Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

"Moje ovce počúvajú môj hlas, ja ich poznám a ony idú za mnou."

Jn 10, 27

Liturgický prehľad na 8. týždeň v Období „cez rok“ 2019

Liturgický prehľad

na 8. týždeň v Období „cez rok“ 2019

Pondelok

4. III.

II. deň zmiernej fašiangovej poklony
Farský kostol 17.00 hod Sv. omša + Andrej Čus – 30. deň pohrebu
  19.30 hod Fašiangová pob. s Euch. požehnaním  

Utorok

5. III.

III. deň zmiernej fašiangovej poklony
Farský kostol 17.00 hod Sv. omša BP Jozefa Kohúta – 50.r.
  19.30 hod Záver fašiang. poklony  

Streda

6. III.

POPOLCOVÁ  STREDA   

Začiatok Pôstneho obdobia   /   Deň prísneho pôstu

Farský kostol 5.30 hod Ranné chvály  
  6.00 hod Sv. omša + Andrej Kováč, č.d. 101
  14.40 hod Posvätné čítanie  
  15.45 hod Vešpery  
  17.00 hod Sv. omša + Jozef, Jozef, Helena Knižovi

Štvrtok

7. III.

Prvý štvrtok mesiaca
Farský kostol 6.00 hod Sv. omša BP rod. Havlovej
  17.00 hod Sv. omša + pob. za kňazov BP Margity s rod., č.d. 101
    Euch. adorácia  
   19.30 hod Euch. pob.  

Piatok

8. III.

 
Farský kostol 17.00 hod Krížová cesta  
    Sv. omša  + Juraj, Alžbeta Bončíkovi, č.d. 101

Sobota

9. III.

Tríduum pri relikviách sv. Košických mučeníkov
Farský kostol 17.00 hod Sv. omša s vešperami BP Jozefa Krivjančina – 85.r.
    Celonočná adorácia  
  19.30 hod Posvätné čítanie  

Nedeľa

10. III.

PRVÁ  PÔSTNA  NEDEĽA
Farský kostol 6.45 hod Ranné chvály  
  8.00 hod Sv. omša + Ján, Jozef, Mária, č.d. 226
  10.00 hod Farská sv. omša za farnosť
  15.00 hod Krížová cesta + Vešpery  

FARSKÉ OZNAMY

 1. Fašiangová zmierna poklona– Dnes po farskej sv. omši začíname tri dni fašiangovej zmiernej poklony, sv. ruženec začne o 16 15 a fašiangová pobožnosť o 17 00hod. s eucharistickým požehnaním. V závere výmena ružencových tajomstiev. Adorácia pokračuje v pondelok ráno. Je to 40 hodinová adorácia odprosení a náhrady Ježišovi Kristovi za hriechy, ktorými ho ľudia urážajú. S kajúcim srdcom a úmyslom zadosťučinenia za hriechy dnes vo fašiangovú nedeľu, pondelok a utorok obetujme čas na adoráciu a pozvime všetkých členov rodiny k eucharistickej poklone. Z pondelka na utorok bude aj celonočná adorácia. Týmto odprosovaním sa máme pripraviť na vstup do obdobia Veľkého Pôstu. Nech ho nezanedbá žiaden člen našej rodiny.
 2. Eucharistická adorácia:

Pondelok

Ranné chvály + ador. od 7.00 hod. – 16.00 hod., od 17.30 hod. celonočná (19.30 hod. pobožnosť)

Utorok

Ranné chvály + ador. od 7.00 hod. – 16.00 hod., od 17.30 hod. do 19.30 hod., Euch. požehnanie.

Streda

od 7.00 hod. – 15.00 hod.

Štvrtok 

Ranné chvály + ador. od 7.00 hod. – 19.30 hod.

Piatok

Ranné chvály + ador. od 7.00 hod. – 16.00 hod.

Sobota

od 18.00 hod. celonočná

 1. Sviatosť pokánia– môžete prijať pol hodiny pred sv. omšou, okrem nedele a sviatkov. Je prejavom našej kajúcnosti s ktorým chceme začať Pôst. Sv. spoveď sa vyžaduje aj k získavaniu odpustkov, ktoré nám ponúka Pôstne obdobie.
 2. Farská katechéza:

Pondelok

Katechéza – 5. – 8. roč. ZŠ

17.00 hod

Farský kostol

 

Utorok

Katechéza – 1,2.roč. ZŠ

Katechéza – 3. roč. ZŠ

Katechéza – 4.roč ZŠ

16.00 hod

16.00 hod

17.00 hod

Katechet. miestnosť III.

Katechet. miestnosť I.

Farský kostol

Piatok

Katechéza – 9.roč.,1.roč. SŠ

17.00 hod

Farský kostol

 1. Obdobie Veľkého Pôstu – Popolcová streda je začiatkom obdobia Veľkého pôstu a začiatkom prípravy na slávenie veľkonočných sviatkov.

  Pôstna disciplína Katolíckej cirkvi:    

  Popolcová streda je dňom prísneho pôstu, čo znamená iba 3x na deň jesť, z toho raz dosýta a vylúčiť mäsitý pokrm. Príkaz pôstu viaže každého kresťana katolíka vo svedomí pod ťažkým hriechom od 18. do 60.r. života. V tento deň nemožno nahradiť pôst iným skutkom pokánia!

