Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

"Moje ovce počúvajú môj hlas, ja ich poznám a ony idú za mnou."

Jn 10, 27

Liturgický prehľad na Svätý týždeň 2019

Liturgický prehľad

na Svätý týždeň 2019

Pondelok

15. IV.

Pondelok Svätého týždňa
Farský kostol 6.00 hod Ranné chvály + Sv. omša + Štefan, Anna Vaškovi, 549
  18.00 hod Vešpery + Sv. omša BP Márie Buričinovej – 90.r. 

Utorok

16. IV.

Utorok Svätého týždňa
Farský kostol 6.00 hod Ranné chvály + Sv. omša + Jozef Burda, č.d. 549
  18.00 hod Vešpery + Sv. omša  BP Boženy Šoltésovej – 70.r. 

Streda

17. IV.

Streda Svätého týždňa 
Farský kostol 6.00 hod Ranné chvály + Sv. omša + Ján, Katarína Kováčovi, 383
  18.00 hod  Vešpery + Sv. omša   + Peter Bednár – 30.deň pohr. 

POSVÄTNÉ   VEĽKONOČNÉ   TROJDNIE

Štvrtok

18. IV.

ŠTVRTOK  PÁNOVEJ  VEČERE – Zelený štvrtok
Košice – Dóm 9.30 hod Omša svätenia olejov
Farský kostol 18.00 hod Sv. omša na pamiatku Poslednej večere 
    Euch. adorácia 
  23.00 hod Sv. hodina Getsemani 

Piatok

19. IV.

PIATOK  UMUČENIA  PÁNA – Veľký piatok 
Farský kostol 8.00 hod Posv. čítanie o Pánovom umučení
    Ranné chvály + Krížová cesta 
  15.00 hod   Obrady umučenia Pána
Sv. Anna – Boží hrob   Celonočné bdenie pri Božom hrobe 
  20.30 hod  Novéna k B. Milosrdenstvu 

Sobota

20. IV. 

Biela sobota  /  VEĽKONOČNÁ  VIGÍLIA
Sv. Anna – Boží hrob 8.00 hod Posv. čítanie o Pánovom pochovaní + Ranné chvály
    Pokračuje celodenná adorácia 
  15.00 hod  Záver adorácie – Vešpery 
    Novéna k B. Milosrdenstvu  
    Požehnanie Paschy na nádvorí kostola  
Farský kostol  19.00 hod  Veľkonočná vigília – Obrady Vzkriesenia  

Nedeľa

21. IV.

VEĽKONOČNÁ  NEDEĽA  PÁNOVHO  ZMŔTVYCHVSTANIA
Farský kostol 6.30 hod Ranné chvály  
  7.00 hod Sv. omša   
  9.30 hod  Farská sv. omša  za farnosť 
  14.40 hod  Záver posv. veľk. trojdnia   
    Vešpery + Euch. procesia, Novéna k B. Milosrdenstvu   

FARSKÉ OZNAMY

 1. Popoludňajšia pobožnosť – o 14 40 vešpery a po nich pobožnosť Krížovej cesty.
 2. Celodenná eucharistická adorácia: v pondelok a utorok do sv. omše. Prosíme o zachovanie adoračných hodín ako na I. piatok. Ostatné dni súkromne, Kostol sv. Anny je otvorený celý deň.
 3. Farská katechéza:

Utorok

Katechéza – 1. – 8.roč. ZŠ

17.00 hod

Katechetická miestnosť

Streda

Katechéza – 1. – 2.roč. SŠ

18.00 hod

Farský kostol 

 1. Svätý týždeň – Dnešnou nedeľou sme vstúpili do Svätého týždňa, kedy sa slávia najväčšie sviatky cirkevného roka. Celý liturgický program si prečítajte vo farskom liste.
 2. Upratovanie kostolov – V tomto týždni vás prosíme o pomoc pri upratovaní našich kostolov o 9 00 hod: v utorok Kostol sv. Anny a v stredu Farský kostol. Všetkým ochotným Pán Boh zaplať.
 3. Slávenie posvätného veľkonočného trojdnia – začína na Zelený štvrtok. Dopoludnia v Košickom Dóme sv. Alžbety o. arcibiskup posvätí nové oleje krizmu, olej katechumenov a olej chorých.
  Vo večerných hodinách sa začína Posvätné veľkonočné trojdnie sv. omšou na pamiatku Poslednej večere. Je to deň pamiatky ustanovenia sviatosti kňazstva a Sviatosti Oltárnej. Po sv. omši zotrvávame na eucharistickej adorácii a o 23 00  hod. bude Sv. hodina Getsemani na pamiatku Kristovej smrteľnej úzkosti v Getsemanskej záhrade na Olivovej hore.

