Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

"Ty si Mesiáš, Syn živého Boha."

Mt 16, 13-19

Liturgický prehľad vo Veľkonočnej oktáve 2019

Liturgický prehľad

vo Veľkonočnej oktáve 2019

Pondelok

22. IV.

VEĽKONOČNÝ  PONDELOK
Farský kostol 7.00 hod Sv. omša BP manž. Gičových – 25.r. sob.
  9.00 hod  Sv. omša BP Milana Polačka – 40.r. 
  15.00 hod  Hodina Milosrdenstva – Novéna  

Utorok

23. IV.

Veľkonočný utorok
Farský kostol 15.00 hod Hodina Milosrdenstva – Novéna  
  18.00 hod Sv. omša BP manž. Piškaninových – 45.r. sob.

Streda

24. IV.

Veľkonočná streda
Farský kostol 6.00 hod Sv. omša + Ján Kohut – 17.výr.
  15.00 hod  Hodina Milosrdenstva – Novéna  
  18.00 hod Sv. omša  BP Ivety Krivjanskej – 50.r.

Štvrtok

25. IV.

Veľkonočný štvrtok 
Farský kostol 15.00 hod Hodina Milosrdenstva – Novéna  
  18.00 hod Sv. omša  BP Petra Gnipa – 25.r.

Piatok

26. IV.

Veľkonočný piatok 
Farský kostol 6.00 hod Sv. omša + Ján Kohut, č.d. 136
  15.00 hod  Hodina Milosrdenstva – Novéna   
  18.00 hod Sv. omša  BP manž. Repkových – 50.r. sob.

Sobota

27. IV.

Veľkonočná sobota  VIGÍLIA  NEDELE  BOŽIEHO  MILOSRDENSTVA – Záver Novény
Farský kostol 15.00 hod Hodina Milosrdenstva – Novéna  
  18.00 hod  Vigília – Sv. omša s vešperami  + kňaz Ján Gnip – 30. deň pohrebu 
    Celonočná adorácia  
  19.30 hod Posvätné čítanie   

Nedeľa

28. IV.

DRUHÁ  VEĽKONOČNÁ  NEDEĽA  /  Nedeľa Božieho milosrdenstva

Záver Veľkonočnej oktávy

Farský kostol 6.45 hod Ranné chvály  
  8.00 hod  Sv. omša  BP Henriety Gnipovej – 45.r. 
  10.00 hod  Farská sv. omša  za farnosť 
  15.00 hod Hodina Milosrdenstva   

FARSKÉ OZNAMY

 1. Apoštolské požehnanie – Dnes na poludnie Jeho Svätosť pápež František udelí svoje apoštolské požehnanie „Urbi et Orbi“ – „Mestu Rímu a svetu“. Pri jeho sledovaní možno získať úplné odpustky.
 2. Popoludňajšia pobožnosť – Všetkých vás pozývame o 14 40 na vešpery a eucharistickú procesiu v Hodine Milosrdenstva, aby sme spoločne uzavreli toto posvätné trojdnie Eucharistickým požehnaním. Dnes – na veľkonočnú nedeľu strávme tento najposvätnejší deň v kruhu farnosti a rodiny.
 3. Eucharistická adorácia – Ut (od 15 00), Str, Štv, Pia od 7 00 do 16 00 (vešpery + euch. požehnanie).
 4. Sviatosť pokánia – môžete pristúpiť pol hodiny pred sv. omšou, okrem nedele a sviatkov.
 5. Farská katechéza:

Utorok

Katechéza – 5. – 8. roč. ZŠ

18.00 hod

Farský kostol

 

Utorok

Katechéza – 1,2.roč. ZŠ

Katechéza – 3. roč. ZŠ

Katechéza – 4.roč ZŠ

17.00 hod

17.00 hod

18.00 hod

Katechet. miestnosť III.

Katechet. miestnosť I.

Farský kostol

Piatok

Katechéza – 9.roč.,1.roč. SŠ

18.00 hod

Farský kostol

 

