Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

"Chváľte, služobníci Pánovi, chváľte meno Pánovo."

Ž 113

Liturgický prehľad 18. týždeň v Období „cez rok“ 2018

Liturgický prehľad

18. týždeň v Období „cez rok“ 2018

Pondelok

6. VIII.

Sviatok  PREMENENIA  PÁNA
Farský kostol 5.30 hod Ranné chvály  
  6.00 hod Sv. omša + Paulína Telváková
  14.40 hod Posvätné čítanie  
  16.45 hod Vešpery  
  18.00 hod Sv. omša + Jozefína Burdová

Utorok

7. VIII.

 
Farský kostol 7.00 hod Sv. omša + František Burda – 30.deň pohrebu

Streda

8. VIII.

Sv. Dominika, kňaza; spomienka
Farský kostol 17.00 hod Sv. omša BP manž. Piškaninových – 20.r. sob.

Štvrtok

9. VIII.

Sv. Terézie Benedikty od Kríža, panny a mučenice, patrónky Európy; sviatok
Farský kostol 7.00 hod Sv. omša + Vladimír, Mária Zollerovi

Piatok

10. VIII.

Sv. Vavrinca, diakona a mučeníka; sviatok
Farský kostol 19.00 hod Sv. omša + kňaz Ján Piškanin – 19.výr.

Sobota

11. VIII.

Sv. Kláry, panny; spomienka
Farský kostol 7.00 hod Sv. omša + Michal Leňka
Sv. Anna 19.00 hod Sv. ruženec  

Nedeľa

12. VIII.

DEVÄTNÁSTA  NEDEĽA  V  OBDOBÍ  „CEZ  ROK“ 
Farský kostol 7.00 hod Sv. omša BP Šimona Dzurka – 19.r.
  9.00 hod Farská sv. omša za farnosť
  15.00 hod Hodina Milosrdenstva  

 

FARSKÉ OZNAMY

 1. Popoludňajšia pobožnosť – Dnes je Prvá nedeľa mesiaca. Po farskej sv. omši je eucharistická poklona. Spoločná modlitba členov Bratstva sv. ruženca začne o 14 15, po nej Hodina Milosrdenstva s Eucharistickým požehnaním. V závere výmena ružencových tajomstiev.
 2. Eucharistická adorácia vo farskom kostole – pondelok. Ostatné dni súkromne. Kostol sv. Anny je otvorený celý deň.
 3. Sviatosť pokánia – pol hodiny pred sv. omšou, okrem nedele a sviatkov.
 4. Poďakovanie – Všetkým, ktorí ste sa pričinili o dôstojný priebeh odpustovej slávnosti srdečné Pán Boh zaplať: za ochotu zapojiť sa do adoračnej stráže pri Oltárnej Sviatosti, za účasť na duchovnom programe, výzdobu v kostole i pred kostolmi, spev, asistencia pri oltári, upratovanie a všetko, čo podporilo dôstojný priebeh nielen slávnosti, ale celej prípravnej novény. Otec kardinál si zaspomínal a poprechádzal sa na miestach, ktoré navštívil ešte v mladosti a potom už ako biskup, či kardinál v prítomnosti neb. p. dekana. Všetkým ďakuje za vrelé prijatie a povzbudený nielen spomienkami, ale aj prítomnosťou na odpustovej sv. omši prosí o modlitby a vytrvalosť vo viere predkov, ktorá tak pre nich, ako aj pre nás je záchranou pre časnosť i večnosť.
 5. Spomienkové predmety – Z príležitosti 25-teho výročia konsekrácie nášho farského kostola sme vám pripravili spomienkové predmety s erbom našej farnosti, ktorý bol požehnaný o. kardinálom. Kľúčenky, perá, hrnčeky a magnetky vezmite domov a ponúknite aj svojim známym. Ich zakúpením podporíte potreby kostola. Zvlášť dávame do pozornosti knihu o o. kardinálovi, jeho životnom diele a dôležitých medzníkoch jeho života. Mala by byť v každej rodine. Ktorej farnosti preukázal toľko pozornosti, ako našej a tak často ju navštevoval? Nech je spomienkou aj pre budúce generácie o veľkom človeku, ktorý tak cez svojho strýka ako aj osobne bol úzko spojený s našou farnosťou. Všetky predmety nájdete na stolíkoch pri vchode do kostola. Za váš záujem Pán Boh zaplať.
 6. Sviatok Premenenia Pána – slávime v pondelok. Prežime ho pred naším Pánom v eucharistickej adorácii a účasťou na sv. omši.
 7. Púť – Odchod pútnikov do Licheńa je v pondelok o 20 30 od farského kostola.
 8. Predmanželské náuky – Arcidiecézne centrum pre rodinu v Košiciach v jeseni ponúka pre snúbencov možnosť absolvovať víkendové kurzy prípravy na manželstvo, ktoré sa v mesiaci september budú realizovať: v Brehove v termíne – 16.IX.2018 a v Bardejovských kúpeľoch v dňoch 21. – 23.IX.2018. Bližšie informácie sú uvedené na stránke rodina.rimkat.sk. V prípade záujmu sa snúbenci môžu prihlásiť na kurz vyplnením formulára, dostupného na uvedenej stránke.
 9. Ohlášky – Sviatosť manželstva chcú prijať:
  Ondrej Brutenič, rím. kat., syn rodičov, Ondreja a Beáty rod. Žinčákovej, nar. v Humennom a býv. v HE – Sídl. Pod Sokolejom a Františka Kováčová, rím. kat, dcéra rodičov, Jaroslava a Gabriely rod. Kuchárovej, nar. v Snine a býv. v Dlhom n/Cir. Sobáš: Dlhé nad Cirochou, 18.VIII.2018 o 14 00
  Ohlasujú sa po II. krát. Kto by vedel o nejakej prekážke, pre ktorú by nemohli prijať sviatosť manželstva, nech to oznámi na farskom úrade. Pamätajte na nich v svojich modlitbách.
 10. Matrika našej farnosti – máj – júl 2018:

  Do sv. Cirkvi sme krstom prijali: Richard Kolář, *1.II.2018, krst 6.V.2018; Tobias Jancusko, *27.IV.2018, krst 3.VI.2018; Tamara Bialá, *1.VI.2018, krst 23.VI.2018.

  Nech je ich život Pánu Bohu na slávu a im na spásu.

  Do večnosti sme vyprevadili: Mária Lelková, *23.IX.1942, +6.V.2018; Mária Cibuľová, *18.II.1961, +21.V.2018; František Šoltes, *22.XI.1959, +16.VI.2018; Mikuláš Hajdu, *14.I.1975, +17.VI.2018; Helena Pavlovčinová, *22.V.1927, +14.VII.2018, František Burda, *30.IV.1940, +6.VII.2018; Paulína Telváková, *20.VIII.1933, +27.VII.2018.

  Odpočinutie večné daj im, ó, Pane …

 11. Milodary na kostol – z krstu Tamary Bialej 100,- €; z pohrebu Jozefíny Burdovej 50,-€; Ing. Mária Janušová obetovala nový omšový kalich a cibórium.

  Nech Pán odmení vašu štedrosť a požehná vaše námahy.

 12. Rozpis služieb vo farnosti:

Predmodlievanie sv. ruženca: ruža č. 9: horliteľka p. Jana Piškaninová.

Sobota, 19 00 hod.: Eliška Tulenková, Miriam Kohutová, Jana Tomášová, Šimon Tkáč, Júlia Krivjanská.

Nedeľa, 14 15 hod.: Tomáš Tkáč, Jana Piškaninová, Patrícia Piškaninová, Zuzana Chvostaľová, Gabriel Piškanin.

Liturgické služby

 

I. čítanie

žalm

II. čítanie

prosby

Pondelok

Mária Chvostaľová

Emília Polačková

Júlia Krivjanská

Zuzana Hrehová

xxx

Timotej Gič

Mária Janušová

Utorok

Jozef Polačko

xxx

xxx

Anna Savková

Streda

Mária Kohutová

xxx

xxx

Magdaléna Chvostaľová

Štvrtok

Bernardína Piškaninová

xxx

xxx

Valéria Čopiková

Piatok

Marek Makar

xxx

xxx

Marta Burdová

Sobota

Bernard Piškanin

xxx

xxx

Tomáš Tkáč

Nedeľa

Zuzana Chvostaľová

Erika Gičová

Michal Kováč

Patrícia Piškaninová

Michal Chvostaľ

Michal Kohut

Jana Dzurková

Beáta Kohutová

Upratovanie kostolov: utorok, 18 30 hod.:

Eva Skarbová, č.d. 3; Valéria Sklenárová, č.d. 537; Mária Sklenčárová, č.d. 308; Marta Skvašiková, č.d. 552; Jana Skvašiková, č.d. 198.

Upratovanie kostola: sobota, 7 30 hod.:

Frederika Skvašiková, č.d. 215; Jozefína Skvašiková, č.d. 476; Lenka Skvašiková, č.d. 476; Magdaléna Sninčáková, č.d. 235; Eva Sokyrová, č.d. 52.

Pán Boh zaplať všetkým, ktorí pomáhajú pri dôstojnom slávení bohoslužieb a starajú sa o čistotu a krásu Božieho domu.