  Veľký piatok – je dňom umučenia Ježiša Krista – deň prísneho pôstu, ktorý sa odporúča predĺžiť až do veľkonočnej vigílie. Platia tie isté predpisy pôstnej disciplíny ako na Popolcovú stredu: Príkaz pôstu – t. z. 3 x na deň jesť a iba raz dosýta + vylúčiť mäsitý pokrm – viaže každého kresťana katolíka od 18.r. – 60.r. života. Od 14.r. viaže povinnosť zdržanlivosti mäsitých pokrmov. Podľa možnosti aj mladší nech sa zapoja do pôstu.

  Dopoludnia budeme sláviť Posvätné čítanie o Pánovom umučení a Ranné chvály. Po nich bude pobožnosť Krížovej cesty po farnosti.

  Po popoludňajších obradoch bude celonočná adorácia sv. krížu, Sviatosti oltárnej a bdenie pri Božom hrobe v Kostole sv. Anny. Nájdime si najvhodnejší čas, aby tak v piatkovej noci ako aj v sobotu cez deň sme strávili chvíle bdenia a modlitby pri Pánovom hrobe. Deťom a mládeži pripomíname, nech si tiež vykonajú poklonu pri Božom hrobe. To najpodstatnejšie na Veľkonočnom trojdní je v modlitbe prejaviť vďačnosť Božiemu Synovi za jeho vykupiteľskú obetu a odvrátiť sa od hriechov. O to prosme pri Božom hrobe.

  Ofera pri Božom hrobe je určená na podporu Sv. zeme a posvätných miest v Jeruzaleme.

  Novéna – Od Veľkého piatku sa modlime Deviatnik k Božiemu milosrdenstvu. Začneme na Veľký piatok pri Božom hrobe.

  Biela sobota je dňom, kedy sa neslávi sv. omša, ale veriaci zotrvávajú na poklone pri Božom hrobe. Od piatkovej noci nepretržite pokračuje adorácia. Je pekným zvykom, že celé katolícke rodiny spoločne prichádzajú a trávia chvíle na kolenách v adorácii a bdení.

  Dopoludnia budeme pri Božom hrobe sláviť Posvätné čítanie o Pánovom pochovaní a Ranné chvály. Popoludní ukončíme poklonu Novénou, Vešperami a požehnaním veľkonočných jedál – Paschy, ktorú (podľa počasia) požehnáme na nádvorí pred kostolom. Veľkonočné pokrmy jeme až po Obradoch vzkriesenia, aby sme nenarušili posvätný ráz veľkonočného trojdnia.

  Na Bielu sobotu po západe slnka začína nový deň – Veľkonočná nedeľa. Spoločne sa všetci zhromaždíme vonku pri ohni – pred kostolom. Nevstupujme do kostola pred obradmi! Veľkonočné obrady vzkriesenia – najkrajšie obrady Sv. Cirkvi, začínajú požehnaním ohňa po zotmení. Kostol, ponorený do tmy, sa osvetlí až po vstupnej procesii. Do kostola vstúpi prvý kňaz so svetlom veľkonočnej sviece. Na tieto obrady nech si každý prinesie sviecu, ktorú si zapálime od paškálu pri vstupe do kostole a potom pri obnove krstných sľubov. So sviecou si prineste aj kryt proti vetru a kvapkaniu vosku.

  Záver Posvätného veľkonočného trojdnia bude v nedeľu popoludní slávnostnou Eucharistickou procesiou so Zmŕtvychvstalým, na ktorú vás všetkých pozývame. Je dobré zachovať pekný zvyk ako na Božie narodenie, tak aj na Veľkú noc, prvý deň sviatkov zotrvať v rodine a popoludní sa spoločne zísť v kostole a uzavrieť Trojdnie. Pripomeňte to, prosíme, aj návštevám.

