Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

"Moje ovce počúvajú môj hlas, ja ich poznám a ony idú za mnou."

Jn 10, 27

Liturgický prehľad vo Veľkonočnej oktáve 2018

Liturgický prehľad

vo Veľkonočnej oktáve 2018

Pondelok

2. IV.

VEĽKONOČNÝ  PONDELOK
Farský kostol 8.00 hod Sv. omša + Jozef, Andrej, Mária, č.d. 246
  10.00 hod Sv. omša  BP Martina Piškanina s rod. – 40.r. 
  15.00 hod Hodina Milosrdenstva – Novéna  

Utorok

3. IV.

Veľkonočný utorok
Farský kostol 6.00 hod Sv. omša + Alojz Hoľko – pohrebná
  15.00 hod Hodina Milosrdenstva – Novéna  
  17.00 hod Sv. omša BP Heleny Staškovej

Streda

4. IV.

Veľkonočná streda
Farský kostol 15.00 hod Hodina Milosrdenstva – Novéna  
  17.00 hod Sv. omša + Ján Radoňák – 1.výr.

Štvrtok

5. IV.

Veľkonočný štvrtok  /  Prvý štvrtok mesiaca – Deň  modlitieb za kňazov a nové duchovné povolania
Farský kostol 6.00 hod Sv. omša + Michal, Anna Kohutovi, č.d. 410
  15.00 hod Hodina Milosrdenstva – Novéna  
  17.00 hod Sv. omša + Michal, Rozália Michal, č.d. 564
    Pob. za kňazov  
    Euch. adorácia  
  23.00 hod Sv. hodina Getsemani  

Piatok

6. IV.

Veľkonočný piatok  /  Prvý piatok mesiaca
Farský kostol 6.00 hod Sv. omša BP rod. Tomášovej, č.d. 331
  15.00 hod Hodina Milosrdenstva – Novéna  
  17.00 hod Sv. omša BP čl. Bratstva B. Srdca

Sobota

7. IV.

Veľkonočná sobota  /  Prvá sobota mesiaca – fatimská

VIGÍLIA  NEDELE  BOŽIEHO  MILOSRDENSTVA – Záver Novény

Farský kostol 15.00 hod Hodina Milosrdenstva – Novéna  
  16.15 hod Fatima  
  17.00 hod Vigília – Sv. omša s vešperami BP čl. Ružencového bratstva 
    Celonočná adorácia  
  19.30 hod Posvätné čítanie  

Nedeľa

8. IV.

DRUHÁ  VEĽKONOČNÁ  NEDEĽA  /  Nedeľa Božieho milosrdenstva

Záver Veľkonočnej oktávy

Farský kostol 6.45 hod Ranné chvály  
  8.00 hod Sv. omša BP manž. Burdových – 40.r. sob.
  10.00 hod Farská sv. omša za farnosť
  15.00 hod Hodina Milosrdenstva  
    Vešpery  

FARSKÉ OZNAMY

 1. Apoštolské požehnanie – Dnes na poludnie Jeho Svätosť pápež František udelí svoje apoštolské požehnanie „Urbi et Orbi“ – „Mestu Rímu a svetu“. Pri jeho sledovaní možno získať úplné odpustky.
 2. Popoludňajšia pobožnosť – Všetkých vás pozývame o 15 00 na vešpery a eucharistickú procesiu, aby sme spoločne uzavreli toto posvätné trojdnie Eucharistickým požehnaním. Dnes – na veľkonočnú nedeľu strávme tento najposvätnejší deň v kruhu farnosti a rodiny.
 3. Eucharistická adorácia – Ut, Str, Štv, Pia do 16 00 (vešpery + euch. pobožnosť).
 4. Sviatosť pokánia – môžete pristúpiť pol hodiny pred sv. omšou, okrem nedele a sviatkov.
 5. Farská katechéza: Žiaci si majú doniesť so sebou domácu úlohu (3 vety z nedeľného evanjelia a kázne), ružencové tajomstvo a katechetický index.

 

 

Utorok

Katechéza – 4,5.roč ZŠ

Katechéza – 6,7.roč ZŠ

17.00 hod

17.00 hod

Farský kostol

Farský kostol

Katechéza – MŠ,1,2.roč. ZŠ

Katechéza – 3. roč. ZŠ

Katechéza – 8,9.roč ZŠ

16.00 hod

16.00 hod

17.00 hod

Katechet. miestnosť III.

Katechet. miestnosť I.

Katechet. miestnosť I.