  – Od 14. r. života viaže iba povinnosť zdržanlivosti od mäsitého pokrmu. Ale aj mladších treba privykať podľa možnosti zachovať pôst.

  Každý piatok v roku – nielen počas Pôstneho obdobia – je v Cirkvi dňom pokánia. Teda sme povinní vykonať jeden z nasledujúcich kajúcich skutkov:

  1. zdržanlivosť od mäsitého pokrmu
  2. účasť na sv. omši
  3. bolestný ruženec
  4. krížová cesta

  Čokoľvek z týchto skutkov si možno vybrať, ale nejakým z nich máme zachovávať piatky počas celého roka, ak naň nepripadne slávnosť. Aj nezachovanie tohoto cirkevného prikázania nás viaže pod hriechom.

 2. Pobožnosť Krížovej cesty– Počas Pôstneho obdobia sa ju budeme modlievať v piatky a nedele. Je obdarená možnosťou získať úplné odpustky. Môžeme ich obetovať za seba alebo za duše v očistci. Odpustky možno získať iba v stave milosti posväcujúcej. Kto sa potrebuje vyspovedať, má možnosť počas týždňa.
 3. Pôstny čas– je čas ticha a zamýšľania sa nad sebou, časom konania kajúcich skutkov. Poraďme sa so spovedníkom, ako najosožnejšie pre svoju dušu môžeme prežiť tento svätý čas. Nezabudnime, že v období Veľkého Pôstu sa nezúčastňujeme zábav a vyhýbame sa každej forme hluku, aby sme tichom, modlitbou a Božou prítomnosťou pripravili svoju dušu na pokánie.
 4. Tríduum – Od soboty do pondelka budú v našej farnosti relikvie Troch sv. Košických mučeníkov. Trojdnie, ktoré pri nich prežijeme využime na spoločnú modlitbu pri nich za obnovu našej viery a vernosti Ježišovi Kristovi.
 5. Ofera – Na budúcu nedeľu je jarná ofera na katolícku charitu. Touto zbierkou na prahu Pôstneho obdobia vykonajme skutok milosrdenstva voči biednym ako znak pokánia za naše hriechy. Dať almužnu spolu so zanechaním hriešneho života je jedna z foriem odčinenia hriechov. Pán Boh zaplať za vaše milodary.
 6. Matrika našej farnosti január,február 2019:

Do sv. Cirkvi sme krstom prijali: Nina Nináčová, *19.XII.2018, krst 26.I.2019; Kataleya Emma Kušnírová, *8.II.2019, krst 17.II.2019. Nech ich život je Pánu Bohu na slávu a im na spásu!

Do večnosti sme vyprevadili: Margita Savkaničová, *13.XI.1941, +23.I.2019; Július Telvák, *20.XII.1952, +31.I.2019; Andrej Čus, *5.I.1953, +2.II.2019; Ján Piškanin, *15.VI.1948, +21.II.2019, Ján Juro, *2.I.1952, +24.II.2019. Nech odpočívajú v pokoji!

 1. Milodaryjanuár,február 2019: Bohuznámy 100,- €; z pohrebu Margity Savkaničovej 50,-€; z pohrebu Jána Juru 100,-€; z pohrebu Jána Piškanina 100,-€. Pán Boh zaplať!
 2. Rozpis služieb vo farnosti:

Predmodlievanie sv. ruženca: Ruža č. 3, horliteľka p. Henrieta Gnipová.

Sobota, 17 30 hod.: Kristína Čovanová, Šimon Mažerik, Valentína Kohutová, Kristína Gazdová, Matej Treščák.

Nedeľa, 14 45 hod.: Filip Kohut, Peter Kohut, Tadeáš Dzurko, Terézia Tomášová, Natália Piškaninová.

Liturgické služby

 

I. čítanie

žalm

II. čítanie

prosby

Pondelok

Bernard Piškanin

xxx

xxx

Beáta Kohutová

Utorok

4. roč.

xxx

xxx

3. roč.

Streda

Jana Dzurková

Eliška Fencáková

Jozef Polačko

Patrícia Piškaninová

Mária Janušová

Štefan Piškanin

Erika Gičová

Jozef Kováč

Štvrtok

Miloslava Hančariková

Henrieta Gnipová

xxx

xxx

Timotej Gič

Eva Skarbová

Piatok

Birmovanci

Júlia Krivjanská

xxx

Birmovanci

Sobota

Bernardína Piškaninová

xxx

xxx

Michal Kohut

Nedeľa

Marta Burdová

Františka Gičová

Michal Kováč

Magdaléna Chvostaľová

Michal Chvostaľ

Anna Savková

Jozef Piškanin

Zuzana Chvostaľová

Upratovanie kostola: utorok, 19 45 hod.:

Henrieta Piškaninová, č.d. 614, Mária Piškaninová, č.d. 534, Petra Piteľová, č.d. 4, Monika Polačková, č.d. 404, Anna Polačková, č.d. 533.

Upratovanie kostola: sobota, 7 30 hod.:

Helena Polačková, č.d. 434, Jarmila Polačková, č.d. 403, Zuzana Polačková, č.d. 245, Anna Poľačková, č.d. 417, Jana Poľačková, č.d. 312.

Pán Boh zaplať všetkým, ktorí pomáhajú pri dôstojnom slávení bohoslužieb a starajú sa o čistotu a krásu Božieho domu.