Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

"Tvoje milosrdenstvo, Pane, nech je nad nami"

Ž 33

Liturgický prehľad vo Vianočnej oktáve 2018

Liturgický prehľad

vo Vianočnej oktáve 2018

Pondelok

24. XII.

VIGÍLIA  BOŽIEHO  NARODENIA – Záver Adventného obdobia
Farský kostol 6.00 hod Roráty + Ranné chvály + Margita Curková
    Odovzdanie betl. svetla   
  15.00 hod  Cintorín   
  18.00 hod  Anjel Pána – začiatok vianočných sviatkov v rodinách  
  23.15 hod  Posvätné čítanie  
  00.00 hod Omša v noci (polnočná) – Anjelská  

Utorok

25. XII.

Slávnosť  NARODENIA  PÁNA
Farský kostol 6.30 hod Ranné chvály  
  7.00 hod Omša na úsvite – Pastierska  
  9.30 hod Omša vo dne (farská) – Slávnostná za farnosť
  14.15 hod Jasličková pobožnosť  
    Vešpery  

Streda

26. XII.

Sv. Štefana, prvého mučeníka; sviatok
Farský kostol 6.45 hod Ranné chvály  
  8.00 hod Sv. omša + Štefan Burda – 4.výr.
  10.00 hod Sv. omša + požehnanie koledníkov BP Štefana Nemčíka – 60.r.
    Koledovanie detí v rodinách  

Štvrtok

27. XII.

Sv. Jána, apoštola a evanjelistu; sviatok
Sv. Anna 17.00 hod Sv. omša + Ján Kohut – 30.deň pohrebu

Piatok

28. XII.

Sv. Betlehemských neviniatok, mučeníkov; sviatok
Farský kostol 6.00 hod Sv. omša + Michal, Alžbeta Mesarošovi
  17.00 hod Sv. omša BP Jána Petrika – 90.r.

Sobota

29. XII.

 
Farský kostol 7.00 hod Sv. omša + Juraj Kovaľ – 1.výr.
  17.00 hod Vešpery  
    Euch. adorácia  
  18.30 hod Posvätné čítanie  

Nedeľa

30. XII.

NEDEĽA  SV.  RODINY – Ježiša, Márie a Jozefa
Farský kostol 6.45 hod Ranné chvály  
  8.00 hod Sv. omša + Ján, Margita Burdovi, č.d. 174
  10.00 hod Farská sv. omša s obnovou manž. sľubov za farnosť
  15.00 hod Hodina Milosrdenstva  
    Vešpery  

