Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

"Nech je velebené meno Pánovo, odteraz až naveky."

Ž 113, 1

Liturgický prehľad na Svätý týždeň 2018

Liturgický prehľad
na Svätý týždeň 2018

Pondelok

26. III.

Pondelok Svätého týždňa
Farský kostol  6.00 hod  Ranné chvály + Sv. omša  + Ján Petro – pohrebná
  18.00 hod  Vešpery + Sv. omša BP Anny Poľačkovej – 75.r. 

Utorok

27. III.

Utorok Svätého týždňa
Farský kostol 6.00 hod  Ranné chvály + Sv. omša + rod. Solomejovej, č.d. 109
  18.00 hod  Vešpery + Sv. omša  + Jarmila Hašuľová – 1.výr. 

Streda

28. III.

Streda Svätého týždňa
Farský kostol 6.00 hod Ranné chvály + Sv. omša zdr. rod. Havrilčákovej, č.d. 47
  18.00 hod  Vešpery + Sv. omša  zdr. Márie Lelkovej, č.d. 350 

POSVÄTNÉ   VEĽKONOČNÉ   TROJDNIE

Štvrtok

29. III.

ŠTVRTOK  PÁNOVEJ  VEČERE – Zelený štvrtok 

Košice – Dóm 9.30 hod Omša svätenia olejov 
Farský kostol 18.00 hod Sv. omša na pamiatku Poslednej večere
    Euch. adorácia
  23.00 hod Sv. hodina Getsemani

Piatok

30. III.

PIATOK  UMUČENIA  PÁNA – Veľký piatok

Farský kostol 8.00 hod Posv. čítanie o Pánovom umučení 
    Ranné chvály + Krížová cesta
  15.00 hod Obrady umučenia Pána
Sv. Anna – Boží hrob   Celonočné bdenie pri Božom hrobe
  20.30 hod Novéna k B. Milosrdenstvu

Sobota

31. III.

Biela sobota  /  VEĽKONOČNÁ  VIGÍLIA

Sv. Anna – Boží hrob 8.00 hod Posv. čítanie o Pánovom pochovaní + Ranné chvály
    Pokračuje celodenná adorácia
  15.00 hod  Záver adorácie – Vešpery 
    Novéna k B. Milosrdenstvu 
    Požehnanie Paschy na nádvorí kostola 
Farský kostol  19.00 hod  Veľkonočná vigília – Obrady Vzkriesenia 

Nedeľa

1. IV.

VEĽKONOČNÁ  NEDEĽA  PÁNOVHO  ZMŔTVYCHVSTANIA

Farský kostol 6.30 hod Ranné chvály  
  7.00 hod Sv. omša  
  9.30 hod Farská sv. omša za farnosť
  15.00 hod Záver posv. veľk. trojdnia  
    Vešpery + Euch. procesia Novéna k B. Milosrdenstvu  

FARSKÉ OZNAMY

 1. Popoludňajšia pobožnosť – o 14 45 Korunka B. Milosrdenstva a po nej pobožnosť Krížovej cesty s vešperami.
 2. Celodenná eucharistická adorácia: v pondelok a utorok do sv. omše. Prosíme o zachovanie adoračných hodín ako na I. piatok. Ostatné dni súkromne, Kostol sv. Anny je otvorený celý deň.
 3. Farská katechéza: Žiaci si majú doniesť so sebou domácu úlohu (3 vety z nedeľného evanjelia a kázne), ružencové tajomstvo a katechetický index.

Pondelok

Katechéza – 1. – 8.roč. ZŠ

17.00 hod

Katechetická miestnosť

Utorok

Katechéza – 1. – 2.roč. SŠ

18.00 hod

Farský kostol

 1. Svätý týždeň – Dnešnou nedeľou sme vstúpili do Svätého týždňa, kedy sa slávia najväčšie sviatky cirkevného roka. Celý liturgický program si prečítajte vo farskom liste.
 2. Upratovanie kostolov – V tomto týždni vás prosíme o pomoc pri upratovaní našich kostolov o 9 00 hod: v utorok Kostol sv. Anny a v stredu Farský kostol. Všetkým ochotným Pán Boh zaplať.
 3. Slávenie posvätného veľkonočného trojdnia – začína na Zelený štvrtok. Dopoludnia v Košickom Dóme sv. Alžbety o. arcibiskup posvätí nové oleje krizmu, olej katechumenov a olej chorých.

  Vo večerných hodinách sa začína Posvätné veľkonočné trojdnie sv. omšou na pamiatku Poslednej večere. Je to deň pamiatky ustanovenia sviatosti kňazstva a Sviatosti Oltárnej. Po sv. omši zotrvávame na eucharistickej adorácii a o 23 00  hod. bude Sv. hodina Getsemani na pamiatku Kristovej smrteľnej úzkosti v Getsemanskej záhrade na Olivovej hore.

  Veľký piatok – je dňom umučenia Ježiša Krista – deň prísneho pôstu, ktorý sa odporúča predĺžiť až do veľkonočnej vigílie. Platia tie isté predpisy pôstnej disciplíny ako na Popolcovú stredu: Príkaz pôstu – t. z. 3 x na deň jesť a iba raz dosýta + vylúčiť mäsitý pokrm – viaže každého kresťana katolíka od 18.r. – 60.r. života. Od 14.r. viaže povinnosť zdržanlivosti mäsitých pokrmov. Podľa možnosti aj mladší nech sa zapoja do pôstu.

  Dopoludnia budeme sláviť Posvätné čítanie o Pánovom umučení a Ranné chvály. Po nich bude pobožnosť Krížovej cesty po farnosti.

