Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

"Požehnaný človek, čo dúfa v Pána, Pán bude jeho oporou."

Jer 17, 5-10

Liturgický prehľad na Šiesty veľkonočný týždeň 2019

Liturgický prehľad

na Šiesty veľkonočný týždeň 2019

Pondelok

27. V.

I. Prosebný (krížový deň) za úrodu 
Farský kostol 18.00 hod Sv. omša BP manž. Kováčových – 60.r. sob.
    Procesia za úrodu  

Utorok

28. V.

II. Prosebný (krížový deň) za úrodu 
Sv. Anna 6.00 hod Sv. omša + František Hrin
Farský kostol  18.00 hod Sv. omša + Májová pob.   + Ján Furster

Streda

29. V.

III. Prosebný (krížový deň) za úrodu  /   Vigília Nanebovstúpenia Pána
Farský kostol 18.00 hod Vigília slávnosti – Sv. omša s vešperami BP rod. Frimmerovej
    Euch. adorácia   
  19.30 hod Posvätné čítanie  

Štvrtok

30. V.

Slávnosť  NANEBOVSTÚPENIA  PÁNA  –  prikázaný sviatok
Farský kostol 5.30 hod Ranné chvály  
  6.00 hod  Sv. omša  + Michal Leňko 
  16.45 hod  Vešpery   
  18.00 hod  Farská sv. omša za farnosť 

Piatok

31. V.

Záver Májových pobožností  /  Začiatok Novény k Duchu Svätému
Farský kostol 17.30 hod Hodinky k Panne Márii  
   18.00 hod Sv. omša + Novéna BP Veroniky Kohutovej – 79.r. 
    Mariánska procesia  

Sobota

1. VI.

Prvá sobota mesiaca – fatimská  /  Začiatok Júnových pobožností
Farský kostol 7.00 hod Fatima + Novéna BP čl. Ružencového bratstva
  11.00 hod  Prvá sv. spoveď detí   
Sv. Anna od  12.00 hod  Euch. adorácia detí s rod.   
Sv. Anna 19.00 hod  Sv. ruženec   

Nedeľa

2. VI.

SIEDMA  VEĽKONOČNÁ  NEDEĽA  /  Prvá nedeľa mesiaca
Farský kostol 6.45 hod Ranné chvály  
  8.00 hod  Sv. omša  + Anna Burdová 
  10.00 hod  Farská sv. omša  za farnosť 
    Prvé sv. prijímanie   
  17.00 hod Júnová pob. + Novéna   

FARSKÉ OZNAMY

 1. Popoludňajšia pobožnosť – Popoludní o 14 40 začnú vešpery a v Hodine Milosrdenstva Májová pobožnosť s Eucharistickým požehnaním.
 2. Eucharistická adorácia v Kostole sv. Anny – Po, Ut, Štv, Pia od 7 00 do 17 00 (vešpery + euch. požehnanie). Prosíme o zachovanie adoračných hodín ako na I. piatok. Ostatné dni súkromne, Kostol sv. Anny je otvorený celý deň.
 3. Sviatosť pokánia – môžete prijať pol hodiny pred sv. omšou, okrem nedele a sviatkov.
 4. Farská katechéza:

Pondelok

Katechéza – 5. – 8. roč. ZŠ

18.00 hod

Farský kostol

 

Utorok

Katechéza – 1,2.roč. ZŠ

Katechéza – 3. roč. ZŠ

Katechéza – 4.roč ZŠ

17.00 hod

17.00 hod

18.00 hod

Katechet. miestnosť III.

Katechet. miestnosť I.

Farský kostol

Piatok

Katechéza – 9.roč.,1.roč. SŠ

18.00 hod

Farský kostol

 

