Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

"Pána chcem velebiť v každom čase"

Ž 243

Liturgický prehľad na Tretí veľkonočný týždeň 2019

Liturgický prehľad

na Tretí veľkonočný týždeň 2019

Pondelok

6. V.

 
Farský kostol 18.00 hod Sv. omša BP Emília Polačkovej – 70.r.

Utorok

7. V.

 
Sv. Anna 6.00 hod Sv. omša + rod. Piškaninovej a Komarcovej
Farský kostol  18.00 hod  Sv. omša  + Margita Lelková – 1.výr.

Streda

8. V.

 
Farský kostol 7.00 hod Sv. omša +  Máj. pob. BP Petra Mesaroša – 20.r.

Štvrtok

9. V.

 
Sv. Anna 6.00 hod Sv. omša BP Milana Dzurka – 25.r.
Farský kostol  18.00 hod  Sv. omša +  Máj. pob.  BP Michala Gazdu – 83.r. 
    Euch. adorácia  
  19.30 hod Euch. pob.  

Piatok

10. V.

 
Farský kostol 18.00 hod Sv. omša +  Máj. pob. BP Jozefa Krivjančina – 50.r.

Sobota

11. V.

Bl. Sáry Salkaháziovej, panny a mučenice; spomienka
Farský kostol 7.00 hod Sv. omša BP Martina Harakaľa – 40.r.
  18.00 hod Vešpery +  Máj. pob.   
    Euch. adorácia   
  19.30 hod Posvätné čítanie   

Nedeľa

12. V.

ŠTVRTÁ  VEĽKONOČNÁ  NEDEĽA  –  Nedeľa Dobrého Pastiera
Farský kostol  6.45 hod Ranné chvály  
  8.00 hod Sv. omša  BP manž. Kenderešových – 40.r. sob.
  10.00 hod  Farská sv. omša  za farnosť  
  15.00 hod Hodina Milosrdenstva   

FARSKÉ OZNAMY

 1. Popoludňajšia pobožnosť – Popoludní o 14 40 začnú vešpery a v Hodine Milosrdenstva Euch. požehnanie.
 2. Eucharistická adorácia v Kostole sv. Anny – Po (od 12 00), Ut, Štv, Pia od 7 00 do 17 00 (vešpery + euch. požehnanie). Prosíme o zachovanie adoračných hodín ako na I. piatok. Ostatné dni súkromne, Kostol sv. Anny je otvorený celý deň.
 3. Sviatosť pokánia – môžete prijať pol hodiny pred sv. omšou, okrem nedele a sviatkov.
 4. Farská katechéza:

Utorok

Katechéza – 5. – 8. roč. ZŠ

18.00 hod

Farský kostol

 

Utorok

Katechéza – 1,2.roč. ZŠ

Katechéza – 3. roč. ZŠ

Katechéza – 4.roč ZŠ

17.00 hod

17.00 hod

18.00 hod

Katechet. miestnosť III.

Katechet. miestnosť I.

Farský kostol

Piatok

Katechéza – 9.roč.,1.roč. SŠ

18.00 hod

Farský kostol

 

 1. Májové pobožnosti – V tomto mesiaci sa schádzame k Matke Božej na Loretánskych litániách. Zomknime sa okolo nej v našich životných potrebách spolu s našimi rodinami. Pracujúci a chorí nech sa modlia Litánie s Májovou modlitbou doma súkromne.
 2. Týždeň modlitieb za duchovné povolania – Do Nedele Dobrého Pastiera pripojme svoje obety k sv. Cirkvi, ktorá sa modlí, aby Pán vzbudil nové kňazské povolania na svoju žatvu. Zvlášť sa modlime za nášho bohoslovca Františka, ktorý v júni prijme diakonskú vysviacku.
 3. Ofera – Na budúcu nedeľu je zbierka na potreby Kňazského seminára sv. Karola Boromejského v Košiciach. Podporujeme bohoslovcov, ich štúdiá a kňazskú formáciu. Raz budú v našich farnostiach a budú našimi duchovnými otcami. Podporujme ich modlitbami i financiami.
 4. Farská púť – Obišovce: arcibiskup pozýva všetkých žiakov ZŠ, zvlášť prvoprijímajúcich spolu s rodičmi a známymi na spoločnú púť detí do Obišoviec v sobotu 11.V.2019. Prosíme rodičov, aby v sakristii do štvrtku nahlásili počet záujemcov z rodiny.
  Licheń – P. Piotr Lasota, palotín – misionár z Michaloviec organizuje púť do Licheńa od 19.V. – 24.V. Má voľných 10 miest. Cena 130,- €. Autobus pôjde cez našu farnosť. Zapísať sa môžete u nás v sakristii.
 1. Ohlášky – Sviatosť manželstva chcú prijať: Jozef Staško, rím. kat., syn rodičov Jozefa a Marty rod. Lelkovej, nar. v Snine a býv. v Prešove a Petra Jurčišinová, rím. kat., dcéra rodičov Petra a Dáše rod. Lipákovej, nar. v Bardejove a bývajúca v Prešove. Sobáš: Zborov, 11.V.2019.
  Juraj Kuchtanin, gr. kat., syn rodičov Juraja a Jany rod. Bubancovej, býv. v Brestove a Slavomíra Lelková, rím. kat., dcéra rodičov Stanislava a Anny rod. Jurovej, býv. v Dlhom n/Cir. Sobáš: Humenné – gr. kat., 11.V.2019.

  Kto by vedel o nejakej prekážke, pre ktorú by menovaní nemohli prijať sviatosť manželstva, nech to oznámi na farskom úrade. Pamätajte na nich vo svojich modlitbách.

 1. Rozpis služieb vo farnosti:

Predmodlievanie sv. ruženca: Ruža č. 3., horliteľka p. Henrieta Gnipová.

Sobota, 18 30 hod.: Viktória Harakaľová, Ema Treščáková, Eliška Tulenková, Miriam Kohutová, Jana Tomášová.

Nedeľa, 15 00 hod.: Júlia Krivjanská, Šimon Tkáč, Tomáš Tkáč, Jana Piškaninová, Zuzana Chvostaľová.

Liturgické služby

 

I. čítanie

žalm

II. čítanie

prosby

Pondelok

Františka Gičová

xxx

xxx

Anna Savková

Utorok

Mária Janušová

4.roč.

xxx

xxx

Timotej Gič

3.roč.

Streda

Mária Chvostaľová

xxx

xxx

Štefan Piškanin

Štvrtok

Jozef Polačko

Beáta Kohutová

xxx

xxx

Emília Polačková

Erika Gičová

Piatok

Birmovanci

xxx

xxx

Birmovanci

Sobota

Zuzana Chvostaľová

xxx

xxx

Jozef Hančarik

Nedeľa

Marta Burdová

Jana Dzurková

Jozef Polačko

Michal Kováč

Michal Chvostaľ

Eva Skarbová

Jozef Kováč

Bernard Piškanin

Upratovanie kostola: pondelok, 18 30 hod.:

Valéria Burdová, č.d. 536; Anna Burdová, č.d. 427; Adriana Burdová, č.d. 174; Ľubica Burdová, č.d. 174; Slávka Burdová, č.d. 3.

Upratovanie kostola: sobota, 7 30 hod.:

Alexandra Burdová, č.d. 242; Mária Burdová, č.d. 242; Ľubica Burdová, č.d. 491; Slávka Burdová, č.d. 3; Zuzana Burdová, č.d. 427.

Pán Boh zaplať všetkým, ktorí pomáhajú pri dôstojnom slávení bohoslužieb a starajú sa o čistotu a krásu Božieho domu.