  Po popoludňajších obradoch bude celonočná adorácia sv. krížu, Sviatosti oltárnej a bdenie pri Božom hrobe v Kostole sv. Anny. Nájdime si najvhodnejší čas, aby tak v piatkovej noci ako aj v sobotu cez deň sme strávili chvíle bdenia a modlitby pri Pánovom hrobe. Deťom a mládeži pripomíname, nech si tiež vykonajú poklonu pri Božom hrobe. To najpodstatnejšie na Veľkonočnom trojdní je v modlitbe prejaviť vďačnosť Božiemu Synovi za jeho vykupiteľskú obetu a odvrátiť sa od hriechov. O to prosme pri Božom hrobe.

  Ofera pri Božom hrobe je určená na podporu Sv. zeme a posvätných miest v Jeruzaleme.

  Novéna – Od Veľkého piatku sa modlime Deviatnik k Božiemu milosrdenstvu. Začneme na Veľký piatok pri Božom hrobe.

  Biela sobota je dňom, kedy sa neslávi sv. omša, ale veriaci zotrvávajú na poklone pri Božom hrobe. Od piatkovej noci nepretržite pokračuje adorácia. Je pekným zvykom, že celé katolícke rodiny spoločne prichádzajú a trávia chvíle na kolenách v adorácii a bdení.

  Dopoludnia budeme pri Božom hrobe sláviť Posvätné čítanie o Pánovom pochovaní a Ranné chvály. Popoludní ukončíme poklonu Novénou, Vešperami a požehnaním veľkonočných jedál – Paschy, ktorú (podľa počasia) požehnáme na nádvorí pred kostolom. Veľkonočné pokrmy jeme až po Obradoch vzkriesenia, aby sme nenarušili posvätný ráz veľkonočného trojdnia.

  Na Bielu sobotu po západe slnka začína nový deň – Veľkonočná nedeľa. Spoločne sa všetci zhromaždíme vonku pri ohni – pred kostolom. Nevstupujme do kostola pred obradmi! Veľkonočné obrady vzkriesenia – najkrajšie obrady Sv. Cirkvi, začínajú požehnaním ohňa po zotmení. Kostol, ponorený do tmy, sa osvetlí až po vstupnej procesii. Do kostola vstúpi prvý kňaz so svetlom veľkonočnej sviece. Na tieto obrady nech si každý prinesie sviecu, ktorú si zapálime od paškálu pri vstupe do kostole a potom pri obnove krstných sľubov. So sviecou si prineste aj kryt proti vetru a kvapkaniu vosku.

  Záver Posvätného veľkonočného trojdnia bude v nedeľu popoludní slávnostnou Eucharistickou procesiou so Zmŕtvychvstalým, na ktorú vás všetkých pozývame. Je dobré zachovať pekný zvyk ako na Božie narodenie, tak aj na Veľkú noc, prvý deň sviatkov zotrvať v rodine a popoludní sa spoločne zísť v kostole a uzavrieť Trojdnie. Pripomeňte to, prosíme, aj návštevám.

 4. Antifóna – Od veľkonočnej vigílie do Turíc sa namiesto „Anjel Pána“ modlievame mariánsku veľkonočnú antifónu „Raduj sa nebies Kráľovná“.
 5. Úplné odpustky – Počas veľkonočného trojdnia môže každý kresťan katolík získať úplné odpustky za obvyklých podmienok (sv. prijímanie, modlitba na úmysel Sv. Otca a odpustkový skutok): na Zelený štvrtok – za spev hymnu „Ctíme túto Sviatosť“, na Veľký piatok – pri uctení sv. Kríža v Božom hrobe a na Veľkonočnú vigíliu pri obnove krstných sľubov.
 6. Rozpis služieb vo farnosti:

Predmodlievanie sv. ruženca: Ruža č. 8., horliteľka p. Anna Polačková.

Liturgické služby

 

I. čítanie

žalm

II. čítanie

prosby

Pondelok

Mária Kohutová

Zuzana Chvostaľová

xxx

xxx

Eliška Fencáková

Prvoprijímajúci

Utorok

Eva Skarbová

Beáta Kohutová

xxx

xxx

Valéria Čopiková

Timotej Gič

Streda

Ľuboš Mesaroš

Erika Gičová

xxx

xxx

Jozef Polačko

Mária Chvostaľová

Štvrtok

Marta Burdová

zbor

Jozef Hančarik

Anna Piškaninová

Piatok

Michal Chvostaľ

zbor

Tomáš Tkáč

xxx

Sobota

I. Miriama Chvostaľová

II. Jozef Kováč

III. Františka Gičová

IV. Jozef Piškanin

V. Emília Polačková

VI. Jozef Polačko

VII. Henrieta Gnipová

všetci žalmisti

Epištola:

Bernard Piškanin

Magdaléna Chvostaľová

Nedeľa

Mária Kohutová

Anna Savková

Anna Piškaninová

zbor

Marek Makar

Bernardína Piškaninová

Patrícia Piškaninová

Michal Kováč

Upratovanie kostola: pondelok, 18 45 hod.:

Zdenka Havrilčáková, č.d. 47; Miroslava Havrilčáková, č.d. 47; Štefánia Hišemová, č.d. 3; Valéria Holpová, č.d. 485; Mária Holpová, č.d. 357.

Spoločné upratovanie obidvoch kostolov: utorok a streda, 9 00 hod.: prosíme mužov aj ženy – dobrovoľníkov.

Upratovanie kostola: sobota, po sv. omši.:

Jana Holpová, č.d. 129; Mária Holpová, č.d. 485; Beáta Hoľková, č.d. 31; Patrícia Hoľková, č.d. 31; Mária Horňáková, č.d. 555.

Pán Boh zaplať všetkým, ktorí pomáhajú pri dôstojnom slávení bohoslužieb a starajú sa o čistotu a krásu Božieho domu.