Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

"Tvoje milosrdenstvo, Pane, nech je nad nami"

Ž 33

Liturgický prehľad na Prvý adventný týždeň 2018

Liturgický prehľad

na Prvý adventný týždeň 2018

Pondelok

3. XII.

 
Sv. Anna 5.45 hod Roráty + rod. Hašuľovej

Utorok

4. XII.

 
Sv. Anna 5.45 hod Roráty + rod. Bončíkovej, č.d. 54

Streda

5. XII.

 
Sv. Anna 5.45 hod Roráty + rod. Burdovej a Petríkovej

Štvrtok

6. XII.

Otvorenie farských adventných rekolekcií
Farský kostol   podľa programu

+ Jozef Burda, č.d. 59

+ Mária Ondušová – 4.výr.

+ rod. Dzurkovej, č.d. 54

Piatok

7. XII.

Vigília slávnosti Nepoškvrneného počatia bl. Panny Márie 

Deň pôstu za farnosť / Prvý piatok mesiaca

Farský kostol   podľa programu

BP Michala Kohuta – 23.r.

BP čl. Bratstva B. Srdca

+ rod. Kohutovej a Kováčovej, č.d. 385

+ Ján, Helena Kohutovi, č.d. 501

Sobota

8. XII.

Slávnosť  NEPOŠKVRNENÉHO  POČATIA  Bl.  PANNY  MÁRIE –  prikázaný sviatok
Farský kostol   podľa programu

+ Michal, Zuzana Solomejovi, č.d. 501

+ Michal, Mária Koťovi

+ Michal Krivjančin, č.d. 224

     

+ Andrej, Anna Božidarovi, č.d. 286

+ Ján, Mária, Mária, č.d. 267

+ kňaz Michal Mikula

Nedeľa

9. XII.

DRUHÁ  ADVENTNÁ  NEDEĽA
Farský kostol       podľa programu

BP rod. Kohutovej, č.d. 501

+ Michal, Mária Hrinovi

+ Alojz, Alžbeta, František Božidarovi

     

BP rod. Makarovej, č.d. 512

+ Ján Dzurko, č.d. 408

+ Anna Vajdová+ Mária Mesarošová, č. 512

FARSKÉ OZNAMY

 1. Popoludňajšia pobožnosť:Dnes je Prvá nedeľa mesiaca. Po farskej sv. omši bude vystavenie Najsv. Sviatosti až do pobožnosti. Ako zvyčajne o 14 15 spoločná modlitba sv. ruženca a po požehnaní výmena tajomstiev u horliteľov.
 2. Celodenná eucharistická adorácia:Po; Ut; Štv; Pia od 7 00 – 17 00hod. (vešpery + euch. požehnanie). Prosíme o zachovanie adoračných hodín ako na I. piatok. Ostatné dni súkromne, Kostol sv. Anny je otvorený celý deň.
 3. Sviatosť pokánia:podľa programu.
 4. Farská katechéza:

Pondelok

Katechéza – 5. – 8. roč. ZŠ

17.00 hod

Sv. Anna

 

Utorok

Katechéza – 1,2.roč. ZŠ

Katechéza – 3. roč. ZŠ

Katechéza – 4.roč ZŠ

16.00 hod

16.00 hod

17.00 hod

Katechet. miestnosť III.

Katechet. miestnosť I.

