Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

"Moje ovce počúvajú môj hlas, ja ich poznám a ony idú za mnou."

Jn 10, 27

Liturgický prehľad 22. týždeň v Období „cez rok“ 2018

Liturgický prehľad

22. týždeň v Období „cez rok“ 2018

Pondelok

3. IX.

Sv. Gregora Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi; spomienka
Farský kostol 17.00 hod Sv. omša – Veni Sancte + Jozefína Burdová – 30.deň pohrebu

Utorok

4. IX.

 
Farský kostol 17.00 hod Sv. omša BP Jána Piškanina – 50.r.

Streda

5. IX.

 
Sv. Anna 7.00 hod Sv. omša + rod. Lojanovej, č.d. 505

Štvrtok

6. IX.

Výročie posviacky katedrálneho chrámu v Košiciach

Prvý štvrtok mesiaca /Začiatok Novény k Bl. Panne Márii Sedembolestnej

Sv. Anna 6.00 hod Sv. omša + Helena Skvašiková – 1.výr.
Farský kostol 17.00 hod Sv. omša BP Márie Lelkovej – 50.r.
    Pob. za kňazov  
    Euch. adorácia  
  23.00 hod Sv. hodina Getsemani  

Piatok

7. IX.

Troch sv. košických mučeníkov; spomienka  /  Prvý piatok mesiaca
Sv. Anna 6.00 hod Sv. omša + kňaz Michal Mikula
Farský kostol 17.00 hod Sv. omša + čl. Bratstva B. Srdca
    pob. na I. piatok  

Sobota

8. IX.

Sviatok  NARODENIA  Bl. PANNY  MÁRIE
Farský kostol 6.45 hod Ranné chvály  
  8.00 hod Sv. omša + Juraj, Katarína Kovaľovi
  10.00 hod Sv. omša BP manž. Treščákových – 50.r. sobáša
  14.40 hod Posvätné čítanie  

Nedeľa

9. IX.

DVADSIATA  TRETIA  NEDEĽA  V  OBDOBÍ  „CEZ  ROK“
Farský kostol 8.00 hod Sv. omša + Anna Hančariková, č.d. 381
  10.00 hod Farská sv. omša za farnosť
  15.00 hod Hodina Milosrdenstva  

 

FARSKÉ OZNAMY

 1. Popoludňajšia pobožnosť – Dnes je Prvá nedeľa mesiaca. Po farskej sv. omši bude vystavená Najsv. Sviatosť k poklone. Spoločná modlitba členov Bratstva sv. ruženca začne o 14 15, po nej Hodina Milosrdenstva. V závere bude výmena ružencových tajomstiev.
 2. Eucharistická adorácia v Kostole sv. Anny – Po, Ut, Štv, Pia od 7 00 hod. Záver hodinu pred sv. omšou (vešpery + euch. požehnanie). V So je adorácia vo farskom kostole do 15 00 Ostatné dni súkromne, Kostol sv. Anny je otvorený celý deň.
 3. Sviatosť pokánia – Spovedanie v Kostole sv. Anny (v sakristii): Po (7 – 8 00; od 14 30 spovedanie žiakov a študentov); Ut (9 00 spoveď chorých; od 14 30 do vešpier); Štv (7 – 8 00; od 14 30 do vešpier). Vo farskom kostole sa spovedá pred večernou sv. omšou. Nenechávajte si sv. spoveď na piatok!
 4. Veni Sancte – V pondelok je začiatok nového šk. roka. Pri sv. omši sa chceme spolu so žiakmi a študentmi modliť o pomoc Ducha Sv. pri nárokoch školských povinností. Pred sv. omšou (od 14 30) je možnosť pristúpiť k sv. spovedi, aby sme očistení od hriechov spojili svoje sily s Božou pomocou.
 5. Katechézy – V novom šk. roku sa okrem školskej stretávame aj na farskej katechéze. Prosíme všetkých žiakov, aby v piatok po večernej sv. omši zostali na krátke stretnutie v kostole a dohodli si termíny spoločných stretnutí. Tretiaci majú katechézu v utorok o 16 00 ; birmovanci 9. roč. ZŠ a 1. roč. SŠ vo štvrtok po sv. omši; birmovanci 2. – 3 roč. SŠ v piatok po sv. omši.
 6. Novéna k Sedembolestnej – začína vo štvrtok. Modlíme sa ju pred sv. omšou. Spoločne obetujme túto Novénu k Patrónke Slovenska za našu vlasť, za vládnych predstaviteľov, za oslobodenie krajiny od všetkého zla, za upevnenie katolíckej viery a jednotu i súdržnosť sv. Cirkvi. Tieto úmysly vložme do svojich obiet, do znášania nepríjemnosti a krížov a hlavne pamätajme na nich pri sv. omšiach. Aj chorých zapojme do tejto Novény.
 7. V tomto týždni – na Prvý štvrtok mesiaca obetujme svoje modlitby za posvätenie kňazov a nové duchovné povolania z celej sv. Cirkvi a zvlášť z našej farnosti; na Prvý piatok pri adorácii odprosujme za hriechy voči Ježišovmu Srdcu. Po večernej sv. omši je ofera Bratstva B. Srdca.
 8. Sviatok Narodenia bl. Panny Márie – Božia Matka má v sobotu svoj deň narodenín. Ako sa na jej deti patrí, prinesme našej Matke dar v podobe nábožne prežitého sviatočného dňa na jej oslavu v adorujúcej prítomnosti pred Najsv. Sviatosťou, s modlitbou sv. ruženca a prijatím Božieho Syna v Eucharistii.
 9. Púť do Rovného – Nastávajúcu nedeľu je odpustová slávnosť v Rovnom. Spoločnou procesiou sa pripojme k oslave Panny Márie. Odchod je z Kostola sv. Anny o 7 50 spoločnou modlitbou a požehnaním na cestu.
 10. Ofera – Na budúcu nedeľu je ofera na rekonštrukciu farského kostola. Pán Boh zaplať za vaše milodary.
 11. SSV – Členovia Spolku sv. Vojtecha nech si do konca týždňa v sakristii po sv. omši vyzdvihnú kalendár Pútnik svätovojtešský a podielovú knihu na r. 2019. Členský poplatok je 5,- €. Noví členovia sa tiež môžu prihlásiť.
 12. Matrika našej farnosti – august 2018

