Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

"Chváľte, služobníci Pánovi, chváľte meno Pánovo."

Ž 113

Liturgický prehľad 30. týždeň v Období „cez rok“ 2018

Liturgický prehľad

30. týždeň v Období „cez rok“ 2018

Pondelok

29. X.

 
Farský kostol 17.00 hod Sv. omša + Okt. pob. BP rod. Hančarikovej, č.d. 470

 Utorok

30. X.

 
Farský kostol 9.00 hod Sv. omša

BP Kristíny Makarovej

+ rod. Staškovej, č.d. 186

Streda

31. X.

VIGÍLIA  SLÁVNOSTI   VŠETKÝCH  SVÄTÝCH

Záver októbrových pobožností 

Farský kostol 17.00 hod Vigília – Sv. omša s vešperami BP Miloša a Martiny Staškových, č.d. 188
    Ružencová procesia  
    Noc so svätými – Celonočná adorácia  

Štvrtok

1. XI.

Slávnosť  VŠETKÝCH  SVÄTÝCH – prikázaný sviatok

Začiatok Oktávy za duše v očistci / Prvý štvrtok mesiaca

Farský kostol 6.45 hod Ranné chvály  
  8.00 hod Sv. omša + Jozef Januš
  10.00 hod Farská sv. omša za farnosť
  14.30 hod Vešpery  
    Procesia na cintorín  

Piatok

2. XI.

SPOMIENKA  NA  VŠETKÝCH  VERNÝCH ZOSNULÝCH 

Prvý piatok mesiaca

Farský kostol 6.45 hod Ranné chvály  
  8.00 hod Sv. omša + čl. Bratstva B. Srdca
  10.00 hod Sv. omša + Pob. za zosnulých za všetkých zosnulých
  15.00 hod Cintorín  
  15.45 hod Vešpery  
  17.00 hod Sv. omša Na úmysel Sv. Otca

Sobota

3. XI.

Bl. Panny Márie v sobotu; spomienka
Farský kostol 7.00 hod Fatima + čl. Ružencového bratstva
  15.00 hod Cintorín  

Nedeľa

4. XI.

TRIDSIATA  PRVÁ  NEDEĽA  V  OBDOBÍ  „CEZ  ROK“ / Prvá nedeľa mesiaca
Farský kostol 8.00 hod Sv. omša + Milan Savka – 1.výr.
  10.00 hod Farská sv. omša za farnosť
    Euch. adorácia  
  15.00 hod Hodina Milosrdenstva  
    Cintorín  

FARSKÉ OZNAMY

 1. Popoludňajšia pobožnosť:Stretnutie horliteľov ruží bude dnes o 13 45 v katechetickej miestnosti. Októbrová pobožnosť sv. ruženca začne o 14 15hod. a po nej Hodina Milosrdenstva s eucharistickým požehnaním.
 2. Celodenná eucharistická adorácia vo farskom kostole: V zimnom období bude vystavenie Najsv. Sviatosti k poklone vo farskom kostole. V tomto týždni: Po, Str (nočná), Pia. Prosíme o zachovanie adoračných hodín ako na I. piatok. Ostatné dni súkromne, Kostol sv. Anny je otvorený celý deň.
 3. Sviatosť pokánia + odpustky za zosnulých: K sv. spovedi pristupujme kvôli získaniu odpustkov pre duše v očistci. Množstvo duší, aj z našich príbuzných, sú ešte v očistci a potrebujú našu pomoc a na koľkých si nikto nespomína. Pomôžme im, aby oni potom boli naši orodovníci v nebi.
  Spovedanie: Po: od 8 30hod. chorí; od 15 00hod. v kostole; Ut: 7 00– 9 00hod. (2 kňazi); Str: od 15 00hod.
 1. Farská katechéza:

Pondelok

Katechéza – 9.roč. ZŠ, 1.roč SŠ

17.00 hod

Farský kostol

Streda

Katechéza – 1. – 8.roč. ZŠ

16.00 hod

Katechet. miestnosť

 1. Októbrové pobožnosti – zakončíme v stredu Ružencovou procesiou. Prineste si so sebou sviece (najlepšie vložené do umelého krytu kvôli vetru). Deti a mladých pozývame zapojiť sa do spoločnej modlitby sv. ruženca počas mariánskeho sprievodu. Všetky svoje októbrové úmysly zhrňme do tejto záverečnej procesie.
 2. Halloween – odmietame všetky akcie aj tzv. halloweenské výzdoby – vyrezávané dyne so sviecami v dome či pred domom znamená, že v tomto dome neuctievame Pána Boha, ale diabla. Sú to skúsenosti exorcistov. Neignorujme ich. My, katolíci, sa spojme v posledný októbrový večer na spoločnej modlitbe tiež so sviecami, ale nie halloweenskými, ale k úcte našich svätých.
 3. Slávnosť Všetkých svätých – začína vigíliou v stredu večer a pokračuje nasledujúci deň. Je to sviatok oslávenej Cirkvi v nebi, ktorá oroduje za nás – putujúcu Cirkev na zemi a Cirkev trpiacu v očistci. Veľmi potrebujeme ich pomoc, preto si nájdime čas na nočnú adoráciu a v ich prítomnosti, najmä vzývajúc našich krstných a birmovných patrónov, modlime sa za odvrátenie každého zla, čo na nás číha na zemi. Je to prikázaný sviatok. Viaže nás vo svedomí pod ťažkým hriechom účasťou na sv. omši a zdržiavaním sa telesných prác a nákupov.
 4. Deň Dušičiek – tak zvykneme nazývať Spomienku na všetkých verných zosnulých. Je to deň, kedy Cirkev oslávená – svätci v nebi a my – Cirkev putujúca sa spájame v spoločnej modlitbe o Božie milosrdenstvo pre duše v očistci.Cirkev určila osem milostivých dní na získanie úplných odpustkov pre zosnulých tzv. Oktávu za duše v očistci od 1. XI. – 8. XI.

  Už vo štvrtok v popoludňajších hodinách sa pripájame k modlitbám putujúcej Cirkvi a po vešperách začíname procesiu, ktorou otvárame túto Oktávu za zosnulých. Počas nej možno získavať odpustky pre zosnulých a to takto:

  • každý deň navštíviť cintorín a pomodliť sa akúkoľvek modlitbu za zosnulých
  • pristúpiť k sv. prijímaniu
  • pomodliť sa na úmysel Sv. otca (Otče náš, Zdravas, Sláva Otcu)
  • ešte pred návštevou cintorína vzbudiť si ľútosť nad hriechmi a náklonnosťami k zlému a úmysel, že chceme tieto odpustky získať pre duše v očistci

  2. XI. možno získať tieto odpustky 2 krát – raz na cintoríne a raz v kostole za Modlitbu Pána (Otče náš) a Vyznanie viery (Verím v Boha).

  Na cintoríne sa správajme ticho a dôstojne, upozornime na to aj deti, že je to posvätné miesto. Vyhýbajme sa všetkému, čo narúša úctu k zosnulým.

  Využime možnosť pristúpiť 2x k sv. prijímaniu a na Deň Dušičiek ho obetujme ako pomoc pre zosnulých. Sviece,ktoré chcete zapaľovať za zosnulých si môžete dať posvätiť od pondelka po sv. omši počas celej oktávy (aj kedykoľvek počas roka). Pomoc pre duše v očistci je skutkom milosrdenstva. Počas tejto Oktávy im pomáhajme modlitbou, sv. prijímaním, pôstom a dobrými skutkami. Spoločná modlitba Korunky B. milosrdenstva za duše v očistci, ktorú sa budú predmodlievať horlitelia ruží, bude na všetkých cintorínoch počas Oktávy o 15 00hod.

