oltárikoch. Pred rokom vybrané rodiny spolu so susedmi nádherne vyzdobili oltáriky a priestor okolo nich. Je to pekný prejav súdržnosti celej ulice, nielen jednej rodiny. Ulice, po ktorých pôjde procesia prosíme upraviť, pokosiť a vyzdobiť: ul. Sv. Anny, ul. Za motorestom, ul. Študentská. Všetci sa zapojme do tohto sprievodu. Zachovajme úctu a dôstojnosť procesie, ktorá je verejným vyznaním našej katolíckej viery v eucharistickú prítomnosť Ježiša Krista v Oltárnej Sviatosti. Vyhýbajme sa zbytočnému rečneniu, náhleniu a neúctivému správaniu. Rodičia pripravte deťom lupene kvetov. Pri záverečnom požehnaní možno v tento deň za obvyklých podmienok získať úplné odpustky. Kto potrebuje, môže sa počas týždňa vyspovedať.

  1. Diakonát – V piatok náš bohoslovec František Sokyra prijal diakonskú vysviacku. Svoju diakonskú prax bude vykonávať vo farnosti Sabinov. Úlohou diakona je pomáhať biskupom a kňazom pri bohoslužbách, prednášať homíliu – kázeň, krstiť, sobášiť a pochovávať. Diakon neslúži sv. omšu, nespovedá a neudeľuje sviatosť pomazania chorých. Sprevádzajme ho svojimi modlitbami na ceste ku kňazstvu.
  2. Ofera – Na budúcu nedeľu je zbierka na dobročinné diela Sv. Otca. Pápež podporuje krajiny postihnuté vojnami, prírodnými katastrofami, detské nemocnice a chudobných. Svojím príspevkom sa snažíme aj my zmierniť hlad a biedu vo svete. Pán Boh zaplať.
  3. Rozpis služieb vo farnosti:

Predmodlievanie sv. ruženca: ruža č. 9., horliteľka p. Jana Piškaninová.

Sobota, 21 00 hod.: Miriam Kohutová, Jana Tomášová, Šimon Tkáč, Júlia Krivjanská, Tomáš Tkáč.

Nedeľa, 14 15 hod.: Jana Piškaninová, Patrícia Piškaninová, Zuzana Chvostaľová, Gabriel Piškanin, Rafael Piškanin.

Liturgické služby

 

I. čítanie

žalm

II. čítanie

prosby

Pondelok

Henrieta Gnipová

xxx

xxx

Jana Dzurková

Utorok

Emília Polačková

Eliška Fencáková

xxx

xxx

Anna Piškaninová

Valéria Čopíková

Streda

Erika Gičová

Magdaléna Chvostaľová

Michal Kohut

Mária Kohutová

Štvrtok

Zuzana Chvostaľová

Bernardína Piškaninová

Júlia Krivjanská

Jozef Polačko

Miloslava Hančariková

Jozef Kováč

Mária Chvostaľová

Jozef Piškanin

Piatok

Birmovanci

xxx

xxx

Birmovanci

Sobota

Františka Gičová

xxx

xxx

Mária Janušová

Nedeľa

Beáta Kohutová

Anna Savková

Patrícia Piškaninová

Michal Kováč

Jozef Hančarik

Bernard Piškanin

Michal Chvostaľ

Marta Burdová

Upratovanie kostola: pondelok, 18 00 hod.:

Emília Fencáková, č.d. 620; Jana Fencáková, č.d. 121; Martina Fencáková, č.d. 36; Eva Fencáková, č.d. 490; Lenka Fencáková, č.d. 584.

Upratovanie kostola: sobota, 7 30 hod.:  Eliška Fencáková, č.d. 36; Helena Focková, č.d. 548; Eva Frimmerová, č.d. 334; Nikola Frimmerová, č.d. 334; Mária Fursterová, č.d. 199.

Pán Boh zaplať všetkým, ktorí pomáhajú pri dôstojnom slávení bohoslužieb a starajú sa o čistotu a krásu Božieho domu.