Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

"Chváľte, služobníci Pánovi, chváľte meno Pánovo."

Ž 113

Liturgický prehľad 26. týždeň v Období „cez rok“ 2018

Liturgický prehľad

26. týždeň v Období „cez rok“ 2018

Pondelok

1. X.

Sv. Terézie z Lisieux, panny a učiteľky Cirkvi; spomienka

Začiatok Októbrových pobožností

Farský kostol 17.00 hod Sv. omša + Okt. pob. + František Krivjančin – 13.výr.
    Ružencová procesia  

Utorok

2. X.

Sv. anjelov strážcov; spomienka
Sv. Anna 6.00 hod Sv. omša BP rod. Polačkovej, č.d. 301
Farský kostol 17.00 hod Sv. omša + Okt. pob. + Jozef Harvan – 30. deň pohr.

Streda

3. X.

 
Sv. Anna 17.00 hod Sv. omša + Okt. pob. + Juraj, Vladimír Milčíkovi

Štvrtok

4. X.

Sv. Františka Assiského; spomienka  / Prvý štvrtok mesiaca
Sv. Anna 6.00 hod Sv. omša + rod. Piškaninovej, č.d. 85
Farský kostol 17.00 hod Sv. omša + Okt. pob. BP kňaza Jána Gnipa
  23.00 hod Sv. hodina Getsemani  

Piatok

5. X.

Sv. Faustíny Kowalskej, panny; spomienka  / Prvý piatok mesiaca
Sv. Anna 6.00 hod Sv. omša + Mária Burdová, č.d. 196
Farský kostol 17.00 hod Sv. omša + Okt. pob. BP čl. Bratstva B. Srdca

Sobota

6. X.

Prvá sobota mesiaca – fatimská
Farský kostol 7.00 hod Fatima BP čl. Ružencového bratstva
Sv. Anna 17.00 hod Sv. ruženec  

Nedeľa

7. X.

DVADSIATA  SIEDMA   NEDEĽA  V  OBDOBÍ  „CEZ  ROK“

Prvá nedeľa mesiaca

Farský kostol 6.00 hod Sv. omša + Ján Burda, č.d. 523
  8.00 hod Sv. omša BP Františka Kohuta – 50.r.
Sv. Anna 15.00 hod Hodina Milosrdenstva  

FARSKÉ OZNAMY

 1. Popoludňajšia pobožnosť – Spoločná modlitba sv. ruženca dnes začne o 14 15, po nej Hodina Milosrdenstva s Euch. požehnaním.
 2. Eucharistická adorácia v Kostole sv. Anny – do 16 00 (vešpery + euch. požehnanie): Po, Ut, Štv (celodenná a po večernej sv. omši do polnoci), Pia. Ostatné dni súkromne, Kostol sv. Anny je otvorený celý deň.
 3. Sviatosť pokánia spovedanie chorých: Po od 8 00; Kostol sv. Anny: Po (od 15 00), Ut (8 – 9 00 ; od 15 00), Str (od 15 00), Štv (8 – 9 00 ; od 15 00). Vo farskom kostole každý deň od 16 15 do štvrtka.
 4. Farská katechéza –

Pondelok

Katechéza – 5,6,7.roč ZŠ

Katechéza – 8.roč ZŠ

16.00 hod

17.00 hod

Katechet. miestnosť I.

Katechet. miestnosť I.

 

Utorok

Katechéza – 1,2.roč. ZŠ

Katechéza – 3. roč. ZŠ

Katechéza – 4.roč ZŠ

16.00 hod

16.00 hod

17.00 hod

Katechet. miestnosť III.

Katechet. miestnosť I.

Farský kostol

Štvrtok

Katechéza – 9.roč.,1.roč. SŠ

17.00 hod

Farský kostol

Piatok

Katechéza – 2,3.roč SŠ

17.00 hod

Farský kostol

 1. Októbrové pobožnosti – Zajtra začíname mariánsky mesiac zasvätený Matke Božej. Naším prejavom úcty k nej v tomto mesiaci je každodenná modlitba posv. ruženca. Pozývame všetkých farníkov zajtra na ružencovú procesiu, ktorou otvoríme tohtoročný október, zvlášť deti a mladých do sprevádzania sochy Panny Márie.