 5. Prvý štvrtok mesiaca pripadána slávnosť Všetkých svätých. Obetujme ho za zosnulých biskupov a kňazov, zvlášť za tých ktorí pochádzali alebo pracovali v našej farnosti.
 6. Prvý piatok sa v sv. prijímaní a v adorácii spojme s Božským Srdcom, odprosujúc za ľahostajnosť ľudstva a zvlášť vynahrádzajme za nedbalostí duší v očistci. Po sv. omši o 8 00 je ofera Bratstva B. Srdca.
 7. Fatimská sobotapočas Oktávy bude dňom vynáhrady nielen za hriešnikov urážajúcich Pána Boha a rúhajúcich sa Panne Márii, ale aj za duše zomrelých, ktorým Božia Matka môže aj vďaka našim modlitbám priniesť do očistca veľa úľavy a útechy.
 8. Prvá nedeľa mesiaca – po farskej sv. omši euch. adorácia a popoludní výmena ružencových tajomstiev.
 9. Farský zbor –skúška bude v utorok o 17 00
 10. Ofera– na opravu farského kostola bude na budúcu nedeľu. Pán Boh zaplať za vašu štedrosť.
 11. Organizácia pro life Fórum života– s podporou Konferencie biskupov Slovenska ponúka pri vchode do kostola na predaj sviečku za nenarodené deti. Aj keď jej cena je podstatne nižšia, zakúpením sviečky a svojím príspevkom podporujeme kampaň proti potratom, pomoc matkám v hmotnej núdzi a deťom bez domova. Sviečku môžete zapáliť v okne domu alebo na cintoríne.
 12. Licheń – Kto by ešte mal záujem dať odslúžiť úmysel za svojich zosnulých pátrom mariánom do Licheňa, môže ešte doniesť dnes popoludní do sakristie.
 13. Rozpis služieb vo farnosti:

Predmodlievanie sv. ruženca: ruža č. 3: horliteľka p. Henrieta Gnipová.

Nedeľa, 14 15 hod.: Timotej Gič, Kristína Piškaninová, Michal Kohut, Karolína Tkáčová, Anastázia Krivjanská.

Liturgické služby

 

I. čítanie

žalm

II. čítanie

prosby

Pondelok

Beáta Kohutová

xxx

xxx

Anna Piškaninová

Utorok

Jana Dzurková

xxx

xxx

Jozef Polačko

Streda

4. roč.

Magdaléna Chvostaľová

4. roč.

3. roč.

Štvrtok

Mária Chvostaľová

Bernardína Piškaninová

Júlia Krivjanská

Zuzana Hrehová

Tomáš Tkáč

Bernard Piškanin

Miloslava Hančariková

Patrícia Piškaninová

Piatok

Emília Polačková

Marta Burdová

Anna Savková

Jozef Polačko

Zuzana Hrehová

Michal Kováč

Jozef Kováč

Erika Gičová

Jozef Piškanin

Michal Kohut

Eva Skarbová

Mária Janušová

Sobota

Mária Kohutová

xxx

xxx

Tomáš Tkáč

Nedeľa

Henrieta Gnipová

Mária Chvostaľová

Magdaléna Chvostaľová

Júlia Krivjanská

Jozef Piškanin

Michal Kohut

Valéria Čopiková

Zuzana Chvostaľová

Upratovanie kostola: pondelok, 18 15 hod.:

Anna Dzurková, č.d. 78; Monika Dzurková, č.d. 365; Erika Dzurková, č.d. 156; Ľubomíra Dzurková, č.d. 408; Gabriela Dzurková, č.d. 457.

Upratovanie kostola: sobota, 8 15 hod.:

Anna Dzurková, č.d. 72; Anna Dzurková, č.d. 582; Lenka Dzurková, č.d. 408; Denisa Dzurková, č.d. 365; Zuzana Dzurková, č.d. 408.

Pán Boh zaplať všetkým, ktorí pomáhajú pri dôstojnom slávení bohoslužieb a starajú sa o čistotu a krásu Božieho domu.