 1. Antifóna – Od veľkonočnej vigílie do Turíc sa namiesto „Anjel Pána“ modlievame mariánsku veľkonočnú antifónu „Raduj sa nebies Kráľovná“.
 2. Úplné odpustky – Počas veľkonočného trojdnia môže každý kresťan katolík získať úplné odpustky za obvyklých podmienok (sv. prijímanie, modlitba na úmysel Sv. Otca a odpustkový skutok): na Zelený štvrtok – za spev hymnu „Ctíme túto Sviatosť“, na Veľký piatok – pri uctení sv. Kríža v Božom hrobe a na Veľkonočnú vigíliu pri obnove krstných sľubov.
 3. Ohlášky – Sviatosť manželstva chcú prijať: Tomáš Rajňak, rím. kat., syn rodičov Cyrila a Kataríny rod. Gavurovej, býv. v Dlhom n/Cir. a Anna Harmaňošová, rím. kat., dcéra rodičov Štefana a Magdalény rod. Karľovej, býv. v Snine. Sobáš: Snina Sv. Kríža, 27.IV.2019. Ohlasujú sa II. krát.

  Pavol Rošak, rím. kat., syn rodičov Mariána a Heleny rod. Zuščákovej, nar. v Humennom a bývajúci v Kamenici n/Cir. a Paulína Demská, rím. kat., dcéra rodičov Ondreja a Adely rod. Chvostaľovej, nar. v Humennom a býv. v Modrej n/Cir. Sobáš: Farský kostol, 27.IV.2019 o 15 30 hod. Ohlasujú sa II. krát.

  Miroslav Saluga, rím. kat., syn rodičov Miroslava a Márie rod. Ducaničovej, nar. v Krompachoch a bývajúci v Snine a Mária Kuncová, rím. kat., dcéra rodičov + Štefana a Anny rod. Kováčovej, nar. v Humennom a býv. v Dlhom n/Cir. Sobáš: Farský kostol, 4.V.2019 o 14 00 hod. Ohlasujú sa I. krát.

  Kto by vedel o nejakej prekážke, pre ktorú by menovaní nemohli prijať sviatosť manželstva, nech to oznámi na farskom úrade. Pamätajte na nich vo svojich modlitbách.

 1. Rozpis služieb vo farnosti:

Predmodlievanie sv. ruženca: Ruža č. 9., horliteľka p. Jana Piškaninová.

Liturgické služby

 

I. čítanie

žalm

II. čítanie

prosby

Pondelok

Františka Gičová

Valéria Čopiková

xxx

xxx

Miloslava Hančariková

Jozef Polačko

Utorok

Jana Dzurková

4. roč.

xxx

xxx

Emília Polačková

3.roč.

Streda

Anna Piškaninová

Dominika Fencáková

xxx

xxx

Eva Skarbová

Timotej Gič

Štvrtok

Mária Kohutová

zbor

Bernard Piškanin

Júlia Krivjanská

Piatok

Michal Chvostaľ

zbor

Tomáš Tkáč

xxx

Sobota

I. Mária Janušová

II. Jozef Piškanin

III. Anna Savková

IV. Tomáš Tkáč

V. Marta Burdová

VI. Jozef Kováč

VII. Mária Chvostaľová

všetci žalmisti

Epištola:

Bernardína Piškaninová

Magdaléna Chvostaľová

Nedeľa

Henrieta Gnipová

Erika Gičová

Magdaléna Chvostaľová

zbor

Jozef Hančarik

Bernard Piškanin

Jozef Polačko

Michal Kováč

Upratovanie kostola: pondelok, 18 45 hod.:

Mária Vološinová, č.d. 173; Daniela Vozárová, č.d. 61; Magdaléna Zákutná, č.d. 565; Mária Zuščáková, č.d. 292; Magdaléna Zuščáková, č.d. 292.

Spoločné upratovanie obidvoch kostolov: utorok a streda, 9 00 hod.: prosíme mužov aj ženy – dobrovoľníkov.

Upratovanie kostola: sobota, po sv. omši.:

Mária Antoľáková, č.d. 390; Magdaléna Bednárová, č.d. 139; Kristína Behunová, č.d. 176; Daniela Bindzárová, č.d. 76; Jana Beňová, č.d. 96.

Pán Boh zaplať všetkým, ktorí pomáhajú pri dôstojnom slávení bohoslužieb a starajú sa o čistotu a krásu Božieho domu.