Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

"Milostivý a milosrdný je Pán, zhovievavý a veľmi láskavý."

Ž 145, 8

Liturgický prehľad 8. týždeň v Období „cez rok“ 2018

Liturgický prehľad

8. týždeň v Období „cez rok“ 2018

Pondelok

28. V.

 
Farský kostol 17.00 hod Máj. pob. + Sv. omša zdr. Kataríny Škutkovej

Utorok

29. V.

 
Sv. Anna 6.00 hod Sv. omša + Ján Polačko
Farský kostol 18.00 hod Máj. pob. + Sv. omša + Alžbeta Božidarová

Streda

30. V.

Vigília slávnosti Božieho Tela / Začiatok Novény k Najsv. Srdcu Ježišovmu
Farský kostol   Máj. pob.  
  18.00 hod Vigília – Sv. omša s vešperami + Juraj, Alžbeta Sninčákovi
    Novéna + Euch. adorácia  
  19.30 hod Posvätné čítanie  

Štvrtok

31. V.

Slávnosť  NAJSVÄTEJŠIEHO  KRISTOVHO  TELA  A  KRVI –  prikázaný sviatok
Farský kostol 5.30 hod  Ranné chvály  
  6.00 hod Sv. omša BP Veroniky Kohútovej – 78.r.
  16.45 hod Vešpery  
    Máj. pob.  
  18.00 hod Farská sv. omša za farnosť
    Eucharistická procesia  

Piatok

1. VI.

Prvý piatok mesiaca
Sv. Anna 6.00 hod Sv. omša BP Viktórie Gazdovej – 18.r.
Farský kostol 18.00 hod Sv. omša + Novéna BP členov Bratstva B. Srdca

Sobota

2. VI.

Prvá sobota mesiaca – fatimská
Farský kostol 7.00 hod Fatima + Novéna BP čl. Ružencového bratstva
Sv. Anna 19.00 hod Sv. ruženec  

Nedeľa

3. VI.

DEVIATA  NEDEĽA  V  OBDOBÍ  „CEZ ROK“
Farský kostol 8.00 hod Sv. omša zdr. Márie Hašuľovej – 50.r.
  10.00 hod Farská sv. omša za farnosť 
  15.00 hod Hodina Milosrdenstva + Novéna  

FARSKÉ OZNAMY

 1. Popoludňajšia pobožnosť – Spoločná modlitba sv. ruženca začne o 14 15 a po nej Májová pobožnosť. Hodinu Milosrdenstva zakončíme vešperami.
 2. Eucharistická adorácia v Kostole sv. Anny – Po, Ut, Štv (farský kostol), Pia. Záver hodinu pred sv. omšou (vešpery + euch. požehnanie). Prosíme o zachovanie adoračných hodín ako na I. piatok. Ostatné dni súkromne, kostol je otvorený celý deň.
 3. Sviatosť pokánia – pre chorých Po o 8 00 Spovedanie v kostole: Po, Ut, Str v Kostole sv. Anny (v sakristii) od 15 30 hod. do vešpier; vo farskom kostole pred sv. omšou.
 4. Farská katechéza: Žiaci si majú doniesť so sebou domácu úlohu (3 vety z nedeľného evanjelia a kázne), ružencové tajomstvo a katechetický index.

Pondelok

 

Katechéza – 4,5.roč ZŠ

Katechéza – 6,7.roč ZŠ

17.00 hod

17.00 hod

Farský kostol

Farský kostol

Utorok

Katechéza – MŠ,1,2.roč. ZŠ

Katechéza – 3. roč. ZŠ

Katechéza – 8,9.roč ZŠ

17.00 hod

17.00 hod

19.00 hod

Katechet. miestnosť

Katechet. miestnosť

Katechet. miestnosť

Piatok

Katechéza – 1,2.roč SŠ

18.00 hod

Farský kostol

 1. Slávnosť I. sv. prijímania – Dnes ďakujeme Pánu Bohu za 16 prvoprijímajúcich detí, ktoré sa prvýkrát stretli s Ježišom Kristom v Oltárnej Sviatosti. V tomto týždni:

  – sa budú spolu stretávať hodinu pred sv. omšou v katechetickej miestnosti a v kostole predmodlievať sv. ruženec. Prežívajú tzv. Biely týždeň.

  – v utorok bude zasvätenie detí Panne Márii a prijatie do Bratstva karmelského škapuliara. Spolu s nimi môžu vstúpiť do Bratstva aj ich rodičia a príbuzní, príp. ostatní, čo majú záujem. Záujemcovia nech sa prihlásia do zajtra v sakristii, kde si hneď môžu kúpiť strieborný škapuliar. Povinnosťou člena Bratstva je nosiť neustále vo dne, v noci škapuliar (plátenný alebo medailón) a každodenne sa modliť určenú modlitbu. Povinnosť nezaväzuje pod ťažkým hriechom.

  – vo štvrtok, na slávnosť Božieho Tela doprevádzajú Oltárnu sviatosť v sprievode a spolu s ostatnými deťmi a mladými rozsypávajú lupene kvetov. Rodičov prosíme, aby im ich pomohli nazbierať.

  – V sobotu, 9.VI., v deň Nepoškvrneného Srdca bl. Panny Márie, si vykonáme ďakovnú púť na Mariánsku horu do Baziliky v Levoči spolu s rodičmi a príbuznými, ktorí v priebehu týždňa nahlásia počty za každú rodinu p. Petrovej.