  Počas Októbrovej pobožnosti sa modlíme tú časť sv. ruženca, ktorá pripadá na daný deň. Pred sv. omšou tú časť, ktorá jej predchádza, spolu so všetkými modlitbami, ako je každodenným zvykom.

  Každý deň možno získať za účasť na októbrovej pobožnosti úplné odpustky. Môžeme ich obetovať za seba alebo za duše v očistci. K ich získaniu je potrebné pristupovať k sv. prijímaniu.

 2. V tomto týždni – na Prvý štvrtok sa v svojich modlitbách zamerajme prosiť za požehnanie kňazov a vzbudenie nových kňazských, rehoľných a misijných povolaní. Na Prvý piatok ponúkame Pánu Bohu svoje modlitby a obety počas sv. omše a adorácie na zmierenie za naše hriechy. Večerná sv. omša je za členov Bratstva B. Srdca a po nej ofera. Počas Fatimskej soboty skrze Nepoškvrnené Srdce Panny Márie vyprosujeme obrátenie hriešnikov a pokoj pre svet. V závere bude hneď výmena ružencových tajomstiev (kvôli Obišovskej púti).
 3. Birmovanci – Naši birmovanci od piatku začínajú Novénu k Duchu Sv. pred prijatím sviatosti birmovania. Dôležité je, aby sa neprerušila. Aj apoštoli takto s Pannou Máriou čakali na príchod Turíc. Počas tých dní pozývame ich rodičov, birmovných a starých rodičov i členov rodín k spoločnej modlitbe sv. ruženca za hlboké prežitie slávnosti prijatia darov Ducha Sv. V rámci tejto bezprostrednej prípravy si konáme aj púť do Obišoviec.
 4. Obišovce – Na budúcu sobotu a nedeľu sa koná arcidiecézna púť do Sanktuária bl. Panny Márie Ružencovej v Obišovciach. O. arcibiskup pozýva všetkých – mladších aj starších a zvlášť členov Ružencových bratstiev na stretnutie s Božou Matkou. Milostivý obraz, ktorý sa nachádza v Sanktuáriu ročne navštevuje množstvo veriacich so svojimi poďakovaniami, odproseniami i prosbami. Pripojme sa aj my k nim. Liturgický program púte je na farskej nástenke. Záujemci nech sa zapíšu čím skôr v sakristii a hneď vyplatia cestovné 8,- €. Odchod je v nedeľu o 5 30 zo všetkých zastávok v obci. Nezabudnite na pútnické stoličky.
 5. Rozpis služieb vo farnosti:

Predmodlievanie sv. ruženca: ruža č. 8: horliteľka p. Anna Polačková.

Sobota, 17 00 hod.: Zuzana Chvostaľová, Gabriel Piškanin, Rafael Piškanin, Timotej Gič, Kristína Piškaninová.

Liturgické služby

 

I. čítanie

žalm

II. čítanie

prosby

Pondelok

Jozef Piškanin

xxx

xxx

Mária Chvostaľová

Utorok

Marta Burdová

Magdaléna Chvostaľová

xxx

xxx

Miloslava Hančariková

Prvoprijímajúci

Streda

Erika Gičová

xxx

xxx

Bernard Piškanin

Štvrtok

Anna Piškaninová

Mária Kohutová

xxx

xxx

Jana Dzurková

Bernardína Piškaninová

Piatok

Eva Skarbová

Eliška Fencáková

xxx

xxx

Michal Kohut

Timotej Gič

Sobota

Anna Savková

xxx

xxx

Štefan Piškanin

Nedeľa

Zuzana Chvostaľová

Emília Polačková

Michal Kováč

Zuzana Hrehová

Michal Chvostaľ

Jozef Polačko

Valéria Čopíková

Mária Janušová

Upratovanie kostola: pondelok, po procesii:

Marta Burdová, č.d. 285; Mária Burdová, č.d. 549; Valéria Burdová, č.d. 536; Anna Burdová, č.d. 427; Ľubica Burdová, č.d. 491.

Upratovanie kostola: sobota, 8 00 hod.:

Mária Burdová, č.d. 242; Ľubica Burdová, č.d. 174; Slávka Burdová, č.d. 3; Jana Burdová, č.d. 296; Zuzana Burdová, č.d. 427.

Pán Boh zaplať všetkým, ktorí pomáhajú pri dôstojnom slávení bohoslužieb a starajú sa o čistotu a krásu Božieho domu.