 1. Veľkonočná oktáva – Celý týždeň prežívame veľkonočnú oktávu spojenú s Novénou k Božiemu Milosrdenstvu. Neustaňme pristupovať k sv. prijímaniu a prežime tento týždeň, ktorý je tak bohatý na milosti Božieho milosrdenstva, so vzkrieseným Spasiteľom na adorácii, Novéne a konaním skutkov telesného a duchovného milosrdenstva.
 2. Sviatok Božieho Milosrdenstva – Budúca nedeľa je sviatkom Božieho Milosrdenstva. V sobotu večer sa stretneme na slávení vigílie, ktorou sa začína tento sviatok. Po vigílii nasleduje celonočná adorácia. Každý, kto si pri verejnom vystavení obrazu Božieho milosrdenstva v kostole nábožne uctí tento obraz a splní predpísané podmienky na získanie úplných odpustkov (stav milosti posväcujúcej, sv. prijímanie, modlitba na úmysel Sv. otca) a pomodlí sa Modlitbu Pána (Otče náš) a Vyznanie viery (Verím v Boha) a pridá k tomu nábožný vzdych vzývajúci Božie milosrdenstvo (napr. Ježišu môj, milosrdenstvo – Ježišu, dôverujem ti), môže získať úplné odpustky pre seba alebo pre duše v očistci.
 1. Stretnutie rodičov prvoprijímajúcich – bude v stredu po sv. omši v katechetickej miestnosti.
 2. Ohlášky – Sviatosť manželstva chcú prijať:

  Tomáš Rajňak, rím. kat., syn rodičov Cyrila a Kataríny rod. Gavurovej, býv. v Dlhom n/Cir. a Anna Harmaňošová, rím. kat., dcéra rodičov Štefana a Magdalény rod. Karľovej, býv. v Snine. Sobáš: Snina Sv. Kríža, 27.IV.2019. Ohlasujú sa III. krát.

  Pavol Rošak, rím. kat., syn rodičov Mariána a Heleny rod. Zuščákovej, nar. v Humennom a bývajúci v Kamenici n/Cir. a Paulína Demská, rím. kat., dcéra rodičov Ondreja a Adely rod. Chvostaľovej, nar. v Humennom a býv. v Modrej n/Cir. Sobáš: Farský kostol, 27.IV.2019 o 15 30 hod. Ohlasujú sa III. krát.

  Miroslav Saluga, rím. kat., syn rodičov Miroslava a Márie rod. Ducaničovej, nar. v Krompachoch a bývajúci v Snine a Mária Kuncová, rím. kat., dcéra rodičov + Štefana a Anny rod. Kováčovej, nar. v Humennom a býv. v Dlhom n/Cir. Sobáš: Farský kostol, 4.V.2019 o 14 00 hod. Ohlasujú sa II. krát.

  Kto by vedel o nejakej prekážke, pre ktorú by menovaní nemohli prijať sviatosť manželstva, nech to oznámi na farskom úrade. Pamätajte na nich vo svojich modlitbách.

 1. ADSM – v sobotu sa vo farnosti Sabinov uskutoční Arcidiecézne stretnutie mladých. Informácie sú na farskej nástenke pre všetkých záujemcov.
 2. Rozpis služieb vo farnosti:

Predmodlievanie sv. ruženca: Ruža č. 1., horliteľka p. Bernardína Piškaninová.

Sobota, 16 15 hod.: Timotej Gič, Kristína Piškaninová, Michal Kohut, Karolína Tkáčová, Anastázia Krivjanská.

Nedeľa, 15 00 hod.: Kristína Čovanová, Šimon Mažerik, Valentína Kohutová, Kristína Gazdová, Matej Treščák.

Liturgické služby

 

I. čítanie

žalm

II. čítanie

prosby

Pondelok

Miriama Chvostaľová

Eva Skarbová

Patrícia Piškaninová

Júlia Krivjanská

xxx

Michal Chvostaľ

Mária Kohutová

Utorok

4.roč.

xxx

xxx

3.roč.

Streda

Marta Burdová

Miloslava Hančariková

xxx

xxx

Timotej Gič

Anna Savková

Štvrtok

Jana Dzurková

xxx

xxx

Bernardína Piškaninová

Piatok

Mária Chvostaľová

Birmovanci

xxx

xxx

Mária Janušová

Birmovanci

Sobota

Františka Gičová

Jozef Polačko

Jozef Hančarik

Erika Gičová

Nedeľa

Zuzana Chvostaľová

Emília Polačková

Michal Kováč

Magdaléna Chvostaľová

Štefan Piškanin

Jozef Polačko

Beáta Kohutová

Eliška Fencáková

Upratovanie kostola: utorok, 17 45 hod.:

Anna Blichová, č.d. 514; Eva Bončiková, č.d. 338; Viktória Bončiková, č.d. 304; Mária Bončiková, č.d. 531; Iveta Bončiková, č.d. 558.

Upratovanie kostola: sobota, 7 30 hod.:

Jana Bončiková, č.d. 603; Jana Bončiková, č.d. 371; Adriana Bončiková, č.d. 304; Anna Bončiková, č.d. 531; Jana Bončiková, č.d. 531.

Pán Boh zaplať všetkým, ktorí pomáhajú pri dôstojnom slávení bohoslužieb a starajú sa o čistotu a krásu Božieho domu.