 2. Novéna k Najsv. Srdcu Ježišovmu: Začína v stredu na vigíliu sviatku Božieho Tela. Modlíme sa ju v závere sv. omše pri vyloženej Oltárnej Sviatosti. Na túto Novénu pozývame zvlášť členov Bratstva Božského Srdca Ježišovho a počas nej adorovať pred Eucharistiou. Venujme Pánu Ježišovi týchto 9 dní vynáhrady za naše hriechy. Počas Novény si môžeme vyprosiť obrátenie ľudských sŕdc. Ofera vždy po sv. omši je určená na zástavu Bratstva B. Srdca. Pán Boh zaplať.
 3. Sviatok Božieho Tela: V stredu večer začíname vigíliu tohto sviatku. Kostol sv. Anny má pôvodný titul „Kostol Večere Pánovej“, preto má úzky súvis s týmto sviatkom. Patrí sa, aby sme zvlášť v ňom preukazovali eucharistickú poklonu Ježišovi Kristovi a aby sme povzbudili aj deti a mladých ku každodennej adorácii Oltárnej Sviatosti.

  Sviatok Najsv. Kristovho Tela a Krvi je prikázaným sviatkom. Zaväzuje nás pod ťažkým hriechom účasťou na sv. omši a zdržiavaním sa telesných prác a nákupov.

  Po večernej sv. omši vo štvrtok oslávime tento sviatok eucharistickou procesiou pri 4 oltárikoch. Všetci sa zapojme do tohto sprievodu. Zachovajme úctu a dôstojnosť procesie, ktorá je verejným vyznaním našej katolíckej viery v eucharistickú prítomnosť Ježiša Krista v Oltárnej Sviatosti. Vyhýbajme sa zbytočnému rečneniu, náhleniu a neúctivému správaniu. Rodičia pripravte deťom lupene kvetov. Bolo by vhodné aj pekné, aby v procesii išli jednotlivé ročníky tak, ako na katechézy. Pri záverečnom požehnaní možno v tento deň za obvyklých podmienok získať úplné odpustky. Kto potrebuje, môže sa počas týždňa vyspovedať.

 4. V tomto týždni – slávime Prvý piatok; Fatimskú sobotu, ktorú budú doprevádzať prvoprijímajúci s rodičmi. Na Prvú nedeľu popoludní je výmena ružencových tajomstiev.
 5. Ofera – na rekonštrukciu kostola bude najbližšiu nedeľu. Pán Boh zaplať.
 6. Letný tábor – Posledný termín na odovzdanie prihlášky je 10.VI.2018. Spolu s prihláškou je potrebné vyplatiť aj poplatky. 
 7. Ohlášky – Sviatosť manželstva chcú prijať: Rastislav Solomej, rím. kat., syn rodičov Vincenta a Daniely rod. Balogovej, nar. v Humennom a bývajúci v Humennom – Sídl. III. a Adriana Kermietová, rím. kat., dcéra rodičov Slavomíra a Kamily rod. Burdovej, nar. v Humennom a bývajúca v Dlhom n/Cir. Sobáš: 2.VI.2018 v HE – Sv. košických mučeníkov. Ohlasujú sa po III. krát. Kto by vedel o nejakej prekážke, pre ktorú by nemohli prijať sviatosť manželstva, nech to oznámi na farskom úrade. Pamätajte na nich v svojich modlitbách.
 8. Rozpis služieb vo farnosti:

Predmodlievanie sv. ruženca: Večerné sv. omše prvoprijímajúci, ostatné ruža č. 8: horliteľka p. Anna Polačková.

Sobota, 19 00 hod.: Natália Piškaninová, Viktória Harakaľová, Ema Treščáková, Eliška Tulenková, Miriam Kohutová.

Nedeľa, 14 15 hod.: Jana Tomášová, Šimon Tkáč, Mária Sklenčárová, Júlia Krivjanská, Tomáš Tkáč.

Liturgické služby

 

I. čítanie

žalm

II. čítanie

prosby

Pondelok

Mária Chvostaľová

xxx

xxx

Prvoprijímajúci

Utorok

Jozef Polačko

Henrieta Gnipová

xxx

Patrícia Piškaninová

xxx

xxx

Bernard Piškanin

Prvoprijímajúci

Streda

Marta Burdová

Jozef Polačko

Michal Kohut

Prvoprijímajúci

Štvrtok

Františka Gičová

Štefan Piškanin

Patrícia Piškaninová

Júlia Krivjanská

Beáta Kohutová

Tomáš Tkáč

Eva Skarbová

Prvoprijímajúci

Piatok

Eliška Fencáková

xxx

xxx

Prvoprijímajúci

Sobota

Mária Janušová

xxx

xxx

Prvoprijímajúci

Nedeľa

Erika Gičová

Zuzana Chvostaľová

Magdaléna Chvostaľová

Michal Kováč

Jozef Hančarik

Marek Makar

Jozef Kováč

Emília Polačková

Upratovanie kostola: pondelok, 17 30 hod.:

Mária Lelková, č.d. 377; Mária Lelková, č.d. 370; Mária Lelková, č.d. 376; Lucia Lelková, č.d. 426, Veronika Lelková, č.d. 426.

Upratovanie kostola: sobota, 8 00 hod.:

Lucia Lelková, č.d. 525; Marianna Lelková, č.d. 270; Mária Lelková, č.d. 376; Zuzana Lelková, č.d. 288; Martina Lučková, č.d. 251.

Pán Boh zaplať všetkým, ktorí pomáhajú pri dôstojnom slávení bohoslužieb a starajú sa o čistotu a krásu Božieho domu.