Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

"Tvoje milosrdenstvo, Pane, nech je nad nami"

Ž 33

Liturgický prehľad Piaty veľkonočný týždeň 2018

Liturgický prehľad

Piaty veľkonočný týždeň 2018

Pondelok

30. IV.

Sv. Pia V., pápeža; spomienka
Sv. Anna 6.00 hod Sv. omša + Juraj, Alžbeta Bončíkovi, č.d. 101
Farský kostol 18.00 hod Sv. omša BP Kristiána Dzurka – 20.r.

Utorok

1. V.

Začiatok Májových pobožností
Farský kostol 18.00 hod Máj. pob. + Sv. omša BP Matúša Petríka – 40.r.

Streda

2. V.

Sv. Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi; spomienka
Sv. Anna 6.00 hod Sv. omša + Ján Kohut, č.d. 385
  19.00 hod Máj. pob. + Sv. omša + Ondrej Zdechovan – 2.výr.

Štvrtok

3. V.

Sv. Filipa a Jakuba, apoštolov; sviatok  /  Prvý štvrtok mesiaca
Farský kostol 18.00 hod Máj. pob. + Sv. omša BP Jána Tomáša – 70.r.
    Euch. adorácia  
  23.00 hod Hodina Getsemani  

Piatok

4. V.

Prvý piatok mesiaca  /  deň farskej poklony
Farský kostol 6.00 hod Sv. omša + čl. Bratstva B. Srdca
  17.00 hod Máj. pob. + Sv. omša + Mária, Veronika, č.d. 304

Sobota

5. V.

Prvá sobota mesiaca – fatimská
Farský kostol 7.00 hod Máj. pob. + Sv. omša + čl. Ružencového bratstva

Nedeľa

6. V.

ŠIESTA  VEĽKONOČNÁ  NEDEĽA  /  Prvá nedeľa mesiaca
Farský kostol  6.45 hod Ranné chvály  
  8.00 hod Sv. omša BP Michaely Štofíkovej – 30.r.
  10.00 hod Farská sv. omša za farnosť
    Euch. adorácia  
  15.00 hod Hodina Milosrdenstva  
    Vešpery  

FARSKÉ OZNAMY

 1. Popoludňajšia pobožnosť – Spoločná modlitba sv. ruženca začne o 14 15 a po nej v Hodine milosrdenstva vešpery s euch. požehnaním.
 2. Eucharistická adorácia v Kostole sv. Anny – Po, Ut, Štv, Pia od 7 00 – 17 00 hod. (vešpery + euch. požehnanie). Prosíme o zachovanie adoračných hodín ako na I. piatok. Ostatné dni súkromne, kostol je otvorený celý deň.
 3. Sviatosť pokánia – Po, Ut, Štv v Kostole sv. Anny (v sakristii) od 15 30 do vešpier; vo farskom kostole pred sv. omšou.
 4. Farská katechéza: Žiaci si majú doniesť so sebou domácu úlohu (3 vety z nedeľného evanjelia a kázne), ružencové tajomstvo a katechetický index.

Pondelok

Katechéza – 4,5.roč ZŠ

Katechéza – 6,7.roč ZŠ

17.00 hod

17.00 hod

Farský kostol

Farský kostol

 

Utorok

Katechéza – MŠ,1,2.roč. ZŠ

Katechéza – 3. roč. ZŠ

Katechéza – 8,9.roč ZŠ

16.00 hod

16.00 hod

17.00 hod

Katechet. miestnosť III.

Katechet. miestnosť I.

Katechet. miestnosť I.