FARSKÉ OZNAMY

 1. Popoludňajšia pobožnosť: Popoludní o 14 15 je spoločná modlitba sv. ruženca a po 5. tajomstve ukončíme predvianočnú novénu k Sv. Rodine. Po pobožnosti bude stretnutie a nácvik Jasličkovej pobožnosti a koledovania. Prosíme učiť sa texty naspamäť.
 2. Celodenná eucharistická adorácia vo farskom kostole: piatok od 7 00 – 16 00hod. (vešpery + euch. požehnanie). Prosíme o zachovanie adoračných hodín ako na I. piatok. Ostatné dni súkromne, Kostol sv. Anny je otvorený celý deň.
 3. Sviatosť pokánia: Dnes je ešte spoločná sv. spoveď v Snine. Ak niekto prišiel na sviatky neskoro, príp. zajtra, nech sa prihlási v sakristii k sv. spovedi.
 4. Vigília Božieho narodenia – Štedrý deň: Zajtra pri Rorátoch ukončíme adventné obdobie. V závere sv. omše si v rorátkach – v lampášoch odnesiete domov betlehemské svetlo. Odovzdávanie svetla je spojené aj s požehnaním pre rodinu. Kto potrebuje, bude aj požehnanie sviec na cintorín. Posledný adventný deň sa odporúča zachovať pôst, kto môže o chlebe a vode alebo aspoň zdržanlivosť od mäsitých pokrmov. Úmyslom je obetovať ho za rodinu a farnosť. Adventný veniec treba spáliť.
  Štedrý deň je dňom posv. vigílie očakávania narodenia Božieho Syna. V Hodine milosrdenstva zájdime na  cintorín pomodliť sa za tých, čo slávia sviatky vo večnosti a zapáľme na ich hroboch posv. sviecu s betlehemským svetlom, lebo tento deň treba pamätať na všetkých členov rodiny – aj na zosnulých, veď oni neprestali byť našimi príbuznými. Korunku sa predmodlievajú ružencoví horlitelia na všetkých cintorínoch.
  Za hlaholu zvonov v duchu spojení s celou farnosťou i sv. Cirkvou začneme sláviť vianočné sviatky spoločne o 18 00hod. Snažme sa tento sv. večer prežiť v blízkosti svojich najdrahších v spoločnej modlitbe, čítaní state Sv. Písma o Pánovom narodení a spevom vianočných kolied. Pamätajme aj na osamotených, ktorých by sme mohli pozvať k štedrovečernému stolu a zaujímajme sa, či niekto nepotrebuje našu pomoc. Láska a milosrdenstvo sú naším kresťanským záväzkom. Dbajme o tradičné kresťanské prežívanie sv. večere i celej vigílie.
  Všetkých farníkov pozývamenapolnočnú sv. omšu. Zvlášť prosíme rodičov, aby upravili režim dňa svojim deťom tak, aby mohli prísť na Polnočnú. Neľutujme túto obetu, ktorá je príznačná iba raz v roku a ako rodina je pohromade pri štedrovečernom stole, tak nech je spolu aj pri oltári na Polnočnej.
 1. Narodenie Pána: Na sviatok Božieho narodenia sv. Cirkev podľa tradície slávi tri sv. omše v čase – Omša v noci (polnočná) – Anjelská; Omša na úsvite – pastierska; Omša vo dne (farská) – slávnostná.
 2. Pápežské požehnanie: Na Božie narodenie presne na poludnie Jeho Svätosť Pp. František udelí svoje apoštolské požehnanie„Urbi et Orbi“– Mestu Rímu a celému svetu. Je spojené s úplnými odpustkami. Možno ho sledovať v priamom prenose v televízii a v rádiu.
 3. Jasličková pobožnosť: Naše deti a mládež si pripravili vianočný program, na ktorý vás srdečne pozývame v utorok popoludní.
 4. Vianočná oktáva: Od 25. XII. do 1. I. prežívamevianočnú oktávu Narodenia Pána.Počas nej sa zúčastňujme sv. omší a slávme tieto sviatočné dni pri betlehemských jasliach. Povzbudzujme deti a mladých ku každodennej sv. omši a sv. prijímaniu. Po sv. omšiach zachovajme pekný zvyk pomodliť sa pri jasličkách.
 5. Koledovanie v rodinách: Na sviatok sv. Štefana pri sv. omšio10 00bude požehnanie koledníkov, ktorínavštívia naše rodiny. Ofera spojená s koledovaním v tento deň bude obetovaná na misie (Dobrá novina) a na kostol podľa vášho uváženia. Pán Boh zaplať za vaše milodary. Koledovanie začne hneď po sv. omši.
 6. Nedeľa Sv. Rodiny: Pri farskej sv. omši si manželia obnovia svoje manželské sľuby, po ktorých prijmú požehnanie. Manželia nech si sadnú spolu.
 7. Ofera – Zbierka pri jasličkách je určená na udržiavanie Baziliky Božieho narodenia v Betleheme, ktorá stojí priamo na mieste, kde sa narodil Boží Syn.
 8. Prvoprijímajúci: Prosíme rodičov, aby využili čas prázdnin na zopakovanie učiva I. časti katechizmu – Katolícka vierouka. Po prázdninách bude preskúšanie.
 9. Rozpis služieb vo farnosti:

Predmodlievanie sv. ruženca: ruža č. 2., horliteľka p. Eva Skarbová.

Sobota, 17 30 hod.: Karolína Tkáčová, Anastázia Krivjanská, Kristína Čovanová, Šimon Mažerik, Valentína Kohutová.

Nedeľa, 14 15 hod.: Kristína Gazdová, Matej Treščák, Filip Kohut, Peter Kohut, Tadeáš Dzurko.

Liturgické služby

 

I. čítanie

Žalm

II. čítanie

prosby

Pondelok

Mária Kohutová

Bernardína Piškaninová

xxx

Michal Kováč

Xxx

Jozef Piškanin

Valéria Čopiková

Zuzana Hrehová

Utorok

Miriama Chvostaľová

Beáta Kohutová

Jozef Polačko

Patrícia Piškaninová

Michal Chvostaľ

Jozef Kováč

Dominika Fencáková

Júlia Krivjanská

Streda

Jozef Hančarik

Zuzana Chvostaľová

Magdaléna Chvostaľová

Zuzana Hrehová

xxx

Mária Janušová

Michal Kohut

Štvrtok

Mária Chvostaľová

xxx

xxx

Tomáš Tkáč

Piatok

Miloslava Hančariková

Emília Polačková

xxx

xxx

Mária Chvostaľová

Henrieta Gnipová

Sobota

Erika Gičová

xxx

xxx

Marta Burdová

Nedeľa

Jana Dzurková

Františka Gičová

Patrícia Piškaninová

Michal Kováč

Štefan Piškanin

Bernard Piškanin

Anna Savková

Eva Skarbová

Upratovanie kostola: pondelok, 7 00 hod.:

Mária Kohutová, č.d. 595; Zuzana Kohutová, č.d. 16; Justína Kohutová, č.d. 619; Mária Kohutová, č.d. 489; Valéria Kohutová, č.d. 530.

Upratovanie kostola: sobota, 7 30 hod.:

Mária Kohutová, č.d. 599; Mária Kohutová, č.d. 589; Mária Kohutová, č.d. 583; Katarína Kohutová, č.d. 501; Lenka Kohutová, č.d. 136.

Pán Boh zaplať všetkým, ktorí pomáhajú pri dôstojnom slávení bohoslužieb a starajú sa o čistotu a krásu Božieho domu.