 1. Prosebné (Krížové) dni – sú v tomto týždni pred sviatkom Nanebovstúpenia Pána pondelok, utorok, streda. Ich náplňou sú naše modlitby, obete a pôst za požehnanie úrody a ľudskej práce. Chceme si vyprosiť požehnané počasie, chceme odprosovať za hriechy a prosiť o Božiu pomoc pre našu zem. Spoločne v procesii v pondelok pôjdeme prosiť na tieto úmysly, pričom posvätíme oziminy. Nasledujúce tri dni prežime v týchto úmysloch.
 2. Slávnosť Nanebovstúpenia Pána – začína v stredu večer vigíliou. Štvrtok – deň slávnosti je prikázaným sviatkom. Je našou povinnosťou zasvätiť tento deň Pánu Bohu: zúčastniť sa sv. omše, zdržiavať sa telesných prác a venovať sa svojej duši. Aj na nákupy pamätajme deň vopred.
 3. Májové, Júnové pobožnosti – Májové ukončíme mariánskou procesiou v piatok, na ktorú vás pozývame. Od soboty si počas mesiaca Júna budeme zvlášť uctievať Najsv. Srdce Ježišovo každodennými litániami pred Najsv. Sviatosťou.
 4. Novéna k Duchu Sv. – Podľa vzoru sv. apoštolov, ktorí 9 dní zotrvávali na modlitbách z príkazu Pána Ježia v Jeruzalemskom večeradle, aj my si chceme od piatku vykonať Novénu k Duchu Sv. s prosbami o pomoc v našom živote. Prítomnosť Ducha Sv. je potrebná, aby človek nezblúdil. Modlime sa o návrat poblúdených duší k Pánu Bohu a pomoc Ducha Sv. najmä pre mladú generáciu, aby sa ním nechala viesť. Zvlášť sa modlime za birmovancov.
 5. V tomto týždni – Fatimskú sobotu pripravuje ruža č. 6. Všetci členovia ruží, čo pripravujete pobožnosť, sa zhromaždite do prvej lavice pred sochu Panny Márie. Na budúcu nedeľu je výmena ružencových tajomstiev.
 6. Slávnosť I. sv. prijímania – jej príprave bude predchádzať:
 • Prvoprijímajúce deti sa budú celý tento týždeň stretávať na fare v katechetickej miestnosti od pondelka každý deň o 17 00 Po sv. omši budú mať nácvik nedeľnej slávnosti. Rodina a príbuzní nech sprevádzajú prípravu našich detí každodennou účasťou na Májovej pobožnosti.
 • V piatok na záver Májových pobožností bude prijatie detí do Bratstva karmelského škapuliara. Príbuzní našich detí, ako aj ostatní, čo majú záujem, nech sa zapíšu v sakristii a zúčastnia v piatok na obrade prijatia. Po sv. omši deti s rodinami doprevádzajú sochu P. Márie na procesii.
 • Rodičia, starí rodičia, krstní rodičia a súrodenci našich detí nech pristúpia k sv. spovedi už počas týždňa, aby v nedeľu mohli za nich obetovať sv. omšu a sv. prijímanie. Nenechávajte si to až na piatok! V sobotu budú mať sv. spoveď iba prvoprijímajúci. Počas sobotňajšieho popoludnia všetci prvoprijímajúci spolu s rodičmi a rodinami adorujú po pol hodine v Kostole sv. Anny. Pozývame členov ich rodín, ale aj ostatných farníkov, aby touto adoráciou vyprosovali Božiu pomoc v živote a lásku k eucharistickému Kristovi pre tieto deti.

12.00 hod. – 12.30 hod.

rod. J. Bončíka a E. Burikovej

12.30 hod. – 13.00 hod.

rod. M. Čus a V. Duždovej

13.00 hod. – 13.30 hod.

rod. N. Harakaľovej a M. Chvostaľa

13.30 hod. – 14.00 hod.

rod. K. Kohutovej a V. Kováčovej

14.00 hod. – 14.30 hod.

rod. Ľ. Lukáča, T. Mesarošovej a S. Michrinu

14.30 hod. – 15.00 hod.

rod. B. Polačka, K. Tkáčovej a M. Vološina

 • Nedeľná Slávnosť I. sv. prijímania je farskou slávnosťou, nielen rodín našich detí. Zúčastnime sa na nej. Každý, kto v tento deň spolu s deťmi pristúpi k sv. prijímaniu, získava úplné odpustky.
 1. Školské výlety – ak sa konajú počas nedele alebo prikázaného sviatku, nech rodičia v spolupráci s učiteľmi zabezpečia možnosť zúčastniť sa sv. omše.
 2. Ofera – Na budúcu nedeľu je ofera na katolícke masmédia – Rádio Lumen a Tv Lux. Pán Boh zaplať.
 3. Rozpis služieb vo farnosti:

Predmodlievanie sv. ruženca: ruža č. 6., horliteľka p. Mária Burdová.

Sobota, 19 00 hod.: Natália Piškaninová, Viktória Harakaľová, Ema Treščáková, Eliška Tulenková, Miriam Kohutová.

Nedeľa, 16 15 hod.: Jana Tomášová, Šimon Tkáč, Júlia Krivjanská, Tomáš Tkáč, Jana Piškaninová.

Liturgické služby

 

I. čítanie

žalm

II. čítanie

prosby

Pondelok

Eliška Fencáková

xxx

xxx

Magdaléna Chvostaľová

Utorok

Zuzana Chvostaľová

4.roč.

xxx

xxx

Jozef Polačko

3.roč.

Streda

Mária Chvostaľová

Júlia Krivjanská

Eva Skarbová

Emília Polačková

Štvrtok

Anna Piškaninová

Františka Gičová

Jozef Polačko

Michal Kováč

Jana Dzurková

Štefan Piškanin

Miloslava Hančariková

Anna Savková

Piatok

Birmovanci

Magdaléna Chvostaľová

xxx

Birmovanci

Sobota

Ruža č. 6

xxx

xxx

Ruža č. 6

Nedeľa

Mária Janušová

Rodičia

Júlia Krivjanská

Patrícia Piškaninová

Jozef Kováč

Rodičia

Jozef Piškanin

Prvoprijímajúci

Upratovanie kostola: pondelok, 19 00 hod.:

Adela Demská, č.d. 366; Albína Divulitová, č.d. 517; Mária Divulitová, č.d. 517; Bibiana Drábová, č.d. 221; Bernardína Drevická, č.d. 487.

Upratovanie kostola: sobota, 9 00 hod.:  Rodičia prvoprijímajúcich

Pán Boh zaplať všetkým, ktorí pomáhajú pri dôstojnom slávení bohoslužieb a starajú sa o čistotu a krásu Božieho domu.