Sv. Anna

Piatok

Katechéza – 9.roč.,1.roč. SŠ

17.00 hod

Farský kostol

 1. Koledovanie – deti a mládež, ktorí majú záujem pomôcť pri vianočnom koledovaní alebo Jasličkovej pobožnosti sa stretnú dnes po popoludňajšej pobožnosti. Je to jedna z našich adventných obiet v príprave na Vianoce.
 2. Bohoslužby– Do stredy ešte pokračujú práce na mozaike. Od štvrtku budú už adorácia a bohoslužby vo farskom kostole.
 3. Advent – začali sme posvätný čas Adventu. Je čas stíšenia, horlivejšej modlitby – vyhýbajme sa hlučnej spoločnosti, zábavám, nekontrolovanému času na internete a ponorme sa do prežívania modlitby a čítania Sv. Písma. Zvlášť mládež treba upozorniť, že v tomto čase sa vyhýbame všetkému, čo narúša jeho posvätný ráz – ponocovanie, zábavy. Pozývame vás na Roráty, ktoré nám pomáhajú prežiť tieto dni v spojení s Kristom a Pannou Máriou v kostole, ale aj doma pri spoločnej modlitbe pri adventnom venci.
  Deti po Rorátoch pozývame do katechetickej miestnosti. Po raňajkách sa spoločne presunú do školy.
 1. Adventné rekolekcie – Našu farnosť navštívia pátri dominikáni z Košického kláštora od štvrtku do nedele. Budú viesť farské adventné rekolekcie, kázať, spovedať, dávať katechézy. Pomôžu nám hlbšie prežiť Adventné obdobie. Počas tejto duchovnej obnovy, ale už aj od zajtra prosme pre nich svetlo Ducha Sv., aby cez nich sa k nám prihovoril sám Boh.
 2. Slávnosť Nepoškvrneného počatia bl.Panny Márie– Sobota je prikázaným sviatkom. Viaže nás pod ťažkým hriechom účasťou na sv. omši. Zariaďme si nákupy a upratovanie už vopred, aby sme tento deň mohli prežiť sviatočne.
 3. Ofera – Na budúcu nedeľu je decembrová ofera na rekonštrukciu kostola. Pán Boh zaplať za vašu štedrosť.
 4. Milodary za službu kostolníka a kantora– Počas týždňa ich môžete prinášať do sakristie (10,- €/rodina). Príspevkom sa odvďačme za ich službu, ktorú konajú pre farnosť. Milodary sú rozdelené za službu kostolníka, kantora, pranie a žehlenie kostolnej bielizne.
 5. Vianočná sv. spoveď chorých – záujemcov nahláste v sakristii (okrem prvopiatkových). Spoveď bude v piatok.
 6. Gregoriánske sv. omše– Kto má záujemdať odslúžiť Gregoriánske sv. omše (30 sv. omší po sebe), môže nahlásiť úmysel s milodarom (210,-€) v sakristii. V našej farnosti to nie je možné (lebo musia byť nepretržite po sebe), preto ich posielame do kláštorov a kňazom do zahraničia. Záujem nahláste do konca týždňa.
 7. Stretnutie s Mikulášom pre žiakov MŠ a ZŠ bude v sobotu, 8.XII. o 16 00 na Obecnom úrade.
 8. Matrika našej farnosti –november 2018

Do sv. Cirkvi sme krstom prijali: Lukáš Hišem, *4.VII.2018, krst1 7.XI.2018. Bože, nech jeho život je tebe na slávu a jemu na spásu!

Do večnosti sme vyprevadili:

 • Mária Šutayová, *15.V.1936, +7.XI.2018
 • Ján Kohút, *20.X.1944, +22.XI.2018

Nech odpočívajú v pokoji!

 1. Milodarynovember 2018:Na kostol oferovali: z pohrebu Márie Šutayovej 100,-€; z pohrebu Jána Kohúta 100,- €. Na Lurdskú jaskyňu pútnici z Dębowca 50,-€. Pán Boh zaplať.
 2. Rozpis služieb vo farnosti:

Predmodlievanie sv. ruženca: ruža č. 8., horliteľka p. Marta Burdová .

Sobota, 20 30 hod.: Kristína Piškaninová, Michal Kohut, Anastázia Krivjanská, Kristína Čovanová, Šimon Mažerik.

Nedeľa, 14 15 hod.: Karolína Tkáčová, Valentína Kohutová, Kristína Gazdová, Matej Treščák, Filip Kohút.

Liturgické služby

 

I. čítanie

Žalm

II. čítanie

prosby

Pondelok

Beáta Kohutová

xxx

xxx

Eva Skarbová

Utorok

4.roč.

xxx

xxx

3.roč.

Streda

Mária Kohutová

xxx

xxx

Magdaléna Chvostaľová

Štvrtok

Jana Dzurková

xxx

xxx

Anna Savková

Piatok

Birmovanci

Júlia Krivjanská

Birmovanci

Timotej Gič

Sobota

Františka Gičová

Mária Janušová

Zuzana Hrehová

Patrícia Piškaninová

Michal Chvostaľ

Jozef Kováč

Bernard Piškanin

Magdaléna Chvostaľová

Nedeľa

Mária Chvostaľová

Bernardína Piškaninová

Jozef Polačko

Michal Kováč

Štefan Piškanin

Tomáš Tkáč

Marta Burdová

Jozef Polačko

Upratovanie kostola: pondelok, 17 15 hod.:

Alena Hašuľová, č.d. 384; Alena Hašuľová, č.d. 106; Zdenka Havrilčáková, č.d. 47.

Upratovanie kostola: streda, 17 30 hod.:

Valéria Holpová, č.d. 485; Mária Holpová, č.d. 357; Jana Holpová, č.d. 129; Beáta Hoľková, č.d. 31; Mária Horňáková, č.d. 555.

Pán Boh zaplať všetkým, ktorí pomáhajú pri dôstojnom slávení bohoslužieb a starajú sa o čistotu a krásu Božieho domu.