Piatok

Katechéza – 1,2.roč SŠ

17.00 hod

Farský kostol

 1. Veľkonočná oktáva – Celý týždeň prežívame veľkonočnú oktávu spojenú s Novénou k Božiemu Milosrdenstvu. Neustaňme pristupovať k sv. prijímaniu a prežime tento týždeň, ktorý je tak bohatý na milosti Božieho milosrdenstva, so vzkrieseným Spasiteľom na adorácii, Novéne a konaním skutkov telesného a duchovného milosrdenstva.
 2. Prvý štvrtok mesiaca – modlime sa za kňazov a nové duchovné povolania; Prvý piatok mesiaca – deň odprosení za urážky voči Božskému Srdcu Ježišovmu, večer sv. omša a ofera členov Bratstva B. Srdca; Prvá sobota mesiaca – fatimská je dňom vynáhrady za rúhania voči Nepoškvrnenému Srdcu P. Márie; na Prvú nedeľu popoludní výmena ružencových tajomstiev a ofera Ružencového bratstva.
 3. Sviatok Božieho Milosrdenstva – Budúca nedeľa je sviatkom Božieho Milosrdenstva. V sobotu večer sa stretneme na slávení vigílie, ktorou sa začína tento sviatok.

  Po vigílii nasleduje celonočná adorácia. Každý, kto si pri verejnom vystavení obrazu Božieho milosrdenstva v kostole nábožne uctí tento obraz a splní predpísané podmienky na získanie úplných odpustkov (stav milosti posväcujúcej, sv. prijímanie, modlitba na úmysel Sv. otca) a pomodlí sa Modlitbu Pána (Otče náš) a Vyznanie viery (Verím v Boha) a pridá k tomu nábožný vzdych vzývajúci Božie milosrdenstvo (napr. Ježišu môj, milosrdenstvo – Ježišu, dôverujem ti), môže získať úplné odpustky pre seba alebo pre duše v očistci.

 4. Stretnutie rodičov prvoprijímajúcich – bude v stredu po sv. omši v katechetickej miestnosti.
 5. ADSM – v sobotu sa vo farnosti Humenné – Pod Sokolejom uskutoční Arcidiecézne stretnutie mladých s o. biskupom Msgr. Marekom Forgáčom. Informácie sú na farskej nástenke pre všetkých záujemcov. Birmovanci sa ho zúčastnia v rámci svojej prípravy na sviatosť birmovania.
 6. Rozpis služieb vo farnosti:

Predmodlievanie sv. ruženca: Ruža č. 9., horliteľka p. Jana Piškaninová.

Sobota, 16 15 hod.: Peter Kohut, Tadeáš Dzurko, Terézia Tomášová, Natália Piškaninová, Viktória Harakaľová.

Nedeľa, 14 15 hod.: Ema Treščáková, Eliška Tulenková, Miriam Kohutová, Jana Tomášová, Šimon Tkáč.

Liturgické služby

 

I. čítanie

žalm

II. čítanie

prosby

Pondelok

Jana Dzurková

Mária Janušová

Júlia Krivjanská

Magdaléna Chvostaľová

xxx

Beáta Kohutová

Eva Skarbová

Utorok

Miriama Chvostaľová

Henrieta Gnipová

xxx

xxx

Emília Polačková

Prvoprijímajúci

Streda

Valéria Čopiková

xxx

xxx

Františka Gičová

Štvrtok

Jozef Polačko

Bernardína Piškaninová

xxx

xxx

Timotej Gič

Marek Makar

Piatok

Anna Savková

Eliška Fencáková

xxx

xxx

Bernard Piškanin

Jozef Piškanin

Sobota

Erika Gičová

Patrícia Piškaninová

Štefan Piškanin

Jozef Hančarik

Nedeľa

Mária Chvostaľová

Zuzana Chvostaľová

Michal Kováč

Júlia Krivjanská

Jozef Kováč

Tomáš Tkáč

Michal Chvostaľ

Marta Burdová

Upratovanie kostola: utorok, 17 45 hod.:

Adriana Hrehová, č.d. 280; Mária Hrehová, č.d. 287; Mária Hrinová, č.d. 459; Alžbeta Hrinová, č.d. 522; Juliana Hrinová, č.d. 522.

Upratovanie kostola: sobota, 7 30 hod.:

Eva Hudáková, č.d. 218; Dominika Hudáková, č.d. 218; Denisa Hudáková, č.d. 218; Magdaléna Iľková, č.d. 404; Renáta Jakubová, č.d. 63.

Pán Boh zaplať všetkým, ktorí pomáhajú pri dôstojnom slávení bohoslužieb a starajú sa o čistotu a krásu Božieho domu.