Piatok

Katechéza – 1,2.roč SŠ

17.00 hod

Farský kostol

 1. Májové pobožnosti – Začíname od utorka. Utiekajme sa k Matke Božej s dôverou o pomoc v našich každodenných záležitostiach. Privádzajme na túto pobožnosť aj deti a mladých. Všetci potrebujeme jej orodovanie. Zvlášť rodiny prvoprijímajúcich a birmovancov, zverujte denne svoje deti pod jej ochranu pri Májovej pobožnosti.
 2. V tomto týždni – na Prvý štvrtok sa modlime a obetujeme za kňazov a nové duchovné povolania, na Prvý piatok po večernej sv. omši je ofera členov Bratstva B. Srdca. Fatimská sobota pre tých, čo ostávajú doma – sv. ruženec pred sv. omšou, pútnici sa modlia v Krakowe. Na Prvú nedeľu popoludní výmena ružencových tajomstiev.
 3. Farské púte – Odchod autobusu do Krakowa je v sobotu ráno o 3 00 zo všetkých zastávok. Sú ešte voľné miesta. Všetci záujemcovia nech sa prihlásia a vyplatia cestovné 15,- € do utorka.
  Púť do Talianska – Taktiež do utorka vyplatiť cestovné (môžu ešte aj noví záujemcovia) a nahlásiť: meno a priezvisko, adresa, rodné číslo a číslo OP alebo pasu.
 4. Katechézy prvoprijímajúcich – v utorok skúška z II. časti Katechizmu: Katolícka mravouka.
 5. Ofera – Na budúcu nedeľu je ofera na kostolné potreby. Pán Boh zaplať.
 6. Letný tábor – Pozývame deti a mládež na letný tábor, ktorý sa uskutoční od 9.VII. – 13.VII.2018 vo Vysokej nad Uhom (domček Anky Kolesárovej). Prihlášky sú na stolíkoch pri vstupe do kostola, pričom prihláška je záväzná. Prihlasovanie a ďalšie informácie u Zuzany Dzurkovej na t.č. 0915 622 835.
 7. Prosba – na chóre je stolík s príslušenstvom na premietanie. Je to nastavené tak, aby neprerušoval signál s premietačkou. Každé posúvanie a manipulovanie so stolíkom spôsobuje technické problémy pri premietaní. Tam je najlepšie spojenie. Preto vás prosíme, aby ste neposúvali tento stolík a sadli si na iné miesto. Vďaka za pochopenie.
 8. Rozpis služieb vo farnosti:

Predmodlievanie sv. ruženca: Ruža č. 4., horliteľka p. Jozefína Burdová.

Nedeľa, 14 15 hod.: Tomáš Tkáč, Jana Piškaninová, Patrícia Piškaninová, Zuzana Chvostaľová, Gabriel Piškanin.

Liturgické služby

 

I. čítanie

žalm

II. čítanie

prosby

Pondelok

Valéria Čopíková

Mária Janušová

xxx

xxx

Timotej Gič

Magdaléna Chvostaľová

Utorok

Anna Savková

xxx

xxx

Prvoprijímajúci

Streda

Emília Polačková

Bernardína Piškaninová

xxx

xxx

Jozef Polačko

Beáta Kohutová

Štvrtok

Františka Gičová

xxx

xxx

Eva Skarbová

Piatok

Jana Dzurková

Mária Chvostaľová

xxx

xxx

Michal Kohut

Eliška Fencáková

Sobota

Mária Kohutová

xxx

xxx

Tomáš Tkáč

Nedeľa

Zuzana Chvostaľová

Marta Burdová

Michal Kováč

Anna Piškaninová

Michal Chvostaľ

Jozef Kováč

Henrieta Gnipová

Jozef Hančarik

Upratovanie kostola: pondelok, 18 30 hod.:

Gabriela Kováčová, č.d. 145; Eva Kováčová, č.d. 380; Mária Kováčová, č.d. 175; Valéria Kováčová, č.d. 593, Mária Kováčová, č.d. 310.

Upratovanie kostola: piatok, 18 45 hod.:

Andrea Kováčová, č.d. 237; Michaela Kováčová, č.d. 175; Mária Kováčová, č.d. 175; Františka Kováčová, č.d. 145, Barbora Kováčová, č.d. 237.

Pán Boh zaplať všetkým, ktorí pomáhajú pri dôstojnom slávení bohoslužieb a starajú sa o čistotu a krásu Božieho domu.