  Do sv. Cirkvi sme krstom prijali: Mia Mária Czismadiová, *27.VI.2017, krst 4.VIII.2018.

  Nech je jej život Pánu Bohu na slávu a im na spásu.

  Sviatosť manželstva prijali: Ondrej Brutenič a Františka Kováčová, sobáš 18.VIII.2018.

  Čo si navzájom pred oltárom sľúbili, nech s Božou pomocou aj dodržia.

  Do večnosti sme vyprevadili: Jozefína Burdová, *5.IV.1950, +30.VII.2018; Jozef Fencák, *27.VII.1933, +23.VIII.2018.

  Odpočinutie večné daj im, ó, Pane …

 13. Milodary na kostol – z pohrebu Paulíny Telvákovej 50,- €; z pohrebu Jozefa Fencáka 50,- €. Pán Boh zaplať.
 14. Ohlášky – Sviatosť manželstva chcú prijať: Vladimír Krivjančin, rím. kat., syn rodičov Jána a Boženy rod. Bačovej, nar. v Snine a býv. v Dlhom n/Cir. a Eva Orendáčová, rím. kat., dcéra rodičov Andreja a Evy rod. Bakošovej, nar. v Humennom a býv. v HE – Sídl. III. Sobáš:8.IX.2018 v HE – Sídl. III.
  Slavomír Barila, rím. kat., syn rodičov Slavomíra a Márie rod. Tarbajovej, nar. v Revúcej a bývajúci v Muráni a Mária Bednárová, rím. kat., dcéra rodičov Jozefa a Magdalény rod. Burdovej, nar. v Snine a bývajúca v Dlhom n/Cir. Sobáš: 22.IX.2018 o 14 00 hod. v Kostole sv. Anny.

  Erik Fedurco, gr. kat., syn rodičov Michala a Márie rod. Komárovej, nar. a bývajúci v Snine a Marianna Lelková, rím. kat., dcéra rodičov Jozefa a Marty rod. Bobíkovej, nar. v Humennom a bývajúca v Dlhom n/Cir. Sobáš: 22.IX.2018 o 15 30 hod. vo farskom kostole.

  Kto by vedel o nejakej prekážke, pre ktorú by nemohli prijať sviatosť manželstva, nech to oznámi na farskom úrade. Pamätajte na nich v svojich modlitbách.

 15. Rozpis služieb vo farnosti:

Predmodlievanie sv. ruženca: ruža č. 4: horliteľka p. Jozefína Burdová.

Nedeľa, 14 15 hod.: Jana Tomášová, Šimon Tkáč, Júlia Krivjanská, Tomáš Tkáč, Jana Piškaninová.

Liturgické služby

 

I. čítanie

žalm

II. čítanie

prosby

Pondelok

Erika Gičová

xxx

xxx

Mária Kohutová

Utorok

Beáta Kohutová

xxx

xxx

Anna Savková

Streda

Mária Chvostaľová

xxx

xxx

Anna Piškaninová

Štvrtok

Zuzana Chvostaľová

Emília Polačková

xxx

xxx

Bernardína Piškaninová

Jozef Piškanin

Piatok

Eva Skarbová

Magdaléna Chvostaľová

xxx

xxx

Bernard Piškanin

Tomáš Tkáč

Sobota

Henrieta Gnipová

Michal Chvostaľ

Zuzana Hrehová

Júlia Krivjanská

xxx

Štefan Piškanin

Eliška Fencáková

Nedeľa

Valéria Čopíková

Marta Burdová

Jozef Polačko

Patrícia Piškaninová

Jozef Kováč

Michal Kohut

Jana Dzurková

Mária Janušová

Upratovanie kostola: pondelok, 17 30 hod.:

Viktória Vojtková, č.d. 542; Mária Vološinová, č.d. 173; Mária Vološinová, č.d. 173; Renáta Voľanská, č.d. 4; Daniela Vozárová, č.d. 61.

Upratovanie kostola: piatok, 17 45 hod.:

Martina Zarembová, č.d. 529; Magdaléna Zákutná, č.d. 565; Mária Zuščáková, č.d. 292; Magdaléna Zuščáková, č.d. 292; Anna Andrejcová, č.d. 360.

Pán Boh zaplať všetkým, ktorí pomáhajú pri dôstojnom slávení bohoslužieb a starajú sa o čistotu a krásu Božieho domu.